dr inż. Tadeusz Bocheński

Email tadeusz.bochenski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 78
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tadeusz.bochenski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 227
Numer telefonu (58) 347 18 78
Email tadeusz.bochenski@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Ukończył w 1977 roku studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej, kierunek: Obrabiarki i urządzenia technologiczne uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów w 1978 roku podjął pracę w Instytucie Technologii Budowy Maszyn na stanowisku asystenta. Jego podstawowy obszar działalności naukowej związany był z technologią frezowania igłowego powierzchni płaskich. W 1982 roku odbył półroczny staż  w firmie ZAMECH w Elblągu, gdzie prowadził badania czynników procesu frezowania igłowego. W 1986 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W 1987 roku awansował na stanowisko adiunkta, zorganizował i kierował do 1997 roku Laboratorium Elastycznych Systemów Produkcyjnych. Prowadził działalność dydaktyczną i naukową (24 publikacje, 1 skrypt, 2 patenty) w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania, programowania obrabiarek CNC i robotów przemysłowych, planowania i sterowania produkcją oraz technik CAx. W latach 1977 ÷ 2002 pracował jako konstruktor - technolog firmie Gestra Polonia Sp. Z o.o. będąca firmą w strukturze międzynarodowego koncernu FLOWSERVE. Praca w koncernie umożliwiła mu na odbycie wielu międzynarodowych szkoleń z zakresu wdrażania programów takich jak: Six Sigma, Kaizen, Lean Manufacturing, itp.. W ramach swoich obowiązków realizował działalność konstrukcyjną w ramach norm ISO serii 9000, dotycząca armatury kotła parowego, zaworów do cystern, przepustnic i odwadniaczy, a także projektowania stacji redukcyjnych i oprzyrządowania technologicznego. Działalność technologiczna to przede wszystkim programowanie obrabiarek CNC.

W 2002 roku wrócił na uczelnię na stanowisko starszego wykładowcy. Prowadził wiele prac dla przemysłu krajowego i zagranicznego w efekcie czego było uzyskanie sponsora (EATON Tczew) do sfinansowania wyposażenia i zorganizowania Laboratorium Programowania Sterowników Obrabiarek CNC i Robotów przemysłowych. Kierował tym laboratorium do 2015 roku. Spośród wielu prac dla przemysłu (ABB Zamech Sp. Z o.o. ,Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A., GESTRA POLONIA SP. z o. o.) ostatnia praca to dla szwedzkiej firmy DELLNER COMPONENTS SP. Z O.O. : Doradztwo przy doborze technologii wygniatania gwintu M39x4 – h6 według przesłanej dokumentacji.

Od 2015 roku jest opiekunem nowoczesnego Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Projektowania Procesów Technologicznych. Aktualnie prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nowoczesnych technik programowania obrabiarek CNC i robotów przemysłowych, planowania i sterowania produkcją oraz technik CAx.

Notka biograficzna


Ukończył w 1977 roku studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej, kierunek: Obrabiarki i urządzenia technologiczne uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów w 1978 roku podjął pracę w Instytucie Technologii Budowy Maszyn na stanowisku asystenta. Jego podstawowy obszar działalności naukowej związany był z technologią frezowania igłowego powierzchni płaskich. W 1982 roku odbył półroczny staż  w firmie ZAMECH w Elblągu, gdzie prowadził badania czynników procesu frezowania igłowego. W 1986 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W 1987 roku awansował na stanowisko adiunkta, zorganizował i kierował do 1997 roku Laboratorium Elastycznych Systemów Produkcyjnych. Prowadził działalność dydaktyczną i naukową (24 publikacje, 1 skrypt, 2 patenty) w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania, programowania obrabiarek CNC i robotów przemysłowych, planowania i sterowania produkcją oraz technik CAx. W latach 1977 ÷ 2002 pracował jako konstruktor - technolog firmie Gestra Polonia Sp. Z o.o. będąca firmą w strukturze międzynarodowego koncernu FLOWSERVE. Praca w koncernie umożliwiła mu na odbycie wielu międzynarodowych szkoleń z zakresu wdrażania programów takich jak: Six Sigma, Kaizen, Lean Manufacturing, itp.. W ramach swoich obowiązków realizował działalność konstrukcyjną w ramach norm ISO serii 9000, dotycząca armatury kotła parowego, zaworów do cystern, przepustnic i odwadniaczy, a także projektowania stacji redukcyjnych i oprzyrządowania technologicznego. Działalność technologiczna to przede wszystkim programowanie obrabiarek CNC.

W 2002 roku wrócił na uczelnię na stanowisko starszego wykładowcy. Prowadził wiele prac dla przemysłu krajowego i zagranicznego w efekcie czego było uzyskanie sponsora (EATON Tczew) do sfinansowania wyposażenia i zorganizowania Laboratorium Programowania Sterowników Obrabiarek CNC i Robotów przemysłowych. Kierował tym laboratorium do 2015 roku. Spośród wielu prac dla przemysłu (ABB Zamech Sp. Z o.o. ,Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A., GESTRA POLONIA SP. z o. o.) ostatnia praca to dla szwedzkiej firmy DELLNER COMPONENTS SP. Z O.O. : Doradztwo przy doborze technologii wygniatania gwintu M39x4 – h6 według przesłanej dokumentacji.

Od 2015 roku jest opiekunem nowoczesnego Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Projektowania Procesów Technologicznych. Aktualnie prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nowoczesnych technik programowania obrabiarek CNC i robotów przemysłowych, planowania i sterowania produkcją oraz technik CAx.

He graduated in 1977 from the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology, majoring in: Machine tools and technological devices, obtaining the title of Master of Engineering Engineer. After completing his studies in 1978, he started working at the Institute of Machine Building Technology as an assistant. His main area of ​​scientific activity was related to the technology of surface needle milling. In 1982 he took a six-year internship at the ZAMECH company in Elblag, where he conducted research on the factors of the needle milling process. In 1986 he received his doctorate in technical sciences. In 1987 he was promoted to adjunct professor, organized and headed the 1997 Laboratory of Flexible Manufacturing Systems. He has conducted didactic and scientific activities (24 publications, 1 script, 2 patents) in the field of modern manufacturing techniques, programming of CNC machines and industrial robots, planning and production control and CAx techniques. In the years 1977 - 2002 he worked as a constructor - technologist for Gestra Polonia Sp. Z o.o. a company in the international FLOWSERVE group. His work led him to many international training programs such as Six Sigma, Kaizen, Lean Manufacturing, etc. In his responsibilities he was involved in the ISO 9000 series construction work on steam boiler fittings, tank valves , dampers and traps, as well as design of reduction stations and technological equipment. Technological activity is primarily the programming of CNC machines.
In 2002 he returned to the university as a senior lecturer. He led a lot of work for the domestic and foreign industry as a result of obtaining a sponsor (EATON Tczew) to finance the equipment and organize the Laboratory of Programming CNC Machine Tool and Industrial Robots. He headed this lab by 2015. Among the many works for industry (ABB Zamech Sp. Z o.o., HYDROMECH SA Hydraulic Power Plant, GESTRA POLONIA SP. Z oo), the last work is for the Swedish company DELLNER COMPONENTS SP. With O.O. : Advice on selecting the M39x4 - h6 threading technology according to the documentation submitted.
Since 2015 he has been a supervisor of a modern laboratory of Computer-aided Design of Technological Processes. He currently conducts teaching and research activities in the field of modern programming techniques for CNC machine tools and industrial robots, production planning and control and CAx techniques.

List of most important papers

1.       Bocheński T., Deja M., Siemiątkowski M.: Projektowanie strategii frezowania złożonych kieszeni w komponentach mechanicznych. Mechanik, Vol. 10 (2016), s. 1496 - 1497.

2.       Bocheński T., Deja M., Eremus J., Siemiątkowski M.: Zastosowanie programowania parametrycznego w planowaniu operacji obróbki elementów o powtarzalnej geometrii. Mechanik, Vol. 10 (2016),           s. 1510 - 1511.