Studenci I roku studiów II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 będziecie Państwo wybierać tematy prac dyplomowych magisterskich spośród zaproponowanych przez Katedry Wydziału Mechanicznego. Lista dostępnych tematów zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału (https://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/tematy-prac-dyplomowych) po zakończeniu naboru propozycji tematów z Katedr. O terminach będziecie informowani na bieżąco poprzez pocztę systemu MojaPG.

Zgodnie z Wydziałową procedurą zatwierdzania tematów prac dyplomowych, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych prowadzoną pracą naukową, dydaktyczną lub współpracą z przemysłem, student ma możliwość złożenia propozycji własnych tematów prac dyplomowych magisterskich. W tym celu student musi sam skontaktować się z potencjalnym promotorem z Katedry dyplomującej, przedstawić mu temat i uzyskać jego akceptację.

Wszystkie tematy prac magisterskich będą zatwierdzane przez Kierownika Katedry i przez Koordynatora Kierunku Studiów. Wybór tematów przez studenta na specjalnościach będzie dokonywany wg średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia i wg stopnia pokrewieństwa kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia. W tym celu Kierownicy Katedr zorganizują spotkania ze studentami danej specjalności, podczas którego studenci pobiorą temat. Zasada ta nie dotyczy studentów proponujących własny temat. W następnym etapie student pobiera w sekretariacie Katedry dyplomującej kartę tematu pracy magisterskiej z zakresem zadań do realizacji.

Tematy prac dyplomowych magisterskich realizowane dla przemysłu lub we współpracy z przemysłem będą musiały być poprzedzone stosowną umową firmy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej zawierającą zobowiązania finansowe.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PG nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r. praca magisterska musi mieć „charakter pracy teoretycznej, projektowej, obliczeniowej, doświadczalnej, analitycznej na pograniczu z pracą badawczą, czy rozwiązania skomplikowanego problemu inżynierskiego […] o złożonej problematyce […]. Autor wykorzystuje wiedzę z programu studiów, jednak zwykle wykracza poza program studiów. Praca polega na zastosowaniu metod naukowych do osiągnięcia celu pracy, zawiera przegląd literatury naukowej i zawodowej”.

Waga pracy dyplomowej magisterskiej w semestrze trzecim studiów drugiego stopnia jest dominująca i stanowi 20 punktów ECTS. W związku z tym student zobowiązany jest poświęcić pracy magisterskiej około pięćset godzin. Fakt ten jest brany pod uwagę przez Promotorów, Kierowników Katedr i Koordynatorów Kierunków przy proponowaniu i wydawaniu studentom tematów prac magisterskich.

 

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki
Dr hab. inż. Paweł Śliwiński

 

Studenci III roku studiów I stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 będziecie Państwo wybierać tematy projektów dyplomowych inżynierskich spośród zaproponowanych przez Katedry/Zespoły Wydziału Mechanicznego. Lista dostępnych tematów zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału

(https://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/tematy-prac-dyplomowych)

po zakończeniu zbierania propozycji tematów z Katedr i Zespołów.

Zgodnie z Wydziałową procedurą zatwierdzania tematów prac dyplomowych, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych prowadzoną pracą naukową, dydaktyczną lub współpracą z przemysłem, studenci mają możliwość składania własnych propozycji tematów projektów dyplomowych inżynierskich Dziekanowi. Wniosek w sprawie realizacji zaproponowanego tematu projektu dyplomowego inżynierskiego należy złożyć w terminie do 01.03.2018 Dziekanowi ds. kształcenia (w Dziekanacie). Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest udokumentowanie współpracy z jednostką naukową lub zakładem przemysłowym, które inspirowały realizację zaproponowanego projektu dyplomowego inżynierskiego oraz zgoda promotora na opiekę naukową nad prowadzoną pracą.

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich zostaną udostępnione studentom do wglądu na stronie wydziałowej (ostateczny dzień publikacji to 20.03.2018r.).

Osoby, które w sem. 5 realizowały przedmiot „Metodologia pracy zespołowej” mogą kontynuować pracę nad opracowanym przez siebie tematem w formie projektu inżynierskiego zespołowego pod następującymi warunkami:

  1. zachowania dotychczasowego składu zespołu,
  2. przedstawienia oświadczenia nauczyciela prowadzącego seminarium z przedmiotu „Metodologia pracy zespołowej” o wysokim poziomie merytorycznym przygotowanej koncepcji rozwiązania technicznego oraz o spełnieniu przez zaproponowany temat i zakres pracy wymagań określonych w „Wydziałowym regulaminie dyplomowania”,
  3. przedstawienia zgody potencjalnego promotora na opiekę nad prowadzoną pracą.

Istnieje również możliwość zmiany tematu wybranego z list zaproponowanych przez Katedry/Zespoły. Może to nastąpić po jego przyznaniu Dyplomantowi przez Kierownika Katedry/Zespołu. Takiej zmiany dokonuje opiekun pracy przed podpisaniem przez Dyplomanta dokumentu potwierdzającego wydanie tematu projektu dyplomowego inżynierskiego.   

 

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki
Dr hab. inż. Paweł Śliwiński