dr hab. inż. Jacek Łubiński

Email chinczyk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 93
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/chinczyk
http://pg.edu.pl/chinczyk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny pokój 210
Numer telefonu (58) 347 26 93
Email jacek.lubinski@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Wybierając studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w 1989 roku kierowałem się przede wszystkim moimi zainteresowaniami ukierunkowanymi na działalność inżynierską. Jeszcze w trakcie studiów prowadziłem pierwsze zajęcia ze studentami macierzystego Wydziału jako asystent - stażysta, co wraz z ukończeniem studiów (rok 1994) zaowocowało zatrudnieniem na pełny etat asystencki i od tej pory łączę w swojej pracy elementy sztuki inżynierskiej, badań naukowych oraz dydaktyki na studiach inżynierskich i magisterskich. Jestem dumny z faktu uzyskiwania bardzo dobrych ocen otrzymywanych od studentów w ankietach nauczycieli akademickich. Zawsze staram się, aby studenci, z którymi pracuję wynieśli z zajęć jakiś osobisty pożytek, bo tak rozumiem racjonalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na pracę z nauczycielem.

My interest in mechanical engineering dates to my pre - university years. I graduated from the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdansk University of Technology (GUT) in 1994 and received my PhD in the same faculty. I started to work as an academic teacher during my last year in Master's course, when I was appointed as a trainee - assistant. My teching work continued during my post graduate and post doctoral years. I strive to join both engineering and scientific experience in my work with students. It is one of my priorities to help students achieve a personal gain in every meeting with their teacher because this is ho I understand the rational use of time in a student - teacher relationship.

Prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne/ teaching activities:

  1. Machine Design – wykład dla kierunku Energy Technologies (English).

  2. Podstawy Konstrukcji Maszyn – ćwiczenia dla kierunku Mechatronika i Budowa Maszyn.

  3. Podstawy Konstrukcji Maszyn – laboratorium dla kierunku Mechatronika, Budowa Maszyn oraz Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.

  4. Podstawy Konstrukcji Maszyn – projektowanie dla kierunków Mechatronika oraz Budowa Maszyn.

  5. Grafika Inżynierska – dla kierunków Mechatronika, Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

  6. Komputerowe modelowanie 3D – wykład i laboratorium komputerowe.

  7. Metodologia Pracy Zespołowej – seminarium projektowe dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.

Notka biograficzna

Jacek Łubiński, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (1994). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2002. Obacnie starszy wykładowca na Wydziale Mechanicznym PG, Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Od początku swojej działalności naukowej zajmuje się tribologią, a w szczególności badaniami tarcia ślizgowego i zużycia towarzyszącemu takiemu tarciu oraz rozwojem maszyn, narzędzi pomiarowych i metod stosowanych w eksperymentach tribologicznych.

Do najważniejszych obszarów zainteresowań można zaliczyć taracie ślizgowe i zużycie materiałów ceramicznych (monolitycznych oraz w postaci powłok), drgania cierne oraz wpływ środowiska, w którym odbywa się eksperyment tribologiczny na odtwarzalność i powtarzalność tego eksperymentu. Dzięki pracy badawczej gromadzę doświadczenia, które znajdują swoją implementację w ciągłym rozwoju tribometrów.

Umiejętności doskonalone podczas badań naukowych wykorzystuję również w badaniach tribologicznych wykonywanych we współpracy z podmiotami przemysłowymi zlokalizowanymi w kraju i za granicą.

Autor i współautor ponad 40 ekspertyz wykonanych na zamówiene firm takich jak: ALSTOM, KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., ABB, Siemens, LOTOS S.A., PPiEZRiG Petrobaltic S.A., PGNiG, Unilever Polska, EDFPolska, Iglotex, Stocznia Remontowa S.A., Lubiana S.A.. Większość prac dotyczyła zagadnień związanych z tribologią, budową i eksploatacją maszyn, technologią produkcji i analizą awarii. Autor ekspertyz wykonywanych na zamówienie Sądów, Urzędu Celnego oraz towarzystw ubezpieczeniowych (Hestia, Warta). Autor zaświadczeń o innowacyjności produktu (z analizą rynku) wydawanych na potrzeby dofinansowań w programach pomocowych UE.

BIO

Jacek Łubiński, a Master's course graduate of the Mechanical Engineering Faculty, Gdansk University of Technology (1994). Received a PhD degree in Machine Design and Maintenance (tribology) with the same Faculty (2002). Currently an academic teacher with the Mechanical Engineering Faculty at GUT, Chair of Machine Design and Automotive Technology. Since the beginning of the scientific career dealing with tribology, especially researcing sliding friction and wear. Progressing the development of tribometers with respect to design and measurement techniques used in tribological experiments.

Among key interests such issues can be mentioned as friction and wear in ceramic contacts (monolithic and coatings), friction induced vibration and the influence of the environment surrounding the experimental sliding contact upon the reproducibility and repeatability of the experiment. The experience resulting from scientific research is often used in industry originated research tasks run in co-operation with both, home

Most of the tasks were based in tribology, machine design and maintenance, manufacturing technology, machine failure analysis and forensic engineering. Author of expert assesments for courts of law, Customs Office and insurance societies  (Hestia, Warta). Also author of innovative technologies assessments required in the EU funding system.

Aktualne listy publikacji znajdują się na stronach/ current publcation list: 

link do bazy danych most wiedzy: https://mostwiedzy.pl/jacek-lubinski,11491-1

google scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=IJJzrZoAAAAJ

An author and co-author of more than 40 expert analysis jobs carried out by order from companies such as : ALSTOM, KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., ABB, Siemens, LOTOS S.A., PPiEZRiG Petrobaltic S.A., PGNiG, Unilever Polska, EDFPolska, Iglotex, Stocznia Remontowa S.A., Lubiana S.A.. Most of the tasks were based in tribology, machine design and maintenance, manufacturing technology, machine failure analysis and forensic engineering. Author of expert assesments for courts of law, Customs Office and insurance societies  (Hestia, Warta). Also author of innovative technologies assessments required in the EU funding system.