prof. dr hab. inż. Adam Barylski

Email abarylsk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 82, (58) 347 28 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/abarylsk

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 225
Numer telefonu (58) 347 19 82
Email abarylsk@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Dziekan
Miejsce pracy Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 228
Numer telefonu (58) 347 28 67

Notka biograficzna

Główne kierunki działalności: Mechanika i budowa maszyn, technologia maszyn, oprzyrządowanie technologiczne, obróbka ścierna, obróbka wykończeniowa, docieranie, gładzenie, polerowanie.

Kariera zawodowa

1983 r. - stopień doktora, w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności obróbka ścierna, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Gdańska.

1994 r. - stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych, w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska.

2015 r. - profesor tytularny nauk technicznych.

Kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PG (od 2009).

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (1996-2002).

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (2002-2008).

Obecnie: Politechnika Gdańska, profesor zwyczajny

Patenty (wybrane)

Patent. nr 153088. Urządzenie do maszynowego zbrojenia tarczy docierającej ścierniwem. PG. 1991.

Patent. Polska, nr 162647. Docierarka jednotarczowa do płaszczyzn. PG.1993.

Patent. Polska, nr 162646. Docierak płaski. PG. 1993.

Patent, nr 164086, Sposób jednotarczowego docierania powierzchni płaskich. PG. 1994.

Patent. Polska, nr 172330. Docierak płaski, zwłaszcza  do docierania wykańczającego.  PG. 1997.

Publikacje (wybrane)

Surface contamination of cast iron after lapping. Lubrication Engineering, 1996, Vol. 52, nr 1, s. 63-67.

Barylski  A.,   Koc  Wł.,    Wilk  A.: Longitudinal forces in railway track and tamping machine shifting sets. NDT&E International, 1999,  Vol. 32, s. 445-455.

Barylski  A., Deja M.: Shaping of the workpiece  surface  in  single-disc  lapping. Arch. Civil a. Mech. Eng., 2002, Vol. 2, nr 2, s. 5-23.

Barylski A.: Technological Problems in Lapping on Flat Surfaces of Ceramic Parts. Solid State Phenomena, 2013, Vol. 199, s. 627-632.

Piotrowski N., Barylski A.: Multi-criteria Robot Selection Problem for an automated Single-Sided Lapping System. W: Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications. Red. J. Awrejcewicz, K.J. Kaliński, R. Szewczyk, M. Kaliczyńska. Springer, 2016, s. 1-13.

Książki

Feld M., Barylski A.: Docieranie. Wytyczne doboru warunków obróbki. WEMA, Warszawa, 1979.

Barylski A.: Podstawy docierania powierzchni płaskich. Wyd. PG, Gdańsk, 1992.

Barylski A.: Ćwiczenia z technik wytwarzania. Wyd. IMP PAN, Gdańsk, 1997.

Barylski A.: (red.): Wydział Mechaniczny PG w latach 1945-2005. Wyd. WM PG, Gdańsk, 2005.

Barylski A.: Obróbka powierzchni płaskich na docierarkach. Wyd. PG, Gdańsk, 2013.

Ważniejsze medale, odznaczenia i wyróżnienia

Honorowy Medal im Tadeusza Sendzimira, SPWiR, Warszawa, 2000 (nr 85).

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2000

Wyróżnienie (statuetka) za wybitny wkład w rozwój obróbki ściernej, 2012

Medal 75-lecia (1941-2016) im. Tadeusza Kościuszki w uznaniu wieloletniego wkładu pracy wniesionego w promocję nauki polskiej zagranicą, New York, 2016.

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji (przykładowe)

Członek Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Warszawa, od 2007.

Członek The American Society for Precision Engineering ASPE, Releigh,1993.

Członek The American Society of Mechanical Engineers, New York, 1992.

Członek honorowy Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Polskich w USA "Polonia Technica", od 2017.

Inne informacje (wybrane)

Członek  Zespołu Redakcyjnego czasopisma" Pismo PG", od 2008.

Członek Rady Programowej czasopisma "Technologia  I Automatyzacja Montażu", W-wa, od 2008.

Członek Rady Programowej czasopisma "Inżynieria Maszyn", Wrocław, od 2013.

Main directions of the activity: Mechanics and mechanical engineering, manufacturing engineering, fixture, abrasive machining, finishing, lapping, honing, polishing.

Professional career

1983 - Ph.D. degree in technical sciences. In the field: mechanical engineering. Mechanical and Technological Faculty of the Technical University in Gdańsk.

1994 - Doctor of Sciences in technical sciences (Dr.Sc.). In the field of mechanics and mechanical engineering. Speciality: abrasive machining. Faculty of Mechanical Engineering, Wroclaw University of Technology.

2015 - Titular Professor of Technical Sciences.

Head of the Department of Manufacturing Engineering and Automation of the Technical University in Gdansk (since 2009).

Vice - Dean for Research of the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University in Gdansk (1996-2002).

Dean of the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University in Gdansk (2002–2008).

At present: Gdańsk University of Technology, full professor.

Patents (selection)

Patent. Poland, #153088. Device for mechanical reinforcement of abrasive lapping shield. Gdańsk University of Technology.1991.

Patent. Poland, #162647. Lapping machine for planes. GUT.1993.

Patent. Poland, #162646. Flat lapping tool. GUT.1993.

Patent. Poland, #164086, Method for flat surfaces lapping by single-disk machines. GUT.1994.

Patent. Poland, #172330. Flat lapping tool, especially for finishing machining. GUT.1997.

Publications (selection)

Barylski A.: Surface contamination of cast iron after lapping. Lubrication Engineering, 1996, Vol. 52, 1, pp. 63-67.

Barylski  A.,  Koc  Wł.,  Wilk  A.: Longitudinal forces in railway track and tamping machine shifting sets. NDT&E International, 1999,  Vol. 32, pp. 445-455.

Barylski  A., Deja M.: Shaping of the workpiece  surface  in  single-disc  lapping. Arch. Civil a. Mech. Eng., 2002, Vol. 2, 2, pp. 5-23.

Barylski A.: Technological Problems in Lapping on Flat Surfaces of Ceramic Parts. Solid State Phenomena, 2013, Vol. 199, pp. 627-632.

Piotrowski N., Barylski A.: Multi-criteria Robot Selection Problem for an automated Single-Sided Lapping System. In: Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications. Red. J. Awrejcewicz, K.J. Kaliński, R. Szewczyk, M. Kaliczyńska. Springer, 2016, pp. 1-13.

Books

Feld M., Barylski A.: Lapping. Guidelines for the selection of conditions of machining. WEMA, Warszawa, 1979.

Barylski A.: Fundamentals of flat surface lapping with single-disk., Gdańsk University of Technology Publishers, Gdańsk, 1992.

Barylski A.: University class in manufacturing techniques. IMP PAN Publishers, Gdańsk, 1997.

Barylski A.: (ed.): Mechanical department of the Gdańsk Technical University in 1945-2005 years. Gdańsk University of Technology, Fac. of Mech. Eng., Gdańsk, 2005.

Barylski A.: Processing of flat areas on lapping machines. Gdańsk University of Technology Publishers, Gdańsk, 2013.

Prior medals, honours and favouritisms

Honourable Medal of Tadeusz Sendzimir, SPWiR, Warszawa, 2000.

Medal of the Committee of the National Education, 2000.

Reward for outstanding contribution to the development of the abrasive machining, Wrocław, 2012.

Medal of Tadeusz Kosciuszko in recognition for the long-term contribution of work carried into the promotion of the Polish academic research with foreign countries, New York, 21.05.2016.

Membership to associations and organizations

Member of the Technology Section of Machine Bulding of the Polish Academy of Sciences, Warszawa, since 2007.

Member of The American Society for Precision Engineering ASPE, Releigh,1993.

Member of The American Society of Mechanical Engineers, New York, 1992.

Member of the Association of Polish American Engineers in the United States of America "Polonia Technica", since 2017.

Other essential information

Member of the Programme Committee of periodical "Pismo PG", Gdańsk, since 2008. Member of the Programme Committee of periodical "Technologia i Automatyzacja Montażu", Warszawa, since 2008. Member of the Programme Committee of periodical "Inżynieria Maszyn", Wrocław, since 2013.