Struktura Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji uległa kilkakrotnym zmianom: w latach 1945-1969 była to struktura katedralna, która w latach 1969-1992 zmieniła się w strukturę instytutową, by znów po tym okresie przejść w obecną strukturę katedralną z zespołami badawczo-dydaktycznymi.

 

PIERWSZY OKRES STRUKTURY KATEDRALNEJ (1945-1969)

W pierwszym po wojnie inauguracyjnym roku akademickim 1945/46 rozpoczęły działalność dwie katedry: Katedra Budowy Obrabiarek do Metali i Katedra Obróbki Metali. Katedry te są historycznymi poprzedniczkami obecnej Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Twórcą i pierwszym kierownikiem Katedry Budowy Obrabiarek do Metali był wybitny profesor Politechniki Lwowskiej i prorektor Politechniki Gdańskiej w pierwszej kadencji prof. zw. dr inż. Edward Tadeusz Geisler.

Katedrę Obróbki Metali zorganizował prof. inż. Leszek Eker były adiunkt Politechniki Lwowskiej a wkrótce bo w 1946 roku kierownictwo przejął prof. mgr inż. Włodzimierz Mormon.

Katedrą Budowy Obrabiabiarek do Metali, w roku 1956 przemianowaną na Katedrę Obrabiarek do Metali, kierowali kolejno zasłużeni profesorowie: wspomniany wyżej prof. zw. dr inż. Edward Tadeusz Geisler (1945 – 1960), prof. zw. dr inż. Ryszard Siemiński (1960 – 1963), st. wykł. mgr inz. Stanisław Horiszny (1963 – 1966) oraz doc. dr hab. inż. Andrzej Osiecki (1966 – 1969).

W roku 1956  Katedra Obróbki Metali została podzielona na dwie katedry: Katedrę Obróbki Metali Skrawaniem oraz Katedrę Technologii Budowy Maszyn.

Kierownikami Katedry Obróbki Metali Skrawaniem byli kolejno: st. wykł. mgr inż. Stanisław Horiszny (1956 - 1961), doc. dr inż. Franciszek Wójcik (1961 - 1964) oraz doc. dr hab. inż. Romuald Kolman (1964 - 1969).

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Technologii Budowy Maszyn był prof. W. Mermon. Kierował on katedrą do 23 stycznia 1959 r. , tj. do dnia jego przedwczesnej śmierci. Po śmierci prof. W. Mermona kierownictwo katedry TBM objął z-ca prof. mgr inż. Stanisław Miłoś - pierwszy dziekan Wydziału Technologii Maszyn PG (kadencja 1956-58 r.), który pracował w PG od 1945 r. do 1987 r. Był on kierownikiem tej katedry do 1969 r., tj. do utworzenia Instytutu Technologii Budowy Maszyn.

W 1951 roku rozpoczyna działalność Katedra Budowy Obrabiarek do Drewna pod kierownictwem prof. Ryszarda Siemińskiego.

W 1953 roku powstaje Katedra Mechanicznej Technologii Drewna kierowana przez prof. dr inż. Mieczysława Janiczka, a następnie przez prof. nadzw. dr inż. Romualda Dziewanowskiego.

prof. zw. dr inż.
Edward Tadeusz Geisler
(1884 - 1966)
prof. mgr inż.
Włodzimierz Mormon
(1900 - 1959)
prof. zw. dr inż.
Ryszard Siemiński
(1912 - 1990)
z-ca prof. dr inż.
Stanisław Horiszny
(1917 - 1981)
prof. zw. dr hab. inż.
Andrzej Osiecki
prof. zw. dr hab. inż.
Romuald Kolman (em. prof. PG)
z-ca prof. mgr inż.
Stanisław Miłoś
(1911 - 2001)
doc. dr inż.
Tadeusz Burkiewicz
(1922 - 2001)
doc. dr inż.
Władysław Klimkiewicz
(1920 - 1998)
prof. nadzw. dr inż.
Romuald Dziewanowski
(1911 - 2002)

 

STRUKTURA INSTYTUTOWA (1969 - 1992)

W 1969 roku,w wyniku scalenia katedr, powstaje Instytut Technologii Budowy Maszyn. Organizatorem i pierwszym Dyrektorem Instytutu TBM w latach 1969 – 1973 był prof. zw. dr inż. Ryszard Siemiński.

W latach 1973 – 1992 dyrektorem Instytutu TBM był prof. Mieczysław Feld. Już w Instytucie TBM twórcą i kierownikiem Zakładu Maszyn i Technologii Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych był doc. dr inż. Tadeusz Burkiewicz. Jednym z kolejnych Zastępców Dyrektora Instytutu TBM był doc. dr inż. Władysław Klimkiewicz, który pełnił również funkcję kierownika Zakładu Obrabiarek do Drewna.


prof. dr inż. Mieczysław Feld

 

DRUGI OKRES STRUKTURY (1992 - do chwili obecnej)

W roku 1992, po połączeniu Wydziału Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji z Wydziałem Budowy Maszyn, powstał Wydział Mechaniczny o strukturze katedralnej. Kierownikiem Katedry Technologii Budowy Maszyn w latach 1992 – 1994 był prof. Mieczysław Feld a katedry Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem dr hab. inż. Józef Bartosiewicz, prof. nadzw. PG (1993 – 1994).

Po zintegrowaniu obu katedr w Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, od roku 1994 do 2009 roku kierownikiem katedry był Prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, prof. zw. PG. Pełnił on również funkcje dziekanów Wydziału Mechanicznego Technologicznego (1987-1990), Wydziału Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji (1009-1991) oraz Wydziału Mechanicznego (1992-1993). Przez dwie kadencje (1996-2002) był również prorektorem PG ds. rozwoju. 

W 2009 roku kierownikiem katedry został prof. dr hab. inż. Adam Barylski - były dziekan Wydziału Mechanicznego (2002-2008) .

prof. dr inż.
Włodzimierz Przybylski
prof. zw. PG

prof. dr hab. inż.
Adam Barylski
prof. zw. PG

Zapisz

Zapisz