dr inż. Mieczysław Siemiątkowski

Email msiemiat@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 82
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/msiemiat

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 331
Numer telefonu (58) 347 11 82
Email msiemiat@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki  Gdańskiej (1977) w zakresie Technologii Maszyn. W tym samym roku podjął pracę w tej uczelni jako asystent w Instytucie Technologii Budowy Maszyn, kontynuując na stanowisku starszego asystenta, a po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych (1989) w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn, na stanowisku adiunkta, a następnie starszego wykładowcy, aktualnie w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego. W 1979 r. odbył 5-miesięczny staż przemysłowy w ZM „Zamech” w Elblągu, a w 1986 r. 6-miesięczny staż naukowy w Politechnice Krakowskiej. Jako współwykonawca w dwu międzynarodowych projektach Tempus-Phare S-JEP (1994 -1999) odbył staże w uczelniach partnerskich UE: University of London (Queen Mary & Westfield College), University College of Karlskrona, Université catholique de Louvain oraz Universität Karlsruhe (łącznie 6,5 miesiąca). Opublikował ok.120 prac (w tym 8 artykułów w czasopismach z listy JCR oraz 6 rozdziałów w monografiach). Wyniki swoich prac przedstawiał na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym w okresie 1991-2003 regularnie na cyklicznych międzynarodowych sympozjach Stowarzyszenia DAAAM Intl. (od 2005 jest członkiem Komitetu Programowego tego stowarzyszenia). Współautor wielu opracowań projektowych, technologicznych i doswiadczalnych dla przemysłu, w tym w okresie 1987-2003 w ramach problematyki branżowej oraz CPBR (łącznie 20 prac), a ostatnio kilku ekspertyz dotyczących innowacyjności zastosowań technologii produkcyjnych w przemyśle. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie zagadnień: budowy struktur i badań przebiegów procesów wytwarzania grupowego; analizy symulacyjnej systemów produkcyjnych; komputerowo wspomaganego projektowania i optymalizacji procesów obróbki mechanicznej oraz strategii wytwarzania złożonych komponentów mechanicznych. Jest współautorem skryptu i podręcznika akademickiego wydanych w PG. Aktualnie prowadzi wykłady, zajecia laboratorium I projektowania z następujących przedmiotów: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Projektowanie linii technologicznych, Modelowanie i symulacja procesów i systemów produkcyjnych, Techniki informacyjne w zarządzaniu produkcji, Zintegrowane systemy wytwarzania, oraz dwa przedmioty w języku angielskim dla specjalności IDE. Od wielu lat bierze aktywny udział w rozwijaniu współpracy dydaktycznej i badawczej z ośrodkami zagranicznymi w ramach programu Erasmus realizując cykle wykładów i seminaria w wybranych uczelniach partnerskich, jak również w ramach programu CEEPUS. Uzyskał Nagrody JM Rektora PG: za działalność naukowo-badawczą (5-krotnie) oraz za działalność dydaktyczną (7-krotnie). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Short biography:

Mieczyslaw Siemiątkowski graduated from the Mechanical and Technological Faculty Technical University of Gdansk in 1977 with master degree in mechanical engineering. In the same year he started working as an assistant at the Institute of Mechanical Engineering, continuing as a senior assistant, and after obtaining his Ph.D. degree in 1989 in the field of mechanical engineering and machines operation, as assistant professor and then senior lecturer, currently with the Department of Manufacturing Engineering and Automation, at the Faculty of Mechanical Engineering. In 1979 he held a 5-month industrial internship at ZM "Zamech" in Elbląg, and in 1986 a 6-month study internship at Cracow University of Technology. Involved, as a member of the international teaching team, into two international Tempus-Phare S-JEP projects (1994-1999) he held study internship at EU partner universities, incl. University of London (Queen Mary & Westfield College), University College of Karlskrona, Université Catholique de Louvain and the Universität Karlsruhe (total of 6.5 months). Published about 120 papers (incl. 8 articles from the JCR list and 6 chapters in monographs)His work was also presented at many national and international conferences, therein in the period 1991-2003 regularly at the cyclic international symposia of DAAAM Intl. Association (since 2005 he has been a member of its program committee). Co-author of various design work, technology developments and experimental studies for national industry (about 20 papers) in the frame of industry issues as well as the CPBR programme, and recently several expertise on the innovative technology applications. His research interests mainly concern: cellular systems and  group manufacture; simulation analysis in manufacturing; optimization of processing operations and mechanical CAPP. He is a co-author of a script and an academic handbook issued by GUT publishing unit. Currently, he gives lectures, laboratory and design classes in the subjects: Automation and robotisation of production processes, Planning production flowlines, Modelling and simulation of production processes and systems, Information technology in production management, and also two subjects in English for IDE specialisation of studiesFor many years, he has been actively participated in the development of didactic and research cooperation with universities from abroad within the Erasmus program, providing author's lectures and seminar lessons in selected partner universities as well as in the frame of the CEEPUS program. He won awards  of the Rector of GUT for research (5 times) and for didactic activity (7 times). Awarded the Golden Cross of Merit and Medal of the National Education Commission.