dr inż. Jacek Haras

Email jacharas@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacharas
jacharas@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 122
Numer telefonu (58) 347 18 63
Email jacharas@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje dla Dyplomantów: Studium Dzienne -  w środy w godz. 13-15.

Konsultacje dla Dyplomantów:  Studium Niestacjonarne - po uzgodnieniu mailowym, w soboty w godz. 10-13

W pozostałych przypadkach - BARDZO proszę Studentów i Ewentualnych Współpracowników o korespondencję:  jacharas@pg.edu.pl

Notka biograficzna

 Imię i nazwisko:   Jacek Tomasz HARAS

Stopień naukowy:  dr inż.  (dyscyplina: MECHANIKA, BUDOWA MASZYN, specjalizacja: SPAWALNICTWO)         Dr. Eng. (scientific discipline: Mechanical Engineering, specialisation: Welding Engineering

Pracuje na Wydziale Mechanicznym PG od 15.01.1985 roku.      He has been working at the Faculty of Mechanical Engineering (GUT) since 15.01.1985

PRZEBIEG  PRACY ZAWODOWEJ: 

Jest opiekunem Laboratorium Badań Nieniszczących na Wydziale Mechanicznym od 1985r.. Prowadzi prace w Laboratorium Diagnostyki Materiałowej (badania NDT: VT,  PT, MT, UT - pulse, UT-PA i UT-TOFD) oraz Laboratorium Rentgenowskim (badania materiałowe RT). Posiada certyfikaty badań NDT II stopnia, co pozwala na realizację projektów z dziedziny kontroli nieniszczącej obiektów przemysłowych (złączy spajanych, odlewów, odkuwek....)      He is the supervisor of the Laboratory of Non-Destructive Testing at the Faculty of Mechanical Engineering (since 1985). He works in the Material Diagnostics Laboratory (NDT: VT, PT, MT, UT - pulse, UT - PA and UT - TOFD) and X - Ray Laboratory (RT). We have certificates of NDT II degree, which allows to carry out projects in the field of non-destructive control of industrial objects (joints, castings, forgings ....).

  W latach 2010-2017:  wpółwykonawca i wykonawca ok. 64 ekspertyz technicznych.   In the years 2010-2017: co-contractor and maker about 64 technical expertises.

   W latach: 2010 - 2017 opiekun  64 prac dyplomowych: 23 mgr  i  41 inż.     Recenzent:   26 prac:  4mgr  i  22inż.  Opiekun:  2 projektów studenckich: „Detective job in welding” (Studenci WM-PG i IUT Nimes-Francja)     In years: 2010 - 2017 supervisor of 64 theses- Student Diploma Projects: 23 M.Sc. and 41 Eng. Reviewer: 26 projects: 4 M.Sc. and 22 Eng . Supervisor: 2 student projects: (Polish-French Projects: Detective Job in Welding": 3 students  from GUT (PG-WM) &  3 Students  from IUT Nimes, France)

Obecnie: opiekun 12 prac i projektów:  8 mgr i 4 inż      Currently: supervisor 12 Student Diploma Projects: 8 M.Sc. and 4 Eng.

Zajęcia w sem. zimowym: 2017/ 2018.     Activities in 2017/2018  WINTER session: Lectures, Laboratories & Seminars.

1. NORMALIZACJA I OCENA JAKOŚCI (IM:03335W0)   Kierunek: Inżynieria materiałowa (FTiMS+WM+WCH(IMP+IK)), studia II stopnia, stacjonarne).

2. EKSPLOATACJA I NAPRAWY KONSTRUKCJI SPAWANYCH:  Laboratorium, studia  II stopnia MiBM: 

3. PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI:  Specjalność: TMiMK, studia I stopnia niestacjonarne

Zajęcia w sem. letnim  2016/ 2017.  Activities in 2016/2017 SUMMER session:

1. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ: 2 ćwiczenia.

2. DIAGNOSTYKA, EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ: I st, ZIIP, sem 6:  10,5godz  (wykład) + 30 godz  (laboratorium).

3. PRACA PRZEJŚCIOWA:  ZIIP, sem 6

4. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:  WMECH+EiA+OiO:  "ENERGETYKA":  studia inż. stacjonarne, sem. 2

5. KONSTRUKCJE METALOWE (LABORATORIUM)  WILiŚ

6. PROJEKT GRUPOWY   IM , studia II stopnia, stacjonarne, sem 2.

Wybrane ekspertyzy:

Data: 05.08.2017r./ Autorzy: Wojciech Kiełczyński, Maria Głowacka, Jacek Haras,  Marian Siejka,  Maciej Kiełczyński/ Tytuł ekspertyzy: Opracowanie technologii spawania naprawczego szyn poddźwigowych .....oraz badania nieniszczące jakości spoin szyn  w Porcie Północnym.

05.08.2017r./ Wojciech Kiełczyński, Andrzej Marmołowski, Michał Landowski, Jacek Haras/ Wstępne badania technologii spawania złączy narożnych ze stali niskowęglowej i nierdzewnej o grubości g=6mm  i g=10mm (spawanie laserowe).

15.12.2015/ Maciej Niedostatkiewicz,  Jacek Haras/ Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych

12.08.2014/ Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski, Grzegorz Rogalski, Jacek Haras, Jacek Tomków, Aleksandra Świerczyńska, Piotr Jakóbczak, Łukasz Kostro/  Weldability of S500MC Steel in Underwater Conditions

01.02.2014/ Jacek Haras,  Wojciech Kiełczyński/ Badanie przyczyn uszkodzenia palnika do cięcia i spawania acetylenowo-tlenowego

01.02.2014/ Jacek Haras/ Badania ultradźwiękowe przyczepności warstwy brązu do podłoża stalowego wewnętrznych powierzchni tulei łożyskowych typu ........

01.02.2014/ Jacek Haras/ Badania penetracyjne elementów: odkuwki, wentylatora i 2 pierścieni.

01.02.2014/ Jacek Haras/ Badania ultradźwiękowe przyczepności warstwy brązu do podłoża stalowego wewnętrznych powierzchni tulei łożyskowych  o średnicach Dn....mm i Dn.....mm

01.02.2014/ Jacek Haras/ Weryfikacja badań i ocena przeprowadzonych przez laboratorium .......badań ultradźwiękowych spoin ram konstrukcji naprawczej platformy ..... (poziom ....m), względem wad stwierdzonych przez Laboratorium ...... w dodatkowych badaniach.

09.09.2013/ Jacek Łubiński, Artur Olszewski, Jacek Haras, Krzysztof Krzysztofowicz/ Ekspertyza techniczna wałów głównych napędowych na pochylniach Kanału Elbląskiego.