dr inż. Wojciech Blacharski

Email wblachar@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 76
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wblachar

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 330
Numer telefonu (58) 347 29 76
Email wblachar@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Dr inż. Wojciech Blacharski zatrudniony jest w Politechnice Gdańskiej od 1979 roku, początkowo jako nauczyciel akademicki na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym, po reorganizacji na Wydziale Mechanicznym. Stopień doktora uzyskał w 1989 r. za pracę pt. „Ocena intensywności samoostrzenia ściernic z regularnego azotku boru podczas przecinania stali szybkotnącej SW18”. Obecnie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. 

Dr inż. Wojciech Blacharski jest specjalistą w zakresie obróbki skrawaniem, budowy i eksploatacji maszyn technologicznych oraz automatyki przemysłowej. Ma doświadczenie w prowadzeniu wszystkich rodzajów zajęć dydaktycznych w ramach licznych przedmiotów dotyczących technik wytwarzania, konstrukcji oraz automatyzacji maszyn technologicznych, eksploatacji i utrzymania ruchu zakładowego parku maszynowego. Uczestniczył w opracowaniu nowych programów studiów oraz wdrożył wiele autorskich przedmiotów. Znacząco przyczynił się do rozbudowy bazy laboratoryjnej uruchamiając szereg nowych stanowisk dydaktyczno-badawczych, używanych do ćwiczeń i prac dyplomowych. Jest kierownikiem powołanego z jego inicjatywy Laboratorium Dynamiki i Automatyzacji Maszyn Technologicznych. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej był 9 razy nagradzany przez Rektora PG.

Jego dorobek naukowy obejmuje aktualnie ponad 120 opracowań, w tym publikacje w wysokopunktowanych czasopismach zagranicznych i kilka patentów. Uczestniczył w pozyskaniu i realizacji kilku grantów oraz. wielu umów BZ z różnymi zakładami przemysłowymi. Tematyka tych prac dotyczyła głównie konstrukcji, modernizacji oraz badań prototypowych obrabiarek i innych urządzeń. Wykonywał dla różnych podmiotów opracowania eksperckie dotyczące merytorycznej strony przygotowywanych wniosków projektowych. Wielokrotnie opiniował nowe technologie na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego. Regularnie współpracuje jako ekspert z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach procedur oceniania wniosków projektowych, składanych w ramach różnych konkursów i programów operacyjnych. Za prace naukowe i wdrożeniowe uzyskał 13 razy Nagrodę Rektora PG, (w tym nagrodę indywidualną I stopnia w 2010r.), III miejsce w konkursie Gdyński Biznesplan 2011, kilka medali i wyróżnień na wystawach targowych.

 

PhD Wojciech Blacharski is employed as academic teacher at the Gdansk University of Technology since 1979, initially at the Mechanical and Technological Faculty, after reorganization at the Faculty of Mechanical Engineering. He earned his PhD in 1989 for his work entitled "Evaluation of the intensity of self-sharpening of the CBN grinding wheels during the SW18 high speed steel cutting-off process". Currently he is working as a senior lecturer at the Department of Manufacturing Engineering and Automation.

PhD Wojciech Blacharski is a specialist in the field of machining and cutting, construction and operation of technological machines and industrial automation. He has experience in conducting all sorts of didactic activities within a number of subjects related to techniques of manufacturing, construction and automation of technological machines, operation and maintenance of the of the company's machine park. He participated in the development of new study programs and implemented a number of original lectures and exercises. He has contributed significantly to the development of the laboratory base by launching a number of new didactic and research stands, that are used for exercises and experimental theses. He is the head of the Laboratory of Dynamics and Automation of Technological Machines, that was appointed on his own initiative. For achievements in didactic work was awarded 9 times by Rector of GUT.

His academic achievments currently includes more than 120 studies, including publications in high-level foreign journals and some patents. He participated in obtaining and executing several grants and. many research and service contracts with various industrial plants. The subjects of these works concerned mainly the design, modernization and research of prototype machine tools and other production equipment. He has done many expert elaborations for various ordering organizations, including repeatedly opining new technologies commissioned by Bank Gospodarstwa Krajowego. He regularly cooperates as an expert with the National Center for Research and Development in the process of evaluating applications submitted under various competitions and operational programs.

He was awarded 13 tmes the GUT Rector's Prize for research and implementation (including the first-degree scientific award in 2010), also 3rd prize in the Gdynia Business Plan 2011 competition, and also several medals and distinctions at the fair exhibitions.