Kierunki prowadzonych badań naukowych

W ramach Katedry prowadzone są badania w zakresie:

 • Analizy dynamicznej złożonych układów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, metod obliczeniowych, sterowania, w tym sterowania optymalnego, oraz pomiarów w zakresie dynamiki maszyn i monitorowania ich stanu dynamicznego, a także badania w zakresie modelowania i analizy układów biomechanicznych.
 • Drgań sprzężonych okrętowych układów napędowych, morskich platform wydobywczych, turbozespołów energetycznych z uwzględnieniem podatności łóżysk i fundamentowania; kinematyki i dynamiki manipulatorów oraz robotów przemysłowych i platform mobilnych, układów obrabiarkowych z uwzględnieniem procesu obróbki i nadzorowania drgań.
 • Doświadczalne pomiary i analiza w zakresie oceny wytrzymałościowej materiałów i elementów konstrukcyjnych.
 • Prace badawcze z zakresu hydrauliki i pneumatyki.

Projekty badawcze

2017

2016

 • Kaliński KJ. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)) Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych"
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu. Projekt finansowany przez NCBiR Nowe Programy Kształcenia no. POWR.03.01.00-00-N024/16 pt.: „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy". Projekt w ramach Działania3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 2016; wartość 2 094 239 PLN
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu. Grant aparaturowy MNiSzW, Dec. nr IA/SP/0551/2016 pt.: „Stanowisko specjalistyczne do badań mechanicznych i biomechanicznych nowoczesnych materiałów – biomateriałów, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych";  Gdańsk 2016-2018; wartość 4 949 000 PLN.
 • Wojnicz W. - konsultant, prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz - kierownik; Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych"; termin realizacji: 2016-2018; wartość 999 600PLN. 

2015

2014

2013

 • Wittbrodt E. – kierownik projektu; Projekt badawczy własny no. N N501 315639 MNiSzW, dec. nr 3156/B/T02/2010/39 pt.: „Modelowanie w biomechanice: dynamika kończyny górnej, kończyny dolnej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa"; Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010-2013; wartość 358 000 PLN

2012

 • Śliwiński P. - kierownik projektu; wykonawcy: Śliwiński P. , Patrosz P., Łubiński J., Osiecki L., Jasiński R. i Dyplomanci (Ostrowski M., Maciejewski M., Lipski A., Łoś. K., Chmiel P., Kuczwalski M., Sołtys P.); Projekt finansowany przez NCBiR w latach (2011-2014) - umowa nr LIDER/35/102/L-2/10/NCBiR/2011
 • Wittbrodt E. - kierownik Zadania 9, wykonawcy zadania: Karolina Bednarczyk, Marcin Cięszczyk, Katarzyna Gajdecka; Projekt finansowany przez NCBR pt.: „Minitabletki jako nowa postać leku doustnego – opracowanie warunków wytwarzania, powielania i dozowania oraz optymalizacja właściwości fizycznych w zależności od zastosowania. Zadanie nr 9: Opracowanie dozownika liczącego – dozującego dawkę minitabletek". Um. Nr PBS1/A7/3/2012; , Gdańsk 2012-2016.

Umowy realizowane na rzecz innych podmiotów na stałe lub wieloletnie świadczenie usług badawczych

2017

2016

 • Śliwiński P.: Opinia dotycząca naruszenia praw do zgłoszenia patentowego P.402847 pt.: "Ręczna wiertarka górnicza". Zleceniodawca: ZHS Hydromech Sp. z o. o. w Lublewie. Politechnika Gdańska, maj 2016 r.
 • Śliwiński P., Balawender A.: Opinia w sprawie patentu PL 215741 pt.: „Napęd hydrauliczny” udzielonego przez Urząd Patentowy RP na rzecz firmy Spitznas Maschinenfabrik GmbH. Zleceniodawca: Stosowanie Maszyn, Katowice. Politechnika Gdańska, kwiecień 2016 r.

2015

2014

2013

2012

Udział w międzynarodowych programach naukowych, współpraca międzynarodowa

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

2009

 1. Kaliński K., Galewski M.: Program: LLP-Erasmus. Instytucja współpracująca: Ecole Nationale d'Ingénieurs de METZ, Francja
 2. Kaliński K.: Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), organizacja konferencji Annual GAMM Meeting Gdańsk 2009
 3. Kaliński K.: Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (Niemcy), organizacja konferencji Annual GAMM Meeting Gdańsk 2009
 4. Kaliński K.: Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics, edycja PAMM Vol. 9 Webserver Wiley-InterScience (Special Issue), na bazie materiałów konferencji Annual GAMM Meeting Gdańsk 2009

Promocje dokotrantów

2017

 • Paweł Śliwiński – uzyskany stopień doktora habilitowanego, marzec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Satelitowe maszyny wyporowe. Podstawy projektowania i analiza strat energetycznych”.
 • Piotr Patrosz – uzyskany stopień doktora z wyróżnieniem, czerwiec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł rozprawy: „Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym”.
 • Paweł Załuski – uzyskany stopień doktora, czerwiec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł rozprawy: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych”.

2016

2015

2014

2013

2012

Lata wcześniejsze

 • Promotor - Kaliński K., dr hab. inż.:
  Doktorant - dr inż. Jasiński K.: Nadzorowanie drgań układów nośnych robotów przemysłowych z zastosowaniem sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2008
 • Promotor - Wittbrodt E., prof. dr hab. inż.
  Doktorant - dr inż. Wojnicz W.: Modelowanie i symulacja zachowania zespołu mięśni szkieletowych w układzie ramię-przedramię (Praca wyróżniona), Obrona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, dyscyplina naukowa: Mechanika, specjalność: Biomechanika. Łódź 2009
 • Promotor - Wittbrodt E., prof. dr hab. inż.
  Doktorant - dr inż. Sieklicki W.: Analiza mikro elektro-mechanicznej platformy dla celów laparoskopii (Praca wyróżniona przez Radę Wydziału, praca wyróżniona w IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych „Młodzi Innowacyjni 2012” PIAP ScienTech, PIAP, PAR, Warszawa 2012), Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: Mechatronika. Gdańsk 2010

Recenzje i opinie o charakterze naukowym

2017

 • Galewski M., sekretarz Komisji habilitacyjnej:
  Śliwiński P.: Satelitowe maszyny wyporowe. Podstawy projektowania i analiza strat energetycznych. Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 2017.
 • Wittbrodt E. - recenzja w postępowaniu habilitacyjnym: 
  Drąg Ł. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Szczecin 2017 (rec. CK ds. Tytułów i Stopni Naukowych, pismo BCK-VI-L-6727/17 z dn. 9.06.2017)

2016

 • Wittbrodt E. - recenzja w postępowaniu habilitacyjnym: 
  Tomaszewska A. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny. Łódź 2016 (rec. CK ds. Tytułów i Stopni Naukowych, pismo BCK-VI-L-6794/16 z dn. 10.06.2016)
 • Wittbrodt E. - Recenzja całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Danucie Roman-Liu, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie (pismo z-cy Dyrektora Instytutu SRN-003-154-2016, z dn. 26.09.2016, w oparciu o decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 9.09.2016). Gdańsk 2016

2015

2014

2013

 • Wittbrodt E. - recenzja habilitacji: 
  Lubowiecka I.: Recenzja całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny. Łódź 2013 (rec. CK ds. Tytułów i Stopni Naukowych)

2012

Wittbrodt E. - recenzja habilitacji: 

 • Jastrzębski D.: Obliczenia projektowe układów nośnych obrabiarek metodą elementów skończonych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Szczecin 2012 (rec. CK ds. Tytułów i Stopni Naukowych)
 • Kulesza Z.: Zastosowanie metod teorii sterowania do wykrywania pęknięć wirujących wałów. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Gliwice 2012 (rec. wydawnicza)
 • Nowak A.: Modelowanie i pomiary drgań elektrod osadczych elektrofiltrów suchych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Szczecin 2012
 • Wittbrodt E. - Recenzja całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Jerzemu Warmińskiemu, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska (pismo dziekana wydziału WM/684/2011, z dn. 12.12.2011, w oparciu o decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów). Gdańsk 2012
 • Wittbrodt E. - Recenzja całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Krzysztofowi Marynowskiemu, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka (pismo dziekana wydziału W1/43/2012, z dn. 16.03.2012, w oparciu o decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów). Gdańsk 2012
 • Wittbrodt E. - Opinia o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej prof. Vadimowi A. Krysko z Uniwersytetu Technicznego w Saratowie. Gdańsk 2012

Nagrody i wyróżnienia

2017

2016

 • Dr hab. inż. Paweł Śliwiński: Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia naukowe w roku 2016
 • Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt: nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w 2016 roku

2015

 • Dr hab. inż. Paweł Śliwiński:  VIPI (Very Important Polish Innovator) – wyróżnienie nadane decyzją kapituły Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA (przewodniczący kapituły prof. Michał Kleiber) w ramach projektu MŁODZI LIDERZY INNOWACJI za osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych w roku 2015
 • Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt: nagroda indywidualna I stopnia za wyróżniającą się działalność organizacyjną w 2015 roku

2014

 • Dr hab. inż. Paweł Śliwiński: pomysłodawca i główny twórca satelitowego agregatu pompowego SAP „SŁOŃ” nagrodzonego: ZŁOTYM MEDALEM na Międzynarodowych Targach Concours Lépine 2015 w Paryżu, maj 2015r., DYPLOMEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, luty 2015r., PUCHAREM MINISTERSTWA GOSPODARKI – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli, BRUSSELS INNOVA, listopad 2014r., ZŁOTYM MEDALEM z WYRÓŻNIENIEM na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA w Brukseli w listopadzie 2014r., ZŁOTYM MEDALEM na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Innowacje Technologie Maszyny – Nauka dla Gospodarki” w czerwcu 2014r., ZŁOTYM MEDALEM na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon-Innowacje 2014” w Gdańsku w październiku 2014r

2013

2012

 • Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt: nagroda zespołowa III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 roku

Funkcje w organizacjach, radach naukowych i towarzystwach

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG

 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 2003
 • Członek Towarzystwa Konsultantów Polskich, 2003
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN, 2004Członek Polskiego Komitetu Teorii Mechanizmów i Maszyn przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, 2005
 • Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktyki Wydziału Mechanicznego PG, 2005
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia Ustawicznego PG, 2005
 • członek zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 2003
 • członek Towarzystwa Konsultantów Polskich, 2003
 • członek Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, 2007

prof. dr hab. inż., Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG

 • Senator RP
 • Członek Komitetu Honorowego Konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości, Gdańsk
 • Członek Konwentu "Zasłużony dla rozwoju Regionu Gdańskiego", przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Gdańsku
 • Biegły sądowy w zakresie "badania materiałów i wytrzymałości konstrukcji oraz budowy i eksploatacji maszyn"
 • Członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
 • Członek Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
 • Członek Rady Naukowej Akademii LOTOS
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych do Krajowego Programu Ramowego lub Programu Wieloletniego przy Ministrze Edukacji i Nauki
 • Członek Sekcji Metod Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Komitetu Budowy Maszyn The Archive of Mechanical Engineering
 • Przewodniczący Rady Fundacji Gdańskiej
 • Członek Research Board of Advisors, American Biographical Institute, Inc.
 • Członek Grupy Refleksyjnej działającej pod patronatem Prezydenta
 • Członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
 • Członek Rady Programowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Centrum Kompetencji w zakresie Badań Stosowanych w Technice Morskiej CEMTAR
 • Członek Komitetu Sterującego Polskiego Forum Przemysłów Morskich przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej
 • Członek Rady Naukowo-Programowej Centrum HEWELIANUM. Gdańsk
 • Członek Editorial Board of International Journal of Applied Mechanics and Engineering
 • Członek Rady Muzeum - Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (od 2002)
 • Członek Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (od 2003)
 • Członek Rady Naukowej Akademii LOTOS (od 2004)
 • Członek Komitetu Sterującego Polskiego Forum Przemysłów Morskich przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej (od 2004)
 • Członek Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Edukacja Regionalna (2004-2005)
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych do Krajowego Programu Ramowego lub Programu Wieloletniego (2005-2007)
 • Członek Kapituły Medali za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej (do 2007)
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Podstawowych (2007-2008)
 • Członek Komitetu Honorowego 20-lecia Politechniki Otwartej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008
 • Członek Kapituły Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza (od 2008)
 • Przewodniczący Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, Ministerstwo Edukacji Naukowej, Warszawa (2008-2014)
 • Członek Rady Nadzorczej Collegium Pomerania Sp. z o.o. (2007-2008)
 • Członek Rady Nadzorczej Pomerania Mostostal-Chojnice Sp. z o.o. (od 2009)
 • Członek Komitetu Honorowego XIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, organizowaną przez NOT, pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego (2009)
 • Członek Rady Naukowo-Programowej Centrum HEWELIANUM, Gdańsk (od 2005)
 • Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN (od 2007)
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów, Komitet Mechaniki PAN (od 2002)

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

 • Członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji CYLINDER, 2015
 • Redaktor działu maszyny i układy hydrauliczne w dwumiesięczniku Hydraulika i Pneumatyka, 2013

Konferencje naukowe

2017

 • Galewski M., Orzechowski A.: Spectral-based modal parameters identification with multiple particle swarms optimization. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J.: Rozwiązania mechatroniczne w zastosowaniu do nadzorowania wybranych procesów dynamicznych. Seminarium Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Gdańsk, 01 marca 2017 r.
 • Kaliński K. J.: Control of processes. Seminarium z okazji wizyty na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej gości z Niemiec: prof. H.-E. Rikeita i S. Ohmstedta. Gdańsk, 09 czerwca 2017 r.
 • Kaliński K. J.: A surveillance of dynamic processes in various mechatronic systems (Keynote lecture). ICMEM’2017: International Conference on Mechanical Engineering 
  & Mechanics: Industrial Engineering, Mechatronics and Industry Future. Metz, France, December 10-12, 2017.
 • Kaliński K. J., Bondarczuk B.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych optymalizacji sztywności zamocowania przedmiotu obrabianego. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Technika wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017
 • Kaliński K .J., Galewski M. A., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. VII Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe. Khmelnytskyi – Medzhybizh, 18 – 21.10.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M., Morawska N.: Optimization of spindle speed during milling of high-dimensional structures with the use of techniques of experiment-aided virtual prototyping. ICMEM’2017: International Conference on Mechanical Engineering & Mechanics: Industrial Engineering, Mechatronics and Industry Future. Metz, France, December 10-12, 2017.
 • Kaliński K. J., Mazur M., Kapliński J.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych modyfikacji mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Lipiński K.: Proportional-derivative and model-based controllers used for a serial type manipulator in case of a variable mass payload; 8th ECCOMAS Thematic conference on MULTIBODY DYNAMICS, Praga (Czechy), 19.06.2017-22.06.2017, s. 251-252 (abstrakt
 • Mazur M., Galewski M. A., Kaliński K. J.: Operational modal analysis of the large structure workpieces. 13th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, Kazimierz Dolny, 12-14.06.2017.
 • Mazur M., Kaliński K. J.: Hardware simulations of the milling process. 4th International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications. Gliwice, Wisła-Jawornik, 13-15.09.2017.
 • Poznański K., Ruda P., Rusinek J., Śliwiński P.: „Wyroby firmy FAMA Sp. z o. o.”.  XVIII Warsztaty Górnicze z cyklu „Górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój” pod patronatem Głównego Geologa Kraju oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 21-23 czerwca 2017, Gniew.
 • Wojnicz W.: Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Referat „Metoda wyznaczania aktywności mięśni biorących udział w realizacji chodu symetrycznego”, Warszawa, marzec 2017, zasięg – K, forma prezentacji – referat.
 • Wojnicz W.: Międzynarodowa Konferencja „Shell Structures: Theory and Application”, Gdańsk, Referat „FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure”, Gdańsk, październik 2017, zasięg – M, forma prezentacji – referat.
 • Wojnicz W.: Wybrane aspekty biomechaniki układu mięśniowo-szkieletowego oraz zastosowanie elektromiografii do analizy biomechanicznej. Seminarium PTMTiS Oddział Gdańsk, Politechnika Gdańska 05.12.2017.

2016

 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M.: Modelling and simulation of the self-excited chatter vibration. PERMAS USERS’ CONFERENCE. Stuttgart-Germany, 14-15.04.2016.
 • Kaliński K. J.: Zmodyfikowana metoda wyznaczania prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych. XVI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 02-03.06.2016.
 • Kaliński K. J., Chodnicki M., Galewski M., Mazur M.: Systemy mechatroniczne w nadzorowaniu układów mechanicznych. Sympozjum Naukowo-Praktyczne URZĄDZENIA I SYSTEMY MECHATRONICZNE. Suwałki-Gawrych Ruda, 09-11.06.2016.
 • Kaliński K. J.: Aktywność naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w świetle najnowszych wyzwań. Konferencja Fahrenheit 2016 Costal, Offshore and Ocean Engineering. Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
 • Kaliński K. J.: A concept of mechatronic design for a surveillance of dynamic systems. Konferencja Fahrenheit 2016 Costal, Offshore and Ocean Engineering. Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
 • Kaliński K.J., Kowalska B.: Analiza wyników symulacji zderzeń pojazdów z wykorzystaniem zasady pędu. XXIX Konferencja Naukowa PRMR. Zakopane 25-27.01.2016
 • Krzysztof Bobrowski, Wiktoria Wojnicz, Krzysztof Lipiński. Analiza numeryczna własności mechanicznych wypełnienia wydruku 3D oraz tworzenie modelu uproszczonego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2016
 • Barański R., Sieklicki W.: Projekt i ewaluacja działania dynamometru ręcznego : streszczenie — A hand dynamometer design and testing : abstract, W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk — s. 7.

2015

2014

2013

2012

2009

 1. Dr hab. inż. Krzysztof Kaliński: 80th Annual GAMM Meeting Gdańsk 2009, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, członek Komitetu Programowego, Gdańsk 9-13 luty 2009
 2. Dr hab. inż. Krzysztof Kaliński: IX Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, członek Komitetu Programowego (przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, prof. zw. AGH), Kraków 27-28 maja 2009
 3. Dr hab. inż. Krzysztof Kaliński: 9th Conference on Active Noise and Vibration Methods, członek Komitetu Programowego (przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, prof. zw. AGH), Kraków-Zakopane 24-27 maja 2009
 4. Dr hab. inż. Krzysztof Kaliński: XIV Szkoła Analizy Modalnej, członek Komitetu Programowego (przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, prof. zw. AGH), Kraków 1-2 grudnia 2009
 5. prof. dr inż. hab. E. Wittbrodt: ECCOMAS Thematic Conference - KomPlasTech 2009 Computer Methods in Materials Technology, członek Komitetu Naukowego, Krynica-Zdrój 11-14 stycznia 2009
 6. prof. dr inż. hab. E. Wittbrodt: ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2009, członek Komitetu Naukowego, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa 29 czerwca - 2 lipca 2009
 7. prof. dr inż. hab. E. Wittbrodt: XI Konferencja Naukowo-Techniczna - Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania oraz V Konferencja Naukowo-Techniczna - Odporność udarowa konstrukcji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 20-23 października 2009

Akredytacje laboratoriów, wdrożenia systemów jakości

 1. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
 2. Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów: Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków nr TT/83/710405/07 ważne do dn. 25.02.2010
 3. Laboratorium Badań Materiałów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej: Księga Jakości, Gdańsk 2006, zgodna z PN-EN ISO 17025:2005
 4. Maszyny wytrzymałościowe znajdujące się w Laboratorium Badań Materiałów Wydziału Mechanicznego PG posiadają ważne (odnawiane) świadczenia wydane przez Okręgowy Urzędowy Miar w Gdańsku