STATUT KOŁA NAUKOWEGO ‘MATERIAŁY W MEDYCYNIE’
działającego przy Wydziale Mechanicznym  na Politechnice Gdańskiej

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Użyte w niniejszym statucie pojęcia i skróty oznaczają:       
 1. Uczelnia – Politechnika Gdańska
 2. PG – Politechnika Gdańska
 3. Rektor – Rektor Politechniki Gdańskiej
 4. Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst Dz. U. Nr 2183 z 2017r. ze zm.)
 5. SSPG – Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej
 6. SDPG – Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej
 7. DSS – Dział Spraw Studenckich
 8. Członek – osoba zapisana do Koła Naukowego i aktywnie w nim działająca,
 9. Student – osoba kształcąca się na studiach wyższych (jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia) prowadzonych w Politechnice Gdańskiej,
 10. Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych w Politechnice Gdańskiej
 11. Wydział – wydział, przy którym Koło jest zarejestrowane,
 12. Koło – Organizacja studencka lub doktorancka w myśl art. 204 ust. 1 i art. 210 ust. 1 Ustawy,
 13. KN – Koło naukowe, stosowane jako skrót dla Koła
 14. Rejestr – rejestr Organizacji prowadzony przez Dział Spraw Studenckich
 15. Opiekun – opiekun naukowy w przypadku Koła naukowego.

§ 2

 1. Koło Naukowe ’Materiały w Medycynie’ – jest Kołem (w rozumieniu art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym) działającym w Uczelni i posługującym się skróconą nazwą: KN ‘Biomateriałów’.
 2. Koło funkcjonuje przy Wydziale Mechanicznym, ale ma charakter międzywydziałowy.
 3. Koło zrzesza studentów, doktorantów i pracowników naukowych.
 4. Osobę po przystąpieniu do Koła mianuje się tytułem członka KN.
 5. Siedzibą Koła jest Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania.
 6. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
 7. Okres działalności Koła jest nieokreślony.
 8. Opiekunem Koła może zostać osoba spełniająca wymagania określone w §20 i identyfikująca się z celami KN określonymi w §3.
 9. Koło posiada swoje Logo, które zamieszczone jest w załączniku A.
 10. Koło działa w oparciu o przepisy Ustawy, statutu Uczelni, niniejszego Statutu oraz regulaminu studiów Uczelni.
 11. Koło podlega wpisowi w rejestrze Organizacji prowadzonym przez Rektora.

Cele Koła

§ 3

 1. Podstawowym celem Koła jest poszerzanie zainteresowań związanych z tematyką biomateriałów oraz implantów, w tym m.in.: ich zastosowaniami, metodami produkcji i wytwarzania, metodyką badań (mechanicznych, biologicznych, klinicznych) oraz sposobami ich modyfikacji.

2. Koło realizuje cele o których mowa w §3 poprzez:

 1. poszerzania wiedzy przez członków KN w zakresie biomateriałoznawstwa, implantów i inżynierii medycznej,
 2. nabywania umiejętności przez członków KN w zakresie pracy z biomateriałami, w tym: ich wytwarzania, badania oraz modyfikacji,
 3. wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami KN,
 4. rozwijania współpracy naukowej z innymi kołami, stowarzyszeniami, instytucjami i ośrodkami naukowymi oraz branżą biznesową,
 5. tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie materiałów medycznych,
 6. podnoszenia kwalifikacji członków w obszarze zainteresowań KN,
 7. propagowania wiedzy z zakresu tematycznego KN,
 8. promowania osiągnięć KN w gronie naukowym.

3. Koło realizuje cele o których mowa w §3 poprzez:

 1. realizację interdyscyplinarnych projektów naukowych związanych z biomateriałami, implantami i tematyką inżynierii medycznej,
 2. wyjazdy na seminaria i konferencje związane z zakresem tematycznym KN,
 3. organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji związanych z zakresem tematycznym KN,
 4. prowadzenie badań naukowych związanych z zakresem tematycznym KN oraz opracowywanie wyników w postaci referatów i dyskusji,
 5. spotkania i współpracę naukową z organizacjami o podobnych celach,
 6. współpracę z instytucjami naukowymi, towarzystwami naukowymi oraz firmami branżowymi,
 7. organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań, prelekcji związanych z zakresem tematycznym KN,
 8. prezentowanie osiągnięć własnych KN w gronie naukowym w postaci artykułów naukowych oraz posterów,
 9. prowadzenie strony internetowej KN,
 10. inne formy działalności związanych z zakresem tematycznym KN i zgodnych z jego statutem.

4. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek KN.

5. W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych może zostać powierzona osobom i podmiotom trzecim z zastrzeżeniem stosowania przepisów Ustawy i Statutu Politechniki Gdańskiej dotyczących zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni.

Obowiązki Koła

§ 4

 1. W ramach realizacji swoich celów Koło współpracuje z władzami Uczelni, a w szczególności w działaniach promocyjnych i edukacyjnych poprzez współpracę z jednostkami zajmującymi się promocją Uczelni.

§ 5

1. Koło informuje Rektora na piśmie, wraz z kompletem dokumentów poświadczających zdarzenie, za pośrednictwem właściwej jednostki administracyjnej o:

 1. zmianach Statutu,
 2. zmianach w organach Koła,
 3. zmianie Opiekuna,
 4. uchwałach podjętych przez Koło,
 5. innych istotnych zmianach.

§ 6

1. Koło przedkłada władzom Uczelni:

 1. sprawozdanie merytoryczne z działań podjętych w zeszłym roku akademickim.
 2. sprawozdania z przeznaczonych przez władze Uczelni środków finansowych na działalność Koła, wykorzystanych w poprzednim roku akademickim.

Członkostwo Koła

§ 7

1. Członkiem Koła może zostać każdy kto:

 1. jest studentem lub doktorantem PG,
 2. jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła,
 3. uzasadni zainteresowanie realizacją celów Koła,
 4. wyraża chęć bycia członkiem,
 5. poświadcza, że będzie aktywnie działać na rzecz Koła.

2. W przypadku niespełniania wymogów określonych w ust. 1 możliwe jest przyjęcie na podstawie pisemnej deklaracji danej osoby jako Sympatyka KN. Osoba o takim statusie nie posiada praw i przywilejów członkowskich, uczestniczy za zgodą Zarządu KN, w działalności KN i realizuje jego cele na zasadzie dobrowolności.

3. Przyjęcie członka w myśl ust. 2 wymaga powiadomienia na piśmie o takiej sytuacji Dziekana oraz DSS.

4. Zarząd KN wraz z opiekunem naukowym KN może nadać honorowe członkostwo byłym członkom albo innym osobom, które znacząco przyczyniają/przyczyniły się do realizacji celów Koła. Honorowi członkowie mogą uczestniczyć w zebraniach KN, ale nie posiadają praw i przywilejów członkowskich.

§ 8

1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji do członka zarządu ds. HR-u i pozytywne jej rozpatrzenie przez Zarząd KN.

2. Członkostwo jest przyznawane na czas nieokreślony. Jednak Zarząd KN może w określonych przypadkach przyznać członkostwo warunkowe, na określony czas, w celu weryfikacji danej osoby w zakresie jej pracy w KN.

3. Od negatywnego rozpatrzenia decyzji, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Osoba składająca pisemną deklaracje o przyjęcie jako członka KN poświadcza, że zapoznała się ze Statutem KN i wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji przesyłanych przez Zarząd KN, dotyczących spraw indywidualnych, jak i innych informacji o charakterze organizacyjnym.

§ 9

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

 1. wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu KN, z powodu postępowania członka niezgodnego ze Statutem Koła, Statutem Uczelni lub w inny naruszający godność studenta/doktoranta sposób,
 2. 5 nieusprawiedliwionych nieobecności na spotkaniach Koła,
 3. braku zaangażowania w prace Koła,
 4. na pisemny wniosek członka Koła,
 5. utraty statusu studenta lub doktoranta PG,
 6. o podjęciu decyzji, o której mowa w ust.1 a-c Zarząd KN informuje Członka w formie pisemnej albo drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem. Jeśli poinformowanie Członka nie jest możliwe, taką informację wraz z uzasadnieniem podaje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

2. Od decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. Z ważnych powodów przedstawionych Zarządowi członkostwo może zostać warunkowo zawieszone na określony czas, na pisemny wniosek zainteresowanego.

4. W przypadku ukończenia studiów, działalność w Kole może być kontynuowana w formie Sympatyka KN, zgodnie z ust. 3.

Prawa i obowiązki członka

§ 10

1. Członkowie mają obowiązek:

 1. postępowania zgodnego z prawem obowiązującym w Uczelni,
 2. postępowania zgodnego ze Statutem Koła,
 3. aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła,
 4. uczestnictwa w spotkaniach Koła,
 5. stosowania się do uchwał Zarządu KN,
 6. godnego reprezentowania Koła,
 7. rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków,
 8. potwierdzić pisemnie przynależność do Koła poprzez wypełnienie wniosku,
 9. potwierdzić pisemnie znajomość Statutu KN i przestrzegać jego postanowień.

§ 11

1. Członkowie mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. udziału we wszystkich formach działalności Koła,
 3. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 4. wnioskowania w każdej sprawie dotyczącej Koła,
 5. zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących pracy Koła oraz Zarządu Koła,
 6. dokonywania oceny działalności Koła,
 7. reprezentowania Koła na wszelkich spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i filozofią działania Koła,
 8. korzystania z wszelkich dostępnych Kołu środków,
 9. korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła,
 10. wykorzystywania serwisu informacyjnego KN do promowania osiągnięć związanych z działalnością koła.

Organy koła

§ 12

1. Organami władzy w Kole są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd KN w skład, którego wchodzą:
  1. Przewodniczący KN,
  2. Wiceprzewodniczący KN,
  3. Cztery wybrane osoby funkcyjne będące członkami KN.
 3. Opiekun naukowy.
 4. Zastępca Opiekuna naukowego.

Walne Zebranie Członków

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. określanie kierunków działalności naukowej Koła,
 2. rozpatrywanie odwołań w sprawie nabycia i utraty członkostwa,
 3. decydowanie o strukturze Koła,
 4. uchwalanie planu pracy Koła,
 5. uchwalanie budżetu,
 6. powołanie i odwoływanie Zarządu KN,
 7. podejmowanie decyzji wniesionych pod obrady,
 8. uchwalanie absolutorium lub wotum nieufności,
 9. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu KN,
 10. uchwalanie Statutu lub zmian w nim,
 11. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła.

§ 14

1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.

2. W razie potrzeby, w szczególnych przypadkach może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.

3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest:

 1. na żądanie 1/3 wszystkich członków,
 2. co najmniej 2 razy w roku akademickim, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze,
 3. na początku każdego roku akademickiego, nie później niż w przeciągu 30 dni od jego rozpoczęcia,
 4. na wniosek Zarządu KN,
 5. na wniosek Przewodniczącego KN,
 6. na wniosek opiekuna naukowego Koła.

4. Czas i miejsce oraz porządek Walnego Zebrania Członków muszą być ogłoszone nie później niż na trzy dni przed terminem zebrania w formie online na grupie KN.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków są wiążące, o ile w obradach uczestniczy co najmniej połowa + jedna osoba członków Koła.

6. W przypadku braku stwierdzenia wymaganego kworum Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. Uchwały podjęte na posiedzeniu wyznaczonym w taki sposób są wiążące bez względu na kworum.

7. W przypadku braku odmiennych uregulowań w statucie, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

8. O przyjętych uchwałach KN zobowiązane jest informować na piśmie Rektora, za pośrednictwem DSS.

Zarząd Koła

§ 15

1. Zarząd KN jest władzą wykonawczą Koła.

2. Dokumenty w imieniu Koła podpisuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia członek Zarządu.

3. Przewodniczący ponosi pełna odpowiedzialność za działalność Koła przed władzami Politechniki Gdańskiej.

4. Do osób funkcyjnych, będących członkami Zarządu KN zalicza się:

 1. członka Zarządu ds. Finansów,
 2. członka Zarządu ds. Public Relations,
 3. członka Zarządu ds. Human Resources,
 4. sekretarza.

§ 16

1. Zarząd KN wybierany jest na roczną kadencję.

2. Wyboru Zarządu KN dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym co roku, w pierwszym miesiącu rozpoczynającym nowy rok akademicki. W przypadku zmian w składzie zarządu spowodowanych odwołaniem lub rezygnacją członka Zarządu zwoływane jest Walne Zebrania, które odbywa się do 14 dni od zaistniałej zmiany.

3. Każdy członek KN ma prawo zgłosić się do wyborów.

4. Członek Zarządu może być odwołany podczas Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się ze swojej funkcji poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów

§ 17

1. Do kompetencji Zarządu KN należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni oraz innych podmiotów,
 2. kierowanie działalnością Koła,
 3. nadzór nad realizacją planu działalności Koła,
 4. reprezentowanie Koła w środowisku naukowym,
 5. przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach wskazanych przez obowiązujące na Uczelni akty prawne,
 6. składanie sprawozdania z działalności Koła podczas Walnego Zebrania Członków,
 7. administrowanie środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w dyspozycji Koła,
 8. prowadzenie rejestru członków,
 9. informowanie Samorządu Studentów o prowadzonej działalności,
 10. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych działalnością KN, niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków KN.

2. Do zadań szczegółowych osób funkcyjnych w Zarządzie KN zalicza się m.in.:

 1. dla członka Zarządu ds. Finansów: sprawowanie kontroli nad finansami KN oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych.
 2. dla członka Zarządu ds. PR-u: dbanie o wizerunek KN, prowadzenie jego strony internetowej, organizowanie wydarzeń promujących KN, jego działalność i idee,
 3. dla członka Zarządu ds. HR-u: prowadzenie bieżącej rekrutacji nowych członków, przechowywanie ich deklaracji przystąpienia, dobór odpowiednich osób do konkretnych zadań związanych z działalnością KN, sprawdzanie postępów w przydzielonych im zadaniach, motywowanie ich do efektywnej pracy oraz przygotowywanie raportów,
 4. dla sekretarza:  opracowanie sprawozdań i raportów z organizowanych przedsięwzięć, przygotowywanie notatek z przebiegu spotkań KN oraz wydarzeń, w które zaangażowane jest KN.  

§ 18

1. Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy + 1 osoby.

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Koła.

§ 19

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia pod koniec kadencji sprawozdania ze swojej działalności.

2. Absolutorium z działalności udzielane jest przez Walne Zebranie Członków.

Opiekun naukowy

§ 20

1. Opiekunem naukowym może zostać nauczyciel akademicki PG ze stopniem naukowym co najmniej doktora po uzyskaniu zgody Dziekana wydziału i po powołaniu przez Rektora PG.

2. Opiekunem naukowym może zostać osoba, która zajmuje się w swojej pracy naukowo-badawczej tematyką związaną z działalnością Koła.

3. Opiekun naukowy sprawuje nadzór nad merytoryczno-finansową działalnością KN i zgodnością działań KN z jego celami oraz zadaniami określonymi w Statucie.

4. Opiekun naukowy zatwierdza:

 1. opracowywane przez Zarząd roczne plany pracy Koła,
 2. wnioski o dofinansowanie działalności Koła,
 3. sprawozdania roczne sporządzane przez Zarząd KN.

5. Opiekun ma prawo uchylić każdą uchwałę Zarządu KN.

6. Opiekun podpisuje i zatwierdza plany pracy oraz wnioski o dofinansowanie organizacji, a także sprawozdania i rozliczenia merytoryczno-finansowe zrealizowanych zadań.

7. Prorektor ds. studenckich może odwołać opiekuna naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.

8. Opiekun naukowy może wybrać swojego zastępcę, który zastępuje go w realizacji określonych zadań związanych z funkcją oraz sprawuje opiekę nad członkami Koła.

Finanse

§ 21

1. Koło może posiadać różne źródła finansowania, w szczególności pochodzące z:

 1. dotacji władz Uczelni,
 2. środków pochodzących z konkursów grantowych organizowanych przez Uczelnię,
 3. darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
 4. środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
 5. składki członkowskiej
 6. innych form finansowania zgodnych z Ustawą, Statutem Uczelni oraz niniejszym Statutem.

2. Wszelkie środki uzyskane przez Koło mogą zostać wydane tylko na statutowe cele poprzez:

 1. zakup potrzebnych materiałów do realizacji projektów,
 2. zakup rzeczy ruchomych służących celom KN zgodnych z zadaniami PG,
 3. zakup środków trwałych służących członkom koła do realizacji powierzonych zadań,
 4. organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, konferencji naukowych, szkoleń o charakterze edukacyjnym oraz wyjazdów o charakterze badawczo-naukowym,
 5. dokonanie płatności za usługi podmiotów trzecich na rzecz KN zgodnie z §3 ust. 5,
 6. utrzymanie dokumentacji i działalności biurowej KN.

3. Środki finansowe Koła gromadzone są na osobnym subkoncie na koncie Wydziału, stają się one środkami publicznymi i muszą być wydatkowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi PG.

4. Każdy Członek Koła ma prawo do wglądu do aktualnego stanu finansowego Koła.

5. Członek Zarządu ds. Finansów w imieniu Zarządu KN w sprawozdaniu rocznym przedstawia rozliczenie finansowe z pozyskanych środków i sposobu ich wydatkowania.

Uchwalenie i zmiana Statutu

§ 22

1. Statut Koła uchwala Walne Zebranie Członków.

2. Zmiana Statutu może być dokonana na wniosek Zarządu lub na wniosek 1/3 członków Koła.

3. Zmiana Statutu wymaga zawsze obecności co najmniej połowy Członków KN oraz podjęcia uchwały co najmniej połową + 1 całości oddanych głosów Walnego Zebrania Członków.

4. Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z przepisami prawa i zatwierdzeniu przez Rektora.

Rozwiązanie Koła

§ 23

1. Rozwiązanie Organizacji następuje w drodze:

 1. uchwały Walnego Zebrania Koła, podjętej co najmniej połową + 1 całości oddanych głosów oraz wymaga obecności minimum połowy wszystkich Członków KN,
 2. uchwały Senatu.

2. Z wnioskiem o rozwiązanie Koła mogą wystąpić:

 1. członkowie Koła w liczbie co najmniej połowy plus jednej osoby ogólnej liczby członków Koła,
 2. właściwy organ Samorządu Studentów,
 3. opiekun Koła.

3. Wniosek o rozwiązanie może być złożony w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji takich jak:

 1. brak sprawozdawczości wobec władz Uczelni,
 2. rażącego lub uporczywego naruszania przepisów ustawowych, statutu Uczelni lub statutu Koła,
 3. braku aktywnej działalności na rzecz Uczelni w okresie 2 lat od daty złożenia wniosku,
 4. rażącego naruszania przepisów obowiązujących w Uczelni.

4. W przypadku rozwiązania Koła wszelkie środki finansowe i materialne będące w dyspozycji Koła przekazywane są Uczelni.

5. Zawieszenie działalności Koła może ustąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej co najmniej połową + 1 całości oddanych głosów.

§ 24

1. Koło rozpoczyna swoją działalność z chwilą wpisania jej do Rejestru.

Przepisy końcowe

§ 25

1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem, decyzje podejmuje Zarząd KN.

2. Uchwały Koła niezgodne z obowiązującym prawem, Statutem Uczelni lub godzące bądź naruszające powagę i interes Uczelni mogą być uchylone przez Rektora.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późniejszymi zmianami), Statutu Politechniki Gdańskiej oraz Zarządzeniami Rektora PG nr 28/2017 z 19 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji i funkcjonowania organizacji uczelnianych Politechniki Gdańskiej.

Załącznik A

1. Wzór Logo Koła przedstawiony jest poniżej: