dr hab. inż. Adam Boryczko

Email aboryczk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 78
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aboryczk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 237
Numer telefonu (58) 347 14 78
Email aboryczk@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Wykształcenie i praca

Studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w latach 1967 – 1973 oraz dyplom mgr inż. mechanika – Technologia Budowy Maszyn.

W latach 1973 – 1975 praca w Zakładzie Doświadczalnym Hydrauliki Okrętowej przy ZUO „HYDROSTER” PP w Gdańsku, stanowiska: technolog badania wyrobów, konstruktor badania wyrobów, konstruktor.

Od 1975 r. pracuje w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, a następnie na Wydziale Mechanicznym w Zakładzie Metrologii i w Zakładzie Inżynierii Jakości i Metrologii na stanowiskach starszy asystent, adiunkt.

W roku 1985 doktor nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej. Praca doktorska „Pomiar i analiza struktury geometrycznej powierzchni toczonych na tokarkach sterowanych numerycznie”.

W 2005 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn o specjalności metrologia prezentując monografię „Metoda analizy częstotliwościowej nierówności powierzchni toczonych w diagnozowaniu układu obróbkowego”.

Od roku 2013 prof. nadzw. PG i kierownik Zakładu/Zespołu Zarządzania Jakością i Metrologii” w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego.

Dorobek naukowo-badawczy

W zakresie zainteresowań dr hab. inż. Adama Boryczko w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn o specjalności metrologia znajdują się również ukierunkowania specjalistyczne: struktura geometryczna powierzchni, inżynieria jakości powierzchni przedmiotów, diagnostyka technologiczna, analiza częstotliwościowa nierówności powierzchni.

W dorobku naukowo-badawczym są 152 artykuły i referaty w czasopismach zagranicznych i krajowych, na konferencjach naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych, projekty i prace niepublikowane. W tym 8 publikacji w renomowanych pismach z listy Journal Citation Reports/Web of Science (index h = 4), oraz 4 patenty i 3 wzory przemysłowe.

Członkostwo i działalność

- Członek Sekcji Metrologia w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w kadencji 1999 – 2002.

- Członek Sekcji Inżynierii Jakości i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w kadencji 2003 – 2007, 2008 – 2011.

- Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej od 1992 – 2000.

- Członek Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN od 1996.

- Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Metrologii SIMP od 1998 – 2002.

Nagrody, odznaczenia, medale

Trzynaście nagród Rektora PG za działalność naukowo-badawczą i cztery nagrody dydaktyczne II i III stopnia; Srebrny Krzyż Zasługi RP, 2001 r.; Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2010 r.; Medal Pamiątkowy Politechniki Gdańskiej, 2011 r.; Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.

1. Education and Employment

Studies at Faculty of Mechanical Engineering Technology the Gdańsk University of Technology in the years 1967 – 1973 and diploma Master eng. - Mechanical Engineering Technology.

In the years 1973-1975 work in Experimental Marine Hydraulics Plant by ZUO "HYDROSTER" PP in Gdansk, positions: technologist research products, research products, the constructor.

Since 1975, working at Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Technology Engineering, and then on the Faculty of  Mechanical Engineering in the Department of Metrology and in the Department of Engineering Quality and Metrology in positions of Senior Assistant, Assistant Professor.

In the year 1985 PhD doctor technical at Faculty of Mechanical Engineering Technology the Gdańsk University of Technology. Doctoral thesis: "Measurement and Analysis of Geometric Structure on Surface Numerical Control Lathes".

In 2005, Faculty of mechanical engineering the Gdańsk University of Technology obtained DSc degree in technical sciences in the discipline construction and operation of machines with specialization metrology, presenting the monograph "Frequency Analysis Method Surface Irregularities Turned in the Diagnosis of Machining System ".

Since 2013 Associate Professor Gdańsk University of Technology and Head of the Department/Team Quality Management and Metrology at the Department of Technology of Machines and Automation of Productions.

2. Research

The achievements of scientific research in the field of interests, Associate Professor Adam Boryczko in area of construction and operation of machines with specialization of Metrology, are also specialized directions: geometric surface, surface quality engineering, technological diagnostics, frequency analysis of surface irregularities.

In scientific research he posted 152 articles and papers in foreign and domestic magazines, on national and international scientific and technical conferences, projects and works published. 8 publications in reputable journals from the list of Journal Citation Reports/Web of Science (index h = 4), and 4 patents and 3 designs.

3. Activity, Member Ships

Member of Section of Metrology in Quality Engineering and Diagnosis Committee of Metrology and Scientific Instruments in the term of 1999 - 2002.

Member of Section of the Engineering Quality and Diagnostic Committee of Metrology and Scientific Instruments in the term 2003 - 2007, 2008 - 2011.

Member of the Polish Society of Technical Diagnostics from 1992 - 2000.

Environmental Team Member Section Scratch Operation the Committee Machinery Poland Academy of Science from 1996.

Member of the Audit Committee the National Metrology Section Polish Society of Mechanical Engineers and Technicions from 1998 - 2002.

Chairman of the Electoral Commission of Faculty of Mechanical Engineering in the 2008 -2012, 2012 - 2016.

Publikacje w latach 2009 - 2016

 1. Inżynieria Jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym. Wydawca Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, 306 - 311.
 2. Sposób i układ do pomiaru i diagnozowania zakłóceń nierówności powierzchni przedmiotów wykonywanych zwłaszcza z zastosowaniem narzędzia jednoostrzowego, Politechnika Gdańska, Gdańsk (PL); Wynalazca: A. Boryczko – Zgłoszenie nr P.364191 z 22.12.2003. Decyzją URP z 13.07.2009 - Udzielono patentu na wynalazek nr 204132.
 3. Sposób i układ do pomiaru wypadkowych zakłóceń powierzchni przedmiotów podczas obróbki toczeniem, Politechnika Gdańska, Gdańsk (PL); Wynalazcy: A. Boryczko, J. Kapcia – Zgłoszenie nr P.364257 z 29.12.2003. Decyzją URP z 25.06.2009 - Udzielono patentu na wynalazek nr 204104.
 4. Boryczko A.: Cylindrical surface irregularities presented by frequency spectra of relative tool displacement to the workpiece. Measurement 43 (2010) 586 - 595, (ELSEVIER), Journal of the International Measurement, Confederation IMEKO.  JCR; IF = 0,761; IF(5) = 0,933.
 5. Boryczko A.: Podstawy pomiarów wielkości mechanicznych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 6. Boryczko A.: Dopasowanie wartości parametrów pomiaru cyfrowego nierówności profilu do charakteru powierzchni przedmiotu. Pomiary Automatyka Kontrola, vol.56, nr 9/2010, 1063 - 1066.
 7. Boryczko A.: Profile irregularities of turned surfaces resulting from machine tool interactions. 3rd International Conference MANUFACRURING 2010. Contemporary problems of manufacturing and production management. PROCEEDINGS abstracts, Poznań University of Technology, Poznań 2010.
 8. Boryczko A.: Distribution of roughness and waviness components of turned surface profiles. Metrology and Measurement Systems. Vol. XVII (2010) No. 4, 611 – 620. JCR; IF = 0,587.
 9. Urządzenie do mocowania liniału do pomiaru przesuwu narzędzia wzdłuż przedmiotu na obrabiarce, Politechnika Gdańska, Gdańsk (PL); Wynalazca: A. Boryczko – Zgłoszenie nr P.365142 z 02.12.2004. Decyzją URP z 29.10.2010 - Udzielono patentu na wynalazek nr 206935.
 10. Boryczko A. Uwarunkowania i ograniczenia cyfrowego pomiaru nierówności profili powierzchni. Mechanik, Nr 12/2010, 957-962.
 11. Boryczko A.: Profile irregularities of turned surfaces as a result of machine tool interactions. Metrology and Measurement Systems. Vol. XVIII, 2011, No. 4, 691-700, JCR; IF = 0,587.
 12. Boryczko A.: Dopasowanie parametrów pomiarów cyfrowych profili do zakresu i charakteru głównych składowych nierówności powierzchni. Mechanik, No 11/2012, 959-963.
 13. Boryczko A: Effect of waviness and roughness components on transverse profiles of turned surfaces. Measurement, 46(2013), 688-696. (ELSEVIER), Journal of the International Measurement, Confederation IMEKO, JCR.
 14. Boryczko A. Rytlewski W.: Możliwości rozpoznawania zakłóceń układu obróbkowego na podstawie widma nierówności powierzchni obrobionej. Recognition possibilities of the machine tool disturbances based on irregularity spectrum of the machined surface. Mechanik, No 2/2013, 114-119.
 15. Boryczko A. Rytlewski W.: Surface irregularities as a complex signal of tool projection together with uneven displacement in respect to the workpiece. Metrology and Measurement Systems. Vol. XXI, 2014, No. 1, 133-144, JCR.