Informacje dla Studentów w zakresie prowadzonej dydaktyki

 

Pracownicy Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych dla studentów przez Wydział Mechaniczny PG, m.in. w zakresie: obróbki skrawaniem, budowy i modernizacji obrabiarek oraz maszyn technologicznych, technologii maszyn, projektowania procesów technologicznych obróbki części maszyn, podstaw eksploatacji i remontów maszyn, konstrukcji oprzyrządowania technologicznego, metrologii technicznej, sterowania i zarządzania jakością produktów, marketingu, podstaw ekonomii biznesowej i prawa gospodarczego, organizacji i zarządzania produkcją, komputerowego wspomagania produkcji CAD – CAM -CAE, programowania obrabiarek CNC, metod i środków elastycznej automatyzacji produkcji, modelowania i projektowania zrobotyzowanych gniazd i systemów produkcyjnych.

 

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji jest katedrą dyplomującą dla kierunków kształcenia: Mechanika i Budowa Maszyn na studiach I i II stopnia (specjalność: Technologia Maszyn i Komputerowe Wspomaganie Produkcji oraz Komputerowe Wspomaganie Inżynierii Produkcji) oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

Programy specjalności Technologia Maszyn i Komputerowe Wspomaganie Produkcji oraz Komputerowe Wspomaganie Inżynierii Produkcji wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom przemysłu, oczekującego specjalistów nowej generacji, którzy obok znajomości technik wytwarzania i umiejętności projektowania procesów produkcyjnych posiadać będą umiejętności zastosowania maszyn CNC i pracy w systemach wspomaganych komputerowo.

Programy nauczania obejmują najbardziej zaawansowane obszary wytwarzania ze wspomaganiem komputerowym, a w szczególności: komputerowe wspomaganie projektowania, przygotowania technologicznego, sterowania produkcją i wytwarzania na maszynach CNC, TQM, komputerową integrację produkcji (CIM), modernizację przedsiębiorstw z ukierunkowaniem na bezbrakową i oszczędną produkcję (Lean Production), a także wytwarzanie w elastycznych systemach produkcyjnych (ESP). Przewiduje się też przekazanie wiedzy o strukturze sieci komputerowych i ich przemysłowego zastosowania. W ramach pracy dyplomowej student nabywa praktycznych umiejętności zastosowania i wykorzystania programów komputerowych stosowanych w pracach inżynierskich.

Studenci mają również możliwość dyplomowania w takich obszarach technologii maszyn, jak: przetwórstwo tworzyw sztucznych i konstrukcja form, konstrukcja obrabiarek i oprzyrządowania produkcji oraz obróbka skrawaniem, a w szczególności obróbek wykańczających (szlifowanie, docieranie, nagniatanie oraz przecinanie ścierne).

Na kierunku kształcenia Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji studenci zdobywają wiedzę w zakresie technik wytwarzania, organizacji i zarządzania produkcją oraz systemów jakości wyrobów zgodnych z normami ISO serii 9000. Coraz większe znaczenie w gospodarce światowej zyskują strategie zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowane nie tylko na jakość wyrobów. Pojęcie jakości należy obecnie wiązać również ze środowiskiem pracy oraz wpływem przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, opisanych w normach ISO serii 14000 czy też systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy (ISO 18000).

Program specjalności zawiera wszelkie elementy niezbędne do przygotowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów, potrafiących łączyć znajomość technologii, organizacji produkcji, zagadnień ekonomicznych i socjologicznych związanych z zarządzaniem współczesną firmą oraz metod i technik niezbędnych do sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności.

 

Gwarancją wysokiego poziomu przekazywanej wiedzy są prowadzący zajęcia specjaliści, ściśle współpracujący z przemysłem przy wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania, realizujący liczne projekty europejskie i krajowe w zakresie zarządzania jakością czy zarządzania, autorzy wielu książek i publikacji z tego zakresu.