2012

Autorzy

Leszek Piotrowski, Bolesław Augustyniak, Marek Chmielewski, Jerzy Łabanowski, M Lech-Grega

Tytuł

Study on the applicability of the measurements of magnetoelastic properties for a nondestructive evaluation of thermally inducted microstructure changes in the P91 grade steel

Czasopismo

NDT & E INTERNATIONAL [ISSN: 0963-8695, IF2012: 1,744]

Opis bibliograficzny

Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Łabanowski J., Lech-Grega M.: Study on the applicability of the measurements of magnetoelastic properties for a nondestructive evaluation of thermally inducted microstructure changes in the P91 grade steel// NDT & E INTERNATIONAL. -Vol. 47, (2012), s.157-162

Link do wersji pełnotekstowej

http://elsevier.com/locate/ndteint

Słowa kluczowe

BADANIA NIENISZCZĄCE, MIKROSTRUKTURA, STALE ŻAROWYTRZYMAŁE

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Wielka Brytania

Liczba punktów

40

Abstrakt

The paper presents the resuIts of the investigation of the influence of duration and temperature oftempering process on the magnetoacoustic properties of P91 tempered martensite ferritic steeI. Duringtempering of martensitic steels the dislocation density. which initially is very high. systematicallydecreases what is confirmed both by analysis of the width of X-ray diffraction peaks and hardnessmeasurements. Magnetic hysteresis loops undergo a systematic change resulting in the monotonousdecrease of magnetic ''hardness'' of the investigated sampIes. The influence of the tempering time onthe Barkhausen noise (BN) and magnetoacoustic emission (MAE)signals intensity was investigated inorder to verify the possibility of application of those methods for a nondestructive monitoring of heattreatment quality. Barkhausen noise signal envelopes change their shape very strongly during theinitial stages of tempering. yet the overall signal intensity is weakly affected. As for the magnetoacousticemission a very strong increase of its intensity is observed for almost all the tempering timesand temperatures. It was concluded that the MAEsignal intensity is a suitable parameter for theevaluation of tempering time. as for the BNsignal the envelope shape analysis would be necessary forsuch a purpose.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Design of thermal cutting table - welding technology and construction

Źródło wydania

XI Международная молодежная научно-техническая конференция БУДУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАУКИ.

Słowa kluczowe

CIĘCIE TERMICZNE, TECHNOLOGIA SPAWANIA, KONSTUKCJE MECHANICZNE, OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Forma publikacji

K - komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Rosja

Abstrakt

W referacie przedstawiono pionierską pracę dyplomową stopnia inżynierskiego, wykonaną przez dwoje studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zgodnie z systemem CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). W ramach pracy studenci zaprojektowali stół do cięcia termicznego metali (rysunki i obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych), opracowali technologię spawania stołu oraz samodzielnie go wykonali. Stół do cięcia termicznego jest wykorzystywany w laboratorium Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Autorzy

Santina Topolska, Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka

Tytuł

Failure of austenitic stainless steel tubes during steam generator operation

Czasopismo

Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering [ISSN: 1734-8412]

Opis bibliograficzny

Topolska S., Łabanowski J., Głowacka M.: Failure of austenitic stainless steel tubes during steam generator operation// Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 55., nr. iss. 2 (2012),

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.journalamme.org

Słowa kluczowe

BADANIA MATERIALOWE, GENERATORY PARY, KOROZJA, STALE AUSTENITYCZNE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

8

Abstrakt

The article presents the failure process of austenitic stainless steels used in power devices, such as heat exchangers, steam generators, in terms of local corrosion: pitting, stress and intergranular corrosion, paying particular attention to welded joints area. The effect of steel chemical composition, microstructure, welding process and work environment was analyzed. The second part of the article presents the results of the metallographic investigations conducted on the damaged steam generator coil performed with the use of light microscope and scanning electron microscope equipped with the EDS analysis device. On the base of obtained results some recommendations have been define relating to steel grade selection, processing (welding) technology, and the working environment, in order to increase the life time of power generation equipment.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski

Tytuł

Wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości mechaniczne złączy spawanych pod wodą metodą mokrą

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa.

Opis bibliograficzny

Rogalski G.: Wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości mechaniczne złączy spawanych pod wodą metodą mokrą// Przegląd Spawalnictwa.. -., nr. nr 12 (2012), s.37-43

Słowa kluczowe

SPAWALNOŚĆ STALI, SPAWANIE MOKRE, SPAWANIE POD WODĄ, WADY ZŁĄCZY SPAWANYCH, ZŁĄCZA SPAWANE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Abstrakt

W pracy przestawiono charakterystykę spawania pod wodą metodą mokrą elektrodami otulonymi. Na postawie badań eksperymentalnych oceniono wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości mechaniczne wykonanych złączy. Stwierdzono, że występujące niezgodności spawalnicze nie wpływają na szczelność wykonanych połączeń, ale obniżają właściwości mechaniczne związane z próbą zginania.

 

Autorzy

Janusz Ćwiek, Jerzy Łabanowski, Maria Sozańska

Tytuł

Ocena przyczyn uszkodzenia korpusu turbiny parowej

Czasopismo

Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej [ISSN: 0013-7294]

Opis bibliograficzny

Ćwiek J., Łabanowski J., Sozańska M.: Ocena przyczyn uszkodzenia korpusu turbiny parowej// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr XXIV (2012), s.79-83

Słowa kluczowe

BADANIA METALOGRAFICZNE, DEGRADACJA STRUKTURY, KORPUSY TURBIN

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

5

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań materiałowych korpusu turbiny parowej ze staliwa L20HM po długotrwałej eksploatacji.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski

Tytuł

Ocena jakości wyrobów hutniczych

Opis bibliograficzny

Łabanowski J.: Ocena jakości wyrobów hutniczych. Elbląg: Wydaw. Państw. Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2012.299 s. ISBN 978-83-62-336-18-0

Słowa kluczowe

BADANIA KOROZYJNE, BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH, KONTROLA JAKOŚCI, WYROBY HUTNICZE

Forma publikacji

MK - książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym

Język publikacji

polski

Liczba punktów

20

Abstrakt

Przedstawiono zagadnienia zapewnienia jakości wyrobów hutniczych, elementy statystycznej kontroli jakości, zadania Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Rejestru Statków w zapewnieniu jakości wyrobów, badania zgodności wyrobów z normami i przepisami, badania właściwości mechanicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawiono też typowe urządzenia badawcze, aparaturę kontrolno-pomiarową i zasady oceny wyników badań wyrobów hutniczych. Autor korzystał z literatury przedmiotu, Polskich Norm oraz własnych doświadczeń z badań, wykonywanych głównie dla przemysłu stoczniowego. W pracy podano dane z Polskich Norm według stanu na dzień 1.06.2011 r. W wydaniu II książka została uaktualniona i dostosowana do obowiązujących norm. Materiał został uzupełniony o zagadnienia związane z laboratoryjnymi badaniami odporności na korozję wyrobów hutniczych.

 

Autorzy

Janusz Ćwiek, Jerzy Łabanowski, Maria Sozańska

Tytuł

Wpływ długotrwałej eksploatacji na strukturę i własności mechaniczne stali Cr-Mo-V,

Czasopismo

Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej [ISSN: 0013-7294]

Opis bibliograficzny

Ćwiek J., Łabanowski J., Sozańska M.: Wpływ długotrwałej eksploatacji na strukturę i własności mechaniczne stali Cr-Mo-V, // Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr XXIV (2012), s.10-14

Słowa kluczowe

BADANIA METALOGRAFICZNE, DEGRADACJA STRUKTURY, STALE ENERGETYCZNE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

5

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie oceny stopnia degradacji stali Cr-Mo-V pracujących w warunkach pełzania. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych rury 273x32,0 mm głównego rurociągu parowego po eksploatacji w temperaturze 540C przez 168 000 godzin. Przeprowadzono badania metalograficzne za pomocą mikroskopu świetlnego oraz skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego, a także badania własności mechanicznych materiału rury. W badaniach przyjęto różne mierniki oceny stopnia degradacji: strukturalne, składu fazowego i morfologii węglików, właściwości mechanicznych. Przeanalizowano związki pomiędzy strukturą stali a własnościami mechanicznymi wyznaczonymi w temperaturze otoczenia. Wykazano użyteczność metody oceny stopnia degradacji materiału oraz przewidywania trwałości resztkowej na podstawie analizy struktury węglikowej stali.

 

Autorzy

Joanna Michalska, Jerzy Łabanowski, Janusz Ćwiek

Tytuł

Hydrogen assisted cracking of 2205 duplex stainless steel in synthetic sea water

Źródło wydania

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Opis bibliograficzny

Michalska J., Łabanowski J., Ćwiek J.: Hydrogen assisted cracking of 2205 duplex stainless steel in synthetic sea water// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering./ : , 2012,

Link do wersji pełnotekstowej

http://iopscience.iop.org/1757-899X/35/1/012013

Słowa kluczowe

NISZCZENIE WODOROWE, STAL DUPLEX

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Wielka Brytania

Abstrakt

The cracking behavior of 2205 duplex stainless steels (DSSs) in synthetic sea water under cathodic polarization condition was investigated. (SSRT) method was employed in aim to evaluate the susceptibility to hydrogen assisted cracking. The results showed that the reduction in the uniform elongation (UEL) and the reduction of area (RA) varied with the applied cathodic current density. Significant reductions in ductility were found, indicating its susceptibility to hydrogen-assisted fracture at current density of 10 mA cm−2. Fractographical examinations showed that increase in hydrogenation current density cause an increase in brittle character on the fracture surface. Complete brittle fractures were observed after SSRT at10 and 20 mA cm−2.

 

Autorzy

Joanna Michalska, Jerzy Łabanowski, Janusz Ćwiek

Tytuł

Hydrogen effects in duplex stainless steel welded joints - electrochemical studies

Źródło wydania

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Opis bibliograficzny

Michalska J., Łabanowski J., Ćwiek J.: Hydrogen effects in duplex stainless steel welded joints - electrochemical studies// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering./ : IOP Publishing, 2012, s.1-8

Link do wersji pełnotekstowej

http://iopscience.iop.org/1757-899X/35/1

Słowa kluczowe

BADANIA ELEKTROCHEMICZNE, NISZCZENIE WODOROWE, STALE DUPLEKS, ZŁĄCZA SPAWANE

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Abstrakt

In this work results on the influence of hydrogen on passivity and corrosion resistance of 2205 duplex stainless steel (DSS) welded joints are described. The results were discussed by taking into account three different areas on the welded joint: weld metal (WM), heat-affected zone (HAZ) and parent metal. The corrosion resistance was qualified with the polarization curves registered in a synthetic sea water. The conclusion is that, hydrogen may seriously deteriorate the passive film stability and corrosion resistance to pitting of 2205 DSS welded joints. The presence of hydrogen in passive films increases corrosion current density and decreases the potential of the film breakdown. It was also found that degree of susceptibility to hydrogen degradation was dependent on the hydrogen charging conditions. WM region has been revealed as the most sensitive to hydrogen action.

 

Autorzy

Leszek Piotrowski, Bolesław Augustyniak, Marek Chmielewski, Jerzy Łabanowski, Marzena Lech-Grega

Tytuł

Study on the applicability of the measurements of magnetoelastic properties for nondestructive evaluation of thermally induced microstructure changes in the P91 grade state

Czasopismo

NDT & E INTERNATIONAL [ISSN: 0963-8695, IF2012: 1,744]

Opis bibliograficzny

Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Łabanowski J., Lech-Grega M.: Study on the applicability of the measurements of magnetoelastic properties for nondestructive evaluation of thermally induced microstructure changes in the P91 grade state// NDT & E INTERNATIONAL. -Vol. 47, (2012), s.157-162

Słowa kluczowe

EMISJA MAGNETOAKUSTYCZNA, MIKROSTRUKTURA, PĘTLA HISTEREZY, STAL P91

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

40

Abstrakt

Badano możliwości zastosowania pomiarów właściwości magntosprężystych dla nieniszczącej oceny termicznie indukowanych zmian mikrostruktury w stali P91

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska, Piotr Szakiewicz, Grzegorz Rogalski, Sławomir Makowski

Tytuł

Design of thermal cutting table - welding technology and construction

Źródło wydania

XI Международная молодежная научно-техническая конференция БУДУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАУКИ. Сборник материалов, Niżny Nowogród, 18 May 2012

Opis bibliograficzny

Prokop K., Szakiewicz P., Rogalski G., Makowski S.: Design of thermal cutting table - welding technology and construction// XI Международная молодежная научно-техническая конференция БУДУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАУКИ. Сборник материалов, Niżny Nowogród, 18 May 2012/ : , 2012, s.136-137

Słowa kluczowe

CIĘCIE TERMICZNE, KONSTUKCJE MECHANICZNE, OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE, TECHNOLOGIA SPAWANIA

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Rosja

Abstrakt

W referacie przedstawiono pionierską pracę dyplomową stopnia inżynierskiego, wykonaną przez dwoje studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zgodnie z systemem CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). W ramach pracy studenci zaprojektowali stół do cięcia termicznego metali (rysunki i obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych), opracowali technologię spawania stołu oraz samodzielnie go wykonali. Stół do cięcia termicznego jest wykorzystywany w laboratorium Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych

Tytuł

Badania wytrzymałościowe sworzni stalowych o wymiarach 150x18mm

Słowa kluczowe

BADANIA MAKROSKOPOWE, STOPY ALUMINIUM, ZŁĄCZA SPAWANE TEOWE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedmiotem pracy było wykonanie badań sworzni stalowych w następującym zakresie: oznaczenie składu chemicznego,próba rozciągania, próba udarności oraz próba zginania.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych

Tytuł

Badania mikroskopowe złączy spawanych ze stopu aluminium

Słowa kluczowe

BADANIA MAKROSKOPOWE, STOPY ALUMINIUM, ZŁĄCZA SPAWANE TEOWE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedmiotem pracy była ocena makrostruktury złączy teowych ze spoinami pachwinowymi wykonanych metodami MIG i TIG ze stopu aluminium z grupy materiałowej 23. Badania stanowiły uzupełnienie badań wymaganych przez normę PN-EN ISO 15614-2:2008 podczas kwalifikowania technologii spawania.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Arkadiusz Kunowski, Dariusz Miś

Tytuł

Zastosowanie izolacji cieplnej przy wykonywaniu złączy w warunkachspawania izobarycznego

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Kunowski A., Miś D.: Zastosowanie izolacji cieplnej przy wykonywaniu złączy w warunkachspawania izobarycznego// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 12 (2012), s.29-36

Słowa kluczowe

IZOLACJA CIEPLNA, SPAWALNOŚĆ STALI, SPAWANIE IZOBARYCZNE, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

5

Abstrakt

Artykuł dotyczy badań nad zastosowaniem izolacji cieplnej jako metody ograniczenia chłodzącego wpływu wody na spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości. Wykazano, że odizolowanie płyty spawanejw warunkach izobarycznych od wody warstwą izolatoraw postaci styropianu powoduje znaczący spadek twardości maksymalnej badanych złączy ze spoiną czołową i pachwinową. Wskazano kierunki dalszych badań, któremogą przyczynić się do poprawy spawalności stali spawanejw rozpatrywanych warunkach.

 

Autorzy

Janusz Ćwiek, Jerzy Łabanowski, Maria Sozańska

Tytuł

Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych

Czasopismo

Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej [ISSN: 0013-7294]

Opis bibliograficzny

Ćwiek J., Łabanowski J., Sozańska M.: Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr 11 (2012), s.660-663

Słowa kluczowe

KOTŁY PAROWE, POWŁOKI OCHRONNE, RURY EKRANOWE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

5

Abstrakt

Badania diagnostyczne powłok ochronnych - natryskiwanej cieplnie Al2O3/Ni-30Cr oraz hybrydowej nanoszonej techniką malarską - pracujących na rurach ekranowych w kotłach pyłowych niskoemisyjnych dowodzą m. in., że powłoki ochronne nie zabezpieczają powierzchni ogrzewanej rur ekranowych przed korozją płomieniową; dodatkową przyczyną niskiej trwałości powłok jest duże stężenie siarki i chloru w węglu oraz współspalanie biomasy.

 

Autorzy

Michał Landowski, Michał Budzik, Krystyna Imielińska

Tytuł

Water sorption and blistering of GFRP laminates with varying structures

Czasopismo

Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439]

Opis bibliograficzny

Landowski M., Budzik M., Imielińska K.: Water sorption and blistering of GFRP laminates with varying structures// Advances in Materials Science. -Vol. 12., nr. 4 (2012), s.23-29

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.degruyter.com/view/j/adms.2012.12.issue-4/v10077-012-0013-4/v10077-012-0013-4.xml?format=int

Słowa kluczowe

BLISTERING, DURABILITY, POLYMER COMPOSITES, WATER SORPTION

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

6

Abstrakt

The microstructures, water absorption as well as blistering was studied for bi- and tri- axial glass fibre vinyl ester and polyester -matrix laminates coated with gel coat layer and uncoated. The effect of manufacturing technique on water sorption characteristics was considered. It was found that water sorption characteristics of GFRP depend on manufacturing methods. The least water intake was found for specimens having perfect microstructure due to manufacturing by infusion process. Water sorption saturation value was reached after ca. 50 days of accelerated test at 70°C and was found to correspond to 250 days conditioning at 20°C. Blistering evolution was illustrated and SEM images shown corresponding to degradation of the gel coat layer and the laminate during the exposure in water.

 

Autorzy

Krzysztof Krzysztofowicz, Jacek Haras

Tytuł

Investigation of mechanical properties, hardness and penetrant testing of PA4 alloy

Słowa kluczowe

BADANIA PENETRACYJNE, BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH, PA4, STOPY ALUMINIUM

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Wykonano badania mające na celu sprawdzenie właściwości mechanicznych stopu aluminium PA4.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Krzysztof Krzysztofowicz, Lech Nadolny

Tytuł

Ekspertyza materiałowa rurociągów ze stali w gatunku AISI 304

Słowa kluczowe

304, FAILURE ANALYSIS, POŁĄCZENIA SPAWANE, RUROCIĄGI, STALE NIERDZEWNE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano badania przyczyn uszkodzenia połączeń spawanych rurociągów ze stali AISI304. Sformułowano wnioski mające wyeliminować podobne problemy w przyszłości.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Program badań reaktorów instalacji 0150 w Grupie Lotos SA w Gdańsku, postój 2013

Słowa kluczowe

BADANIA EKSPLOATACYJNE, FAILURE ANALYSIS, INSTALACJE RAFINERYJNE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Opracowano program badań związanych z postojem remontowym instalacji rekatora

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Program badań reaktorów instalacji 044 w Grupie LOTOS SA w Gdańsku, postój 2013

Słowa kluczowe

BADANIA EKSPLOATACYJNE, FAILURE ANALYSIS, INSTALACJE RAFINERYJNE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Sporządzono program badań związany z postojem remontowym instalacji reaktora

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz, Lech Nadolny

Tytuł

Badania przyczyn uszkodzenia rurki impulsowej

Słowa kluczowe

FAILURE ANALYSIS, PĘKANIE NAPRĘŻENIOWE, STAL AUSTENITYCZNA, STAL NIERDZEWNA

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Dokonano oceny przyczyn uszkodzenia rurki impulsowej ze stali nierdzewnej

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Determining diffusible hydrogen amounts using the mercury method. Welding International

Czasopismo

Welding International.

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Łabanowski J.: Determining diffusible hydrogen amounts using the mercury method. Welding International// Welding International.. -Vol. 26., nr. iss. 9 (2012), s.697-702

Słowa kluczowe

METODA GLICERYNOWA, WODÓR DYFUNDUJĄCY, ZŁĄCZA SPAWANE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Wielka Brytania

Abstrakt

W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę procedury oznaczania ilości wodoru dyfundującego metodą rtęciową na tle innych metod badawczych i aktualnego stanu wiedzy dotyczącego rozpatrywanego zagadnienia. Omówiono klasyfikację wodoru występującego w złączu spawanym oraz metody oznaczania ilości wodoru dyfundującego w stopiwie ze zwróceniem szczególnej uwagi na metodę rtęciową jako metodę podstawową. Zestawiono zależności analityczne umożliwiające przeliczanie wskazań innych metod na wyniki uzyskiwane metoda rtęciową. Scharakteryzowano stanowiska badawcze do metody rtęciowej, a także postępowanie podczas pobierania próbek do badań, wykonywania napoin próbnych, realizacji eksperymentów, analizy wyników oraz sporządzania raportu z badań. Podkreślono celowość korzystania z wykalibrowanych metod alternatywnych

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Ocena możliwości spawania pod wodą drutem proszkowym metodą lokalnej komory suchej

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach [ISSN: 0867-583X]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J.: Ocena możliwości spawania pod wodą drutem proszkowym metodą lokalnej komory suchej// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -Vol. 56., nr. nr 5 (2012), s.90-95

Słowa kluczowe

DRUTY PROSZKOWE, LOKALNA KOMORA SUCHA, SPAWANIE PODWODNE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

5

Abstrakt

W artykule przestawiono charakterystykę spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej. Na postawie badań eksperymentalnych oceniono możliwość zastosowania drutu proszkowego stosowanego do spawania na powietrzu w warunkach spawania pod wodą. Przeprowadzono analizę budowy strukturalnej oraz rozkładów twardości złączy spawanych. Stwierdzono, że zastosowany materiał dodatkowy umożliwia poprawne wykonanie złączy spawanych w warunkach podwodnych

 

Autorzy

Michał Landowski

Tytuł

Współczesne Technologie i Konwersja Energii

Opis bibliograficzny

Landowski M.: Współczesne Technologie i Konwersja Energii// . -., (2012) Gdańsk:Wydz. Mechaniczny PG, s.1-432

Słowa kluczowe

KONWERSJA ENERGII

Forma publikacji

EK - red. lub edytorstwo monografii lub podręcznika/poradnika o zasięgu krajowym

Język publikacji

polski

Liczba punktów

4

 

Autorzy

Tomasz Kozak

Tytuł

Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali p460nl1

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Kozak T.: Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali p460nl1// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 7 (2012), s.7-12

Słowa kluczowe

PĘKANIE ZIMNE, SPAWANIE ŁUKOWE, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

5

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań odporności na zimne pękanie złączy spawanych ze stali podwyższonej wytrzymałości przeznaczonej do pracy pod ciśnieniem P460NL1. Spawanie prowadzono elektrodami otulonymi i drutem proszkowym w osłonie gazów ochronnych. Parametrami zmiennymi była zawartość wodoru dyfundującego i energia liniowa spawania. Wykazano częściową odporność na zimne pękanie złączy dla badanych zakresów parametrów spawania. Odporność na zimne pękanie zmniejsza się przy wzroście zawartości wodoru w złączu i zwiększeniu szybkości chłodzenia metalu w SWC mierzonej czasem chłodzenia w zakresie temperatury 800 - 500 C.

 

Autorzy

Michał Landowski

Tytuł

Pęcherzykowanie laminatów poliestrowo-szklanych z żelkotem i warstwą zaporową

Źródło wydania

Współczesne Technologie i Konwersja Energii

Opis bibliograficzny

Landowski M.: Pęcherzykowanie laminatów poliestrowo-szklanych z żelkotem i warstwą zaporową// Współczesne Technologie i Konwersja Energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wyd. Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.245-250

Słowa kluczowe

DEGRADACJA ŚRODOWISKOWA, KOMPOZYTY POLIMEROWE, LAMINATY

Forma publikacji

MCK - rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym

Język publikacji

polski

Abstrakt

Zbadano proces pęcherzykowania laminatów poliestrowo- szklanych z żelkotem oraz wpływ wpro-wadzenia pod żelkot izoftalowy warstwy zaporowej na okres inkubacji pecherzykow, oraz tworzenie odpowiadajcych im zniszczen w zelkocie. Stwierdzono, ze funkcje zaporowa w warstwie spełniają mikrobalony jako napełniacz żywicy winyloestrowej. Wprowadzenie warstwy zaporowej pod żelkot dało ponad dwukrotny (2,33) wzrost czasu inkubacji w temperaturze 65°C, oraz 1,2 w temperaturze 50°C. Rozproszonej sieci pecherzykow na powierzchni materiałów odpowiada lancuszek pęknięć w zelkocie o roznej długości na roznej głębokości.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Wpływ warunków oznaczania ilości wodoru dyfundującego w stopiwie metodą glicerynową na wynik pomiaru

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Byczyna 19-20 czerwca 2012

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Świerczyńska A., Łabanowski J.: Wpływ warunków oznaczania ilości wodoru dyfundującego w stopiwie metodą glicerynową na wynik pomiaru// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Byczyna 19-20 czerwca 2012/ ed. Politechnika Śląska. Katowice-Gliwice: Archive of Foundry Engineering, 2012, s.170-180

Słowa kluczowe

METODA GLICERYNOWA, SPAWANIE ELEKTRYCZNE, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przeprowadzono badania wrażliwości procedury oznaczania ilość wodoru dyfundującego w stopiwie metodą glicerynową na wydłużenie czasu opóźnienia początku ekstrakcji oraz wyznaczono wpływ czasu nawilżania rutylowych elektrod otulonych na ilość wodoru dyfundującego w stopiwie. Wyznaczono zależności umożliwiające ocenę błędu pomiarowego metody glicerynowej wynikającego z niezachowania warunków proceduralnych oraz pozwalających przewidywać ilość wodoru dyfundującego w stopiwie nawilżonych elektrod otulonych.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Wojciech Kiełczyński, Dariusz Fydrych, Jacek Haras

Tytuł

Ustalenie przyczyn pęknięć szyn tramwajowych po procesie napawania

Słowa kluczowe

BADANIA METALOGRAFICZNE, BADANIA NIENISZCZĄCE, NAPAWANIE, PĘKANIE, TOR TRAMWAJOWY

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

W raporcie przedstawiono wyniki badań podjętych w celu określenia przyczyn pękania napawanych szyn w torach tramwajowych położonych na łukach poziomych o małych promieniach. Po przeprowadzeniu badań nieniszczących oraz metalograficznych ustalono przyczyny i prawdopodobny mechanizm formowania się pęknięć.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych

Tytuł

Oznaczenie ilości wodoru dyfundującego w stopiwie drutu proszkowego NITTETSU SF-1A

Słowa kluczowe

DRUTY PROSZKOWE, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedmiotem pracy była weryfikacja ilości wodoru dyfundującego w stopiwie uzyskanym z rutylowego drutu proszkowego NST FC E71T1 przechowywanego przez czas dłuższy od zalecanego przez producenta. Wyniki badań pozwoliły na potwierdzenie przynależności rozpatrywanego materiału dodatkowego do klasy H5.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych

Tytuł

Pękanie zimne stali spawanej w środowisku wodnym

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D.: Pękanie zimne stali spawanej w środowisku wodnym// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 10 (2012), s.49-57

Słowa kluczowe

PĘKANIE ZIMNE, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

5

Abstrakt

W pracy scharakteryzowano zagrożenia spawalności stali konstrukcyjnych związane z przeniesieniem spawania do środowiska wodnego. Przedstawiono stan wiedzy oraz wyniki własnych prac badawczych dotyczących wpływu warunków i parametrów spawania najczęściej stosowanymi pod wodą procesami na wrażliwość do pękania zimnego stali konstrukcyjnych. Zwrócono uwagę na aktualne trendy badawcze oraz nieścisłości w informacjach związanych z rozpatrywanymi zagadnieniami. Postawiono tezę, że pomimo znaczącej liczby publikacji wiele istotnych z punktu widzenia spawalności stali zagadnień pozostaje nierozwiązanych.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych

Tytuł

Badania procesów spawania pod wodą

Słowa kluczowe

PĘKANIE ZIMNE, TECHNIKA ŚCIEGU ODPUSZCZAJĄCEGO

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem badań było określenie skłonności do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali o podwyższonej wytrzymałości wykonanych metodą mokrą elektrodami otulonymi oraz ocena możlwiości zastosowania techniki ściegu odpuszczającego jako metody poprawy spawalności stali w środowisku wodnym. Przeprowadzono badania metodą Tekken oraz badania twardości napoin próbnych. Wykazano, że wykonane złącza charakteryzują się wysoką skłonnością do tworzenia pęknięć zimnych. Można jednak poprawić spawalność stali w warunkach przeprowadzonych badań poprzez zabieg napawania odpuszczającego.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych

Tytuł

Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wytycznymi normy pn-en iso 15614-8 na przykładzie płyt sitowych stosowanych w u-rurowych wymiennikach ciepła

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Fydrych D.: Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wytycznymi normy pn-en iso 15614-8 na przykładzie płyt sitowych stosowanych w u-rurowych wymiennikach ciepła// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 2 (2012), s.27-35

Słowa kluczowe

KWALIFIKOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA, WYMIENNIKI CIEPŁA

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

5

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę normy PN-EN ISO 15614-8:2005 "Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi". Zaprezentowano algorytm postępowania w przypadku stosowania tej normy, podano warunki, które uzasadniają wybór normy PN-EN ISO 15614-8 do zatwierdzania technologii spawania. Przedstawiono przykład złączy spawanych stosowanych w połączeniach typu dno sitowe-rury oraz wyniki badań kwalifikacyjnych dla połączenia dna sitowego ze stali kotłowej gatunku P355NH z rurami z austenitycznej stali odpornej na korozję gatunku 316L.

 

Autorzy

Marek Szkodo, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz, Tadeusz Krzysztofowicz, Piotr Waszczur, Jan Stryjewski, Michał Landowski

Tytuł

Badania przyczyn uszkodzenia wału śrubowego jednostki ''Pasat'' (SAR)

Słowa kluczowe

KOROZJA, STAL NIERDZEWNA, USZCZELNIENIA, WAŁY ŚRUBOWE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano badania przyczyn wystąpienia korozji na wale śrubowym jednostki typu SAR. Opisano mechanizm zjawiska i zaproponowano środki zaradcze.

 

Autorzy

Janusz Ćwiek, Jerzy Łabanowski, Santina Topolska, Maria Sozańska

Tytuł

Determination of Failure Causes of a Steam Turbine Casing

Czasopismo

Solid State Phenomena [ISSN: 1012-0394]

Opis bibliograficzny

Ćwiek J., Łabanowski J., Topolska S., Sozańska M.: Determination of Failure Causes of a Steam Turbine Casing// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012), s.37-42

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.scientific.net/SSP.183.37

Słowa kluczowe

CAST STEEL G21CRMOV5-7, FAILURE ANALYSIS, STEAM TURBINE CASING

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Liczba punktów

10

Abstrakt

The paper presents results of research and failure analysis undertaken to determine failure causes of a steam turbine casing. After 130,000 hours of service the crack in a outer shell of the turbine casing was found. The inner shell of the casing was made of cast steel grade G21CrMoV5-7, and the outer shell of grade G20CrMo4-5. Following research were performed in order to determine causes of the casing failure: chemical analysis; microstructure examinations with the use of light microscope, scanning electron microscope (SEM); mechanical properties examinations using the Charpy impact test, and Vickers hardness test; fracture mode evaluation with SEM.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Krzysztof Samson

Tytuł

Underwater Welding of Duplex Stainless Steel

Czasopismo

Solid State Phenomena [ISSN: 1012-0394]

Opis bibliograficzny

Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G., Samson K.: Underwater Welding of Duplex Stainless Steel// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012), s.101-106

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.scientific.net/SSP.183.101

Słowa kluczowe

DUPLEX STAINLESS STEEL, UNDERWATER WELDING

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Liczba punktów

10

Abstrakt

The present work was conducted to assess the weldability of duplex stainless steel at underwater conditions. Interest of underwater welding of this steel grade is connected with necessity of preparing welding repair technologies for subsea pipelines widely used in offshore oil and gas industry. The GMA local cavity welding method was used in the investigations. Welded beads were performed underwater at 0.5 m depth and in the air. Metallographic examinations of welds, ferrite content assessment in microstructure and hardness test were performed. The good weldability at underwater conditions of duplex stainless with the use of GMA local cavity method was confirmed.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Andrzej Zieliński

Tytuł

Environmental Degradation of Engineering Materials & Materials Engineering and Technologies

Czasopismo

Solid State Phenomena [ISSN: 1012-0394]

Opis bibliograficzny

Łabanowski J., Zieliński A.: Environmental Degradation of Engineering Materials & Materials Engineering and Technologies// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012),

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.scientific.net

Słowa kluczowe

ENGINEERING MATERIALS, ENVIRONMENTAL DEGRADATION, MATERIALS TECHNOLOGIES

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Liczba punktów

10

 

Autorzy

Aleksandra Świerczyńska, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

Tytuł

The Effect of Welding Conditions on Diffusible Hydrogen Content in Deposited Metal

Czasopismo

Solid State Phenomena [ISSN: 1012-0394]

Opis bibliograficzny

Świerczyńska A., Fydrych D., Łabanowski J.: The Effect of Welding Conditions on Diffusible Hydrogen Content in Deposited Metal// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012), s.193-200

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.scientific.net/SSP.183.193

Słowa kluczowe

DIFFUSIBLE HYDROGEN, RUTILE ELECTRODES, WELDABILITY

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Liczba punktów

10

Abstrakt

The article presents the results of a literature survey and preliminary tests which set out effects of welding conditions on the amount of diffusible hydrogen in deposited metal. Experiments were conducted by using rutile coated electrodes which generate high contents of diffusible hydrogen in deposited metal. The amount of diffusible hydrogen was determined by a glycerin test.Eleven factors were considered: the electrode angle, the grinding of sample, the preheat temperature, the polarity of welding current, the welding current, the welding - cooling time, the electrode usage, the time of welding, the thickness of specimen, the welding - measurement time and thickness of electrode coating. All factors were optimized using a Plackett-Burman design to get the most relevant variables. The results of the preliminary tests indicate that appropriate choice of welding parameters may considerably reduce diffusible hydrogen in deposited metal. However, the range of parameters is limited by the necessity of providing stability of the welding process and obtaining required properties of the welded joint

 

Autorzy

Michał Landowski, Michał Budzik, Krystyna Imielińska

Tytuł

Degradation of Gel-Coat Layer in Glass/Polyester Laminate in Seawater Environment

Czasopismo

Solid State Phenomena [ISSN: 1012-0394]

Opis bibliograficzny

Landowski M., Budzik M., Imielińska K.: Degradation of Gel-Coat Layer in Glass/Polyester Laminate in Seawater Environment// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012), s.107-110

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.scientific.net/SSP.183.107.pdf

Słowa kluczowe

KOMPOZYTY POLIMEROWE, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA (SEM), TRWAŁOŚĆ

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Liczba punktów

10

Abstrakt

Glass/polyester laminate coated with gelcoat layer of different thickness 0,5; 1,5; 3 mm was studied in terms of blistering behaviour and water sorption in hot water environment. Blistering was found to be accelerated for thin (0,5 mm) gel-coat layer compared to the thick (1,5; 3 mm), however no significant difference in blistering behaviour was observed between the laminates with gel-coat thickness 1,5 and 3 mm which may suggest that increasing the gel-coat thickness is effective only to a certain thickness limit. Microscopic studies demonstrated that blistering behaviour was related to the formation of subsurface cracks - longer and less densely distributed in thin gel-coat layers in contrast to numerous small cracks formed in the thick gel-coats.