dr inż. Michał Dobrzyński

Email mdobrzyn@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 53
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mdobrzyn
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/michal-dobrzynski/

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 331
Numer telefonu (58) 347 15 53
Email mdobrzyn@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Ukończył w 1997 roku studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki  Gdańskiej,  kierunek: Mechanika i Budowa  Maszyn, specjalność: Komputerowo Wspomagane Projektowanie Procesów Technologicznych. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, a jego podstawowy obszar działalności naukowej związany był z modelowaniem i symulacją komputerową, obróbką skrawaniem i zarządzaniem narzędziami.  W 1998 roku odbył 4- miesięczny staż w Karlsruhe University w Niemczech, gdzie prowadził badania nad przepływem narzędzi w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.  Po obronie pracy doktorskiej kontynuował badania w obszarze zarządzania narzędziami, obróbki materiałów w stanie twardym i utwardzonym oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej. Współpracował naukowo m.in. z Eaton TC, Sandvik Coromant i Instytutem IWF (Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb) Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Był głównym wykonawcą w dwóch projektach badawczych oraz kierownikiem grantu badawczego własnego. Jest autorem ponad 100 prac naukowych. Wyniki swoich prac przedstawiał na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach.

He graduated in 1997, obtaining Master degree at the Faculty of Mechanical Engineering,  Gdańsk University of Technology in the field of study: Mechanical Engineering, specialization: Computer Aided Technological Process Planning. After graduation he worked for the Department of Manufacturing Engineering and Automation and his main research area was associated with computer aided modelling and simulation, cutting processes and tool management. In 1998, he took the 4-month internship at Karlsruhe  University in Germany where he took investigation under tool flow in automated manufacturing systems. Currently he is an Senior Lecturer in the Department of Manufacturing Engineering and Automation at Gdansk University of Technology, from which he received his Ph.D. in 2005. He has conducted the co-operation with Eaton TC, Sandvik Coromant and Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb at Technical University of Berlin. He was involved in two scientific grants. He is the author of over 100 scientific papers. He has given various presentations on his research at national and international conferences.