dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Email pawel.sliwinski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 67, (58) 347 28 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pawel.sliwinski

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 407
Numer telefonu (58) 347 22 67

Pełnione funkcje

Kierownik zakładu
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn

Notka biograficzna

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe i odbyte szkolenia:
2017 - doktor habilitowany;
2011 - Menadżer projektów badawczych, certyfikat PRINCE 2 Foundation nr: 02382497-01-JINV. Szkolenie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie: kompetencji menadżerskich w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation, współpracy z biznesem.
2006 - doktor nauk technicznych (praca doktorska obroniona na Wydziale Mechanicznym PG z wyróżnieniem);
2006 - studia doktoranckie „Nowoczesne Technologie i Konwersja Energii” przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej;
2005 -  kurs pedagogiczny na Politechnice Gdańskiej;
2000 - mgr inż. Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej ukończone z wyróżnieniem;
1995 - technik mechanik, specjalność pojazdy samochodowe. Technikum Mechaniczne w Żurominie ukończone z wyróżnieniem.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:

od 01.09.2020 do 31.12.2020 - dziekan Wydziału Mechanicznego PG
od 01.07.2018 – profesor nadzwyczajny PG;
od 01.05.2017 do 30.06.2018 – adiunkt, Wydział Mechaniczny PG;
od 01.09.2016 do 31.08.2020 – prodziekan d.s. innowacji i organizacji dydaktyki;
od 01.11.2015 do 30.04.2017 – starszy wykładowca, Wydział Mechaniczny PG;
od 01.11.2006 do 31.10.2015 – adiunkt, Wydział Mechaniczny PG;
od 01.07.2000  do 31.08.2001 - konstruktor, Secespol Gdańsk.

Otrzymane nagrody:
10.12.2015 r. – wyróżnienie VIPI (Very Important Polish Innovator) nadane przez kapitułę Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA (przewodniczący kapituły prof. Michał Kleiber) w ramach projektu MŁODZI LIDERZY INNOWACJI za osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych.

Nagrody za prace badawczo-rozwojowe:
1) złoty medal na Międzynarodowych Targach Concours Lépine 2015 w Paryżu, maj 2015 r.;
2) dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, luty 2015r.;
3) Puchar Ministerstwa Gospodarki – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli, BRUSSELS INNOVA, listopad 2014 r.;
4) złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA w Brukseli w listopadzie 2014 r.;
5) złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Innowacje Technologie Maszyny – Nauka dla Gospodarki” w czerwcu 2014 r.;
6) złoty medal na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon-Innowacje 2014” w Gdańsku w październiku 2014 r.;
7) srebrny medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES” w Moskwie w kwietniu 2015 r.;
8) złoty medal na XVIII Międzynarodowej Specjalistycznej Wystawie w Nowokuźniecku, Rosja, 10.06.2011 r.;
9) złoty medal na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon-Innowacje 2010” w Gdańsku w październiku 2010 r.;
10) statuetka „PRODUKT 2010” na VIII Międzynarodowych Targach Hydrauliki i Pneumatyki, Sterowania i Napędów „HPS 2010”.

Nagrody Rektora PG:
2020 – indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe;
2017 – indywidualna III stopnia za działalność badawczo-rozwojową;
2016 – indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe;
2009 – zespołowa II stopnia za działalność dydaktyczną.

2004 - roczne stupedium doktoranckie GRUPY LOTOS S.A.

Diplomas and academic degrees. Training
2017: habilitated doctor in Technical Sciences.
2011: “Manager of research projects” training at the University of Finance and Management in Warsaw. Training in: competencies in the management of research and development projects, PRINCE 2 Foundation project management methodologies, cooperation with business. Received PRINCE 2 Foundation No. 02382497-01-JINV certificate.
2006:   PhD in Technical Sciences. PhD thesis defended with distinction. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering.
2005: A teaching course at the Gdansk University of Technology.
2001 – 2006: PhD studies “Modern Technologies and Energy Conversion” at the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdansk University of Technology.
2000:   Master of Science. Graduated from the university with distinction. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering.
1995:   Mechanical technician. Graduated from a Technical Secondary School with distinction (at the Vocational School Center in Zuromin) specializing in Automotive Vehicles.

Career

01.09.2020 – 31.12.2020 - Dean of Faculty of Mechanical Engineering
01.07.2018  now - Associate Professor, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
01.05.2017 – 30.06.2018 - Lecturer [Adiunkt], Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
01.09.2016 – 31.08.2020 - Vice-Dean for Innovation and Organization of Education
01.11.2015 – 30.04.2017 - Senior Lecturer, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
01.11.2006 – 31.10.2015 - Lecturer [Adiunkt], Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
01.09.2001 – 30.06.2006 - Assistant (with one or two month intervals, on a half-time basis), Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
01.07.2000 – 31.08.2001 - Designer, Secespol Gdansk.

International or national awards for scientific activities
VIPI (Very Important Polish Innovator) – distinction given on 10.12.2015 – the decision of the Chapter of Polish Promotional Emblem TERAZ POLSKA (chairman of the Chapter prof. Michał Kleiber) within the project YOUNG LEADERS OF INNOVATION for achievements in the development and implementation of innovative projects

The effects of research and development work awarded:
1) GOLD MEDAL at The Concours Lépine International Fair in Paris, May 2015;
2) DIPLOMA of The Minister of Science and Higher Education, February 2015;
3) THE CUP of Ministry of Economy – Department of Trade and Investment Promotion at the Republic of Poland Embassy in Brussels, BRUSSELS INNOVA, November 2014;
4) GOLD MEDAL with MENTION at The World Exhibition On Inventions, Research And New Technologies BRUSSELS INNOVA in Brussels, November 2014;
5) GOLD MEDAL at The Poznan International Fair „Innovations Technologies Machines – Science for the Economy”, June 2014;
6) GOLD MEDAL at The Fair of Industrial Technology, Science and Innovation „Technicon-Innowacje 2014” in Gdansk, October 2014;
7) SILVER MEDAL at The  International Salon of Inventions and Innovation Technologies „ARCHIMEDES” in Moscow, April 2015;
8) GOLD MEDAL at The XVIII International Specialized Exhibition in Novokuznetsk. Rosja, 10.06.2011;
9) GOLD MEDAL at The Fair of Industrial Technology, Science and Innovation „Technicon-Innowacje 2010” in Gdansk, October 2010;
10) The Statuette „PRODUCT 2010” at The VIII International Fair of Hydraulics and Pneumatics, Control and Drives „HPS 2010”.

Rector awards:
2020 - individual award of the third degree of Rector of GUT for scientific achievements;
2017 - individual award of the third degree of Rector of GUT for research and development achievements;
2016 - individual award of the third degree of Rector of GUT for scientific achievements;
2009 - team award of the second degree of the Rector PG for teaching activity.

2004 - the annual doctoral scholarship founded by LOTOS GROUP S.A.