prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kaliński

Email kkalinsk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 96, (58) 347 28 67, (58) 347 29 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kkalinsk
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/krzysztof-kalinski/

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 108
Numer telefonu (58) 347 14 96

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. nauki
Miejsce pracy Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 228
Numer telefonu (58) 347 28 67
Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki
Budynek Wydziału Mechanicznego, 108
Numer telefonu (58) 347 29 29

Notka biograficzna

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym. Obszar jego badań naukowych obejmuje: mechanikę teoretyczną i stosowaną, dynamikę maszyn, drgania w zastosowania inżynierskich, dynamikę obrabiarek i procesów obróbkowych, robotykę i automatyzację, metodę elementów skończonych, teoretyczną i eksperymentalną analizę modalną, mechatronikę, biomechanikę szczęki. W roku 2003 utworzył na PG grupę badawczą nadzorowania procesów dynamicznych, przemianowaną w roku 2010 na Zespół Mechatroniki. Zrealizował 17 krajowych projektów badawczych i rozwojowych , 6 międzynarodowych  i 5 w ramach funduszy strukturalnych . Miał sprawczy udział w uruchomieniu na WM PG kierunku studiów Mechatronika I stopnia (2007) i II stopnia (2010). Od roku 2016 jest prodziekanem ds. Nauki WM PG, a od roku 2017 - kierownikiem Katedry Mechaniki i Mechatroniki.
Dorobek naukowy prof. Kalińskiego liczy 422 pozycje, w tym 232 publikacje i 184 prace niepublikowane, 5 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 1 pracę zastrzeżoną. Publikacje to m.in. 3 monografie, 46 rozdziałów w książkach o zasięgu międzynarodowym, 23 o zasięgu krajowym, 28 artykułów w czasopismach międzynarodowych (13 na liście JCR, łączny IF=24,032) i 12 artykułów w jęz. angielskim w czasopismach krajowych. Prace niepublikowane to m.in. 28 prac projektowych i 32 programy komputerowe. Wypromował 5 doktorów (2007- praca wyróżniona, 2008, 2010, 2011, 2012), z których 1 jest dr. hab.
Oprócz 36-letniej pracy w PG, posiada bogate doświadczenie akademickie (m.in. Basrah University, Irak – wykładowca 12 m-cy, London University, UK – visitor 2 m-ce, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Francja – visiting professor 3x1 m-c, Northwestern University w Evanston, USA – visiting professor, 2017) i inżynierskie (MOSTOSTAL Gdańsk – 13 m-cy, Stocznia Północna w Gdańsku – 6 m-cy, FUO (PPU) TECHMET Pruszcz Gd. – łącznie 17 m-cy, vMACH Engineering GmbH Niemcy, 2 lata).

He completed his MSc study at Gdańsk University of Technology (GUT) Faculty of Production Engineering (1980, result – get a first). He obtained PhD at GUT Faculty of Machine Building (1988, result – get a first), DSc at GUT Faculty of Mechanical Engineering (ME) (2002, result – get a first), and professor’s title – w 2013 r. In 2015 r. he became full professor. His research area includes: theoretical and applied mechanics, machine dynamics, vibration engineering, dynamics of machine tools and production processes, robotics and automation, finite element methods, theoretical and experimental modal analysis, mechatronics, biomechanics of a mandible. In 2003 he created in GUT the research team of dynamic processes surveillance, subsequently renamed as Division of Mechatronics (in 2010). He performed 17 domestic research and development projects , 6 international and 5 structural funds’. He creatively contributed the launch of field of study Mechatronics I-st level (2007) and II-nd level (2010). In 2016 he became Vice-dean for Science of ME, and in 2017 – the head of Department of Mechanics and Mechatronics.
Prof. Kaliński’s scientific achievements count 422 positions, including 232 publications and 184 unpublished works, 5 patents and patent applications, and 1 exclusive work. Among publications are 3 books, 46 chapters in books of international range, 23 of domestic range, 28 scientific papers in international magazines (13 in JCR journals, all-in IF=24,032) and 12 papers in English language in domestic magazines. Among unpublished works are 28 project elaborations and 32 computer programmes. He promoted 5 PhD holders (2007– result: get a first, 2008, 2010, 2011, 2012), among them 1 is DSc.
Despite 36-years’ activity in GUT, he has rich academic competences (e.g.  Basrah University, Iraq – lecturer, 12 months, London University, UK – visitor, 2 months, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, France – visiting professor 3x1 month, Northwestern University in Evanston, USA – visiting professor, 2017) and engineering ones (e.g. MOSTOSTAL Gdańsk – 13 months, Northern Shipyard in Gdańsk – 6 months, FUO (PPU) TECHMET Ltd. In Pruszcz Gd. – altogether 17 months, vMACH Engineering GmbH Germany, 2 years).  

Najważniejsze publikacje / The most important publications

 1. Kaliński K.: The finite element method application to linear closed loop steady system vibration analysis. International Journal of Mechanical Sciences 1997, 39, 3, 315-330.
 2. Galewski M., Kaliński K.: Nadzorowanie drgań przy frezowaniu szybkościowym smukłymi narzędziami ze zmienną prędkością obrotową. Gdańsk: Wyd. PG 2009.
 3. Kaliński K. J., Galewski M. A.: Chatter vibration surveillance by the optimal-linear spindle speed control. Mechanical Systems and Signal Processing 2011, 25, 1, 383-399.
 4. Kaliński K. J.: Nadzorowanie procesów dynamicznych w układach mechanicznych. Gdańsk: Wyd. PG 2012.
 5. Chodnicki M., Kaliński K. J., Galewski M. A.: Vibration surveillance during milling of flexible details with the use of active optimal control. Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control 2013, 32, 1&2, 145-156.
 6. Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R.: High Speed Milling vibration surveillance with optimal spindle speed based on optimal speeds map. Key Engineering Materials 2014, 597, 125-130.
 7. Kaliński K. J., Chodnicki M., Mazur M. R., Galewski M. A.: Vibration surveillance system with variable stiffness holder for milling flexible details. W: Applied Non-Linear Dynamical Systems (Ed. J. Awrejcewicz). Springer International Publishing Switzerland 2014, 175-184.
 8. Kaliński K. J., Galewski M. A.: Vibration surveillance supported by Hardware-In-the-Loop Simulation in milling of flexible workpieces. Mechatronics 2014, 24, 1071-1082.
 9. Kaliński K. J., Buchholz C.: Mechatronic design of strongly nonlinear systems on a basis of three wheeled mobile platform. Mechanical Systems and Signal Processing 2015, 52-53, 700-721.
 10. Kaliński K. J., Galewski M. A.: A modified method of vibration surveillance with a use of the optimal control at energy performance index. Mechanical Systems and Signal Processing 2015, 58-59, 41-52.
 11. Kaliński K. J., Galewski M. A.: Optimal spindle speed determination for vibration reduction during ball-end milling of flexible details. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2015, 92, 19-30.
 12. Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control of 2-wheeled mobile robot at energy performance index. Mechanical Systems and Signal Processing 2016, 70-71, 373-386.
 13. Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control at energy performance index of the mobile robots following dynamically created trajectories. Mechatronics 2016, 37, 79-88.
 14. Kaliński K. J., Mazur M.: Identification of Kinematic Excitation Function by the Modal Coordinates Estimation of the System's Dynamics. Solid State Phenomena 2016, 248, 169-174.
 15. Creuillot V., Dreistadt C., Kaliński K. J., Lipinski P.: Mechatronic Design Towards Investigation of the Temporo-Mandibular Joint Behaviour. W: Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications (Ed.: J. Awrejcewicz, K. J. Kaliński, R. Szewczyk, M. Kaliczyńska). Springer Switzerland 2016, 15-32.
 16. Kaliński K. J., Chodnicki M., Kowalska B., Kmita P.: Analysis of Crash Computation on a Basis of the Principle of Linear Momentum and Kinetic Energy. W: Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications (Ed.: J. Awrejcewicz, K. J. Kaliński, R. Szewczyk, M. Kaliczyńska). Springer Switzerland 2016, 113-129.
 17. Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M., Chodnicki M.: Modelling and simulation of a new variable stiffness holder for milling of flexible details. Polish Maritime Research 2017, 24, 115-124.

Pełna lista publikacji /Complete list of publications: MOSTWiedzy