dr inż. Aleksandra Teresa Wiśniewska

Email alewisni2@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 34
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/alewisni2

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 224
Numer telefonu (58) 347 14 34
Email alewisni2@pg.gda.pl

Wiadomość dla studentów

1. A professional and scientific CV

EXPERIENCE:

2000 - 2002 Flextronics International Poland - technology department. SMT process engineer; DFT process engineer

2003 Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Technology and Production Automation - Assistant Professor 2008

CHARACTERISTICS OF SCIENTIFIC RESEARCH:

Study of technological possibilities of surface treatment by burnishing. Use of fuzzy logic to select a variant of the machining process in the dimension correction process. Use of simulation tools and fuzzy logic elements to optimize logistics processes in an enterprise.

 

2. List of published works (selected items):

a) Mariusz Deja, Michał Dobrzyński, Mieczysław Siemiątkowski, Aleksandra Wiśniewska: Simulation studies into quayside transport and storage yard operations in Polish terminals Maritime Research Institute (PMR, 15 JCR), 2017.

b) Bogdan Ścibiorski, Stefan Dzionk, Piotr Waszczur, Aleksandra Wiśniewska: Assessment of surface condition of ceramic beads after rolling rolling of hardened steel Cf53. Mechanic. -. 11, 2014.

c) Aleksandra Wiśniewska: Application of fuzzy logic to the choice of processing variant in the dimension correction process. Kneading on lathes CNC / Gdańsk:, 2012.

d) Aleksandra Wiśniewska, WłodzimierzPrzybylski: Application of burnishing operations in a flexible automated machining system. Contemporary problems in treatment technology by burnishing / Gdańsk: Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology, 2011.

e) Bogdan Ścibiorski, Stefan Dzionk, Piotr Waszczur, Aleksandra Wiśniewska: The consumption of surface of ceramic beads in the process of burnishing rolling hardened steel. Contemporary problems in treatment technology by burnishing / Gdańsk: Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology, 2014.

f) Włodzimierz Przybylski, Aleksandra Wiśniewska: Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell. Advances in Manufacturing Science and Technology. -VOL. 34., nr. 2, 2010.

 

3. Research placements and cooperation

• 2012 Research in Flextronics International Poland, No. 6/2012 / STAŻ, "STER R + R", Human Capital Operational Program, (3 months)

• 2012 Research internship in PPHU "STIN", no. TW 9/2012, under the project "Commercialization of research results and creation of entrepreneurial attitudes by the Gdynia Maritime Academy", Human Capital Operational Program, "Knowledge Transfer" (6 months)

 • 2011-2012 Project "Research into the influence of technological parameters of burnishing of ceramic tools of the shaft type" Research grant of own research, dr .. Bogdan Ścibiorski

• 2008-2006 KBN Promoter Grant No. 0593 / T02 / 2006/31 Adaptive Quality Control System Using Fuzzy Logic - Author and Performer

• 2007 Grant of the Government of the French Republic No. 306092L Research stay at the CReSTIC laboratory of the University of Reims, Troyes branch of the IUT

• 2010-2004 Polish-French cooperation program Polonium and others. IUT Troyes's Polonium research, under the Socrates-Erasmus program at IUT Troyes "Quality Control of Manufacturing Processes", "Total Productive Maintenance" (2010)

 

4. Continuing education

• 2011-2010 Postgraduate studies "Research Project Management and Commercialization of Research Results" Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics

• 2008 academic title in the field of Machine Operation and Production Automation, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

• 1998-2000 Postgraduate studies "Control & Management of Lean Manufacturing in Network Systems" - graduate, author of the project "Development and realization of innovations process", FHKarlsruhe.

• 1995-2000 Master's degree "Automatics and Robotics", Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

• 2011 Practical workshops (96h) "Awareness of communication" under the project "Commercialization of research results and creation of entrepreneurial attitudes by the Gdynia Maritime Academy", Human Capital Operational Program, "Knowledge Transfer"

 

5. Organizational activity

2016 - to the present time, the Divisional Coordinator eNauczania

2013 - Appeal Scholarship Commission to date

2014 Secretary of the TON Scientific Conference (previously co-organizer and secretary of the aforementioned conference in 2011, 2008 and 2005)

2010 - 2014 Faculty Admission Commission

Notka biograficzna

1. Życiorys zawodowy i naukowy
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2000 – 2002 Flextronics International Poland – dział technologiczny.  Inżynier procesu SMT; inżynier procesu DFT
2003 Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji – adiunkt od 2008
CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWEJ PRACY NAUKOWEJ:
Badania możliwości technologicznych obróbki plastycznej powierzchni przez nagniatanie. Zastosowanie logiki rozmytej do wyboru wariantu obróbki w procesie korekcji wymiaru. Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych oraz elementów logiki rozmytej do optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
 
 2. Wykaz opublikowanych prac (wybrane pozycje):

a) Mariusz Deja, Michał Dobrzyński, Mieczysław Siemiątkowski, Aleksandra Wiśniewska: Simulation studies into quayside transport and storage yard operations in container terminals Polish Maritime Research (PMR, 15 JCR), 2017.

b) Bogdan Ścibiorski, Stefan Dzionk ,Piotr Waszczur , Aleksandra Wiśniewska: Ocena stanu powierzchni kulek ceramicznych po nagniataniu tocznym stali hartowanej Cf53. Mechanik. -., nr. 11, 2014.

c) Aleksandra Wiśniewska: Zastosowanie logiki rozmytej do wyboru wariantu obróbki w procesie korekcji wymiaru. Nagniatanie na tokarkach CNC/ Gdańsk: , 2012.

d) Aleksandra Wiśniewska, WłodzimierzPrzybylski: Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym. Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie/ Gdańsk: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2011.

e) Bogdan Ścibiorski, Stefan Dzionk ,Piotr Waszczur , Aleksandra Wiśniewska: Zużycie powierzchni kulek ceramicznych w procesie nagniatania tocznego stali hartowanej. Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie/ Gdańsk: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2014.

f) Włodzimierz Przybylski, Aleksandra Wiśniewska: Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell. Advances in Manufacturing Science and Technology. -Vol. 34., nr. 2, 2010.

 

3. Staże naukowe i współpraca

2012 Staż naukowy w przedsiębiorstwie Flextronics International Poland, nr 6/2012/STAŻ, w ramach projektu „STER B+R”, program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Rowzój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” (3 miesiące)

2012 Staż naukowy w przedsiębiorstwie PPHU „STIN”, nr TW 9/2012, w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”, program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Transfer Wiedzy” (6 miesięcy)

 2011-2012 Projekt „Badania wpływu parametrów technologicznych nagniatania narzędziami ceramicznymi części typu wałek” Grant badawczy własny, kierownik dr inż.. Bogdan Ścibiorski

2008-2006 Grant promotorski KBN nr 0593/T02/2006/31 System adaptacyjnego sterowania jakością z zastosowaniem logiki rozmytej – autor i wykonawca

2007 Grant rządu Republiki Francuskiej nr 306092L Pobyt badawczy w laboratorium CReSTIC Uniwersytetu Reims, oddział IUT w Troyes

2010-2004 Program współpracy polsko-francuskiej Polonium i inne. Pobyty naukowo-badawcze w ramach Polonium w IUT Troyes, w ramach programu Socrates-Erasmus w IUT Troyes „Quality Control of Manufacturing Processes", "Total Productive Maintenance" (2010) 

4. Kształcenie ustawiczne
2011-2010 Studia podyplomowe „Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wyników Badań” Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
2008 tytuł naukowy doktora w dziedzinie Eksploatacji Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
1998-2000 Studia podyplomowe ”Control & Management of Lean Manufacturing in Network Systems” – absolwent, autor projektu “Development and realisation of  innovations process“, FHKarlsruhe.
1995-2000 Studia magisterskie „Automatyka i Robotyka” Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
2011 Warsztaty praktyczne (96h) „Świadoma komunikacja” w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”, program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Transfer Wiedzy”
 
5. Działalność organizacyjna
2016 – do chwili obecnej Wydziałowy Koordynator eNauczania
2013 – do chwili obecnej Odwoławcza Komisja Stypendialna
2014 Sekretarz Konferencji Naukowej TON (wcześniej dwukrotnie współorganizator i sekretarz wyżej wspomnianej konferencji w 2011, 2008 i 2005)
2010 - 2014 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna