dr inż. Waldemar Targański

Email wtargans@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 83
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wtargans
http://specjalnoscchk.pl

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Laboratorium Maszynowego pokój 9 A
Numer telefonu (58) 347 19 83

Wiadomość dla studentów

Aktualne informacje tylko na stronie: http://specjalnoscchk.pl

Notka biograficzna

W latach 1986 – 1991 Waldemar TARGAŃSKI uczęszczał doTechnikum Chłodniczego w Gdyni. W 1991 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1996 roku otrzymał tytuł magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w specjalnościMaszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego. Promotorem jego pracy magisterskiej był dr inż. Zenon Bonca.

Pierwszą pracę zawodową podjął w Zespole Szkół Chłodniczych w Gdyni, a od października 1997 roku jestzatrudniony w Katedrze Techniki Cieplnej (obecnie Energetyki i Aparatury Przemysłowej) Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Podczas dotychczasowej pracy jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na zagadnieniach intensyfikacji przenoszenia ciepła w procesie wrzenia syntetycznych czynników chłodniczych oraz ich mieszanin z olejami w kanałach poziomych gładkich i o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej.
W roku 2001 otworzył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej przewód doktorski na temat: Badania wrzenia w przepływie zaolejonych czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej.Promotorem pracy został prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński.
Dotychczasowy dorobek naukowy Waldemara Targańskiego obejmuje:
- autorstwo i współautorstwo 20 referatów prezentowanych nas konferencjach o zasięgukrajowym i międzynarodowym, w tym 2 za granicą;
- autorstwo i współautorstwo 30 publikacji w renomowanych czasopismach krajowych;
- współautorstwo 4 tytułów książkowych.
Dorobek dydaktyczny obejmuje promotorstwo ponad 100 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
Od 1997 roku związany z zespołem redakcyjnym „Techniki Chłodniczej iKlimatyzacyjnej”.
Jest również współautorem „Modułowego systemu szkoleń i certyfikacji w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła”, wdrożonego do realizacji pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa. Uczestniczy w szkoleniach i egzaminach prowadzonych przez Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji oraz w pracach Centrum egzaminacyjnego w zakresie F-gazów na Wydziale Mechanicznym.
 
In 1986 – 1991 Waldemar TARGAŃSKI attended Technical College of Refrigeration in Gdynia. From 1991 study on Mechanical Department of Gdańsk University of Technology, where title of master of engineer has received in 1996 year in specialty of machines of food-processing and chemical industry. The promoter of his master work was dr inż. Zenon Bonca. He has taken first professional work in Technical College of Refrigeration in Gdynia. He is employed on Gdańsk University of Technology from october 1997. His works were concentrated on questions of flow boiling of refrigerants and their mixtures with oils in horizontal channels. The supervisor of PhD Thesis was prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński.
Dr inż. Waldemar Targański is the supervisor of over 100 engineer and master thesis.
Member of editorial staff of "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna".
Member of Examination Centre of Gdansk University of Technology on F-gases (for refrigeration, air conditioning and heat pumps technology).