prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski

Email wprzybyl@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 01
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wprzybyl

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 319
Numer telefonu (58) 347 18 01
Email wprzybyl@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, prof. zw. PG ukończył studia w 1963 r. na Wydziale Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej. Następnie rozpoczął pracę w tej uczelni jako asystent w Katedrze Technologii Budowy Maszyn. Obecnie jest pracownikiem w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym PG. Jego działalność naukowa w dziedzinie nauk technicznych jest związana z dyscypliną budowa i eksploatacja maszyn. Głównym obszarem i jego badań naukowych jest technologia obróbki przez nagniatanie i jej wpływ na właściwości warstwy wierzchniej części maszyn. Również konstrukcja narzędzi, oprzyrządowania i obrabiarek do jej przemysłowej realizacji.

Kariera naukowa: doktor n.t. w 1975 r. (z wyróżnieniem PG), docent (po ocenie przez CKK w Warszawie) 1983 r., tytuł profesora 1993 r. Na profesora zwyczajnego PG powołany został w 1997r.

Dorobek naukowy: ok. 390 publikacji, 3 książki (w tym 1 wydanie zagraniczne), współautor 4 skryptów, współautor 14 patentów i wzorów użytkowych. Promotor 9 doktorów, kierownik 4 projektów-grantów MNiSzW oraz współwykonawca 3 projektów za granicą (Niemcy), Kontraktor międzynarodowego projektu EU TEMPUS-PHARE S-JEP. Współtwórca prototypu tokarko-nagniatarki CNC wg patentu PG. Organizator cyklicznych Konferencji Naukowych (TON). Nagrody za działalność naukową i innowacyjną, m. in.: 5 nagród ministra ( w tym 3 indywidualne), złoty medal WIPO (Genewa), Medal im. T. Sendzimira, 2 wyróżnienia PAN, 12 medali na międzynarodowych wystawach innowacji. Członek 6 rad naukowych i programowych czasopism (w tym 1 za granicą).

Członek: Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 1999 r.), Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 1994 r.), Rady Nauki w Ministerstwie NiSzW w Warszawie (2008-2010 r.)

Funkcje w PG: z-ca dyrektora Instytutu TBM (1979-1983 r.), prodziekan ds. nauki WM-T  1984-1987, dziekana WM-T (1987-1991), dziekana WM (1992-1993), kierownik Katedry TMiAP (1994-2009), kierownik Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego (2005-2010), pełnomocnik rektora ds. współpracy z Uniwersytetem w Karlsruhe. W latach 1996-2002 prorektor ds. rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Odznaczenia: Medal za Zasługi dla PG, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże – Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Ph.D., Mech. Eng., Włodzimierz Przybylski, Full Professor- graduated in 1963 in the Faculty of Machine Technology at Gdańsk University of Technology (GUT). Afterwards began work as a assistant in the department of Manufacturing and Machine Building. Currently is working in the Department of Manufacturing Technology and Production Automation at the Mechanical Faculty of GUT. Scientific activity is connected with manufacturing technology field, especially the main aspect considered in his research are burnishing processes and its influence on surface quality, burnishing tool design, fixture and machine tool construction mainly for industrial applications.

Scientific career: Ph.D., Mech. Eng. -1975; Associate Professor-1983; Full Professor-1993.

Academic achievements: approximately 390 positions, 3 scientific books (1 foreign publication), co-author of 4 student books ,co-author of 14 patents; tutor of 9 Ph.D. dissertations; head of 4 research projects and member of 3 research teams in international projects (Germany), contractor in Intl. Project EUTEMPUS-PHARE S-JEP (GUT), co-creator of the CNC turning-burnishing machine tool based on GUT patent; creator of the cyclic conferences TON (Burnishing Machining Technology).

Scientific awards: 5 prizes received from Minister of Science(3 individual);Golden Medal of the World Intellectual Property Organisation(Geneva); T. Sendzimir Medal; 2 awards of Polish Academy of Sciences; 12 awards obtained at various international fairs of innovations; member of scientific committees in 6 journals (1 international).

Memberships: since 1999 Committee of Mechanical Engineering of the Polish Academy of Sciences; since 1994 Academy of Engineers in Poland; 2008-2010 member of Science Committee in Ministry of Science and Higher Education.

Functions at GUT: 1979-1983 Deputy Director at the Institute of Mechanical Engineering; 1984-1987 vice-Dean and 1987-1991 Dean at the Faculty of Manufacturing Engineering; 1992-1993 Dean at the Faculty of Mechanical Engineering; 1994-2009 head of the Department of Manufacturing Technology and Automation; 1996-2002 vice-Rector of Gdansk University of Technology.