dr inż. Ryszard Woźniak

Email rwozniak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 47, (58) 347 13 27
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rwozniak
http://pg.edu.pl/rwozniak

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 425
Numer telefonu (58) 347 23 47, (58) 347 13 27
Email rwozniak@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Jestem starszym wykładowcą w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Zespole Pojazdów. Prowadzę zajęcia z przedmiotów poświęconych: ergonomii, teorii ruchu, badań i bezpieczeństwa samochodów oraz modelowaniu układów napędowych w projektowaniu samochodów.

Mogę być promotorem prac inżynierskich, magisterskich z zakresu szeroko pojętej mechaniki, a w szczególności: projektowania: układów napędowych, hamulcowych, kierowniczych i zawieszenia pojazdów, a także wykonania prototypów tych układów i pojazdów.

I am a senior lecturer at the Department of Machine Design and Motor Vehicles at the Vehicle Division at the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdansk University of Technology. I teach subjects devoted to: ergonomics; motion theory, tests and safety of vehicles and drive system modeling in vehicle design.

I can also supervise theses (B.Sc. and M.Sc.) dealing with: drive, braking, steering and suspension vehicle systems as well as prototypes of these systems and vehicles constructing.

Notka biograficzna

Ryszard Woźniak jest absolwentem Wydziału Mechanicznego i Organizacji Politechniki Lubelskiej, gdzie w 1984 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w zakresie Mechaniki specjalności Samochody i Ciągniki. W 2002 roku w Politechnice Gdańskiej obronił pracę doktorską na temat: "Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią" i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

Obecnie jest starszym wykładowcą w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Zespole Pojazdów. Jego zainteresowania naukowe i inżynierskie skupiają się na: badaniach: hałaśliwości pojazdów, nawierzchni drogowych i opon samochodowych, a także na projektowaniu, konstruowaniu i testowaniu przyczep pomiarowych do badania  hałaśliwości i oporów toczenia opon samochodowych.

Listę jego publikacji można znaleźć na stronie:

https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Wozniak2/contributions

lub:

https://mostwiedzy.pl/ryszard-wozniak,11110-1

Ryszard Woźniak received his M.Sc. (1984) from the Lublin University of Technology specializing in Cars and Tractors. In 2002, at the Gdansk University of Technology he defended his doctoral thesis on: "Tyre/road noise when large longitudinal forces are applied in tyre/road contact patch" and obtained a doctorate degree in technical sciences in the field of construction and operation of machines.

Currently he is a senior lecturer at the Department of Machine Design and Motor Vehicles at the Vehicle Division at the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdansk University of Technology. His scientific and engineering interests are focused on: vehicle noise, tyre/road noise, as well as the design, construction and testing of trailers for tyre/road noise and tyre/road rolling resistance measurements.

List of his publications can be found at:

https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Wozniak2/contributions

or:

https://mostwiedzy.pl/ryszard-wozniak,11110-1