dr Andrzej Marmołowski

Email amarmolo@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 32
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/amarmolo
http://www.marmolowski.eu

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 129
Numer telefonu (58) 347 10 32
Email amarmolo@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

 

 

 

Notka biograficzna

________________________________________________________________________________ pl

Mgr  - Uniwersytet Gdański, Wydz. Mat. Fiz. Chem. - magister matematyki
           specjalność: metody numeryczne i programowanie           (1978)

Dr     - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny - doktor nauk technicznych
           w zakresie: budowy i eksploatacji maszyn                          (2001) 

Studia Podyplomowe:
                „Wybrane Problemy Spawalnictwa”  w zakresie specjalności - Spawalnictwo.

                W cyklu „Projektowanie Inżynierskie i Informatyka”.
                              „Konstrukcja i oprogramowanie mikrokomputerów...”,
                              „Programowanie i wykorzystanie systemów mikroprocesorowych”,
                              „System operacyjny UNIX i język programowania C” ,
                              „Zastosowanie metody elementów brzegowych - całkowania brzegowego”. 

Zatrudnienie:

Od 1-szego października 1977 roku w Zakładzie Spawalnictwa, Instytutu Technologii Materiałów Maszynowych
i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej na stanowisku:

          od 1 października 1977 roku - matematyka potem specjalisty,
          od   1991 roku        -      asystenta,
          od   2001 roku        -      adiunkta naukowo-dydaktycznego.
          od   2010 roku        -      starszego wykładowcy,

                 w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydziału Mechanicznego, Politechniki Gdańskiej,
                 gdzie pracuje obecnie 

Zainteresowania

 • Komputerowa symulacja i modelowanie procesów technologicznych,
 • Systemy informacyjne, wyszukiwania i ekspertowe,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania,
 • Programowanie obiektowe systemów obliczeniowych,
 • Spawanie laserowe,
 • Robotyzacja procesów spawalniczych.

Umiejętności

 • Praca z programami do symulacji procesów Simufact Welding, Apex, Patran, …
 • Wykorzystanie programów do programowani obliczeń inżynierskich, MathCad , Matlab,
 • Programowanie z wykorzystaniem robota ABB IRB 2400 – język programowania Rapid,
 • Programowanie z wykorzystaniem robota Fanuc R-30iB – język programowania KAREL.

________________________________________________________________________________ en

 

Mgr - University of Gdansk, Faculty Mathematics of Physics and Chemistry. - masters of mathematics
specialization: numerical methods and programming (1978)

Dr - Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanics - PhD in technical sciences
In the field of: construction and operation of machines (2001)

Postgraduate studies:
          "Selected Problems of Welding" in the field of specialty - Welding.

           In the cycle "Engineering Design and Computer Science".
                              "Design and software for microcomputers ...",
                              "Programming and use of microprocessor systems",
                              "UNIX operating system and C programming language",
                              "Application of boundary elements - boundary integration".

Experience:

Since 1 st October 1977 at the Welding Department, Institute of Materials Technology and Welding of Gdansk University of Technology:

              1977 - 1991 -  the mathematician then a specialist,
              1991 - 2001 -  assistant,
              2001 - 2010 -  a lecturer in science and didactics.
              2010 - present -  senior lecturer,

               in the Department of Materials Engineering and Welding, Faculty of Mechanical Engineering,
               Gdansk University of Technology,

Interests

 • Computer simulation and modeling of technological processes,
 • Information systems, research and experts,
 • Computer aided design,
 • Object-oriented programming of computing systems,
 • Laser welding,
 • Robotization of welding processes.

Skills

 • Working with simulation software Simufact Welding, Apex, Patran, ...
 • Using programs for engineering calculations, MathCad, Matlab,
 • ABB IRB 2400 robot programming - Rapid programming language,
 • Programming with Fanuc R-30iB - programming language KAREL.

________________________________________________________________________________

Wybrane publikacje:
Selected publications:

                    MARMOŁOWSKI ANDRZEJ, KIEŁCZYŃSKI WOJCIECH
                    Modelling of the Heat Flux Density Distribution for Laser Beam Welding
                    Solid State Phenomena, nr. 183, s.241-248 (2012)

                    MARMOŁOWSKI ANDRZEJ,  PIĄTKOWSKI TADEUSZ
                    Zależności wiążące parametry spawania drutami proszkowymi
                    Przegląd Spawalnictwa. - R. 81, nr 11(2009), s. 55-88

                    PIĄTKOWSKI TADEUSZ,  MARMOŁOWSKI ANDRZEJ
                    Znaczenie wolnego wylotu elektrody przy spawaniu drutami proszkowymi
                    Significance of the electrode stick-out  when welding with flux-cored wires
 
                  Przegląd Spawalnictwa. - R. 81, nr 6 (2009), s. 26-28

                    KIEŁCZYŃSKI WOJCIECH, MARMOŁOWSKI ANDRZEJ
                    Analysis of model of three-dimensional source for evaulation of welding porcess
 
                  XVIII International Symposium Research - Education - Technology : book of abstracts,
                    Gdańsk, 26-27.06.2008. - Gdańsk : Gdań. Univ. Technol. Fac. Mech. Eng., 2008. - s. 18

                    MARMOŁOWSKI ANDRZEJ
                    Metoda określania spawalniczych pól temperatur
                    Method of determining welding temperatures
                    Przegląd Spawalnictwa. - R. 74, nr 11(2002), s. 70-72