dr inż. Katarzyna Zasińska

Email katzasin@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katzasin
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/zasinska-katarzyna/

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 220
Numer telefonu (58) 347 19 63

Wiadomość dla studentów

Prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne / Teaching activities:

1. Grafika Inżynierska – dla kierunków: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Energetyka.
2. Podstawy Konstrukcji Maszyn – ćwiczenia dla kierunków: Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka.    
3. Podstawy Konstrukcji Maszyn – projekt dla kierunków: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka.
4. Podstawy Budowy Maszyn - ćwiczenia dla kierunku: Transport.
5. Biotribologia - wykład dla kierunku: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.
6. Technologie warstw i powłok - wykład dla kierunku: Inżynieria-Mechaniczna

             

Notka biograficzna

Katarzyna Zasińska received her Ph.D. of Technical Sciences in field of Materials Engineering, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (2017). The title of doctoral dissertation: The influence of ion implantation on the selected utility properties of the Ti-13Nb-13Zr alloy in aspect of application on a friction elements in a hip joint endoprostheses. M.Sc. in Mechanical – Medical Engineering with specialization in Design, Exploitation and Diagnostics, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (2012). Eng. in Management & Production Engineering with specialization in Engineering of Manufacturing and Maintenance of Machines, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (2011). The Assistant Professor at the Department of Machine Design and Motor Vehicles at the Faculty of Mechanical Engineering at GUT. She works as executor in 2 national projects. The projects develop the 3D printing of titanium prosthetic foundations and designin of new type of 3D printer. Member of research group BIOMAT and PGV. Scholarships in project - Advanced PhD (2014). On 14 October 2015 - Award for the best presentation during the XII National Scientific Conference „Titanium and its alloys ‑ 2015”.
The main interests such issues can be mentioned: additive manufacturing methods - SLS, SLA, SLM (3D printing) in biomedical engineering, biotribology (wear characteristics of metallic biomaterials), biomaterial engineering including anti-wear coatings by ion implantation.

Katarzyna Zasińska otrzymała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej (2017). Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ implantacji jonowej na wybrane właściwości użytkowe stopu Ti-13Nb-13Zr w aspekcie zastosowania na elementy trące w endoprotezach stawu biodrowego. Tytuł mgr inż. uzyskała kończąc studia na międzyuczelnianym kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej (2012). Tytuł inż. uzyskała kończąc studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnością: Inżynieria Wytwarzania i Napraw Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej (2011). Obecnie jest adiunktem w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Pracuje jako wykonawca w dwóch projektach krajowych dotyczących: technologii wytwarzania metalowych podbudów pod korony i mosty protetyczne metodą druku 3D oraz projektowania innowacyjnej drukarki SLM. Członek grupy badawczej BIOMAT i PGV. Za osiągnięcia naukowe uzyskała stypendium w ramach projektu Advanced PhD (2014). Otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Tytan i jej stopy - 2015" (2015). 
Do głównych obszarów zainteresowań można zaliczyć: addytywne metody wytwarzania (druk 3D) – SLS, SLA, SLM w inżynierii biomedycznej, biotribologia, inżynieria biomateriałów w tym otrzymywanie powłok przeciwzużyciowych metodą implantacji jonowej.

Wybrane najważniejsze publikacje / Selected publications:

  1. Seramak T., Zieliński A., Serbiński W., Zasińska K.: Powder metallurgy of the porous Ti-13Nb-13Zr alloy of different powder grain size. Materials and Manufacturing Processes Volume 34, Number 8, 2019.
  2. Seramak T., Zasińska K., Mesnard M.: Determinants of the surface quality, density and dimensional correctness in selective laser melting of the Ti-13Zr-13Nb alloy. 2019.
  3. Seramak T., Zasińsk K., Zieliński A.: The use of the Ti-13Zr-13Nb alloy powder for manufacturing of various elements by selective laser melting. Journal of Basic and Applied Research international Volume 23, Number 2, 2017.
  4. Seramak T., Zasińsk K., Zieliński A., Andryskowski J., Andryskowska-Ignaczak A., Motyl M.: Prosthetic Elements Made of the Ti-13Zr-13Nb Alloy by Selective Laser Melting. Advances in Materials Science Volume 17, Number 3. 2017.
  5. Seramak T., Zasińsk K., Zieliński A., Gubański M.: 3D Printing of Metallic Implants. World Journal of Reaearch and Review Volume 5, Number 4, 2017.
  6. Zasińska K., Seramak T., Łubiński J., Rotta G.: The analysis of the influence of stress distribution on wear profile in lubricated sliding contact of UHMW-PE vs titanium Ti-13Nb-13Zr alloy. Tribologia nr 1 (2017), s.113-116.
  7. Rotta G., Seramak T., Zasińska K.: Estimation Of Young`S Modulus Of The Porous Titanium Alloy With The Use Of Fem Package, Advances in Materials Science nr 4 (46)/2015.
  8. Zasińska K., Seramak T., Łubiński J.: Comparison of the abrasion resistance of the selected biomaterials for friction components in the orthopedic endoprostheses. Tribologia nr 6/2015.
  9. Zasińska K., Piątkowska A.: Evaluation of abrasive wear of the Ti13Nb13Zr alloy implanted by nitrogen ions for friction components of the hip joint endoprostheses. Tribologia nr 6/2015.
  10. Zasińska K., Seramak T., Łubiński J.: The determination of abrasion resistance of selected biomaterials for the friction pairs in the hip joint endoprosthesis. Advances in Materials Science Volume 14, Number 3, 2014.

Aktualna lista publikacji znajduje się na stronie / Current list of publications ca be found at: 
https://mostwiedzy.pl/katarzyna-zasinska,103792-1