dr hab. inż. Szymon Grymek

Email sgrymek@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 08
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/sgrymek

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 220
Numer telefonu (58) 347 28 08
Email sgrymek@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Jestem adiunktem w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Prowadzę zajęcia z przedmiotów poświęconych projektowaniu maszyn, modelowaniu w projektowaniu i mechatronice.

Mogę być promotorem prac inżynierskich, magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu moich zainteresowań naukowych – inżynierii medycznej.

I am an assistant professor at the Department of Machine Design and Motor Vehicles at the Faculty of Mechanical Engineering. I teach subjects devoted to machine design, modelling in machine design and mechatronics.

I can also supervise theses (M.Sc. and Ph.D.) dealing with my scientific interest – medical engineering.

Notka biograficzna

Szymon Grymek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1986 uzyskał stopień magistra inżyniera specjalności Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego i Chemicznego. W 1996 roku na Politechnice Koszalińskiej obronił pracę doktorską o zastosowaniu ANN w sterowaniu i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 2013 roku habilitował się na Politechnice Gdańskiej na podstawie monografii z pneumatyki i uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Budowy i Eksploatacji Maszyn.

Obecnie jest adiunktem i kierownikiem Zespołu Inżynierii Medycznej w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i inżynierskie skupiają się na inżynierii medycznej, pneumatyce i inżynierskich zastosowaniach sztucznej inteligencji.

Aktualną listę jego publikacji można znaleźć na stronie:

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=if0VlBUAAAAJ

oraz:

https://mostwiedzy.pl/szymon-grymek,11204-1

Szymon Grymek received his M.Sc. (1990) from the Gdańsk University of Technology, Ph.D. (1996) from the Koszalin University of Technology and D.Sc. (2013) from the Gdańsk University of Technology.

Currently he is an Assistant Professor and Head of the Team of Medical Engineering at the Department of Machine Design and Automotive Engineering at the Faculty of Mechanical Engineers at GUT Medical engineering, pneumatics and AI applications in mechanical engineering are the main fields of his scientific and engineering interest.

Current list of his publications can be found at:

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=if0VlBUAAAAJ

or:

https://mostwiedzy.pl/szymon-grymek,11204-1