dr hab. inż. Marek Szkodo

Email marek.szkodo@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 52
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marek.szkodo

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 218
Numer telefonu (58) 347 17 52

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

Notka biograficzna

 • Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego, nazwa jednostki, która nadała stopień, nazwiska recenzentów, temat rozprawy habilitacyjnej:
 • 6.12.2005 r.
 • Rada Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Major
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Koronowicz
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Stradomski
 • „Ocena odporności kawitacyjnej stali obrabianych laserowo”

 

 • Data uzyskania stopnia doktora, nazwa jednostki, która nadała stopień, nazwiska promotora i recenzentów, temat rozprawy doktorskiej:

 

 

 • 14.12.1990
 • Rada Wydziału Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zaczek (promotor)
 • prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
 • prof. zw. Stanisław Prowans
 • ” Wpływ technologii cieplnych na właściwości ulepszonej cieplnie stali 18G2A”

 

 • Rok ukończenia studiów, kierunek, Wydział, Uczelnia Wyższa:
 • 1985
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Politechnika Gdańska

 

 • Studia podyplomowe
 • 1988, Studium Podyplomowe Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich
 • 1994, uczestniczyłem w kursie dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych

 

1.Przebieg pracy zawodowej (stanowiska, miejsce zatrudnienia):

 

 • 1986 – 1987 – asystent stażysta, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • 1986.05 – 1987.05 – służba wojskowa, uzyskana specjalność Eksploatacja i Remonty Pojazdów Gąsiennicowych
 • 1987 – 1989 – asystent, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • 1989 – 1991 – starszy asystent, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • 1988 – 1989 – sześciomiesięczny staż przemysłowy w firmie B.B Megadex w Biurze Budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec
 • 1991 – 2010 – adiunkt, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
 • 2010 – do chwili obecnej – prof. nadzw. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
 • 2008 – 2016 – prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej
 • 2010 – do chwili obecnej – kierownik Zespołu Materiałów Konstrukcyjnych
 • 2013 – do chwili obecnej – kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania
 • 2016 – do chwili obecnej – kierownik Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

2017 – do chwili obecnej członek Komisji ds. Awansów Naukowych na Wydziale Mechanicznym

Date of obtaining the degree of habilitated doctor, the name of the University which gave the degree, the names of the reviewers, the topic of the habilitation dissertation:

 • December 6, 2005 r.
 • Technical University of Częstochowa 
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Major
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Koronowicz
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Stradomski
 • „Evaluation of cavitation erosion resistance of laser-treated steels”

 

Date of PhD degree, name of the University that gave the degree, name of the promoter and reviewers, topic of doctoral thesis:

 • December 14, 1990
 • Gdańsk University of Technology
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zaczek (promoter)
 • prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
 • prof. zw. Stanisław Prowans
 • ” Influence of heat technology on properties of hardened and tempered 18G2A steel”

 

Year of graduation, Faculty, University

 • 1985
 • Mechanics and Machine Construction
 • Mchanical Engineering

Gdańsk University of Technolog

Najważniejszych 20 publikacji (The most important 20 publications)

 1. Bugała R., Szkodo M.: The effect of cavitation loading spectrum on micro hardness in an  Al alloyAlMg2Mn. Wear. vol. 233-235, s. 75-78, (1999)
 2. Gireń B., Szkodo M., Steller J.: The influence of residual stresses on cavitation  resistance of metals - an analysis based on investigations involving metals  remelted by a laser beam and  optical discharge  plasma. Wear. vol. 233-235, s. 86-92, (1999)
 3. Szkodo M., Gireń B., Steller J.: Cavitation resistance of new  chromium-manganese and  chromium-cobalt electrodes and their metallographic structures.  Wear. vol.233-235, s. 111- 119, (1999)
 4. Gireń B., Szkodo M.: Cavitation erosion of some alloys  manufactured  on steel and iron surfaces by laser beam. J. Mater. Eng. a. Performance. vol. 12 nr 5, s. 512-520, (2003),
 5. Szkodo M., Gireń B.: Cavitation erosion of steels processed by CO2 laser beams of various parameters. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 157–158, 446–450, (2004)
 6. Szkodo M.: Ocena odporności kawitacyjnej stali obrabianych laserowo. Wyd. Pol. Gdańskiej 2004. Seria Monografie nr 50
 7. Szkodo M.: Relationship between microstructure of laser alloyed C45 steel and its cavitation resistance. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 162-163, 410-415, (2005)
 8. Szkodo M.: Mathematical description and evaluation of cavitation erosion resistance of materials. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 164-165, 1631-1636, (2005)
 9. Gireń B.G., Szkodo M., Steller J.: Cavitation erosion of some laser produced iron-base corrosion resistance alloys. Wear. vol. 258,  614-622, (2005),
 10. Adamowski J., Szkodo M.: Friction stir welds (FSW) of aluminium alloy AW6082-T6. Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 20, nr. iss. 1-2, 403-406, (2007)
 11. Szkodo M.: Erozja kawitacyjna materiałów konstrukcyjnych metalowych red. Janusz T. Cieśliński. - Gdańsk : Wydaw. Politech. Gdań., 2008 - ISBN 978-83-7348-238-8
 12. Klugmann-Radziemska E., Ostrowski P., Drabczyk K., Panek P., Szkodo M.: Experimental validation of the chemical recycling of crystalline silicon solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells. Vol. 94, nr iss. 12, 2275-2282, (2010)
 13. Urządzenie do nauki chodzenia i pływania. Patent z 2016 (nr zgłoszenia P.402561 z 26.01.2013) – współautor
 14. Bień A., Szkodo M.: Surface treatment of C80U steel by long CO2 laser pulses. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 217, 114-121, (2015),
 15. Dampc J., Szkodo M.: Effect of some sulphur additives on the degradation of 9Cr-1Mo steel after its 10 years’ service in the CCR platforming unit. Solid State Phenomena. Vol. 225, 139-144, (2015)
 16. Zgłoszenie europejskiego patentu nr 15460053.0/EP 15460053 w 2015 – Narzędzie otworowe dla poszukiwania i eksploatacji węglowodorów – współautor
 17. Szkodo M., Bień A., Antoszkiewicz M.: Effect of plasma sprayed and laser re-melted Al2O3 coatings on hardness and wear properties of stainless steel. Ceramics International. Vol. 42, iss. 9, 11275-11284, (2016)
 18. Szkodo M., Bień A.: Influence of laser processing of the low alloy medium carbon structural steel on the development of the fatigue crack. Surface & Coatings Technology. Vol. 296, 117-123, (2016)
 19. Szkodo M., Gajowiec G.: Studies of the mechanism of metal metal dusting of 10CrMo9-10 steel after 10 years of operation in the semi-regenerative catalytic reformer. Corrosion Science. Vol. 102, 279-290, (2016)
 20. Szkodo M., Stanisławska A., Śliwiński P.: On the durability of the hydraulic satellite motor working mechanism in overload condition. Advances in Materials Science. Vol. 16(1), 35-46, (2016)