dr inż. Marek Chodnicki

Email marchodn@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 66, 601-650-881
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marchodn

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 118
Numer telefonu (58) 347 25 66, 601-650-881
Email marchodn@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

W przypadku nieobecności proszę o kontakt telefoniczny.

In case of absence please feel free to contact me by phone.

Notka biograficzna

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym PG (2003). Studiował w Wyższej Szkole Zawodowej w Koloni, Niemcy (2003), Stopień doktora otrzymał na Wydziale Mechanicznym PG (2011). Jego dorobek naukowy liczy ponad 39 pozycji, w tym 22 publikacje i ponad 17 prac niepublikowanych. Ukończył studia podyplomowe „Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego - dla pracowników naukowych”  (2015). Uzyskał certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie kompetencji akademickich (oprócz Politechniki Gdańskiej także Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Francja) i inżynierskich (Biuro Handlowe ZELIN, Koyo Bearings UK, Chomar Engineering – własna działalność, vMACH Engineering GmbH Niemcy, Fullfreshair Sp. z o.o.). Organizował, kierował i uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów krajowych i zagranicznych.

He graduated from the Faculty of Mechanical Engineering, GUT (2003). He studied at the TH Köln, Germany (2003), finished a PhD at the Faculty of Mechanical Engineering, GUT (2011). His scientific output counts over 39 items, including 22 publications and over 17 unpublished works. He graduated from postgraduate studies "Research and Development Project Manager - for Researchers" (2015). Received the PRINCE2 Foundation Project Management Certificate. He has professional experience in the field of academic competences (apart from the Gdansk University of Technology, also the University of Informatics and Management in Olsztyn and the Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz, France) and engineering (ZELIN Trade Office, Koyo Bearings UK, Chomar Engineering - own business, vMACH Engineering GmbH Germany, Fullfreshair Ltd.). He organized, supervised and participated in the implementation of several dozen domestic and foreign projects.