dr inż. Artur Sitko

Email artsitko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 78
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/artsitko

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego
Numer telefonu (58) 347 16 78
Email artursitko@o2.pl

Notka biograficzna

Scientific achievements: When I was a student I got: scientific scholarships, the very good degree with course of studies on diploma, diploma of acknowledgement of Chemical Department for the best student and congratulatory letter with confirms that I was in 5% of the best students at University of Technology on the turn of years 2004/2005. Besides that, I obtained excellent opinion for master’s thesis. Additionally, the master’s thesis occupied the 2nd place in VI edition of all-Polish competition on the best master’s thesis about mechanical profile. When I graduated at University of Technology in Gdańsk I was two times laureate of payable practices in Grupa Lotos S.A. in two different Departments (at the Department of Plants Repair Supervision and at the Departement of Technical Inspection).

The title of the PhD work: Influence of low temperature glow-discharge nitriding process and laser remelting on cavitation erosion resistance of austenitic stainless steel type X5CrNi18-10.

The most important articles connected with the above mentioned work:

  • A.Sitko, M.Szkodo, M.Gazda: The Characteristic of Surface Layers on Austenitic Stainless Steel after Glow-Discharge Nitriding Process, 2009.

  • A.Sitko, M.Szkodo, M.Gazda: The Influence of Gas Mixture in the Glow-Discharge Nitriding Process of Austenitic Stainless Steel on Characteristic of Nitrided Cases, 2010.

  • Cavitation Erosion Resistance of Austenitic Stainless Steel after Glow-Discharge Nitriding Process, 2012

  • A.Sitko, M.Szkodo, S.Kucharski: Influence of nitriding and laser remelting on properties of austenitic stainless steel type X10CrNi18-8 and cavitation erosion resistance, 2016.

Osiągnięcia naukowe: W okresie studenckim uzyskałem: stypendia naukowe, bardzo dobrą ocenę z przebiegu studiów na dyplomie, dyplom uznania Wydziału Chemicznego dla najlepszego studenta oraz list gratulacyjny potwierdzający, iż byłem w gronie 5% najlepszych studentów Politechniki Gdańskiej na przestrzeni lat 2005/2006. Ponadto, uzyskałem celującą ocenę za pracę magisterską. Dodatkowo, praca magisterska zajęła drugie miejsce w konkursie ogólnokrajowym na najlepszą pracę magisterską o profilu mechanicznym. Gdy ukończyłem Politechnikę Gdańską byłem dwukrotnie laureatem płatnych staży w Grupie Lotos S.A. w dwóch różnych Działach (w Dziale Planowania i Nadzoru Remontów Urządzeń Mechanicznych oraz w Dziale Dozoru Technicznego).

Tytuł pracy magisterskiej: Wpływ niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego i laserowego nadtapiania na odporność kawitacyjną nierdzewnej stali austenitycznej gatunku X5CrNi18-10.

Najbardziej istotne artykuły związane z wyżej wymienioną pracą:

  • A.Sitko, M.Szkodo, M.Gazda: Charakterystyka warstw wierzchnich na nierdzewnej stali austenitycznej po procesie azotowania jarzeniowego, 2009.

  • A.Sitko, M.Szkodo, M.Gazda: Wpływ mieszaniny gazowej w procesie azotowania jarzeniowego nierdzewnej stali austenitycznej na charakterystykę warstw azotowych, 2010.

  • Odporność kawitacyjna nierdzewnej stali austenitycznej po procesie azotowania jarzeniowego, 2012.

  • A.Sitko, M.Szkodo, S.Kucharski: Wpływ azotowania i laserowego nadtapiania na właściwości i odporność kawitacyjną nierdzewnej stali austenitycznej gatunku X10CrNi18-8, 2016.