2014

Autorzy

Dariusz Fydrych, Sławomir Sommer, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Analiza skupień jako metoda wspomagania decyzji zakupu urządzeń prądu stałego do spawania metodą TIG

Czasopismo

Logistyka [ISSN: 1231-5478]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Sommer S., Rogalski G.: Analiza skupień jako metoda wspomagania decyzji zakupu urządzeń prądu stałego do spawania metodą TIG // Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.1-7

Słowa kluczowe

ANALIZA SKUPIEŃ, TIG

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

10

Abstrakt

W pracy podjęto zagadnienie wspomagania decyzji zakupu odpowiedniego spawalniczego źródła prądu. Zaproponowano rozwiązanie problemu z wykorzystaniem metod analizy skupień. Przedstawiono wyniki klasyfikacji 69 urządzeń prądu stałego do spawania TIG metodami Warda i k-średnich dla odpowiednio dobranego i przygotowanego zestawu cech diagnostycznych. Na podstawie wyników uznano, że analiza skupień może być skuteczną metodą wspomagania decyzji zakupu analizowanych urządzeń spawalniczych, jednak może ona stanowić jedynie wstępny etap procesu decyzyjnego, który należy poprzeć szczegółową analizą merytoryczną.

 

Autorzy

Bolesław Augustyniak, Marek Chmielewski, Leszek Piotrowski, Wojciech Kiełczyński, Karolina Prokop-Strzelczyńska, Dominika Kukla

Tytuł

Pomiar naprężeń własnych metodą Barkhausena za pomocą sondy z wirującym polem magnetycznym

Czasopismo

Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej [ISSN: 0013-7294]

Opis bibliograficzny

Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Kiełczyński W., Prokop K., : Pomiar naprężeń własnych metodą Barkhausena za pomocą sondy z wirującym polem magnetycznym// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 11 (2014), s.641-643

Link do wersji pełnotekstowej

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-25ef05f9-de86-4100-b010-92fac7c753d7

Słowa kluczowe

NAPRĘŻENIA ZŁĄCZ SPAWANYCH STALI ,EFEKT BARKHAUSENA, OCENA STANU NAPRĘŻEŃ STALI

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

4

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowy sposób pomiaru naprężeń własnych w elementach konstrukcji z wykorzystaniem polowego efektu Barkhausena. Informację o stanie naprężeń uzyskano z analizy rozkładu kątowego natężenia efektu Barkhausena zmierzonego w sposób automatyczny poprzez sondę z wirującym polem magnetycznym. Przedstawiono zasadę działania i opis układu pomiarowego oraz przykłady wykorzystania tej metody w ocenie stanu naprężenia w doczołowych złączach spawanych płyt wykonanych ze stali magnetomechanicznie izotropowej (stal S235JR) oraz stali anizotropowej (stal S460M).

 

Autorzy

Bolesław Augustyniak, Leszek Piotrowski, Marek Chmielewski, Wojciech Kiełczyński, Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Progress in the post weld residual stress evaluation using Barkhausen effect meter with a novel rotating magnetic field probe

Źródło wydania

11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2014)

Opis bibliograficzny

Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Kiełczyński W., Prokop K.: Progress in the post weld residual stress evaluation using Barkhausen effect meter with a novel rotating magnetic field probe// 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2014)/ Praga: NDT.net, 2014, s.1-8

Słowa kluczowe

MATERIAL CHARACTERIZATION, BARKHAUSEN EFFECT, RESIDUAL STRESS, WELDING

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Czechy

Abstrakt

We report the progress in post weld residual stress evaluation using Barkhausen effect (BE) meter with rotating magnetic field probe. The novel probe of the BE meter contains two C-core electromagnets and searching coil with ferrite antenna. This meter allows automatic measurements of BE intensity envelopes at different angles of magnetizing field. The full process of measurement at given position of the probe takes about only 30 seconds. Integrals of these envelopes and peak to peak amplitudes are calculated for each angle and finally main axis rotation are found. This novel meter allows thus very quick detection and visualisation of material anisotropy as well as of stress state. We present results of elaboration of biaxial state calibration function of BE intensity and distributions of residual stresses detected with this meter over the welded plates. Model like but-weld samples were made of two grades of steels: nearly isotropic (grade S235JR , EN 10025-2) and anisotropic (grade S460ML, EN 10025). These results make evident that this new BE meter is very suitable for quick inspection of residual stress introduced by welding process.

 

Autorzy

Michał Landowski

Tytuł

Wpływ budowy złożonych warstw powierzchniowych i nano-warstw na trwałość kompozytów poliestrowo-szklanych w środowisku wodnym

Słowa kluczowe

KOMPOZYTY, DEGRADACJA ŚRODOWISKOWA, ODPORNOŚĆ UDAROWA, NANO-KOMPOZYTY, MIKROSTRUKTURA

Forma publikacji

D - praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego

Język publikacji

polski

Abstrakt

Modyfikacja nanocząstkami warstw laminatów stosowanych na małe jednostki pływające powinno spowodować korzystne zmiany morfologii mikrostruktury, podwyższyć odporność udarową i zwiększyć odporność na działanie wody. Celem naukowym pracy, dotyczącej degradacji kompozytów polimerowych stosowanych w budowie małych jednostek pływających, była charakterystyka porównawcza materiałów warstwowych aktualnie proponowanych przez przemysł oraz nanokompozytów według własnego projektu. Zakres pracy: - Wybór materiałów składowych i formowanie próbek materiałów kompozytowych. - Budowa stanowiska do ekspozycji kompozytu na działanie wody od strony żelkotu. - Badania pęcherzykowania, chłonności wody, zmian barwy i połysku porównywanych materiałów. - Charakterystyka mechaniczna nanokompozytów o zróżnicowanym składzie. - Wpływ ekspozycji w wodzie nanokompozytów o zróżnicowanym składzie na odporność przy uderzeniu spadającą masą. - Analiza porównawcza uzyskanych wyników.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Aleksandra Świerczyńska, Santina Topolska

Tytuł

Effect of microstructure on mechanical properties and corrosion resistance of 2205 duplex stainless steel

Czasopismo

Polish Maritime Research [ISSN: 1233-2585, IF2014: 0,330]

Opis bibliograficzny

Łabanowski J., Świerczyńska A., Topolska S.: Effect of microstructure on mechanical properties and corrosion resistance of 2205 duplex stainless steel // Polish Maritime Research. -Vol. 21, nr. 4(84) (2014), s.108-112

Słowa kluczowe

DUPLEX STAINLESS STEEL, MICROSTRUCTURE, STRESS CORROSION CRACKING

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

15

Abstrakt

This paper presents results of the research on impact of microstructure of austenitic-ferritic steel of duplex type on its mechanical properties and susceptibility to stress corrosion cracking. As showed, improper processing technologies more and more often used in shipbuilding industry for plates and other half-finished products made of duplex steel may cause significant lowering their properties, which frequently makes their replacing necessary. Results of the tests on stress corrosion under tension with low strain rate (SSRT) conducted in an inert and corrosion (boiling magnesium chloride) environment , are presented. It was proved that even minor structural transformations taking place in 500ºC ageing temperature lower corrosion resistance of the steel. Structural transformations occurring in 700ºC temperature to a smaller extent influence susceptibility to stress corrosion of the steel, however they cause drastic drop in its plasticity.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Raport z badań materiałowych rurociągu instalacji wody chłodzącej hydrozespołu HZ-4 z Elektrowni Wodnej Żarnowiec

Słowa kluczowe

KOROZJA, RUROCIĄG, STALE AUSTENITYCZNE, ZŁĄCZE SPAWANE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano badania materiałowe fragmentów rurociągów instalacji wody chłodzącej hydrozespołu. Zakres pracy obejmował analizę chemiczną stali rurociągu, badania makroskopowych uszkodzeń rurociągu, badania EDX osadów i produktów korozji występujących na powierzchni wewnętrznej rurociągu, badania mikroskopowe uszkodzeń i oceny stanu rurociągu

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski

Tytuł

Ekspertyza połączeń lutowanych rur miedzianych

Słowa kluczowe

INSTALACJA GAZOWA, LUTOWANIE, RURY MIEDZIANE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem pracy było ustalenie rodzaju lutu zastosowanego do spajania rur miedzianych o średnicy 20 mm, ustalenie technologii lutowania oraz wydanie opinii czy połączenia lutowane gwarantują bezpieczeństwo podczas użytkowania rurociągu w wewnętrznej instalacji gazowej w budownictwie mieszkaniowym

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Raport z badań rury króćca N1 z reaktora 150-R1 Grupa LOTOS S.A

Słowa kluczowe

BADANIA METALOGRAFICZNE, DEGRADACJA STRUKTURY, STAL CR-MO

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedmiotem pracy było przeprowadzenie badań materiałowych rury króćca fi 367,6 mm z reaktora 150. Celem badań było ustalenie stanu materiału po eksploatacji

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Ekspertyza przyczyn korozji złącza spawanego rury ze szwem 129x3,0 mm z instalacji flokulatora

Słowa kluczowe

KOROZJA, STAL AUSTENITYCZNA, ZŁĄCZA SPAWANE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem Æpracy było ustalenie przyczyn korozji złącza spawanego rury ze szwem  130x3,0 mm z instalacji flokulatora. Instalacja była wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L. Zakres pracy obejmował: wykonanie analizy EDX składu chemicznego spoiny oraz nalotów obecnych na rurociągu, wykonanie badań próbek metalograficznych wraz z określeniem mikrostruktury

 

Autorzy

Maria Głowacka, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Inżynieria Powierzchni: Wybrane zagadnienia

Opis bibliograficzny

Głowacka M., Łabanowski J.: Inżynieria Powierzchni: Wybrane zagadnienia. Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 2014.155 s. ISBN 978-83-62336-38-8

Słowa kluczowe

INŻYNIERIA POWIERZCHNI, POWŁOKI, WARSTWY DYFUZYJNE

Forma publikacji

MK - książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym

Język publikacji

polski

Liczba punktów

20

Abstrakt

Zakres tematyczny niniejszego podręcznika obejmuje zagadnienia z dziedziny inżynierii powierzchni dotyczące podstawowych procesów niszczenia powierzchni tworzyw metalicznych oraz metod stosowanych w celu podwyższenia odporności korozyjnej oraz odporności na zużycie. Wybrano i opisano głównie tradycyjne technologie inżynierii powierzchni takie jak galwanotechnika, pokrywanie ogniowe (zanurzeniowe), natryskiwanie cieplne, napawanie, platerowanie, obróbka cieplno-chemiczna. Przy prezentacji poszczególnych tematów autorzy uwzględnili aktualne doświadczenia eksploatacyjne oraz wyniki badań laboratoryjnych zmierzające do polepszenia właściwości i jakości powłok i warstw wierzchnich zwiększających wydajność procesów technologicznych ich wytwarzania. Obok tradycyjnych technologii przedstawiono podstawy technologii nowej generacji, które rozwijają się niezwykle dynamicznie wytyczając aktualny kierunek rozwoju inżynierii powierzchni. W rozdziale I przedstawiono techniki jarzeniowe, cienkowarstwowe, wiązkowe, elektronowe i laserowe umożliwiające wytwarzanie warstw kompozytowych o określonych właściwościach fizycznych oraz mechanicznych. W kolejnych rozdziałach poświęconych tradycyjnym technikom wytwarzania powłok i warstw wierzchnich podano również przykłady technologii multipleksowych i hybrydowych, które dzięki współdziałaniu z nowymi technikami służą do wytwarzania warstw o oczekiwanych właściwościach eksploatacyjnych obrabianych elementów. W ostatnim rozdziale przybliżono metody badań jakości powłok i warstw wierzchnich wytwarzanych na metalach i stopach z uwzględnieniem aktualnych norm. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Energetyka oraz kierunków pokrewnych, a także dla inżynierów pracujących w przemyśle i biurach projektowych

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski

Tytuł

Opinia o innowacyjności - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZPHU TEMIROL poprzez zakup innowacyjnej maszyny do obróbki plastycznej blach

Słowa kluczowe

INNOWACJA, PRASA KRAWĘDZIOWA

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano opinię o innowacyjności dotyczącą prasy krawędziowej TOSKAR EASYFAB 2600/120 wyposażonej w sterownik Next dedykowanej do precyzyjnego gięcia blach do grubości 6 mm

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

PROBLEMY SPAWANIA PODWODNEGO STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach [ISSN: 0867-583X]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: PROBLEMY SPAWANIA PODWODNEGO STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -Vol. 58., nr. 5 (2014), s.185-190

Słowa kluczowe

SPAWANIE POD WODĄ, PĘKANIE ZIMNE, CYKL CIEPLNY SPAWANIA, SPAWALNOŚĆ STALI

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

4

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano obecnie stosowane techniki spawania podwodnego oraz problemy związane z uzyskiwaniem złączy o wymaganych własnościach. Przedstawiono wyniki badań spawalności stali o podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych. Wskazano główne kierunki badawcze oraz rozwój technologii spawalniczych zmierzających do ograniczenia wpływu niekorzystnych warunków spawania podwodnego oraz poprawy jakości złączy wykonywanych pod wodą.

 

Autorzy

Michał Landowski, Michał Budzik, Krystyna Imielińska

Tytuł

Water absorption and blistering of glass fibre-reinforced polymer marine laminates with nanoparticle-modified coatings

Czasopismo

JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS [ISSN: 0021-9983, IF2014: 1,173]

Opis bibliograficzny

Landowski M., Budzik M., Imielińska K.: Water absorption and blistering of glass fibre-reinforced polymer marine laminates with nanoparticle-modified coatings// JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. -Vol. 48, nr. 23 (2014), s.2805-2813

Link do wersji pełnotekstowej

http://jcm.sagepub.com/content/48/23/2805?etoc

Słowa kluczowe

BLISTERING, ENVIRONMENTAL EFFECTS, NANOCOMPOSITES, POLYMER COMPOSITES, WATER ABSORPTION

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Wielka Brytania

Liczba punktów

30

Abstrakt

Macro and microstructural damage was studied in typical glass fibre-reinforced polymer laminates with two types of coating systems – (a) isophtalic gel coat: pure or mixed with SiO2 nanoparticles 5 wt% (5%N) or 10 wt% (10%N) and (b) a two-layer coating system: urethane-modified vinyl ester-based gel coat and additional polyester barrier coat layer. Accelerated tests were performed at 50C for 50 days for specimens with nanoparticle-modified gel and for the specimens with or without a barrier coat. Long-term ageing behaviour at 23C was assessed for the two-layer systems. Nanoparticle-reinforced specimens (10%) showed some advantage over ‘barrier coat systems’ in terms of blister incubation time (16 and 13 days, respectively), while for 5% and 0% nanoparticles, blister incubation times were 3 and 7 days, respectively. Round and/or acicular blisters were observed on the examined surfaces. The varying size, shape and distribution of blisters was illustrated by macro and micrographs showing various failure modes associated with surface blisters.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych

Tytuł

Opinia o innowacyjności; Wdrożenie technologii spawania stali duplex w połączonej metodzie rulonowej i swobodnego podparcia.

Słowa kluczowe

METODA RULONOWA, METODA SWOBODNEGO PODPARCIA, SPAWANIE, STAL DUPLEX

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Opinia dotyczy nowego sposobu wykonania cylindrycznego zbiornika stalowego o dużych wymiarach, co stanowi ulepszenie znanej techniki wytwarzania zbiorników metodą podbudowy dolnych pierścieni od dachu w dół z zastosowaniem tzw. swobodnego podparcia.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Sławomir Sommer, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Wspomaganie decyzji zakupu urządzeń do spawania metodą MIG/MAG z wykorzystaniem analizy skupień

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Sommer S., Rogalski G.: Wspomaganie decyzji zakupu urządzeń do spawania metodą MIG/MAG z wykorzystaniem analizy skupień// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 12 (2014), s.26-33

Link do wersji pełnotekstowej

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-7a2ac94b-63d5-44ed-8497-77d9a1a44dbd

Słowa kluczowe

URZĄDZENIE SPAWALNICZE, MIG, MAG, ANALIZA SKUPIEŃ, ZAKUP

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

W pracy podjęto często występujący w praktyce problem doboru właściwego dla danego zastosowania spawalniczego źródła prądu. Jako jedno z potencjalnych rozwiązań zaproponowano zastosowanie metod analizy skupień. Przedstawiono rezultaty klasyfikacji 96 urządzeń do spawania MIG/MAG metodami Warda i k-średnich dla 2 zestawów cech diagnostycznych. Na podstawie wyników uznano, że analiza skupień może być, przy spełnieniu pewnych warunków, skuteczną metodą wspomagania decyzji zakupu urządzeń spawalniczych.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Wpływ spawania podwodnego na właściwości złączy ze stali odpornej na korozję typu dupleks

Źródło wydania

SEMINARIUM POMORSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATERIAŁOZNAWCZEGO

Słowa kluczowe

SPAWALNOŚĆ STALI,SPAWANIE POD WODĄ, STALE DUPLEKS

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wpływ spawania podwodnego na właściwości złączy ze stali odpornej na korozję typu dupleks. Dotychczas nie podjęto badań nad spawalnością stali dupleks w warunkach podwodnych. Badania mają poszerzyć wiedzę w tym zakresie.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Michał Landowski

Tytuł

Preliminary studies of seamless flux cored wires stored in extreme conditions

Czasopismo

Metallurgy and Foundry Engineering [ISSN: 1230-2325]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Świerczyńska A., Landowski M.: Preliminary studies of seamless flux cored wires stored in extreme conditions// Metallurgy and Foundry Engineering. -Vol. 40., nr. 4 (2014), s.211-220

Link do wersji pełnotekstowej

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ebf6293b-4915-4b22-817e-68d05191e46d

Słowa kluczowe

FCAW, CORED WIRES, DIFFUSIBLE HYDROGEN, STORAGE CONDITIONS

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

7

Abstrakt

In the paper preliminary experimental studies of flux cored wires moisturized under controlled conditions are described. Three seamless wires of different grades have been placed in environmental chamber and moisturized in extremely adverse conditions (temperature T = 60° C, relative humidity H = 90%) for 240 hours. During this time measurements of weight gain and observations of surface of wires have been carried out. Also diffusible hydrogen amount in deposited metal has been determined by mercury method for one of moisturized wire. Significant increase of hydrogen level was observed (from H5 to H10 level). Further research will be aimed on determination of the effect of storage conditions on hydrogenation of deposited metal and quality of flux cored wires.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Diffusible hydrogen content in deposited metal of multilayer welded joints

Czasopismo

Metallurgy and Foundry Engineering [ISSN: 1230-2325]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G.: Diffusible hydrogen content in deposited metal of multilayer welded joints// Metallurgy and Foundry Engineering. -Vol. 40., nr. 4 (2014), s.221-229

Link do wersji pełnotekstowej

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c19ae2f6-3a85-4459-8389-dec997cde1ba

Słowa kluczowe

BASIC ELECTRODES, CELLULOSIC ELECTRODES, DIFFUSIBLE HYDROGEN, MMA WELDING, RUTILE ELECTRODES

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

7

Abstrakt

The article describes manufacturing technology of multilayer joints in terms of control the diffusible hydrogen content. Diffusible hydrogen content in deposited metal for multilayer welded joints made of covered rutile electrodes or covered cellulosic and basic electrodes was determined. It was found that after four beads, the diffusible hydrogen content decreases in the case of the first technology from 36 ml/100 g to 18 ml/100 g while in the second of about 40 ml/100 g to a level of 12 ml/100 g. The explanation of the mechanisms responsible for this phenomenon and directions for further study were proposed.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Karolina Prokop-Strzelczyńska, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

Tytuł

BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH BIMETALU ZGRZEWANEGO WYBUCHOWO STALI NIESTOPOWEJ SA516 Gr. 60 ZE STOPEM MONEL 400

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Prokop K., Fydrych D., Łabanowski J.: BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH BIMETALU ZGRZEWANEGO WYBUCHOWO STALI NIESTOPOWEJ SA516 Gr. 60 ZE STOPEM MONEL 400// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 6 (2014), s.17-23

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.pspaw.pl/pliki/SpisTresci/201406_SpisTresci.pdf

Słowa kluczowe

ZŁĄCZA RÓŻNORODNE, ZGRZEWANIE WYBUCHOWE, TECHNOLOGIA SPAWANIA

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań doczołowych złączy spawanych bimetalu typu stal niestopowa SA516 Gr. 60 - monel 400 (SB127 UNS 04400). Badany bimetal został wytworzony poprzez zgrzewanie wybuchowe. Określono własności mechaniczne, rozkład twardości oraz strukturę otrzymanych złączy. Zwrócono uwagę na trudności technologiczne spawania tego rodzaju materiału oraz możliwość generowania niezgodności spawalniczych.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SPAWANYCH AUSTENITYCZNYCH RUR WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Łabanowski J., Fydrych D., Świerczyńska A.: WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SPAWANYCH AUSTENITYCZNYCH RUR WYMIENNIKÓW CIEPŁA// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 6 (2014), s.24-31

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.pspaw.pl/spis.php

Słowa kluczowe

OBRÓBKA CIEPLNA, SPAWANIE TIG, WYMIENNIK CIEPŁA

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

W artykule przedstawiono technologię spawania wzdłużnego metodą TIG bez materiału dodatkowego (142) rurek wymienników ciepła ze stali austenitycznych AISI 316L i AISI 321. Zaprezentowano wyniki badań wpływu obróbki cieplnej, przesycania, na wytrzymałość na rozciąganie, twardość złączy, własności plastyczne oraz strukturę rurek gładkich i karbowanych. Ustalono, że zmiana temperatury przesycania w badanym zakresie ma wpływ na własności mechaniczne rurek spawanych oraz wyznaczono najkorzystniejszą z punktu widzenia tych własności temperaturę przesycania (1100-1150˚C).

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SPAWANYCH AUSTENITYCZNYCH RUR WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Łabanowski J., Fydrych D., Świerczyńska A.: WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SPAWANYCH AUSTENITYCZNYCH RUR WYMIENNIKÓW CIEPŁA// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 6 (2014), s.24-31

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.pspaw.pl/spis.php

Słowa kluczowe

OBRÓBKA CIEPLNA, SPAWANIE TIG, WYMIENNIK CIEPŁA

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

W artykule przedstawiono technologię spawania wzdłużnego metodą TIG bez materiału dodatkowego (142) rurek wymienników ciepła ze stali austenitycznych AISI 316L i AISI 321. Zaprezentowano wyniki badań wpływu obróbki cieplnej, przesycania, na wytrzymałość na rozciąganie, twardość złączy, własności plastyczne oraz strukturę rurek gładkich i karbowanych. Ustalono, że zmiana temperatury przesycania w badanym zakresie ma wpływ na własności mechaniczne rurek spawanych oraz wyznaczono najkorzystniejszą z punktu widzenia tych własności temperaturę przesycania (1100-1150˚C).

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Piotr Malinowski, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Pomiary ilości wodoru dyfundującego w stopiwie elektrod celulozowych i zasadowych

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Malinowski P., Świerczyńska A., Rogalski G.: Pomiary ilości wodoru dyfundującego w stopiwie elektrod celulozowych i zasadowych// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 8 (2014), s.3-7

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.pspaw.pl/spis.php

Słowa kluczowe

ELEKTRODY CELULOZOWE, ELEKTRODY ZASADOWE, RUROCIĄGI PRZESYŁOWE, SPAWANIE ELEKTRODAMI OTULONYMI, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano technologię wytwarzania złączy poprzecznych rurociągów energetycznych w aspekcie kontroli ilości wodoru dyfundującego. Oznaczono zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie dla złączy wielościegowych wykonanych elektrodami o otulinie celulozowej i zasadowej. Ustalono, że po wykonaniu 4 ściegów ilość wodoru dyfundującego spada z około 40 ml/100 g do poziomu 12 ml/100 g i zaproponowano wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialnych za to zjawisko.

 

Autorzy

Jacek Tomków

Tytuł

Wpływ warunków spawania pod wodą metodą mokrą na spawalność stali S355G10+N

Źródło wydania

XVI Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa XVIII Spotkanie Spawalników Wybrzeża

Słowa kluczowe

CTS, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE POD WODĄ, TEKKEN

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W prezentacji przedstawiono wpływ warunków spawania pod wodą metodą mokrą na spawalność stali S355G10+N

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Tomasz Olkowski

Tytuł

Effect of microstructure on mechanical properties of BA1055 bronze castings

Czasopismo

Archives of Foundry Engineering [ISSN: 1897-3310]

Opis bibliograficzny

Łabanowski J., Olkowski T.: Effect of microstructure on mechanical properties of BA1055 bronze castings// Archives of Foundry Engineering. -Vol. 14., iss. 2 (2014), s.73-78

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.degruyter.com/view/j/afe.2014.14.issue-2/afe-2014-0040/afe-2014-0040.xml?format=INT

Słowa kluczowe

MECHANICAL PROPERTIES, METALLOGRAPHY, SHIP PROPELLER CASTINGS, ALUMINIUM BRONZE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

9

Abstrakt

The article presents research results performed on aluminum bronze CuAl10Fe5Ni5 (BA1032) castings used for marine propellers. Metallographic studies were made on light microscope and a scanning electron microscope to assess quantitatively and qualitatively the alloy microstructure. It has been shown that the shape, size and distribution phase precipitates in bronze microstructure-kof the iron-rich  significantly affect its mechanical properties. With an increase in the phase precipitates increases the tensile strength of-knumber of small  castings, while the presence of large globular precipitates improves phase precipitates depends on-kductility. Fragmentation and shape of  many factors, particularly on the chemical composition of the alloy, Fe/Ni ratio, cooling rate and casting technology.

 

Autorzy

J. Michalska, B. Chmiela, Jerzy Łabanowski, W. Simka

Tytuł

Hydrogen Damage in Superaustenitic 904L Stainless Steels

Czasopismo

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE [ISSN: 1059-9495, IF2014: 0,998]

Opis bibliograficzny

Michalska J., Chmiela B., Łabanowski J., Simka W.: Hydrogen Damage in Superaustenitic 904L Stainless Steels// JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE. -Vol. 23, iss. 8 (2014), s.2760-2765

Link do wersji pełnotekstowej

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11665-014-1044-2#page-1

Słowa kluczowe

FRACTOGRAPHY HYDROGEN DAMAGE PITTING SLOW STRAIN RATE TEST (SSRT) SUPERAUSTENITIC STAINLESS STEE

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

20

Abstrakt

results on the influence of hydrogen on corrosion resistance and of hydrogen embrittlement of 904L superaustenitic stainless steel were investigated. The cracking behavior was studied by performing a slow strain rate test in synthetic seawater under varying cathodic polarization conditions. The results showed that the steel’s plasticity varied with the applied cathodic current density. Significant reductions in ductility were found, indicating its susceptibility to hydrogen-assisted fracture at current density of 20 mA/cm2. Fractographical examinations showed that an increase in hydrogenation current density causes a stepwise decrease in ductility on the fracture surface. The effect of hydrogen on passivity and on pitting corrosion resistance was qualified with the polarization curves registered in synthetic seawater. The conclusion is that hydrogen may affect the passive film stability and thus may decrease the corrosion resistance of the studied steel. The presence of hydrogen increases corrosion current density and decreases the potential of the film breakdown. It was also found that the degree of the susceptibility to hydrogen degradation was dependent on the hydrogen charging conditions.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski, Grzegorz Rogalski, Jacek Haras, Jacek Tomków, Aleksandra Świerczyńska, Piotr Jakóbczak, Łukasz Kostro

Tytuł

Weldability of S500MC Steel in Underwater Conditions

Czasopismo

Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G., Haras J., Tomków J., Świerczyńska A., Jakóbczak P., Kostro Ł.: Weldability of S500MC Steel in Underwater Conditions// Advances in Materials Science. -Vol. 14., iss. 2 (2014), s.37-45

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.degruyter.com/view/j/adms.2014.14.issue-2/adms-2014-0008/adms-2014-0008.xml?format=INT

Słowa kluczowe

COLD CRACING, TEKKEN, UNDERWATER WET WELDING, WELDABILITY

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

9

Abstrakt

Wet welding with the use of covered electrodes is one of the methods of underwater welding. This method is the oldest, the most economic and the most versatile. The main difficulties during underwater wet welding are: high cooling rates of the joint, the presence of hydrogen in the arc area and formation of hard martensitic structure in the weld. These phenomena are often accompanied by porosity of welds and large number of spatters, which are more advanced with the increase of water depth. In this paper result of non-destructive tests, hardness tests and metallographic observations of S500MC steel joints performed underwater are presented. The weldability of 500MC steel at water environment was determined.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Report vconcerning corrosion reasons of s/y Lunar hull surface and possible way of repair

Słowa kluczowe

JACHTY MORSKIE, KOROZJA

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Dokonano oceny korozji kadłuba jednostki pływającej, przyczyn powstania korozji oraz zaproponowano sposoby naprawy miejsc skorodowanych.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Krzysztof Krzysztofowicz, Jerzy Stuczyński, Lech Nadolny

Tytuł

Badania płyty stalowej wymiennika 0410-E51 na instalacji PZP na terenie Grupy Lotos S.A.

Słowa kluczowe

BADANIA METALOGRAFICZNE, DEGRADACJA MATERIAŁÓW, WYMIENNIKI CIEPŁA

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Omówiono wyniki badań materiału poddanego eksploatacji w wymienniku ciepła. Określono stan degradacji materiału.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz, Jerzy Stuczyński

Tytuł

Badania przyczyn uszkodzenia U-rurki wymiennika ciepła instalacji 150-E06

Słowa kluczowe

A213 T11, FAILURE ANALYSIS, WYMIENNIKI CIEPŁA

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano kompleksowe badania przyczyn uszkodzenia U-rurki wymiennika ciepła wykonanej ze stali A213 T11. Wskazano możliwe przyczyn wystąpienia uszkodzenia.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Jacek Tomków

Tytuł

Bead-on-plate welding on S235JR steel by underwater local dry chamber process

Czasopismo

Polish Maritime Research [ISSN: 1233-2585, IF2014: 0,330]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Łabanowski J., Fydrych D., Tomków J.: Bead-on-plate welding on S235JR steel by underwater local dry chamber process// Polish Maritime Research. -Vol. 21, nr. 2 (82) (2014), s.58-64

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pdf/PMRes_2014_2.pdf

Słowa kluczowe

DRY CHAMBER PROCESS, MAXIMUM HARDNESS OF THE HEAT AFFECTED ZONE, WELDING UNDER WATER

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

15

Abstrakt

The article presents the results of the effect of parameters of underwater local dry chamber welding on the properties of padding welds. The effect of heat input and the type of shielding gas on the structure and hardness of welds was established. the functions for estimating the maximum hardness of the heat affected zone have been also elaborated.

 

Autorzy

Jacek Tomków

Tytuł

Wpływ warunków spawania pod wodą na skłonność stali S355G10+N do tworzenia pęknięć zimnych

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa :"Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych"

Słowa kluczowe

CTS, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE POD WODĄ, TEKKEN, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W prezentacji przedstawiono wpływ parametrów spawania na skłonność stali S355G10+N do powstawania pęknięć zimnych w warunkach spawania podwodnego

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Badania złączy spawanych bimetalu zgrzewanego wybuchowo typu stal niestopowa SA516 Gr. 60 ze stopem monel SA127

Źródło wydania

Przegląd Spawalnictwa;V Sympozjum Naukowe ZIS

Słowa kluczowe

BIMETALE, FCAW PROCESS, ZGRZEWANIE WYBUCHOWE

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań doczołowych złączy spawanych bimetalu typu stal niestopowa SA516 Gr. 60 - monel 400 (SB127 UNS 04400). Badany bimetal został wytworzony poprzez zgrzewanie wybuchowe. Określono własności mechaniczne, rozkład twardości oraz strukturę otrzymanych złączy. Zwrócono uwagę na trudności technologiczne spawania tego rodzaju materiału oraz możliwość generowania niezgodności spawalniczych.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Właściwości złączy spawanych pod wodą metodą mokrą elektrodami otulonymi (111)

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych

Opis bibliograficzny

Prokop K.: Właściwości złączy spawanych pod wodą metodą mokrą elektrodami otulonymi (111)// Sympozjum Katedr i zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych/ ed. dr inż. Artur Czupryński Brenna: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, KATEDRA SPAWALNICTWA, 2014, s.431-448

Słowa kluczowe

MMA, POMIARY TWARDOŚCI, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedstawiono analizę wpływu ilości wprowadzonego ciepła (energii liniowej), rodzaju złącza oraz rodzaju spawania (mokre, lokalną komorą suchą) na twardość złączy spawanych pod wodą.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Karolina Prokop-Strzelczyńska, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Właściwości złączy spawanych pod wodą metodą mokrą elektrodami otulonymi (111)

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Fydrych D., Prokop K., Łabanowski J.: Właściwości złączy spawanych pod wodą metodą mokrą elektrodami otulonymi (111)// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych/ ed. dr inż. Artur Czupryński Brenna: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Spawalnictwa, 2014, s.431-448

Słowa kluczowe

MMA, POMIARY TWARDOŚCI, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedstawiono analizę wpływu ilości wprowadzonego ciepła (energii liniowej), rodzaju złącza oraz rodzaju spawania (mokre, lokalną komorą suchą) na twardość złączy spawanych pod wodą.

 

Autorzy

Jacek Tomków, Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Wpływ warunków spawania pod wodą na skłonność stali S355G10+N do tworzenia pęknięć zimnych

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : "Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych"

Opis bibliograficzny

Tomków J., Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: Wpływ warunków spawania pod wodą na skłonność stali S355G10+N do tworzenia pęknięć zimnych// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : "Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych"/ ed. dr inż. Artur Czupryński Gliwice: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny,, 2014, s.407-430

Słowa kluczowe

CTS, PĘKANIE ZIMNE, SPAWANIE POD WODĄ, TECHNIKA ŚCIEGU ODPUSZCZAJĄCEGO, TEKKEN

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedstawiono wpływ parametrów spawania pod wodą na spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości S355G10+N. Pokazano również wpływ zastosowania techniki ściegu odpuszczającego na poprawę spawalności tej stali.

 

Autorzy

Aleksandra Świerczyńska, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych

Tytuł

The Effect of Welding Conditions on Mechanical Properties of Superduplex Stainless Steel Welded Joints

Czasopismo

Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439]

Opis bibliograficzny

Świerczyńska A., Łabanowski J., Fydrych D.: The Effect of Welding Conditions on Mechanical Properties of Superduplex Stainless Steel Welded Joints// Advances in Materials Science. -Vol. 14., iss. 1 (2014), s.14-23

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.degruyter.com/view/j/adms.2014.14.issue-1/adms-2014-0002/adms-2014-0002.xml?format=INT

Słowa kluczowe

SUPERDUPLEX STEEL, WELDING, SAW PROCESS, FCAW PROCESS, MICROSTRUCTURE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

9

Abstrakt

The tests results of superduplex stainless steel welded joints made with a different heat input, using automatic submerged arc welding (SAW) and semi-automatic flux-cored arc welding (FCAW) have been presented. Metallographic examinations, the measurements of the ferrite content, the width of the heat affected zone (HAZ) and the hardness of the welds in characteristic areas have been performed. Significant differences in the amount of ferrite in the weld metal and in the heat affected zone microstructure of joints were found.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Badania warunków spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Prokop K.: Badania warunków spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 9 (2014), s.28-33

Słowa kluczowe

LOKALNA KOMORA SUCHA, SPAWALNOŚĆ STALI, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

Zastosowanie do spawania pod wodą metody lokalnej komory suchej stanowi alternatywę dla mających znacznie większe znaczenie praktyczne metod spawania w warunkach mokrych. Zwiększenie zakresu stosowania procesów spawalniczych przy miejscowym odizolowaniu obszaru spawania od wody uwarunkowane jest opracowywaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także poszerzaniem stanu wiedzy o przebiegu procesu m.in. poznaniem warunków panujących we wnętrzu komory i określeniem współzależności miedzy nimi. Otrzymywanie złączy o odpowiednim poziomie jakości wymaga stabilności procesu spawania, a ta zależy od zapewnienia stałych warunków wewnątrz lokalnej komory suchej. W artykule scharakteryzowano spawanie podwodne metodą lokalnej komory suchej ze zwróceniem szczególnej uwagi na budowę głowicy spawalniczej oraz przedstawiono wyniki badań własnych polegających na obserwacji zjawisk zachodzących podczas napełniania wnętrza komory gazem osłonowym. Dzięki zastosowanej metodyce określono czas konieczny do wyparcia wody z komory i uzyskania warunków właściwych do rozpoczęcia procesu spawania.

 

Autorzy

Jacek Barański, Wojciech Kiełczyński, Mieczysław Siemiątkowski, Jan Wajs

Tytuł

Techniczne studium innowacyjności rozwiązań dotyczące konstrukcji i działania zespołu klapy uchylnej w kanałach z regulacją przepływu powietrza i spalin

Słowa kluczowe

INNOWACYJNOŚĆ PROCESOWA, INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO, ZESPÓŁ KLAPY UCHYLNEJ

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy rozwiązań konstrukcyjnych planowanych do wdrożenia przez firmę Finow Polska w zespole klapy uchylnej dla zastosowań w ciągach technologicznych elektrowni/elektrociepłowni. W ramach prac dokonano oceny poziomu innowacji i konkurencyjności tych rozwiązań w skali światowej. Szczegółowej ocenie podlegała przede wszystkim koncepcja uszczelnienia skrzydeł (żaluzji) w obudowie klapy, łańcucha kinematycznego przenoszącego napęd do poszczególnych skrzydeł, a także układu sterowania i kontroli położenia klapy. Zaopiniowano również innowacyjność procesową firmy w zakresie wytwórczym.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Jacek Tomków

Tytuł

Diffusible Hydrogen Control in Flux Cored Arc Welding Process

Czasopismo

Key Engineering Materials [ISSN: 1662-9795]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Świerczyńska A., Tomków J.: Diffusible Hydrogen Control in Flux Cored Arc Welding Process // Key Engineering Materials. -Vol. 597., (2014), s.171-178

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.scientific.net/KEM.597.171

Słowa kluczowe

DIFFUSIBLE HYDROGEN, FCAW PROCESS, PLACKETT-BURMAN DESIGN

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Liczba punktów

8

Abstrakt

One of the types of hydrogen degradation of steel welded joints is cold cracking. The direct cause of the formation of cold cracks is simultaneous presence of hydrogen, residual stresses and brittle structure. The way of preventing the occurring of degradation is to eliminate at least one of these factors. Practice has shown that the best solution is to control the amount of hydrogen in deposited metal. In this paper an experimental evaluation of the effect of the welding parameters on the content of diffusible hydrogen in deposited metal obtained from rutile flux cored wire grade H10 was carried out. The state of the art of considered issues was described and results of preliminary investigations were presented. Five factors were considered: the flow rate of shielding gas, the welding current, the arc voltage, the welding speed and the electrode extension. All factors were optimized using a Plackett-Burman design to get the most relevant variables. The level of diffusible hydrogen was determined by a glycerin test. The results of the experiment indicate that appropriate choice of welding parameters may significantly reduce diffusible hydrogen content in deposited metal.

 

Autorzy

Bartosz Zdunek, Michał Landowski, Stanisław Taryma, Ryszard Woźniak, Krystyna Imielińska, Artur Muszyński

Tytuł

Analysis and Comparison of Safety of Children and Adult Passenger in Car Based on Crash Tests Results

Czasopismo

Key Engineering Materials [ISSN: 1662-9795]

Opis bibliograficzny

Zdunek B., Landowski M., Taryma S., Woźniak R., Imielińska K., Muszyński A.: Analysis and Comparison of Safety of Children and Adult Passenger in Car Based on Crash Tests Results // Key Engineering Materials. -Vol. 597., (2014), s.199-205

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.scientific.net/kem

Słowa kluczowe

CHILD SEAT, CRASH TESTS, SAFETY

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Liczba punktów

8

Abstrakt

Most important features of the child seat were presented. There was made analysis of selected dynamic loads acting on mannequins heads during a collision. Comparison of loads acting on the kid in a child seat and the other passengers in a car is presented. In analysis of the results particular attention has been paid on the children's secure in a car. The phenomena of collision child's occipital bone with seat backrest was described. There were presented results of dynamic test of chosen kind of materials, which were expected for having good energy absorbing characteristic. Selected courses of dynamic forces, values of peak forces and time of dynamic forces acting for tested materials were shown. The tests were made on dynamic droptower impact system Instron CEAST 9310.