prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

Email dariusz.mikielewicz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 29, (58) 347 22 54, (58) 347 28 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/dariusz.mikielewicz

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 111
Numer telefonu (58) 347 22 54

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 111
Numer telefonu (58) 347 19 29
Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju
Miejsce pracy Rektor
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 228
Numer telefonu (58) 347 28 67

Notka biograficzna

Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – ur. 6 lutego 1967r. w Gdańsku.

1. Mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1990)

2. Dr - Mechanical and Nuclear Engineering Department, University of Manchester (1994)

3. Hab. – Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (2002)

4. Prof. – Prezydent RP (2010)

 

Główne kierunki działalności naukowej sprowadzają się do prac związanych z:

• wymianą ciepła przy wrzeniu i kondensacji w przepływie oraz nieizotermicznymi przepływami para-ciecz, modelowaniem dwufazowych przepływów pęcherzykowych,

• intensyfikacją wymiany ciepła przy konwekcji naturalnej i wymuszonej oraz ze zmianą fazy, rozwojem wysokosprawnych wymienników ciepła,

• rozpływem i wymianą ciepła strug jedno- i dwufazowych uderzających o powierzchnię, precyzyjnym chłodzeniem powierzchni za pomocą mikrostrug, odparowaniem w cienkich warstwach cieczy,

• zagadnieniami niekonwencjonalnych urządzeń i systemów konwersji energii,

• energetyką rozproszoną, przede wszystkim mikroelektrociepłowniami parowymi pracującymi według organicznego obiegu Clausiusa-Rankina oraz polityką energetyczną,

• wykorzystaniem biomasy do produkcji komponentów do różnych procesów technologicznych.

W swojej działalności naukowej opublikował ponad 270 prac (w tym 8 monografii, 9 rozdziałów w monografiach, 20 artykułów z listy JCR, ponad 50 artykułów o zasięgu międzynarodowym, ponad 210 cytowań wg Web of Science, H=7). Jest promotorem w 10 zakończonych przewodach doktorskich oraz w opiekunem naukowym w 4 otwartych przewodach doktorskich. Był kierownikiem 11 projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN czy też 7FP UE. Jest recenzentem w prestiżowych czasopismach naukowych z listy JCR takich jak International Journal of Heat and Mass Transfer, International Journal of Multiphase Flow, International Journal of Refrigeration, Applied Thermal Engineering, Energy, Experimental Thermal and Fluid Science, International Journal of Thermal Sciences i innych. Brał udział w recenzjach szeregu pracach kwialifikacyjnych w tym 20 prac doktorskich, 3 habilitacyjnych i 1 wniosku o tytuł naukowy profesora. Od 2007 jest członkiem z wyboru Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, a od roku 2015 członkiem Prezydium tego Komitetu. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN. Od 1 września 2016 roku jest Dziekanem Wydziału Mechanicznego. Za swoje zasługi odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Professor Dariusz Mikielewicz – born on February 6, 1967 in Gdansk.

1. MSc -Technical University of Gdansk (1990), specializing in Energy Machinery and Systems.

2. PhD - University of Manchester, Department of Mechanical and Nuclear Engineering (1994)

3. DSc - Faculty of Mechanical Engineering of Gdańsk University of Technology (2002)

4. Professor – President of Poland (2010)

Main directions of his scientific activity come down to work related to:

• heat transfer by boiling and condensation in the flow, non-isothermal vapor-liquid two-phase flow, modeling of bubbly two-phase flows,

• intensification of heat exchange by natural and forced convection and phase change, development of high performance heat exchangers,

• Spreading and heat exchange of one- and two-phase jets impinging on the surface, precision cooling of surfaces using microjets, evaporation in thin layers of liquid,

• issues related to non-conventional devices and systems for energy conversion,

• distributed energy, primarily micro CHP working according to the organic Clausius-Rankine cycle, energy policy,

• extension of the chain of biomass conversion for the production of components for various processes.

In his scientific work he published more than 270 papers (including 8 monographs, 9 chapters in books, 20 articles from the JCR list, more than 50 articles on an international scale, more than 210 citations according to Web of Science, H = 7). He has supervised 10 completed doctoral projects and is tutoring additional 4. He was the director of 11 research projects funded by KBN, Higher Education, NCN also 7FP EU. He is a reviewer in prestigious scientific journals from the JCR list such as the International Journal of Heat and Mass Transfer, International Journal of Multiphase Flow, International Journal of Refrigeration, Applied Thermal Engineering, Energy, Experimental Thermal and Fluid Science, International Journal of Thermal Sciences and others. He took part in reviews of a number of qualification works including 20 doctoral theses, 3 habilitation dissertations and 1 application for the title of professor. In 2004-2008 he was the member of the Science Council at the Ministry for Science and Education for technical sciences. Since 2007 is an elected member of the Committee of Thermodynamics and Combustion PAS, and since 2015 member of the Presidium of that Committee. From 2015 he is a member of the Committee for Fundamental Problems of Energy at the Polish Academy of Sciences. Dean of the Faculty of Mechanical Engineering from 2016.

LIST OF MOST IMPORTANT PAPERS (JCR)

1. Mikielewicz J., Mikielewicz D., A simplified energy dissipation based model of heat transfer for subcooled flow boiling, Int . J. of Heat and Mass Transfer, 106, 280–288, 2017.

2. Mikielewicz D., Wajs J., Andrzejczyk R., Klugmann M., Pressure drop of HFE7000 and HFE7100 during flow condensation in minichannels, Int. J. of Refrigeration, 68, 226–241 2016.

3. Mikielewicz D., Andrzejczyk R., Jakubowska B., Mikielewicz J., Comparative study of heat transfer and pressure drop during flow boiling and flow condensation in minichannels, Heat Transfer Engineering, vol. 37(13-14), 1158-1171, 2016.

4. Muszyński T., Mikielewicz D., Comparison of heat transfer characteristics in surface cooling with boiling microjets of water, ethanol and HFE7100, Applied Thermal Eng, 93, 1403-1409, 2016.

5. Mikielewicz D., Wajs J., Ziółkowski P., Mikielewicz J., Utilisation of waste heat from the power plant by use of the ORC aided with bleed steam and extra source of heat, Energy, 97, 11-19, 2016.

6. Wajs J., Mikielewicz D., Influence of metallic porous microlayer on pressure drop and heat transfer of stainless steel plate heat exchanger, Applied Thermal Engineering, 93, 1337–1346, 2016.

7. Mikielewicz D., Mikielewicz J., Analytical method for calculation of heat source temperature drop for the Organic Rankine Cycle application, Applied Thermal Engineering, 63, 541-550, 2014.

8. Mikielewicz D., Klugmann M., Wajs J.: Flow boiling intensification in minichannels by means of mechanical flow turbulising inserts, Int. Journal of Thermal Sciences, Vol. 65, 79-91, 2013.

9. Mikielewicz D., Wajs J., Gliński M., Zrooga A.: Experimental investigation of dryout of SES36, R134a, R123 and ethanol in vertical small diameter tubes, Exp. Th. and Fluid Sci., 44, 556-564, 2013.

10. Mikielewicz Dariusz, Stąsiek Adam, Jewartowski Marcin, Stąsiek Jan, Measurements of heat transfer enhanced by the use of transverse vortex generators, Applied Thermal Eng., Vol. 49, 61-72, 2012.

11. Mikielewicz D., Klugmann M., Wajs J., Exp. investigation of M-shape heat transfer coefficient distribution of R123 flow boiling in small diameter tubes, Heat Transfer Eng., 33 584-595, 2012.

12. Mikielewicz D., Mikielewicz J., A common method for calculation of flow boiling and flow condensation heat transfer coefficients in minichannels with account of nonadiabatic effects, Heat Tran. Eng., 32, 1173-1181, 2011.

13. Mikielewicz J., Mikielewicz D., A thermodynamic criterion for selection of working fluid for subcritical and supercritical domestic micro CHP, Applied Thermal Engineering, Vol. 30, 2357-2362, 2010.

14. Mikielewicz J., Mikielewicz D., Gumkowski S., A model of liquid film breakdown formed due to impingement of a two-phase jet on a horizontal surface, Int. J. of Heat and Mass Transfer. Vol. 53, 5456-5464, 2010.

15. Mikielewicz D., Mikielewicz J., Turbulent heat transfer in thin liquid films at low and high heat fluxes, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 45(3), 603-620, 2007.

16. Mikielewicz J., Mikielewicz D. A simple model of circular hydraulic pump, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52(1), 17-21, 2008.

17. Mikielewicz D., A new method for determination of flow boiling heat transfer coefficient in conventional diameter channels and minichannels, J. of Heat Transfer Eng., Vol. 31, 276-287, 2010.

18. Mikielewicz D., Mikielewicz J., Białas-Tesmar J., Improved semi-empirical method for determination of heat transfer coefficient in flow boiling in conventional and small diameter tubes, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 50(19-20), 3949-3956, 2007.

19. Mikielewicz D., Hydrodynamics and heat transfer in bubbly two-phase flows, Int. J. of Heat Mass Transfer, 46, 207-220, 2002.

20. Mikielewicz D., Shehata A.M., Jackson J.D, McEligot D.M., Temperature, velocity and mean turbulence structure in strongly-heated internal gas flows. Comparison of numerical predictions with data, Int. J. of Heat Mass Transfer, Vol. 45(21), 4333–4352, 2002.