POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

Do końca 2016 r. PKA oceniała jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa) oraz działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych (ocena instytucjonalna).

Aktualnie PKA ocenia jakość kształcenia na kierunku studiów (ocena programowa), uwzględniając stopień spełnienia kryteriów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842) oraz stanowiących załączniki nr 1 i 2 do statutu PKA (załącznik do uchwały Nr 3/2016 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 listopada 2016 r.). 

Oceny PKA dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

 

 

Lp.

Wydział

Rodzaj oceny

Kierunek

Poziom studiów

Nr uchwały

Data uchwały

Ocena

Termin kolejnej oceny

1.

WM

programowa

mechanika i budowa maszyn

I i II stopnia oraz jednolite mgr

34/2018

25.01.2018

pozytywna

2023/2024

2.

WM

programowa

inżynieria mechaniczno-medyczna

I i II stopnia

70/2016

03.03.2016

pozytywna

2021/2022

3.

WM

programowa

mechatronika

I i II stopnia

424/2016

01.09.2016

pozytywna

2021/2022

4.

WM

programowa

zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia

663/2016

08.12.2016

pozytywna

2022/2023

5.

WM, WEiA, WOiO

programowa

energetyka (kierunek międzywydziałowy)

I i II stopnia

661/2016

08.12.2016

pozytywna

2022/2023

6.

WM, WCh, WFTiMS

programowa

inżynieria materiałowa (kierunek międzywydziałowy)

I i II stopnia

662/2016

08.12.2016

pozytywna

2022/2023

7.

WM

programowa

mechanika i budowa maszyn

I i II stopnia

34/2018

25.01.2018

pozytywna

2023/2024