Charakterystyka Wydziału

Wydział Mechaniczny należy do największych wydziałów Politechniki Gdańskiej. Prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz studia podyplomowe i doktoranckie. Studenci Wydziału Mechanicznego mają do wyboru następujące kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa (studia międzywydziałowe), energetyka (studia międzywydziałowe), mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczno-medyczna  (studia międzyuczelniane, prowadzone wspólnie z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz z zakresu technologii bezpieczeństwa wewnętrznego, przy współpracy z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i nanotechnologii - współpracując z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Rada Wydziału Mechanicznego ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

W roku 2005 Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kierunek inżynieria materiałowa, a w roku 2006 i 2011 kierunek mechanika i budowa maszyn.

Dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego mają możliwość ubiegania się o dyplom Inżyniera Europejskiego EUR-ING. Tytuł EUR ING daje inżynierom swego rodzaju "paszport" oraz lepszy start do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą, jak również możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji dyplomu.

Wydział Mechaniczny posiada międzynarodowy certyfikat wydany przez International Institute of Welding uznający Ośrodek Szkoleniowy pod nazwą Politechnika Gdańska - Zespół Spawalnictwa do szkolenia międzynarodowych inżynierów spawalników.

Na Wydziale prowadzone są studia trzeciego stopnia w ramach Środowiskowego Studium Doktoranckiego "Współczesne technologie i konwersja energii", z udziałem doktorantów z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Wydział Mechaniczny jest aktywnym uczestnikiem programów wymiany międzynarodowej i krajowej. Student może odbyć część studiów na innym wydziale PG lub uczelni krajowej i zagranicznej.

Wydział uczestniczy obecnie w programie międzynarodowym Erasmus i ma podpisanych kilkadziesiąt umów z uczelniami zagranicznymi. Obok studentów w wymianie międzynarodowej uczestniczą pracownicy, którzy corocznie wyjeżdżają na staże dydaktyczne do kilkunastu zagranicznych. Również na wydział przyjeżdżają nauczyciele akademiccy z uczelni zagranicznych, w tym jako profesorowie wizytujący.

Wydział oferuje kształcenie na poziomie magisterskim w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności International Design Engineer, prowadzonej wspólnie z uczelniami w Szwecji i Niemczech.

Studia na Wydziale Mechanicznym cieszą się dużym zainteresowaniem. W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Wszechstronność kształcenia na wydziale pozwala absolwentom na podejmowanie pracy w różnorodnych i poszukiwanych na rynku pracy profesjach.

Dotychczas Wydział Mechaniczny ukończyło ponad 14 tysięcy magistrów inżynierów i inżynierów mechaników, w wielu poszukiwanych na rynku pracy specjalnościach. Wśród absolwentów wydziału są liczni dyrektorzy i menedżerowie największych pomorskich i krajowych firm oraz instytucji, politycy, ministrowie i uczeni - nauczyciele akademiccy pracujący na wielu miejscach kontynentu.

Współczesność wydziału tworzy doświadczona ponad 150. osobowa kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych, skupiona w 5. katedrach, 47. laboratoriach dydaktycznych i badawczych, gdzie zdobywa wiedzę i umiejętności ponad 2 800 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przyszłość Wydziału to dalsze rozszerzanie sfery kształcenia, z równoczesnym wzrostem pozycji naukowej. Społeczność akademicka dokłada wszelkich starań by wykształcenie wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej oznaczało wykształcenie na możliwie najwyższym poziomie współczesnych standardów europejskich.