dr hab. inż. Mariusz Deja

Email mdeja@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 04, (58) 347 26 68, (58) 347 28 67, (58) 347 29 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mdeja

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 230
Numer telefonu (58) 347 29 67
Email mdeja@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 332
Numer telefonu (58) 347 22 04, (58) 347 26 68
Prodziekan ds. kształcenia
Miejsce pracy Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 228
Numer telefonu (58) 347 28 67

Notka biograficzna

Ukończył w 1993 roku studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki  Gdańskiej,  kierunek: Mechanika i Budowa  Maszyn, specjalność: Projektowanie Procesów Technologicznych. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, a jego podstawowy obszar działalności naukowej związany był z technologią docierania powierzchni płaskich.  W 1996 roku odbył 10-miesięczny staż w Brunel University w Londynie, gdzie prowadził badania zużycia ceramicznych kulek łożyskowych. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.  Po obronie pracy doktorskiej kontynuował badania w obszarze dokładnej obróbki powierzchni płaskich metodami obróbki ściernej, współpracując m.in. naukowo z Instytutem IWF (Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb) Uniwersytetu Technicznego w Berlinie w zakresie szybkościowego szlifowania dwustronnego materiałów trudnoobrabialnych. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Był głównym wykonawcą trzech projektów badawczych oraz kierownikiem grantu habilitacyjnego. Jest autorem ponad 100 prac naukowych oraz współautorem podręcznika akademickiego wydanego przez Wydawnictwo WNT „Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn: podstawy i zastosowanie”. Wyniki swoich prac przedstawiał na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym na konferencji amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów mechaników ASME w 2010 roku. Aktualnie prowadzi badania w obszarze nowoczesnych technik wytwarzania i projektowania procesów produkcyjnych. 

He graduated in 1993, obtaining Master degree at the Faculty of Mechanical Engineering,  Gdańsk University of Technology in the field of study: Mechanical Engineering, specialization: Technological Process Design. After graduation he worked for the Department of Manufacturing Engineering and Automation and his main research area was associated with the abrasive finishing on flat surfaces mainly by lapping technology. In 1996, he took the 10-month internship at Brunel University in London where he studied the wear of ceramic bearing balls. Currently he is an Assistant Professor in the Department of Manufacturing Engineering and Automation at Gdansk University of Technology, from which he received his Ph.D. in 2001. He completed his habilitation work in 2014.  He has conducted the co-operation with Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb at Technical University of Berlin in the field of high-speed grinding. His research areas include abrasive machining, microgrinding, finishing processes, computer aided process planning and manufacturing. He was involved in three scientific grants. He is the author of over 100 scientific papers and co-author of an academic book published by WNT "Computer-aided manufacturing of machine tools: fundamentals and applications." He has given various presentations on his research at national and international conferences, including 2010 ASME International Conference on Manufacturing Science and Engineering in USA. Currently he conducts research in the field of modern manufacturing techniques and design of production processes.

List of most important papers

  1. Deja M., Siemiątkowski M., Sender P.: Comparative study of machining technology selection to manufacture large-size components of offshore constructions. Polish Maritime Research 2017 S1 (93) 2017 Vol. 24; s. 38-45.
  2. Deja M., Dobrzyński M., Siemiątkowski M., Wiśniewska A.: Simulation studies into quayside transport and storage yard operations in container terminals. Polish Maritime Research 2017 S1 (93) 2017 Vol. 24; s. 46-52.
  3. Deja M.: Szlifowanie jednostronne ściernicami o spoiwie niklowym z ziarnami z regularnego azotku boru. Mechanik, Vol. 8-9 (2016), s.1192-1193.
  4. Bocheński T., Deja M., Siemiątkowski M.: Projektowanie strategii frezowania złożonych kieszeni w komponentach mechanicznych, Mechanik, Vol. 10 (2016), s.1496-1497.
  5. Deja M.: Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym,  Mechanik. Vol. 8-9 (2015), s. 84-89
  6. Deja M.: Vertical vibration reduction and audible sound analysis in surface grinding with electroplated tools. Journal of Measurements in Engineering, Vol. 2., iss. 2 (2014), s.80-85.
  7. Deja M.: Metody pomiaru temperatury przedmiotów i ściernicy w procesie szlifowania jednotarczowego. Mechanik, Vol. 8-9 (2014), s.121-126.
  8. Deja M., Siemiątkowski M.: Generative Process Planning with Reasoning based on Geometrical Product Specification. Key Engineering Materials, Vol. 597, (2014), s.159-164.
  9. Deja M., Siemiątkowski M.: Feature-based generation of machining process plans for optimised parts manufacture. Journal of Intelligent Manufacturing, 2013, Vol. 24, Issue 4, s. 831-846. 
  10. Deja M., Niewolak A.: Wpływ zagłębienia ziaren ściernych w spoiwie na trwałość narzędzi galwanicznych w szlifowaniu z kinematyką docierania. Mechanik, Vol. 8-9 (2013), s. 114-119.