dr hab. inż. Piotr Mioduszewski

Email pmiodusz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 08
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pmiodusz

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 424
Numer telefonu (58) 347 20 08
Email pmiodusz@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Na bazie ciągle aktualizowanej wiedzy, a także wieloletnich doświadczeń prowadzę wykłady, ćwiczenia i laboratoria dotyczące eksploatacji pojazdów samochodowych, mechatroniki w pojazdach oraz rzeczoznawstwa techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych.

Prace przejściowe staram się prowadzić na zasadzie współzawodnictwa grup studentów projektujących pojazdy i urządzenia, które mają wykonać określone zadania w zdefiniowanej przestrzeni roboczej.

Podejmuję się prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w zakresie projektowania wszelakich pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych. Chętnie widzę propozycje tematów dyplomów wychodzące od studentów i wynikające z ich zainteresowań i pasji.

 

Based on constantly updated knowledge, as well as many years of experience, I give lectures, exercises and laboratories dealing with the maintenance of motor vehicles, mechatronics in vehicles and the expertise of automotive technology and road accidents reconstruction.

I run semestral projects organized on the principle of competition of groups of students designing vehicles and devices that have to perform certain tasks in a defined workspace.

I supervise engineer's theses and master's theses dealing with designing of all kinds of vehicles, machinery and mechanical equipment. I am pleased to see the proposals for the topics of diploma theses coming out of the students and resulting from their interests and passions.

Notka biograficzna

Jestem absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1993) i doktorem nauk technicznych w dziedzinie Budowy i eksploatacji maszyn (1999). W działalności naukowej zajmuje się głównie hałasem komunikacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem hałasu opon samochodowych i nawierzchni drogowych. Jestem autorem bądź współautorem ponad 240 publikacji naukowych.

Zajmuję się również działalnością ekspercką w dziedzinie rzeczoznawstwa techniki motoryzacyjnej oraz rekonstrukcji wypadków drogowych. Jestem autorem licznych ekspertyz i opinii technicznych w tej dziedzinie.

 

I graduated from the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology (1993) and a Ph.D. in the field of Construction, maintenance and operation of machines (1999). My research activity is devoted mainly to road traffic noise with particular interest of the noise of vehicle tires and road surfaces. I am an author or co-author of more than 240 scientific publications.

I am also involved in the expert activities in the field of automotive technology and road accident reconstruction. I am the author of numerous expertises and technical opinions in this field.