2013

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Weldability of high strength steels in wet welding conditions

Czasopismo

Polish Maritime Research [ISSN: 1233-2585, IF2013: 0,300]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G.: Weldability of high strength steels in wet welding conditions// Polish Maritime Research. -Vol. Vol 20, nr. 2(78) (2013), s.67-73

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pdf/PMRes_2013_2.pdf

Słowa kluczowe

CRACKS IN WELDS, IMPROVING WELDABILITY, STEEL WELDABILITY, COLD CRACKING, UNDERWATER WELDING, WET WELDING

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

15

Abstrakt

In this paper are characterized problems of high strength steel weldability in underwater wet welding conditions. Water as a welding environment intensifies action of unfavourable factors which influence susceptibility to cold cracking of welded steel joints. The susceptibility to cold cracking of S355J2G3 steel and S500M steel in wet conditions was experimentally estimated (by using Tekken test). It was concluded that the steels in question are characterized by a high susceptibility to formation of cracks in welds. Usefulness of the proposed Temper Bead Welding technique (TBW) was experimentally verified as a method for improving weldability of the steels in the analyzed conditions

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Ocena stanu technicznego i prognoza trwałości eksploatacyjnej reaktorów 150-R1 i 150-R2 na instalacji 150 w Grupie Lotos SA w postoju 2013

Słowa kluczowe

BADANIA MATERIAŁOWE, BADANIA NIENISZCZĄCE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedmiotem pracy było wykonanie oceny stanu technicznego reaktorów 150-R1 i 150-R2 instalacji 0150 po remoncie w 2013

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski

Tytuł

Ocena zawartości ferrytu w złączu spawanym stali typu duplex

Słowa kluczowe

STAL DUPLEX, STRUKTURA, ZŁĄCZE SPAWANE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano badania metalograficzne doczołowego złącza spawanego rury o gr. ścianki 6 mm, ze stali austenityczno-ferrytycznej typu duplex. Celem badań było określenie zawartości ferrytu w spoinie zgodnie z wymaganiami normy Norsok M-601-2008.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka

Tytuł

Ekspertyza materiałowa rurociągu wody pitnej ze stali gatunku AISI 304

Słowa kluczowe

RUROCIĄG WODY PITNEJ, STAL AUSTENITYCZNA

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem pracy było ustalenie przyczyny zniszczenia instalacji wodociągowej w budynku. Instalacja była wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Zakres pracy obejmował: badania makroskopowe uszkodzeń, mikroanalizę EDX produktów korozji występujących na powierzchni wewnętrznej rurociągu, badania metalograficzne uszkodzeń i ocena stanu stali. Analiza doboru stali na elementy instalacji wodociągowej

 

Autorzy

Leszek Flis, Stanisław Dobrociński, Wojciech Kiełczyński

Tytuł

Reduction of Derivative pipeline effort in water turbine

Czasopismo

Studia Geotechnica et Mechanica [ISSN: 0137-6365]

Opis bibliograficzny

Flis L., Dobrociński S., Kiełczyński W.: Reduction of Derivative pipeline effort in water turbine// Studia Geotechnica et Mechanica. -Vol. 35., nr. 1 (2013), s.93-108

Link do wersji pełnotekstowej

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-49a3c16e-de72-4ed1-8d42-113d3a7fcfc3

Słowa kluczowe

FEM ANALYSIS, HYDROPOWER PLANT, NDT, PIPELINE, WELDING

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

7

Abstrakt

The paper presents an approach to evaluate and reduce the effort of the derivative pipeline in a water turbine of a hydrostatic power station in its vulnerable spots. Potential places of the biggest effort of the structure, as well as the coefficient of displacement and safety factor related to them were identified using FEM numerical method. Pipeline reinforcement was designed and made based on FEM analysis. Original technology of welding and assembly stiffeners and reinforcements have been developed. The high quality of welded joints was confirmed by non-destructive tests.

 

Autorzy

Jacek Tomków

Tytuł

Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych w złączach ze stali S420G2+M spawanej pod wodą metodą mokrą

Link do wersji pełnotekstowej

http://konferencjaspawalnicza.pl/wp-content/uploads/2012/11/Program_Spotkania_2013.pdf

Słowa kluczowe

SPAWALNOŚĆ STALI, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W prezentacji przedstawiono wyniki badań dotyczących skłonności stali S420G2+M do tworzenia pęknięć zimnych podczas spawania pod wodą.

 

Autorzy

Aleksandra Świerczyńska, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Wpływ parametrów spawania na właściwości złączy ze stali superdupleks

Źródło wydania

55 Naukowo - Techniczna Konferencja Spawalnicza Spawalnictwo w trzech żywiołach Ziemia - Woda - Powietrze

Słowa kluczowe

FCAW, SAW, SPAWANIE, STAL SUPERDUPLEKS

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych ze stali ferrytyczno – austenitycznej superdupleks wykonanych z różną ilością wprowadzonego ciepła, przy zastosowaniu spawania automatycznego łukiem krytym pod topnikiem i spawania półautomatycznego drutem rdzeniowym. Wykonano badania metalograficzne, pomiary zawartości ferrytu, szerokości strefy wpływu ciepła oraz twardości próbek w charakterystycznych miejscach. Stwierdzono znaczne różnice w ilości ferrytu w spoinie i w strefie wpływu ciepła złączy wykonanych różnymi metodami.

 

Autorzy

Jacek Tomków

Tytuł

Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych w złączach ze stali S420G2+M spawanej pod wodą metodą mokrą

Źródło wydania

55 Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza : Spawalnictwo w trzech żywiołach : ziemia -woda-powietrze

Słowa kluczowe

CTS, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE POD WODĄ, TEKKEN, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W referacie podano wpływ parametrów spawania na skłonność do powstawania pęknięć zimnych stali o podwyższonej wytrzymałości S420G2+M

 

Autorzy

Michał Landowski

Tytuł

Badania różnicy koloru laminatów z żelkotem modyfikowanym nanocząstkami w środowisku wodnym – metody obliczeniowe ΔEab, ΔE94, ΔE00

Źródło wydania

W : Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II

Opis bibliograficzny

Landowski M.: Badania różnicy koloru laminatów z żelkotem modyfikowanym nanocząstkami w środowisku wodnym – metody obliczeniowe ΔEab, ΔE94, ΔE00// W : Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.79-86

Słowa kluczowe

LAMINATY, NANO COMPOSITE, RÓŻNICA KOLORU, ŚRODOWISKO WODNE

Forma publikacji

MCK - rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym

Język publikacji

polski

Liczba punktów

4

Abstrakt

W Artykule przedstawiono rozważania na temat interpretacji wyników oraz wpływu metody obliczeniowej różnicy koloru na wyniki ΔE. Zbadano wpływ dodatku nanocząstek SiO2 w laminacie epoxydowo-szklanym na zmianę koloru podczas ekspozycji w środowisku wodnym.

 

Autorzy

Michał Landowski

Tytuł

Budowa stanowiska do rejestracji różnicy koloru żelkotu eksploatowanego w środowisku wodnym

Źródło wydania

W : Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II

Opis bibliograficzny

Landowski M.: Budowa stanowiska do rejestracji różnicy koloru żelkotu eksploatowanego w środowisku wodnym// W : Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/ ed. praca znbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.71-78

Słowa kluczowe

LAMINATY, RÓŻNICA KOLORU, STANOWISKA BADAWCZE

Forma publikacji

MCK - rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym

Język publikacji

polski

Liczba punktów

4

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania na temat budowy stanowiska do oceny różnicy kolorów ΔE laminatów z żelkotem po ekspozycji w środowisku wodnym. Przedstawiono dobór parametrów badania koloru metodą różnicową za pomocą układu oświetleniowego i aparatu fotograficznego. Przedstawiono wyniki pomiaru różnicy koloru w czasie dla laminatów epoksydowo szklanych w środowisku wodnym o zróżnicowanej temperaturze.

 

Autorzy

Michał Landowski, Michał Budzik, Krystyna Imielińska

Tytuł

DYNAMIC MECHANICAL BEHAVIOUR OF GFRP COMPOSITES WITH SiO2 NANO PARTICLES REINFORCED EPOXY MATRIX

Czasopismo

Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439]

Opis bibliograficzny

Landowski M., Budzik M., Imielińska K.: DYNAMIC MECHANICAL BEHAVIOUR OF GFRP COMPOSITES WITH SiO2 NANO PARTICLES REINFORCED EPOXY MATRIX// Advances in Materials Science. -Vol. 13., iss. 4 (2013), s.5-8

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fadms.2013.13.issue-4$002fadms-2013-0014$002fadms-2013-0014.pdf?format=INT&t:ac=j$002fadms.2013.13.issue-4$002fadms-2013-0014$002fadms-2013-0014.xml

Słowa kluczowe

DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS (DMA), EPOXY/GLASS COMPOSITES, NANO COMPOSITE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

9

Abstrakt

Dynamic mechanic (DMA) tests were performed to compare the mechanical behaviour of glass fibre reinforced epoxy laminate composites with SiO2 nanoparticle reinforced matrix. The selection of the most promising nanoparticle concentrations was considered in terms of elastic modulus and glass transition temperature. The reference specimens (0% nanoparticles) did not contain diluent accordingly the results do not allow the exact comparison with unreinforced composite, nevertheless the ranking of the nanocomposites was made. In terms of stiffness requirements 20% nanoparticles composites offer the best behaviour, 25% higher elastic modulus than 5% nanoparticles. For nano composites the glass transition temperature TG is the highest: 80°C, 77°C for 3%, 5% nanoparticles respectively and the lowest 75°C, 72°C , 71°C for 15%, 10% and 20% nanoparticles is respectively .

 

Autorzy

Jacek Haras, Wojciech Kiełczyński

Tytuł

Badanie przyczyn uszkodzenia palnika do cięcia i spawania acetylenowo-tlenowego

Słowa kluczowe

PALNIK DO SPAWANIA I CIĘCIA ACETYLENOWO-TLENOWEGO, BADANIA STANU TECHNICZNEGO, BADANIA SZCZELNOŚCI

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Na wniosek Prokuratury przebadano palnik do spawania i cięcia acetylenowo - tlenowego, przekazany przez Komendę Policji w Nowym Porcie – zgodnie z „Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku - Oliwie o zasięgnięciu opinii biegłego. Badano stan techniczny palnika, a zwłaszcza szczelność i drożność kanałów, zaworów oraz króćców.

 

Autorzy

Jacek Haras

Tytuł

Badania ultradźwiękowe przyczepności warstwy brązu do podłoża stalowego wewnętrznych powierzchni tulei typu 62-06-02

Słowa kluczowe

BADANIA ULTRADŹWIEKOWE, BADANIA PRZYCZEPNOŚCI, ŁOZYSKA ŚLIZGOWE, BRAZ

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem ekspertyzy było zbadanie w każdej tulei przyczepności warstwy brązu, który został nałożony metodą odlewania na wewnętrzne powierzchnie tulei stalowych. Badania zostały przeprowadzone przed obróbką skrawaniem powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych tulei.

 

Autorzy

Jacek Haras

Tytuł

Badania penetracyjne elementów: odkuwki, wentylatora i 2 pierścieni.

Słowa kluczowe

BADANIA PENETRACYJNE, BADANIA ODKUWEK I SPOIN.

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem ekspertyzy było wykonanie badań nieniszczących penetracyjnych (PT) dostarczonych elementów ze względu na ewentualne występowanie wad powierzchniowych, a w przypadku wentylatora – również niezgodności (wad) w spoinach skrzydełek.

 

Autorzy

Jacek Haras

Tytuł

Badania ultradźwiękowe przyczepności warstwy brązu do podłoża stalowego wewnętrznych powierzchni tulei o średnicach Dn70mm i Dn85mm

Słowa kluczowe

BADANIA ULTRADŹWIEKOWE, BADANIE PRZYCZEPNOŚCI, ŁOZYSKA ŚLIZGOWE, BRĄZ

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem ekspertyzy było zbadanie przyczepności ok.2mm warstwy brązu, który został nałożony metodą odlewania na wewnętrzne powierzchnie tulei stalowych.

 

Autorzy

Jacek Haras

Tytuł

Weryfikacja badań i ocena przeprowadzonych przez laboratorium KB POMORZE badan ultradźwiękowych spoin ram konstrukcji naprawczej platformy PG-1 (poziom 25m), względem wad stwierdzonych przez Laboratorium Lotos Serwis w dodatkowych badaniach.

Słowa kluczowe

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE, SPOINY, ZŁACZA DOCZOŁOWE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedmiotem pracy było badania ultradźwiękowe KB POMORZE w miesiącu marcu 2013. Konstrukcje będą zamontowane jako wzmocnienia dla podwodnych elementów konstrukcji na 3 poziomach. Dla badań NDT projekt przewidywał badania na podstawie specyfikacji: Quality Plan for Fabrication. 2.1. Badaniom ultradźwiękowym w obu przypadkach podlegały połączenia spawane - spoiny czołowe, obwodowe stalowych rur o średnicach Dz=609,6x25,4mm oraz uchwyty klamr (płaskie złącza doczołowe o grubości 12,5mm).

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Ocena stanu technicznego i prognoza trwałości eksploatacyjnej reaktorów 440-R01-R04 w instalacji 440 w Grupie Lotos SA w postoju 2013

Słowa kluczowe

BADANIA MATERIAŁOWE, RAFINERIE NAFTY, ZUŻYCIE EKSPLOATACYJNE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Dokonano oceny stanu materiału instalacji

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Effect of underwater local cavity welding method conditions on diffusible hydrogen content in deposited metal

Czasopismo

Welding International [ISSN: 0950-7116]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G.: Effect of underwater local cavity welding method conditions on diffusible hydrogen content in deposited metal// Welding International. -Vol. 27., iss. 3 (2013), s.196-202

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09507116.2011.600033

Słowa kluczowe

SPAWANIE POD WODĄ, SPAWANIE W LOKALNYCH KOMORACH, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Wielka Brytania

Abstrakt

One of the methods with great potential for applications in underwater repairs is local cavity welding. In local cavity method, cooling conditions and diffusible hydrogen amount in weld metal are nearly the same as those existed during welding in the air. This paper presents the results of literature survey and preliminary tests of the effect of local cavity welding conditions on diffusible hydrogen amount in a deposited metal. A Plackett–Burman design was applied to screen seven parameters: thickness of elastic cover, stick-out of electrode wire, welding current, voltage, travel speed of welding, salinity of water, and flow rate of shielding gas.

 

Autorzy

Wojciech Kiełczyński, Mieczysław Siemiątkowski

Tytuł

Ocena innowacyjności metody zintegrowanego wytwarzania elementów o wzdłużnej osi symetrii

Słowa kluczowe

INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGII, INTEGRACJA SYSTEMU WYTWARZANIA, JAKOSC SPOIN, SPAWANIE ŁUKOWE, TECHNIKI MONTAŻU

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy i oceny planowanej do wdrożenia, w firmie produkcyjnej ELSTAR Elbląg, technologii wytwarzania elementów stalowych w zintegrowanym systemie o strukturze modułowej. Przeprowadzono szczegółową analizę przebiegu operacji procesu wytwórczego oraz adekwatności zastosowanych technik i urządzeń technologicznych dla realizacji tych operacji w warunkach automatyzacji procesu wytwórczego. Zawarto szczegółowe wyniki oceny warunków oraz zastosowanej technologii montażu konstrukcji spawanych, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Analiza obejmowała również ocenę oddziaływania proponowanego procesu na środowisko naturalne.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego do spawania mokrego

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Łabanowski J.: Zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego do spawania mokrego// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 2 (2013), s.40-44

Link do wersji pełnotekstowej

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0015-0017

Słowa kluczowe

SPAWALNOŚĆ STALI, SPAWANIE PODWODNE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

W artykule przedstawiono zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego do poprawy właściwości złączy ze stali konstrukcyjnych wykonywanych w warunkach mokrego spawania pod wodą. Scharakteryzowano spawanie mokre elektrodami otulonymi zmiany struktury i właściwości złączy spawanych przez nakładanie ściegów odpuszczających. Przedstawiono metodykę oraz wyniki badań metalograficznych i twardości próbek ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości z napoinami próbnymi wykonanymi pod wodą. Ustalono, że zastosowana technika może stanowić sposób zmniejszenia twardości napoin w warunkach praktycznych. Wyznaczono również optymalny zakres odległości między napoinami (podziałki).

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Włodzimierz Walczak

Tytuł

ZASTOSOWANIE ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO DO WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW METALOWYCH O OSNOWIE ALUMINIOWEJ

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Fydrych D., Walczak W.: ZASTOSOWANIE ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO DO WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW METALOWYCH O OSNOWIE ALUMINIOWEJ// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 6 (2013), s.54-59

Słowa kluczowe

KOMPOZYTY METALOWE, WŁASCIWOŚCI MECHANICZNE, ZGRZEWANIE WYBUCHOWE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

Energia wybuchu może zostać wykorzystana do realizacji wielu procesów technologicznych, m.in. wytwarzania złączy zgrzewanych, prasowania proszków, tłoczenia, odprężania i utwardzania metali. Bardzo interesującym zastosowaniem technologii zgrzewania wybuchowego jest wytwarzanie kompozytów metalowych. W artykule scharakteryzowano kompozyty metalowe i zgrzewanie wybuchowe jako jedną z metod ich otrzymywania. Przedstawiono autorską technologię uzyskiwania kompozytów metalowych o osnowie aluminiowej wzmocnionych wysokostopowymi drutami stalowymi. Na podstawie wyników badań metalograficznych, wytrzymałościowych oraz analitycznych wykazano przydatność wykorzystania energii wybuchu do wytwarzania kompozytów z aluminium wzmacnianego drutami stalowymi oraz zaproponowano kierunki dalszych badań.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Włodzimierz Walczak

Tytuł

WPŁYW CYKLU CIEPLNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI ZGRZANYCH WYBUCHOWO ZŁĄCZY STAL-ALUMINIUM

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Walczak W.: WPŁYW CYKLU CIEPLNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI ZGRZANYCH WYBUCHOWO ZŁĄCZY STAL-ALUMINIUM// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 6 (2013), s.60-64

Słowa kluczowe

CYKL CIEPLNY SPAWANIA, WŁAŚCIWOŚCI ZŁACZY, ZGRZEWANIE WYBUCHOWE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

W artykule omówiono budowę, własności oraz technologię wytwarzania trójwarstwowych łączników zgrzewanych wybuchowo typu stal–stop aluminium AlMg. W łącznikach tego typu występuje połączenie stali z aluminium, które decyduje o ich własnościach eksploatacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na proces spawania łączników, który może być przyczyną znaczącego spadku wytrzymałości złączy stal-aluminium. Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych (wytrzymałości na odrywanie oraz mikrotwardości) newralgicznego obszaru złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej. Na ich podstawie podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmów decydujących o zmniejszaniu wytrzymałości połączenia stal-aluminium pod wpływem oddziaływania cyklu cieplnego.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jacek Tomków, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali S420G2+M spawanej pod wodą metodą mokrą

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Tomków J., Łabanowski J.: Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali S420G2+M spawanej pod wodą metodą mokrą// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 10 (2013), s.65-71

Słowa kluczowe

PEKANIE ZIMNE, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

6

Abstrakt

Przeniesienie procesu spawania do środowiska wodnego skutkuje przede wszystkim zwiększeniem prędkości stygnięcia złącza oraz wzrostem zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie. Środowisko wodne powoduje istotne pogorszenie spawalności stali jednak zastosowanie odpowiedniej technologii spawania pozwala na uzyskanie złączy o właściwościach zbliżonych do wykonywanych na powietrzu. W pracy oceniono przydatność drobnoziarnistej stali po walcowaniu cieplno-mechanicznym na konstrukcje hydrotechniczne wymagające spawania podwodnego. Na podstawie wyników technologicznych prób spawalności stwierdzono, że złącza wykonane z niskowęglowej stali S420G2+M spawane w warunkach mokrych charakteryzują się częściową skłonnością do tworzenia pęknięć zimnych.

 

Autorzy

Jacek Kropiwnicki, Wojciech Kiełczyński

Tytuł

Education at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdańsk University of Technology

Źródło wydania

XXI International Symposium, Research-Education-Technology ; Book of Abstracts

Opis bibliograficzny

Kropiwnicki J., Kiełczyński W.: Education at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdańsk University of Technology// XXI International Symposium, Research-Education-Technology ; Book of Abstracts/ ed. Janusz T. Cieśliński, Jacek Kropiwnicki, Krzysztof Lipiński Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2013, s.23-25

Słowa kluczowe

EDUCATION, FIELD OF STUDY

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Faculty of Mechanical Engineering is one of the largest departments of the Gdańsk University of Technology (GUT), currently educating about 3 000 student. Lectures are conducted in five Chairs, which include 18 Divisions. In 2000 GUT introduced the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Each student should get during one academic year 60 ECTS points. Obtaining a diploma of BEng requires the acquisition of no less than 210 ECTS credits in 7 semesters, and a MEng degree requires the acquisition of 90 ECTS credits in 3 semesters. Each program of study is approved by the Dean, the Faculty Council and the Vice-Rector for Education.

 

Autorzy

Jacek Kropiwnicki, Wojciech Kiełczyński

Tytuł

Education at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdańsk University of Technology

Źródło wydania

XXI International Symposium, Research-Education-Technology

Opis bibliograficzny

Kropiwnicki J., Kiełczyński W.: Education at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdańsk University of Technology// XXI International Symposium, Research-Education-Technology/ ed. J. T. Cieśliński, J. Kropiwnicki, K. Lipiński Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska, 2013, s.1-3

Słowa kluczowe

EDUCATION, FIELD OF STUDY

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Faculty of Mechanical Engineering is one of the largest departments of the Gdańsk University of Technology (GUT), currently educating about 3 000 student. Lectures are conducted in five Chairs, which include 18 Divisions. In 2000 GUT introduced the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Each student should get during one academic year 60 ECTS points. Obtaining a diploma of BEng requires the acquisition of no less than 210 ECTS credits in 7 semesters, and a MEng degree requires the acquisition of 90 ECTS credits in 3 semesters. Each program of study is approved by the Dean, the Faculty Council and the Vice-Rector for Education.

 

Autorzy

Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

Wodór w stalach

Źródło wydania

Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II

Opis bibliograficzny

Świerczyńska A.: Wodór w stalach// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.239-242

Słowa kluczowe

NISZCZENIE WODOROWE, WODÓR

Forma publikacji

MCK - rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym

Język publikacji

polski

Abstrakt

Artykuł stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia niszczenia wodorowego metali. W pracy scharakteryzowano wodór jako pierwiastek, opisano jego własności oraz postaci, w których występuje. Skupiono się na źródłach pochodzenia wodoru, mechanizmach oraz przebiegu procesu jego wnikania, transportu i pułapkowania w stalach.

 

Autorzy

Jacek Tomków

Tytuł

Ocena skłonności do tworzenia się pęknięć zimnych stali podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych

Źródło wydania

Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II

Opis bibliograficzny

Tomków J.: Ocena skłonności do tworzenia się pęknięć zimnych stali podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2013, s.243-248

Słowa kluczowe

CTS, PĘKANIE ZIMNE, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE PODWODNE, TEKKEN

Forma publikacji

MCK - rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym

Język publikacji

polski

Abstrakt

Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do oceny skłonności do tworzenia się pęknięć zimnych stali podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych. Autor stara się wyjaśnić przyczyny powstawania pęknięć zimnych oraz metody ich zapobiegania. W artykule zawarto również opis metod spawania podwodnego oraz metod badania pęknięć zimnych. Referat stanowi wstęp teoretyczny do przyszłej rozprawy doktorskiej.

 

Autorzy

Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

Wpływ czynników technologicznych na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie rutylowych drutów proszkowych

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach [ISSN: 0867-583X]

Opis bibliograficzny

Świerczyńska A.: Wpływ czynników technologicznych na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie rutylowych drutów proszkowych// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -., nr. 5 (2013), s.66-71

Słowa kluczowe

WODÓR, FCAW

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

4

Abstrakt

Obecność wodoru dyfundującego jest jednym z warunków powstawania pęknięć zimnych oraz przyczynia się do występowania porowatości w złączach spawanych. W pracy podjęto próbę określenia istotności wpływu wybranych czynników technologicznych na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie co ma na celu umożliwienie prognozowania jego ilości przez zmiany wartości parametrów spawania. Analiza statystyczna wyników badań eksperymentalnych zgromadzonych podczas przeglądu literatury dotyczącej rozpatrywanego zagadnienia pozwoliła na ocenę istotności wpływu siedmiu czynników na ilość wodoru dyfundującego w stopiwie drutu proszkowego rutylowego klasy H10 i opracowanie dla nich trzech postaci modeli statystycznych.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jacek Tomków, Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

DETERMINATION OF DIFFUSIBLE HYDROGEN CONTENT IN DEPOSITED METAL OF RUTILE ELECTRODES BY GLYCERIN METHOD

Czasopismo

Metallurgy and Foundry Engineering [ISSN: 1230-2325]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Tomków J., Świerczyńska A.: DETERMINATION OF DIFFUSIBLE HYDROGEN CONTENT IN DEPOSITED METAL OF RUTILE ELECTRODES BY GLYCERIN METHOD // Metallurgy and Foundry Engineering. -Vol. 39., nr. 1 (2013), s.43-50

Link do wersji pełnotekstowej

http://journals.agh.edu.pl/mafe/article/view/635/482

Słowa kluczowe

METODA GLICERYNOWA, SPAWALNOŚĆ STALI, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

7

Abstrakt

The presence of diffusible hydrogen in welded joints is one of the causes of formation the welding imperfections. Improvement of weldability can be achieved by reducing the hydrogen amount in welded joints. This requires, among others, the finding of sources of hydrogen. For high hydrogen processes the commonly used method of determining the diffusible hydrogen amount is the glycerin method. This paper concerns issues related to the test procedure and the possibility to control the diffusible hydrogen amount in deposited metal.

 

Autorzy

Jacek Łubiński, Artur Olszewski, Jacek Haras, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Ekspertyza techniczna wałów głównych napędowych na pochylniach Kanału Elbląskiego

Słowa kluczowe

ANALIZA OBLICZENIOWA KONSTRUKCJI, KANAŁ ELBLĄSKI, WAŁY NAPEDOWE, ŻELIWO SZARE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano ekspertyzę stanu technicznego żeliwnych wałów napędowych. Sformułowano wnioski dotyczące dalszej eksploatacji.

 

Autorzy

Maria Głowacka, Jan Stryjewski, Michał Landowski, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Badania dotyczące składu i pochodzenia nalotów w centrali klimatyzacyjnej

Słowa kluczowe

ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO, CENTRALE KLIMATYZACYJNE, KOROZJA

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano analizę pochodzenia nalotów występujących na elementach centrali klimatyzacyjnej. Sformułowano wnioski.

 

Autorzy

Aleksandra Świerczyńska, Jacek Tomków, Dariusz Fydrych

Tytuł

Preliminary investigations of effect of conditions of FCAW process on diffusible hydrogen content in deposited metal

Źródło wydania

XXI International Symposium Research-Education-Technology

Opis bibliograficzny

Świerczyńska A., Tomków J., Fydrych D.: Preliminary investigations of effect of conditions of FCAW process on diffusible hydrogen content in deposited metal// XXI International Symposium Research-Education-Technology/ Gdańsk: Gdańsk University of Technology Faculty of Mechanical Enginering, 2013, s.1-4

Słowa kluczowe

DIFFUSIBLE HYDROGEN, FCAW PROCESS, PLACKETT-BURMAN DESIGN

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Abstrakt

One of the types of hydrogen degradation of steel welded joints is cold cracking. The direct cause of the formation of cold cracks is simultaneous presence of hydrogen, residual stresses and brittle structure. The way of preventing the occurring of degradation is to eliminate at least one of these factors. Practice has shown that the best solution is to control the amount of hydrogen in deposited metal. In this paper the state of the art of considered issues was described and results of preliminary investigations were presented. The level of diffusible hydrogen was determined by a glycerin test. Five factors were considered: the flow rate of shielding gas, the welding current, the arc voltage, the welding speed and the electrode stickout. All factors were optimized using a Plackett-Burman design to get the most relevant variables. The results of the experiment indicate that appropriate choice of welding parameters may reduce diffusible hydrogen content in deposited metal.

 

Autorzy

Aleksandra Świerczyńska, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych

Tytuł

Wpływ warunków spawania na własności złączy spawanych ze stali superduplex

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Opis bibliograficzny

Świerczyńska A., Łabanowski J., Fydrych D.: Wpływ warunków spawania na własności złączy spawanych ze stali superduplex// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych/ : , 2013, s.151-163

Słowa kluczowe

SPAWANIE ŁUKOWE, STAL SUPERDUPLEX, WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

W pracy przedstawiono charakterystykę stali duplex i superduplex koncentrując się na ich spawalności. Zaprezentowano wyniki badań własności mechanicznych złączy spawanych ze stali superduplex wykonanych metodami FCAW i SAW.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska, Jacek Tomków, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Wpływ warunków spawania drutem proszkowym samoosłonowym na ilość wodoru dyfundującego

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Świerczyńska A., Tomków J., Łabanowski J.: Wpływ warunków spawania drutem proszkowym samoosłonowym na ilość wodoru dyfundującego// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych/ Brenna: , 2013, s.177-186

Słowa kluczowe

SPAWANIE DRUTEM SAMOOSŁONOWYM, SPAWANIE POD WODĄ, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

Badania przeprowadzone przy zastosowaniu planowania badań (wg dwupoziomowego planu Placketta-Burmana) pozwoliły na określenie istotności wpływu pięciu czynników na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie uzyskanym podczas spawania mokrego drutem proszkowym samoosłonowym (114): długości wolnego wylotu, natężenia prądu spawania, napięcia łuku, prędkości spawania i zasolenia wody. Opracowano równanie umożliwiające prognozowanie ilości wodoru dyfundującego w stopiwie.

 

Autorzy

Maria Głowacka, Michał Landowski, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Badania przyczyn korozji rury preizolowanej z instalacji CO

Słowa kluczowe

RURA

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano mikroanalizę nalotów i produktów korozji występujących na powierzchni rury na podstawie badań na skaningowym mikroskopie elektronowym oraz badań metalograficznych makroskopowych powierzchni z osadami i przekrojów rury. Sformułowano wnioski.

 

Autorzy

Michał Landowski, Krystyna Imielińska

Tytuł

DEGRADATION OF GFRP MARINE LAMINATES WITH NANO PARTICLE MODIFIED COATINGS

Czasopismo

Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439]

Opis bibliograficzny

Landowski M., Imielińska K.: DEGRADATION OF GFRP MARINE LAMINATES WITH NANO PARTICLE MODIFIED COATINGS// Advances in Materials Science. -Vol. 13., iss. 2 (2013), s.19-22

Link do wersji pełnotekstowej

http://dx.doi.org/10.2478/adms-2013-0006

DOI

10.2478/adms-2013-0006

Słowa kluczowe

DURABILITY, NANO COMPOSITE, POLYMER COMPOSITES, SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM)

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

9

Abstrakt

Water absorption and surface blistering behaviour was studied for polyester-matrix laminates with SiO2 nanoparticle reinforced gel coats. Accelerated water immersion tests at 37°C showed that addition of 10% nanoparticles increases blisters incubation time by ca. 50% compared to 5% and 0% nanoparticles composites.

 

Autorzy

Maria Głowacka, Jan Stryjewski, Michał Landowski

Tytuł

Badania wad powierzchni łuski półpanewek łożysk ślizgowych

Słowa kluczowe

ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE, WADY POWIERZCHNI

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano mikroanalizę wad i nalotów na stalowych łuskach półpanewek łożysk ślizgowych na podstawie badań metalograficznych makroskopowych oraz na skaningowym mikroskopie elektronowym. Sformułowano wnioski.

 

Autorzy

Wojciech Kiełczyński, Mieczysław Siemiątkowski

Tytuł

Techniczne studium innowacyjności metody wytwarzania segmentów wysięgników dźwigowych

Słowa kluczowe

INNOWACYJNOŚĆ WYTWARZANIA, JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ SPAWANYCH, PRZYRZĄDY MONTAŻOWE, SPAWANIE LASEROWO- ŁUKOWE, TECHNOLOGIA MONTAŻU

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy i oceny planowanej do wdrożenia, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy Asuri, technologii wytwarzania segmentów wysięgników dźwigowych, wykorzystującej metodę spawania laserowo-łukowego (hybrydowego) ich profili kształtowych, wykonywanych ze stali o wysokiej wytrzymałości. Przeprowadzono szczegółową analizę przebiegu głównych etapów procesu wytwórczego oraz adekwatności zastosowanych technik i środków wyposażenia technologicznego dla realizacji operacji procesu półautomatycznego montażu komponentów konstrukcji belek nośnych dźwigów, a związanej z ich wzajemnym ustawianiem (pozycjonowaniem i centrowaniem), zarówno w fazie sczepiania profili segmentów z użyciem wiązki laserowej, jak i w fazie ich właściwego spawania metodą hybrydową. Zawarto szczegółowe wyniki oceny warunków oraz zastosowanej technologii spawania profili ceowych segmentów dźwigowych, własności mechanicznych uzyskiwanych złączy spawanych z uwzględnieniem stawianych wymagań jakościowych ze strony wiodących producentów finalnych wyrobów, takich jak: Liebherr oraz Manitowoc. Przeprowadzona analiza obejmowała również ocenę porównawczą oddziaływania proponowanego procesu na środowisko naturalne, na tle stosowanych dotąd metod konwencjonalnych wytwarzania segmentów i ramion mobilnych dźwigów teleskopowych.

 

Autorzy

Bartosz Zdunek, Michał Landowski, Stanisław Taryma, Ryszard Woźniak, Krystyna Imielińska, Artur Muszyński

Tytuł

Analiza obciążeń działających na dzieci w fotelikach zamocowanych przodem i tyłem w czasie zderzenia czołowego

Czasopismo

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe [ISSN: 1509-5878]

Opis bibliograficzny

Zdunek B., Landowski M., Taryma S., Woźniak R., Imielińska K., Muszyński A.: Analiza obciążeń działających na dzieci w fotelikach zamocowanych przodem i tyłem w czasie zderzenia czołowego// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 5 (2013), s.33-38

Słowa kluczowe

BADANIA, BEZPIECZEŃSTWO DZIECI, FOTELIK DO PRZEWOZU DZIECI

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

4

Abstrakt

W pracy omówiono podstawowe problemy ochrony dzieci w czasie kolizji drogowych. Przedstawiono dwa sposoby mocowania fotelików: przodem i tyłem do kierunku jazdy. Opisano i porównano przebiegi obciążeń głowy dziecka w czasie uderzenia pojazdu w sztywną ścianę betonową.

 

Autorzy

Bartosz Zdunek, Michał Landowski, Stanisław Taryma, Ryszard Woźniak, Krystyna Imielińska, Artur Muszyński

Tytuł

Analysis and comparision of safety of children and adult passanger in car based on crash tests results.

Źródło wydania

XXI International Symposium, Research-Education-Technology BOOK OF ABSTRACTS

Słowa kluczowe

CHILD SEAT, CRASH TESTS, SAFETY

Forma publikacji

K - komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia

Język publikacji

angielski

Abstrakt

This paper presents analysis and comparision of safety of children and adult passanger in car based on crash tests results. The car crash test with four dummies, including two car seats allowed a direct comparison of the security under the same conditions of children and passengers directly to the car seat. Analysis of acceleration and video from the test allows to understand the phenomena during the collision, the air bags influence, collision child's occipital bone with seat backrest. The use of HIC ratio allows an approximate evaluation of the possibility of injuries.

 

Autorzy

Bartosz Zdunek, Michał Landowski, Stanisław Taryma, Ryszard Woźniak, Krystyna Imielińska, Artur Muszyński

Tytuł

Analysis and comparision of safety of children and adult passanger in car based on crash tests results

Źródło wydania

XXI International Symposium, Research-Education-Technology Proceedings

Opis bibliograficzny

Zdunek B., Landowski M., Taryma S., Woźniak R., Imielińska K., Muszyński A.: Analysis and comparision of safety of children and adult passanger in car based on crash tests results// XXI International Symposium, Research-Education-Technology Proceedings/ ed. Jacek Kropiwnicki Gdańsk: Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, s.1-4

Słowa kluczowe

CHILD SEAT, CRASH TESTS, SAFETY

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Abstrakt

This paper presents analysis and comparision of safety of children and adult passanger in car based on crash tests results. The car crash test with four dummies, including two car seats allowed a direct comparison of the security under the same conditions of children and passengers directly to the car seat. Analysis of acceleration and video from the test allows to understand the phenomena during the collision, the air bags influence, collision child's occipital bone with seat backrest. The use of HIC ratio allows an approximate evaluation of the possibility of injuries.

 

Autorzy

Janusz Ćwiek, Jerzy Łabanowski, Maria Sozańska, Santina Topolska

Tytuł

Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

Czasopismo

Rynek Energii [ISSN: 1425-5960]

Opis bibliograficzny

Ćwiek J., Łabanowski J., Sozańska M., Topolska S.: Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych// Rynek Energii. -Vol. 2(105)., (2013),

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.kaprint.pl

Słowa kluczowe

NISKOEMISYJNE, KOROZJA PŁOMIENIOWA, KOROZJA SIARKOWA, BIOMASA, POWŁOKI OCHRONNE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

9

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w warunkach oddziaływania płomienia i spalin, oraz erozyjnego oddziaływania strumienia powietrza ze zdmuchiwacza. Stwierdzono, że badane powłoki ochronne nie zabezpieczają powierzchni rur ekranowych przed korozją płomieniową, w tym siarkową, w warunkach spalania podstechiometrycznego. Współspalanie biomasy znacząco przyśpiesza degradację powłok, szczególnie hybrydowych nanoszonych techniką malarską. Trwałość powłok wynosiła do dwóch lat eksploatacji kotła