Prof. dr hab. inż. Adam W. BARYLSKI

 

Kierownik Zespołu Projektowania i Automatyzacji Procesów Technologicznych

Telefon:

e-mail:

+48 58 347 19 82 (pok. 225 WM)

abarylsk@pg.edu.pl

 

1974 r. - stopień magistra inżyniera

w zakresie mechaniki i budowy maszyn

w specjalności obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn

Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Gdańska

 

1983 r. - stopień doktora nauk technicznych

w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn

w specjalności obróbka ścierna

na podstawie rozprawy:

Wpływ niektórych warunków docierania na skażenie powierzchni żeliwa Zs55002 mikroziarnami ściernymi

Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Gdańska

 

1994 r. - stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych

w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn

na podstawie dorobku naukowego i rozprawy:

Podstawy docierania jednotarczowego powierzchni płaskich

Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

 

2015 r. - profesor tytularny nauk technicznych

 

Kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (od 01.09.2009)

Kierownik Zakładu/Zespołu Projektowania i Automatyzacji Procesów Technologicznych (od 1.09.2009)

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego PG (01.09.1996 - 31.08.2002)

Dziekan Wydziału Mechanicznego PG (1.09.2002 - 31.08.2008)

Dziekan Wydziału Mechanicznego PG od 1.10.2019

Funkcje pełnione w Politechnice Gdańskiej

 • Członek Senatu Politechniki Gdańskiej, 2002-2012 (trzy kadencje, 2008-2012 z wyboru – jako przedstawiciel WM).
 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, 2002-2008 (dwie kadencje).
 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego, 1996-2002 (dwie kadencje).
 • Kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, od 01.09.2009.
 • Kierownik Zakładu Projektowania i Automatyzacji Procesów Technologicznych, od 01.09.2009.
 • Przewodniczący Obchodów Roku Jubileuszowego na WM, 2004-2005.
 • Kierownik i założyciel Laboratorium Technologii Docierania, od 2004.
 • Założyciel (1994) i opiekun merytoryczny Laboratorium Inżynierii Warstwy Wierzchniej, 2004.
 • Członek Honorowy Koła Naukowego „Mechanik”, WM, od 1999.
 • Członek Rady Bibliotecznej PG, 1999-2002.
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki, 1996-2002.
 • Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju, 2002-2008.
 • Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, 2002-2008.
 • Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów, 2008-2012.
 • Członek Senackiej Komisji Statutowej, 2011.
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich, WM, 2009-2016.
 • Współorganizator (1996) i członek Rady Programowej Środowiskowego Studium Doktoranckiego na WM, do 2002.
 • Członek Wydziałowej Komisji Programowej, WM, 2002-2008.
 • Redaktor serii „Mechanika” Zeszytów Naukowych i Monografii Wydawnictwa PG, 1996-2002.
 • Członek Prezydium Stałej Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Uczelni Technicznych, 2002.
 • Przewodniczący komisji przewodów i egzaminów doktorskich na WM, 1996-2002.
 • Członek (1993-1996) i przewodniczący Komisji ds. Nauki WM (1996-2002).
 • Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji WM, 1999-2002.
 • Przewodniczący Komisji ds. Bibliotecznych WM, 1999-2002.
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród Rektora PG za Działalność Naukową, 1996-2002.
 • Przewodniczący Komisji ds. Nagród Rektora dla nienauczycieli akademickich, WM, 1996-2002.
 • Organizator i pierwszy przewodniczący Koła Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w PG i członek Rady Oddziału Pomorskiego SPWiR.
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Wydz. MT, 11-krotnie.
 • Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma PISMO PG, od 2008.
 • Przewodniczący i członek komitetów naukowych i organizacyjnych kilkunastu konferencji organizowanych na WM i w Katedrze TMiAP.
 • Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich PG, od 2016.
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN, od 2016.
 • Pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. połączenia Wydziału Mechanicznego i Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w jeden wydział w kadencji 2016-2020.

 

Funkcje pełnione poza Politechniką Gdańską

 • Członek Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, 2007-2010.
 • Ekspert Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, od 2011.
 • Członek Międzysekcyjnego Zespołu Inżynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN, 1993-1998.
 • Członek Sekcji Inżynierii Powierzchni Komitetu Nauki o Materiałach PAN, 1999-2002.
 • Członek Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN, 2003-2010.
 • Członek Zespołu Metalurgii Proszków przy KM PAN, od 2011.
 • Członek Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN, od 1997.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, 1992.
 • Członek Kapituły Honorowego Medalu im. T. Sendzimira, SPWiR, Warszawa, 2000.
 • Członek SIMP NOT, od 1975 (nr 121576).
 • Rzeczoznawca SIMP w zakresie specjalności obróbka skrawaniem (obróbka ścierna), nr 8235, od 1986.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członek prezydium Oddziału Pomorskiego, 2008.
 • Członek Wydziału IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, od 1990.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, od 1992.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, 1997 (nr 0225).
 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Warszawa, 1997 (nr 45).
 • Członek The American Society for Precision Engineering ASPE, Releigh,1993.
 • Członek Society of Tribologists and Lubrication Engineers, Park Ridge, USA,1993 (nr 4-08287-99-1).
 • Członek The American Society of Mechanical Engineers, New York, 1992 (nr 2680882).
 • Członek Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, USA, 1995 (nr 3963410).
 • Członek jury wystaw wynalazków: Innowacje’1999 (Gdynia), Innowacje’2000 (Gdańsk).
 • Członek Zarządu Fundacji Naukowo-Technicznej „Gdańsk”, 1990-1992.
 • Członek Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z ramienia Politechniki Gdańskiej, 2002-2005.
 • Członek Rady Programowej czasopisma Technologia i Automatyzacja Montażu, Warszawa, od 2008.
 • Członek Rady Programowej czasopisma Inżynieria Maszyn, od 2013.
 • Koordynator z ramienia WM PG, realizowanego w programie PHARE-SCI-TECH, tematu dotyczącego rozszerzenia współdziałania w nauczaniu i badaniach pomiędzy wydziałami PG i IMP PAN w Gdańsku, 1996.
 • Członek Komisji ds. Kształcenia, PWSZ w Elblągu, dla kierunku MiBM, 2012-2013.
 • Członek komisji egzaminacyjnej ds. praktyk zawodowych studentów PWSZ w Elblągu, dla kierunku MiBM.
 • Członek Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jako przedstawiciel Politechniki Gdańskiej, od 2016.
 • Członek komitetów naukowych kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji.
 • Association of Polish American Engineers in the United States of America POLONIA TECHNICA - Członek Honorowy.
 • Członek Komisji Inżynierii Powierzchni przy O/PAN w Poznaniu, od 2015.

 

Publikacje

Portal uczelniany Moja PG

Zainteresowania zawodowe

Technologia maszyn, oprzyrządowanie technologiczne, obróbka ścierna, obróbka wykończeniowa, docieranie, gładzenie, polerowanie

Hobby

Majsterkowanie, filatelistyka, praca na działce

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz