dr inż. Maciej Wierzbowski

Email rwierzbo@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 13
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rwierzbo

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 117
Numer telefonu (58) 347 17 13
Email rwierzbo@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Obszar działania:
Dorobek naukowy związany głównie z zagadnieniami termodynamiki, wymiany ciepła, suszarnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewnictwa poparty wieloletnim doświadczeniem we współpracy z podmiotami gospodarczymi rynku lokalnego, np. Klimawent, Euro-Went, Mercor, Klimor.

Zrealizowane projekty badawcze:

1

Badanie zjawisk stacjonarnego i niestacjonarnego przejmowania ciepła przy użyciu termografii ciekłokrystalicznej i komputerowej analizy kolorowych obrazów

Grant MNiI – nr 3T 10B 07329

Do 2008

2

Badania wymiany ciepła i masy podczas uszlachetniania drewna w warunkach wysokotemperaturowego suszenia mieszaniną parowo-gazową - Kierownik projektu

Grant MNiSzW – nr 3058/T02/2007/32

Do 2010

3

Obróbka termiczna drewna podczas suszenia wysokotemperaturowego parą przegrzaną lub mieszaniną parowo-gazową

Grant MNiSzW – nr N N508 629840

Do 2014

Zgłoszenia patentowe:

1

Barański J., Wierzbowski M., Orłowski K.

Sposób suszenia drewna w komorze suszarniczej

Polskie zgłoszenie patentowe nr P.409888

2

Barański J., Wierzbowski M., Orłowski K.

Innovative way of wood-drying in the drying kiln

Europejskie zgłoszenie patentowe nr EP.15460067

Projekty badawcze na zlecenie przemysłu:

  1. Wierzbowski M., Jaskólski M., Wajs J.: Badania przepływowe oraz akustyczne szafek nawiewnych serii SD oraz szafek wyciągowych serii SW - 2008. Wyniki badań zastosowano przy produkcji urządzeń przez Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych KLIMOR Sp. z o.o. w Gdyni
  2. Wierzbowski M., Wajs J.: Badania przepływowe klap przeciwpożarowych serii mcr FID S - 2008. Wyniki badań zastosowano przy produkcji urządzeń przez MERCOR SA w Gdańsku.
  3. Wierzbowski M., Stąsiek J.: Badania przepływowe wentylatorów dachowych nowej generacji SMART - 2008. Wyniki badań zastosowano przy produkcji urządzeń przez KLIMAWENT Centrum Techniki Wentylacyjnej w Gdyni

Nagrody krajowe i zagraniczne:

  1. Barański J., Wierzbowski M., Orłowski K.: Innowacyjny układ do przyśpieszonego suszenia drewna w wysokiej temperaturze z zastosowaniem pary wodnej - Srebrny medal na 10. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji  „TECHNICON INNOWACJE 2014”
  2. Barański J., Wierzbowski M., Orłowski K.: Innovative kiln for high-temperature wood drying using steam - Srebrny medal na 63. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii  „BRUSSELS INNOVA 2014”
  3. Barański J., Wierzbowski M., Orłowski K.: Innovative kiln for high-temperature wood drying using steam - Złoty medal na XVIII Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2015”

 Area of interest: Heat transfer, drying, air conditioning, ventilation and heating, supported by many years of experience in cooperation with local market players, eg Klimawent, Euro-Went, Mercor, Klimor.

Research projects completed:
Study of stationary and non-stationary heat transfer using liquid crystal thermography and computer image color analysis. Grant MNiI - No. 3T 10B 07329 - Until 2008
Heat and mass transfer of wood during high temperature drying with steam-gas mixture - Project Manager. MNiSWW Grant - No 3058 / T02 / 2007/32 - Until 2010
Thermal treatment of wood during high temperature drying with superheated steam or steam-gas mixture. MNiSWW Grant - No N N508 629840 - Until 2014

 

Patent applications:
Barański J., Wierzbowski M., Orłowski K.: Method of drying wood in the drying chamber - Polish Patent Application No. P.409888
Barański J., Wierzbowski M., Orłowski K.: Innovative way of wood-drying in drying kiln - European Patent Application No. EP.15460067

Research projects commissioned by industry:
Wierzbowski M., Jaskólski M., Wajs J .: Flow and acoustic analyzes of supply air units of the SD series and SW - 2008 exhaust cabinets.
Wierzbowski M., Wajs J .: Flue gas flow testing of mcr series FID S - 2008.
Wierzbowski M., Stąsiek J .: Flow tests of the new generation of SMART roof fans - 2008.

National and international awards:
- Barański J., Wierzbowski M., Orłowski K .: Innovative system for accelerated wood drying at high temperature using steam - Silver medal at the 10th Industrial Technology, Science and Innovation Fair "TECHNICON INNOWACJE 2014"
-
Innovative kiln for high-temperature wood drying using steam - Silver medal at the 63rd Inventory of Research, Research and New Technologies "BRUSSELS INNOVA 2014"
-
Innovative kiln for high-temperature wood drying using steam - Gold medal at XVIII Moscow International Inventory of Innovative Technologies "ARCHIMEDES 2015"