Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG

 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdańskiej (1972, dyplom z wyróżnieniem). Na Wydziale Budowy Maszyn uzyskał stopień naukowy doktora (1974, praca wyróżniona) i doktora habilitowanego (1983, praca wyróżniona). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1991 r.

Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn, dynamice układów mechanicznych, metodach komputerowych, metodzie elementów skończonych, automatyce, robotyce, biomechanice. Autor oryginalnej metody obliczeniowej – hybrydowej metody elementów skończonych. Dziekan, rektor, minister oraz senator RP.

Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, dynamice układów mechanicznych, metodach komputerowych w mechanice, metodzie elementów skończonych, automatyce i robotyce, a także biomechanice. Był na rocznym stypendium na University of Wales (GB). Współtwórca oryginalnej metody sztywnych elementów skończonych oraz autor oryginalnej metody obliczeniowej – hybrydowej metody sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych, w zastosowaniu do analizy dynamiki układów o zmiennej w czasie konfiguracji. Metoda znalazła wiele zastosowań praktycznych i wykorzystywana jest w innych ośrodkach naukowych. Autor 240 artykułów naukowych, 25 monografii, w tym: Wittbrodt E. i.in.: Dynamics of Flexible Multiboty Systems. Rigid Finite Element Method. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2006 oraz Wittbrodt E. i in.: Rigid Finie Element Metod in Analysis of Dynamics of Offshore Structures. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn, a następnie rektorem Politechniki Gdańskiej (1990-1996). Był też ministrem edukacji narodowej (2000-2001). Przewodniczył Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, był wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Przez 5 kadencji był senatorem RP (1997-2015), był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Konwentu Europejskiego ds. Przyszłości Europy (wypracował Traktat Lizboński obowiązujący w UE od 2009). Był posłem do Parlamentu Europejskiego. Przez 10 lat przewodniczył senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej. Przewodniczył ministerialnej Kapitule do Spraw Tytułów Honorowych Profesora Oświaty oraz ministerialnemu interdyscyplinarnemu zespołowi ds. strategicznych programów badań naukowych. Współzałożyciel instytutu Kaszubskiego, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wyróżniony nagrodą naukową Miasta Gdańska, 18 nagrodami ministra, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego.

 

Naukowiec, autor oryginalnej metody obliczeniowej, zarządzający edukacją i nauką, polityk, społecznik