dr inż. Zenon Bonca

Email zenbonca@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 55
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/zenbonca

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Laboratorium Maszynowego pokój 9 B
Numer telefonu (58) 347 12 55

Notka biograficzna

Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie kontynuował naukę w Technikum Chłodniczym w Gdyni, uzyskując dyplom ukończenia tej szkoły w roku 1970. W tym samym roku podjął studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który ukończył w roku 1975. Dotychczasowy przebieg jego pracy zawodowej związany jest z tą uczelnią, poczynając od stanowiska asystenta w Instytucie Techniki Cieplnej (1975), a po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych (1985), od 1986 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Techniki Cieplnej, od roku 2005 na stanowisku st. wykładowcy, a od czerwca roku 2009 do września roku 2016 docenta PG. Od października 2016 r. do chwili obecnej na stanowisku st. wykładowcy. W latach 2000 - 2011 kierował unikalną w Polsce specjalnością „Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne”.

W obszarze jego zainteresowań naukowo - badawczych znajdują się zagadnienia związane z wymianą ciepła w procesie skraplania syntetycznych czynników chłodniczych na rurach ożebrowanych, badania prototypów aparatów chłodniczych, nowe (syntetyczne i naturalne) płyny robocze do sprężarkowych urządzeń chłodniczych i sprężarkowych pomp ciepła, odzysk ciepła w systemach chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, termoelektryczne urządzenia chłodniczo-grzejne i inne.

Efektem tych zainteresowań jest autorstwo i współautorstwo 6 pozycji książkowych, w tym unikalnego poradnika własności czynników chłodniczych i nośników ciepła (1997, 1998, 2004), 95 artykułów w czasopismach naukowo-technicznych, 55 wygłoszonych referatów, ponad 50 prac naukowo-badawczych, kilkunastu prac o charakterze projektowym. Również wielu ekspertyz technicznych, a ostatnio szeregu opinii o innowacyjności urządzeń do wniosków o środki z funduszy pomocowych UE.

W dorobku dydaktycznym wymienić należy m. in. promotorstwo 217 prac dyplomowych (w tym 130 mgr), wydanie w Akademii Morskiej w Gdyni 12 tytułów skryptów uczelnianych (ogółem 29 wydań). Opracowanie 26 programów nauczania dla obu uczelni, a w roku 2009 pakietu programów kształcenia i instrukcji do zajęć laboratoryjnych dla specjalności „Chłodnictwo okrętowe”, tworzonej w Akademii Rybołówstwa w Namibe (Angola). Dla tej uczelni przygotowanie dwóch podręczników akademickich zatytułowanych „Chłodnictwo okrętowe” i „Wentylacja i Klimatyzacja”, które ukazały się w Angoli w języku portugalskim w roku 2014. Kilkanaście z prac dyplomowych przygotowywanych przy jego promotorskim współudziale zostało wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach organizowanych m. innymi przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP NOT w Warszawie, Krajowe Forum Chłodnictwa, Prezydenta Miasta Gdyni.

W okresie pracy na PG prowadzenie szeregu wykładów, takich jak: Chłodnictwo, Podstawysystemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, Współczesne techniki zamrażania, Chłodnictwo i klimatyzacja,  Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna, Kriotechnika, Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, Chłodnictwo i klimatyzacja okrętowa, Wymiana i wymienniki ciepła, Termodynamika II, Technika chłodnicza. Ponadto: seminaria dyplomowe (mgr i inż.), prace przejściowe, dyplomy (mgr i inż.).

Inne obszary działalności na rzecz środowiska. Jest współtwórcą i Redaktorem Naczelnym miesięcznika naukowo-technicznego „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” (PL ISSN 1231-188X), ukazującego się regularnie od 1994 roku. Do Października 2017 ukazało się ogółem 260 numerów pisma. Jest także redaktorem prowadzącym serię wydawnictw książkowych „Biblioteka Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej”, w której od 1997 roku ukazały się 24 tytuły specjalistycznych poradników i monografii. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu seminariów środowiskowych „Chłodnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja XXI wieku” dla doktorantów, studentów specjalności oraz dla wybrzeżowego środowiska branżowego - od 1999 roku odbyły się w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej - dawniej Katedrze Techniki Cieplnej, 64. takie seminaria. Jest pomysłodawcą i organizatorem seminariów prezentujących wyróżniające się prace dyplomowe przygotowywane w Zespole Chłodnictwa i Klimatyzacji PG, ponadto warsztatów dla studentów Wydziału Mechanicznego PG w formie cyklu wykładów i zajęć o charakterze praktycznym pod tytułem „Sprężarkowe pompy ciepła w ogrzewaniu budynków”.

Współautor „Modułowego systemu szkoleń” w zakresie szkoleń i certyfikacji w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, wdrożonego w Polsce pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa (2003). Współzałożyciel Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, w którym do połowy października 2017 r. przeszkolono ogółem 4600 osób z terenu całego kraju, spośród których Świadectwo Kwalifikacji uzyskało 2400 osób, a obowiązujący od 2016 roku w Polsce certyfikat kompetencji 1050 osób. Pomysłodawca Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła organizowanego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców z siedzibą w Warszawie, ponadto współorganizator wielu konferencji i sympozjów.

Posiada następujące uprawnienia zawodowe: Certyfikat „Zielonej Karty”, Świadectwo Kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń chłodniczych zawierających substancje kontrolowane. Jest ekspertem Krajowego Forum Chłodnictwa (Nr 1/2003) oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej Ośrodka Egzaminacyjnego w Politechnice Gdańskiej.

Za swoje osiągnięcia odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Medalem Prezydenta Miasta Gdańska (2004), a także ponad 20. nagrodami Rektora PG i 3 nagrodami Rektora Akademii Morskiej w Gdyni. 

 

Dr. inż. Zenon BONCA was born on 5 September 1951 in Kościerzyna, where he graduated from elementary school and then continued his studies at the Technical School of Refrigeration in Gdynia, completing his diploma in 1970. In the same year he undertook higher studies at the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdansk University of Technology. He graduated in 1975. His current career has been related to this university, beginning with the position of assistant in the Institute of Thermal Technology (1975), and after obtaining his doctorate in technical sciences (1985), since 1986 he was an assistant professor in the Department of Thermal Techniques , from the position of senior lecturer in 2005, and from June 2009 to September 2016 of PG. From October 2016 until now, at the post of lecturer. In the years 2000 - 2011 he managed a unique in Poland "Systems, Refrigeration and Air Conditioning".

In the area of its research interests, there are issues related to heat exchange in the process of condensing synthetic refrigerants on finned tubes, testing of prototype refrigerators, new (synthetic and natural) working fluids for compressor refrigeration and compressor heat pumps, heat recovery in systems refrigeration, ventilation and air-conditioning, thermoelectric refrigeration and other appliances.

The result of these interests is the authorship and co-authorship of 6 book titles, including a unique guide to the ownership of refrigerants and heat carriers (1997, 1998, 2004), 95 articles in scientific and technical journals, 55 delivered papers, over 50 research papers, more than a dozen papers of a design nature. There are also a number of technical expertise and, recently, a number of opinions on the innovation of equipment for applications for EU funds.

Its teaching achievements include, among others. promotion of 217 diploma theses (including 130 masters), issue at the Naval Academy in Gdynia 12 titles of university scripts (a total of 29 editions). Developed 26 curricula for both colleges, and in 2009 a curriculum for training and instruction for laboratory activities for the specialty "Marine refrigeration", created at the Fisheries Academy of Namibe (Angola). For this university, two academic textbooks entitled "Ship Refrigeration" and "Ventilation and Air Conditioning", which appeared in Angola, were published in Angola in 2014. Several of the diploma theses prepared by his promoter co-operation were awarded in national competitions held by others by the Section Refrigeration and Air Conditioning SIMP NOT in Warsaw, National Refrigeration Forum, President of Gdynia.

During his time at the PG he conducted a number of lectures, such as: Refrigeration, Fundamentals Refrigeration and Air Conditioning, Refrigeration and Air Conditioning, Cryogenics, Refrigeration and Air Conditioning, Refrigeration and Air Conditioning, Replacement and Heat Exchanger, Thermodynamics II, Refrigeration. In addition: diploma seminars (mgr and inż.), Transitional work, diplomas (mgr and inż.).

For his accomplishments he was awarded the Gold Cross of Merit (2000), Medal of the National Education Commission (2004), Medal of the President of the City of Gdańsk (2004), and more than 20 awards of the Rector of the University of Gdańsk and 3 awards of the Rector of the Gdynia Maritime Academy.