dr inż. Jacek Barański

Email jbaransk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 07
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jbaransk

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 117
Numer telefonu (58) 347 14 07
Email jbaransk@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Mgr inż. - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (1996)

Licentiate in technology (Post Graduate Study) -  Royal Institute of Technology (KTH), Depatment of Material Science and Engineering, Sztokholm, Szwecja (2003)

Dr inż. - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (2004)

 

Główne kierunki działalności naukowej obejmują zagadnienia związane z tradycyjnymi i niskoemisyjnymi procesami spalania, w tym spalaniem paliw w utleniaczu podgrzanym do wysokiej temperatury, zjawiskami występującymi w tego rodzaju procesach, modelowaniem numerycznym oraz fizycznym procesów cieplno-przepływowych występujących w urządzeniach energetycznych przy wykorzystaniu oprogramowania CFD i technik modelowania wodnego i wodnego kwasowo-zasadowego, badaniami eksperymentalnymi procesu spalania. W obszarze głównych zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z energetycznymi i ekologicznymi aspektami procesu podczas suszenia drewna mieszaninami gazowo-parowymi.

 

Zgłoszenia patentowe

1. krajowe P 409888 pt.: "Sposób suszenia drewna w komorze suszarniczej"

2. europejskie EP 15460067 pt.:"Innovative way of wood-drying in the drying kiln"

3. krajowe pt.:"Sposób górnego odprowadzania wiórów z przestrzeni roboczej pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej i obudowa górna układu odpylania pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej"

 

Międzynarodowe lub krajowe nagrody

1. Srebrny Medal na 10. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje 2014"

2. Srebrny Medal na 63. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014

3. Złoty Medal na XVIII Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2015”

 

Projekty badawcze (wybrane):

1. „Obróbka termiczna drewna podczas suszenia wysokotemperaturowego parą przegrzaną lub mieszaniną parowo-gazową Projekt badawczy własny NCN

2. Modelowanie fizyczne i numeryczne spalania paliw gazowych wysoko- i niskokalorycznych w warunkach technologii HiTAC Projekt badawczy NCN

3. Badania wymiany ciepła i masy podczas uszlachetniania drewna w warunkach wysokotemperaturowego suszenia mieszaniną parowo-gazową Projekt badawczy MNiSzW

4. Badanie zjawisk stacjonarnego i niestacjonarnego przejmowania ciepła przy użyciu termografii ciekłokrystalicznej i komputerowej analizy kolorowych obrazów. Badanie zjawisk stacjonarnego i niestacjonarnego przejmowania ciepła przy użyciu termografii ciekłokrystalicznej i komputerowej analizy kolorowych obrazów. Grant MNiSzW

5. Badania eksperymentalne pojedynczego płomienia w warunkach technologii wysokotemperaturowego spalania paliw gazowych Grant MNiI

 

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych

1. CHUCHAŁA D., ORŁOWSKI K., SANDAK A., SANDAK J., PAULINY D., BARAŃSKI J.: " The Effect of Wood Provenance and Density on Cutting Forces While Sawing Scots Pine (Pinus sylvestris L.)". BIORESOURCES, 2014

2. BARAŃSKI J., KLEMENT I., VILKOVSKA T., KONOPKA A.: "High temperature drying process of beech wood (Fagus sylvatica L.) with different zones of sapwood and red false heartwood". BIORESOURCES, 2017

3. BARAŃSKI J.:"Moisture content during and after high and normal temperature drying processes of wood". DRYING TECHNOLOGY, 2017

4. KONOPKA A., BARAŃSKI J., WIERZBOWSKI M.: " The selected effects of high temperature air-steam mixture wood drying". Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2015.

5. KONOPKA A., BARAŃSKI J., HURAKOVA T., KLEMENT I.:" The influence of high temperature wood drying conditions using air-steam mixture on its properties". Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2015

6. BARAŃSKI J., WIERZBOWSKI M., KONOPKA A.: "The change of mechanical properties of selected wood species after drying process under various conditions". Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2014

7. BARAŃSKI J., CHUCHAŁA D., ORŁOWSKI K., MUZIŃSKI T.: "The influence of drying parameters on wood properties". Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2014

 

MSc -  Faculty of Mechanical Engineering Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland (1996)

Licentiate in technology (post graduate study) - Department of Materials Science and Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (2003)

PhD - Faculty of Mechanical Engineering Gdansk University of Technology, Gdańsk, Poland (2004)

 

The main scientific activities include issues related to traditional and low combustion processes, including combustion of fuels at high temperature and low oxygen concentration conditions, the phenomena that occur in these types of processes, the numerical and the physical modeling of thermo-flow processes occurring in energy devices using CFD and modeling using water and acid-alkali techniques, experimental research of combustion process. In the main area of interest, there are also issues related to energy and environmental aspects of wood drying processes using gas and steam mixtures.

 

Patents (reported)

1. "Układ do przyspieszonego suszenia drewna w wysokiej temperaturze z zastosowaniem pary wodnej", application for patent no P.409888, 23.10.2014, Poland (in polish), english title: „The arrangement for the accelarated wood drying in the high temperature conditions using steam”

2. "Innovative way of wood-drying in the drying kiln", 10.11.2015, application for patent no EP15460067, Europe

3. "Sposób górnego odprowadzania wiórów z przestrzeni roboczej pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej i obudowa górna układu odpylania pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej", application for patent,  12.05.2017, Poland (in polish), english title: „The way of the chips removing system from working space in circular saw especially circular table saw and the casing of upper dust collection system, especially circular table saw”

 

Distinctions

1. Silver Medal in 63rd Fair of the Invention, Scientific Research and New Technologies BRUSSELS INNOVA, Brussels, Belgium

2. Silver Medal in 10th Fair of the Industrial Technique, Science and Innovation “Technicon Innovation 2014”, Gdansk, Poland

3. Gold Medal in XVIII Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon „ARCHIMEDES - 2015”, Moscow, Russia

 

Scientific projects (Chosen)

1. The scientific project: "Experimental studies of the single flame in conditions of the high temperature air combustion technology of gas fuels" - founder State Committee For Scientific Research (KBN), Ministry of Science and Higher Education

2. The scientific project: "The analysis of the phenomena of the steady and unsteady heat transfer using the liquid crystal thermography and computer analysis of colour images" - founder State Committee For Scientific Research (KBN), Ministry of Science and Higher Education

3. "The analysis of heat and mass transfer during improving of wood at conditions of the high temperature drying process using gas-steam mixture"- founder State Committee For Scientific Research (KBN), Ministry of Science and Higher Education

4. "Physical and numerical modeling of high- and low-calorific gas fuels combustion at conditions of the HiTAC technology"- founder State Committee For Scientific Research (KBN), Ministry of Science and Higher Education

5. "Thermal tratment of wood during the high-temperature drying process using steam or gas-steam mixture""- founder State Committee For Scientific Research (KBN), Ministry of Science and Higher Education

 

Authorship or co-authorship of scientific papers

1. CHUCHAŁA D., ORŁOWSKI K., SANDAK A., SANDAK J., PAULINY D., BARAŃSKI J.: " The Effect of Wood Provenance and Density on Cutting Forces While Sawing Scots Pine (Pinus sylvestris L.)". BIORESOURCES, 2014

2. BARAŃSKI J., KLEMENT I., VILKOVSKA T., KONOPKA A.: "High temperature drying process of beech wood (Fagus sylvatica L.) with different zones of sapwood and red false heartwood". BIORESOURCES, 2017

3. BARAŃSKI J.:"Moisture content during and after high and normal temperature drying processes of wood". DRYING TECHNOLOGY, 2017

4. KONOPKA A., BARAŃSKI J., WIERZBOWSKI M.: " The selected effects of high temperature air-steam mixture wood drying". Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2015.

5. KONOPKA A., BARAŃSKI J., HURAKOVA T., KLEMENT I.:" The influence of high temperature wood drying conditions using air-steam mixture on its properties". Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2015

6. BARAŃSKI J., WIERZBOWSKI M., KONOPKA A.: "The change of mechanical properties of selected wood species after drying process under various conditions". Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2014

7. BARAŃSKI J., CHUCHAŁA D., ORŁOWSKI K., MUZIŃSKI T.: "The influence of drying parameters on wood properties". Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2014