dr inż. Michał Klugmann

Email garyb@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 03
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/garyb

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Laboratorium Maszynowego pokój 102
Numer telefonu (58) 347 10 03

Notka biograficzna

WYKSZTAŁCENIE

 • Doktor Nauk Technicznych, 2010, Wymiana i Wymienniki Ciepła
 • Magister Inżynier, 2004, Systemy i Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
 • Inżynier, 2002, Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne

 

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

 • Intensyfikacja wymiany ciepła w przepływach jedno- i dwufazowych
 • Wrzenie i kondensacja w przepływach dwufazowych
 • Odzysk energii w procesach przemysłowych
 • Odnawialne źródła energii, fotowoltaika
 • Historia i zabytki techniki
 • Fotografia i technika filmowa, archiwistyka
 • Architektura cywilna, militarna i przemysłowa

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH W CHARAKTERZE GŁÓWNEGO WYKONAWCY

 • Intensyfikacja wymiany ciepła podczas wrzenia w przepływie w kanałach o małej średnicy, 2005-2007
 • Badania krytycznego strumienia ciepła w kanałach o małej średnicy, 2006-2009
 • Badania teoretyczne i eksperymentalne kondensacji w przepływie w poziomych i pionowych kanałach o małej średnicy, 2009-2012

 

KIEROWANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI

 • Intensyfikacja wymiany ciepła w dwufazowym obiegu termosyfonowym z miniszczelinowym parownikiem, 2016 - nadal

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I POPULARYZUJĄCA NAUKĘ

 • Znaczna aktywność w pozyskiwaniu środków na badania
 • Udział w organizacji dni otwartych Politechniki Gdańskiej
 • Udział w organizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki / Pomorskiego Festiwalu Nauki
 • Prowadzenie autorskiego przedmiotu "Historia i Zabytki Techniki"
 • Opieka nad historycznym dziedzictwem Politechniki Gdańskiej we współpracy z Sekcją Historyczną Biblioteki Głównej PG i innymi jednostkami organizacyjnymi

 

 

 

ACADEMIC QUALIFICATIONS

 • Doctor of Philosophy, 2010, Heat Exchange and Heat Exchangers
 • Master of Science, 2004, Systems Machinery and Equipment of Refrigeration and Air Conditioning
 • Engineer, 2002, Energetic Systems Machinery and Equipment

 

PROFFESIONAL INTERESTS

 • Heat transfer enhancement in single and two-phase flow
 • Boiling and condensation during the two-phase flow
 • Recovery of heat from industrial processes
 • Renewable sources of energy, photovoltaic energy
 • History of technology and technical monuments
 • Photography and film technique
 • Architecture, military and industrial building

 

PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS (KEY-INVESTIGATOR)

 • Heat transfer intensification during the flow boiling in small diameter channels, 2005-2007
 • Investigations of critical heat flux in small diameter channels, 2006-2009
 • Theoretical and experimental investigations on condensation in flow in small diameter horizontal and vertical channels, 2009-2012

 

LEADING THE RESEARCH PROJECTS

 • Intensification of heat exchange in two-phase thermosyphon equipped with minigap evaporator, 2016 - in progress

 

ORGANISATIONAL ACTIVITY

 • Significant activity in acquiring the funds for research
 • Participation in the organization of open days of Gdansk University of Technology
 • Participation in the organization of Baltic Festival of Science /Pomeranian Festival of Science
 • Lecturing the authorial subject "History and Monuments of Technology"
 • Taking care of the historical heritage of Gdansk University of Technology in cooperation with Historical Section of the Main Library and the other organizational units