Dyplomanci

Dotyczy: zespołowych projektów dyplomowych inżynierskich, realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia ( 07 semestr). W przypadku, gdy projekt dyplomowy inżynierski wykonywany jest przez zespół studentów, obowiązuje poniżej podany, tok postępowania związany z zasadami archiwizacji dokumentów:

  1. studenci – członkowie zespołu przedkładają opiekunowi pracy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji projektu, składający się z wyodrębnionych części, opracowanych przez poszczególnych członków zespołu, z podaniem nazwisk autorów.
  2. Opiekun i Recenzent oceniają oddzielnie, w formie pisemnej na stosownym druku, projekt dyplomowy każdego studenta.
  3. Każdy student, wchodzący w skład zespołu, składa w Dziekanacie, oprócz innych dokumentów wyszczególnionych w „Zasadach Dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej", jeden egzemplarz projektu dyplomowego inżynierskiego zespołowego + wersja elektroniczna CD, z podaniem nazwisk autorów poszczególnych części projektu.
  4. Zaleca się, aby projekt dyplomowy, był oceniany przez jednego Recenzenta.

Szczegółowy opis procesu dyplomowania znajduje się w cytowanych wyżej Zasadach oraz w Regulaminie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Gdańskiej.

 

Pobierz
Zespołowe projekty dyplomowe(doc)(pdf)