Kierunki prowadzonych badań naukowych

W ramach Katedry prowadzone są badania w zakresie:

 • Analizy dynamicznej złożonych układów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, metod obliczeniowych, sterowania, w tym sterowania optymalnego, oraz pomiarów w zakresie dynamiki maszyn i monitorowania ich stanu dynamicznego, a także badania w zakresie modelowania i analizy układów biomechanicznych.
 • Drgań sprzężonych okrętowych układów napędowych, morskich platform wydobywczych, turbozespołów energetycznych z uwzględnieniem podatności łóżysk i fundamentowania; kinematyki i dynamiki manipulatorów oraz robotów przemysłowych i platform mobilnych, układów obrabiarkowych z uwzględnieniem procesu obróbki i nadzorowania drgań.
 • Doświadczalne pomiary i analiza w zakresie oceny wytrzymałościowej materiałów i elementów konstrukcyjnych.
 • Prace badawcze z zakresu hydrauliki i pneumatyki.

Projekty badawcze

2020

2019

 • Chodnicki M.-, kierownik projektu: „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”, 2019–2023, POPW.
 • Chodnicki M., Gerigk M.: „Program wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pn. „Grant Badawczy". Systemy autonomiczne w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa morskiego Państwa”.2018–2022, Finansowane ze źródeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 • Wojnicz W., Chodnicki M., Jabłońska-Brudło A., Sobierajska-Rek A., Mazur M., Kaczmarczyk M., Forysiak K., Jednachowska A.: „Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową”, 2018–2019, finansowane w ramach projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”.  Finansowanie ze źródeł NCBiR. 

2018

 • Chodnicki M., Gerigk M.: „Program wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pn. „Grant Badawczy". Systemy autonomiczne w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa morskiego Państwa”.2018–2022, Finansowane ze źródeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 • Gerigk M. - kierownik projektu. Program Badań Stosowanych ścieżka A pt.  „Model obiektu wodnego typu "stealth" o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kształtu, konstrukcji i materiałów decydujących o jego trudnowykrywalności"; NCBiR; 01.03.2015 - 31.08.2018 r.
 • Kaliński K. J. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)). Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych”
 • PatroszP. - kierownik projektu. Lider VIII, projekt pt.: „Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych"; NCBiR; data rozpoczęciaI-II kwartał 2018
 • Wittbrodt E., Chodnicki M., Krzysztofowicz K., Dąbrowski A.: „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”, 2017–2018, Lider firma Blue Dot Solutions Sp. z o.o. Finansowane ze źródeł NCBiR.
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu, Wojnicz W. - wykonawca; Grant aparaturowy pt.:  „Stanowisko specjalistyczne do badań mechanicznych i biomechanicznych nowoczesnych materiałów – biomateriałów, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych. Grant aparaturowy MNiSzW, Dec. nr IA/SP/0551/2016 "; NCBiR; 2016-2018 r.
 • W. Wojnicz - konsultant. Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych; termin realizacji: 2016-2018; Kierownik: Prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz.
 • Wojnicz W. - konsultant; (kierownik - prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz); projekt OPUS 9 pt.: „Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych"; projekt nr 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; 2016-2018;
 • Wojnicz W., Chodnicki M., Jabłońska-Brudło A., Sobierajska-Rek A., Mazur M., Kaczmarczyk M., Forysiak K., Jednachowska A.: „Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową”, 2018–2019, finansowane w ramach projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”.  Finansowanie ze źródeł NCBiR. 
 • Wojnicz W. - wykonawca, 3D-JAW (projekt finansowany z UE): „Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej"; Wojskowa Akademia Techniczna, Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu, Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Kierownik - dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof PG); 2018-03-01 do 2020-08-31
 • Załuski P.: Bon na innowacje:  Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów  ładowarek kołowych firmy Hydrometal  POIR.02.03.02-28-0003/16; 2017 -2018 r.

2017

 •  Kaliński K. J. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)). Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych”.
 • Łuczkiewicz A., Fudala-Książek S., Remiszewska-Skwarek A., Chodnicki M., Zaborowska E.; Dotacja celowa WFOŚiGW w Gdańsku pt.: „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”, 2016-2017, Politechnika Gdańska
 • Śliwiński P.  - kierownik projektu. Umowa BZ 032676 pt.: „"Praca N+B polegająca na: etap I: a) obliczeniu pola działania ciśnienia w zespole kompensacji luzów osiowych satelitów i planety w hydraulicznym silniku satelitowym;
  b) analizę położenia otworów dopływu i odpływu cieczy w płytach kompensacyjnych hydraulicznego silnika satelitowego oraz analizę średnic tych otworów;
  c) wykonaniu rysunków wykonawczych kołnierza przyłączeniowego i sprzęgła do hydraulicznego silnika satelitowego;
  etap 2: badania laboratoryjne przy małej prędkości stałej sprawdzające wartość momentu na wale silnika i wartość przecieków w rozrządzie silnika"; ZHS HYDROMECH, Lublewo; od 10 sierpnia 2017r do 31 października 2017 r.
 • Wittbrodt E., Chodnicki M., Krzysztofowicz K., Dąbrowski A.: „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”, 2017–2018, Lider firma Blue Dot Solutions Sp. z o.o. Finansowane ze źródeł NCBiR.
 • W. Wojnicz - konsultant.Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych; termin realizacji: 2016-2018; Kierownik: Prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz.
 • P. Załuski: Bon na innowacje:  Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów  ładowarek kołowych firmy Hydrometal  POIR.02.03.02-28-0003/16; 2017 -2018 

2016

 • Kaliński KJ. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)) Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych"
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu. Projekt finansowany przez NCBiR Nowe Programy Kształcenia no. POWR.03.01.00-00-N024/16 pt.: „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy". Projekt w ramach Działania3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 2016; wartość 2 094 239 PLN
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu. Grant aparaturowy MNiSzW, Dec. nr IA/SP/0551/2016 pt.: „Stanowisko specjalistyczne do badań mechanicznych i biomechanicznych nowoczesnych materiałów – biomateriałów, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych";  Gdańsk 2016-2018; wartość 4 949 000 PLN.
 • Wojnicz W. - konsultant, prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz - kierownik; Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych"; termin realizacji: 2016-2018; wartość 999 600PLN. 

 

Umowy realizowane na rzecz innych podmiotów na stałe lub wieloletnie świadczenie usług badawczych

2019-2020

 • Kaliński K., Galewski M.: Umowa wdrożeniowa w zakresie nadzorowania procesu frezowania czołowego z wykorzystaniem optymalnej lokalnie prędkości obrotowej wrzeciona. Sprzedaż licencji niewyłącznej. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi. Politechnika Gdańska, 04.2019-02.2020.

2018

2017

2016

 • Śliwiński P.: Opinia dotycząca naruszenia praw do zgłoszenia patentowego P.402847 pt.: "Ręczna wiertarka górnicza". Zleceniodawca: ZHS Hydromech Sp. z o. o. w Lublewie. Politechnika Gdańska, maj 2016 r.
 • Śliwiński P., Balawender A.: Opinia w sprawie patentu PL 215741 pt.: „Napęd hydrauliczny” udzielonego przez Urząd Patentowy RP na rzecz firmy Spitznas Maschinenfabrik GmbH. Zleceniodawca: Stosowanie Maszyn, Katowice. Politechnika Gdańska, kwiecień 2016 r.

Udział w międzynarodowych programach naukowych, współpraca międzynarodowa

2019

2018

2017

2016

 

Promocje dokotrantów

2019

2018

2017

 • Paweł Śliwiński – uzyskany stopień doktora habilitowanego, marzec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Satelitowe maszyny wyporowe. Podstawy projektowania i analiza strat energetycznych”.
 • Piotr Patrosz – uzyskany stopień doktora z wyróżnieniem, czerwiec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł rozprawy: „Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym”.
 • Paweł Załuski – uzyskany stopień doktora, czerwiec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł rozprawy: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych”.

2016

 

Lata wcześniejsze

 • Promotor - Kaliński K., dr hab. inż.:
  Doktorant - dr inż. Jasiński K.: Nadzorowanie drgań układów nośnych robotów przemysłowych z zastosowaniem sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2008
 • Promotor - Kaliński K., dr hab. inż.:
      Doktorant - dr inż. Mazur M. R.: Nadzorowanie ruchu 2-kołowej platformy mobilnej z zastosowaniem sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2010.
 •  Promotor - Kaliński K., dr hab. inż.:
      Doktorant - dr inż. Chodnicki M.: Nadzorowanie drgań podczas frezowania przedmiotów podatnych z wykorzystaniem aktywnego sterowania optymalnego, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2011.
 • Promotor - Kaliński K., dr hab. inż.:
      Doktorant - dr inż. Buchholz C.: Techniki projektowania mechatronicznego systemu nadzorowania ruchu trójkołowej platformy mobilnej z zastosowaniem energetycznego wskaźnika jakości, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2012.
 • Promotor - Wittbrodt E., prof. dr hab. inż.
      Doktorant - dr inż. Wojnicz W.: Modelowanie i symulacja zachowania zespołu mięśni szkieletowych w układzie ramię-przedramię (Praca wyróżniona), Obrona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, dyscyplina naukowa: Mechanika, specjalność: Biomechanika. Łódź 2009
 • Promotor - Wittbrodt E., prof. dr hab. inż.
       Doktorant - dr inż. Sieklicki W.: Analiza mikro elektro-mechanicznej platformy dla celów laparoskopii (Praca wyróżniona przez Radę Wydziału, praca wyróżniona w IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych „Młodzi Innowacyjni 2012” PIAP ScienTech,           PIAP, PAR, Warszawa 2012), Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: Mechatronika. Gdańsk 2010

 

Recenzje i opinie o charakterze naukowym

2020

 • Kaliński K. - recenzje w postępowaniach habilitacyjnych:
   Korbiel Tomasz: Wybrane zagadnienia budowy systemów monitorujących w inżynierii mechanicznej (tytuł rozprawy i osiągnięcia naukowego). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2020.
   Kowalczyk Marcin: Metoda identyfikacji i ograniczania przeciążeń ekstremalnych napędów głównych koparek wielonaczyniowych (tytuł osiągnięcia naukowego). Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny 2020.
   Seńko J.: Doświadczalne i symulacyjne badania zderzeń pojazdów w kategorii dyssypacji energii (tytuł rozprawy i osiągnięcia naukowego). Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020.
 • Kaliński K. - recenzje prac doktorskich:
      Zdziebko Paweł: Analysis of pantograph-catenary dynamic interaction employing hybrid simulation. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, promotor pomocniczy: dr inż. Adam Martowicz. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2020.

2019

 • Kaliński K. - recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora:
      Powałka Bartosz. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej
      i Mechatroniki 2019.
      Przybyłowicz Piotr Maria. Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2019.
      Zalewski Robert. Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2019.
 • Kaliński K. - recenzje w postępowaniach habilitacyjnych:
      Gallina Alberto: Metody analizy niepewności i ich zastosowania w inżynierii  (tytuł osiągnięcia naukowego). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2019.
      Komorek Andrzej: Postęp w technologii połączeń klejowych elementów konstrukcyjnych obciążanych udarowo. Analizy eksperymentalne i numeryczne MES (tytuł osiągnięcia naukowego). Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  w Warszawie 2019.
      Sokół Krzysztof: Drgania i stateczność kolumn geometrycznie nieliniowych z elementami piezoceramicznymi (tytuł rozprawy i osiągnięcia naukowego). Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 2019.
      Miatluk Kanstantsin: Projektowanie koncepcyjne systemów mechatronicznych (tytuł osiągnięcia naukowego). Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny 2019.
      Ziółkowski Jarosław: Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców. Podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli (tytuł rozprawy i osiągnięcia naukowego). Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  w Warszawie 2019.
      Kurc Krzysztof: Nowoczesne narzędzia projektowania mechatronicznego w robotyce (tytuł rozprawy i osiągnięcia naukowego). Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 2019.
      Martynowicz Paweł: Redukcja drgań wież elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem magnetoreologicznych tłumików masowych (tytuł osiągnięcia naukowego). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2019.
      Buczkowski Daniel: Badania właściwości detonacyjnych saletry amonowej i materiałów wybuchowych zawierających saletrę amonową (tytuł osiągnięcia naukowego). Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Mechatroniki i Lotnictwa 2019.
 • Kaliński K. - recenzje prac doktorskich:
      Dunaj Paweł: Modelowanie właściwości dynamicznych stalowo-polimerobetonowych korpusów maszyn technologicznych. Promotor: dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. nadzw. ZUT, promotor pomocniczy: dr inż. Michał Dolata. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 2019

2018

 • Kaliński K. - recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora:
      Szolc Tomasz. Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji 2018.
 • Kaliński K. - recenzje w postępowaniach habilitacyjnych:
      Dominik Ireneusz: Algorytmy rozmyte typu 2 w sterowaniu układami mechatronicznymi (tytuł rozprawy i osiągnięcia naukowego). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2018.

2017

 • Galewski M., sekretarz Komisji habilitacyjnej:
 • Kaliński K. - recenzje prac doktorskich:
      Ciszewski Michał: Modeling and control of a tracked mobile robot for pipeline inspection. Promotor: dr hab. inż. Tomasz Buratowski. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2017.
      Roemer Jakub: The use of thermoelectric materials for improving thermal stability of foil baerings in high speed rotating machinery. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2017.
 • Śliwiński P.: Satelitowe maszyny wyporowe. Podstawy projektowania i analiza strat energetycznych. Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 2017.
 • Wittbrodt E. - recenzja w postępowaniu habilitacyjnym: 
      Drąg Ł. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Szczecin 2017 (rec. CK ds. Tytułów i Stopni Naukowych, pismo BCK-VI-L-6727/17 z dn. 9.06.2017)

2016

 • Kaliński K. - recenzje prac doktorskich:
      Stańczyk Bartosz: Model matematyczny, analiza, symulacja chodu i konstrukcja robota sześcionożnego. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, promotor pomocniczy: dr inż. Dariusz Grzelczyk. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny 2016.
       Hashemiyan Zahra: Wave propagation modelling using local interaction simulation approach in medical applications. Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Jerzy Staszewski. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2016.
       Lech Łukasz: Ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych. Promotor: dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. nadzw. AGH. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2016.
 • Wittbrodt E. - recenzja w postępowaniu habilitacyjnym: 
      Tomaszewska A. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny. Łódź 2016 (rec. CK ds. Tytułów i Stopni Naukowych, pismo BCK-VI-L-6794/16 z dn. 10.06.2016)
 • Wittbrodt E. - Recenzja całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Danucie Roman-Liu, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie (pismo z-cy Dyrektora Instytutu SRN-003-154-2016, z dn. 26.09.2016, w oparciu o decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 9.09.2016). Gdańsk 2016

Nagrody i wyróżnienia

2020

2019

2018

2017

2016

 • Dr hab. inż. Paweł Śliwiński: Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia naukowe w roku 2016
 • Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt: nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w 2016 roku

 

Funkcje w organizacjach, radach naukowych i towarzystwach

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG

 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 2003
 • Członek Towarzystwa Konsultantów Polskich, 2003
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN, 2004Członek Polskiego Komitetu Teorii Mechanizmów i Maszyn przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, 2005
 • Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktyki Wydziału Mechanicznego PG, 2005
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia Ustawicznego PG, 2005
 • członek zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 2003
 • członek Towarzystwa Konsultantów Polskich, 2003
 • członek Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, 2007

prof. dr hab. inż., Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG

 • Senator RP
 • Członek Komitetu Honorowego Konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości, Gdańsk
 • Członek Konwentu "Zasłużony dla rozwoju Regionu Gdańskiego", przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Gdańsku
 • Biegły sądowy w zakresie "badania materiałów i wytrzymałości konstrukcji oraz budowy i eksploatacji maszyn"
 • Członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
 • Członek Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
 • Członek Rady Naukowej Akademii LOTOS
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych do Krajowego Programu Ramowego lub Programu Wieloletniego przy Ministrze Edukacji i Nauki
 • Członek Sekcji Metod Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Komitetu Budowy Maszyn The Archive of Mechanical Engineering
 • Przewodniczący Rady Fundacji Gdańskiej
 • Członek Research Board of Advisors, American Biographical Institute, Inc.
 • Członek Grupy Refleksyjnej działającej pod patronatem Prezydenta
 • Członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
 • Członek Rady Programowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Centrum Kompetencji w zakresie Badań Stosowanych w Technice Morskiej CEMTAR
 • Członek Komitetu Sterującego Polskiego Forum Przemysłów Morskich przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej
 • Członek Rady Naukowo-Programowej Centrum HEWELIANUM. Gdańsk
 • Członek Editorial Board of International Journal of Applied Mechanics and Engineering
 • Członek Rady Muzeum - Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (od 2002)
 • Członek Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (od 2003)
 • Członek Rady Naukowej Akademii LOTOS (od 2004)
 • Członek Komitetu Sterującego Polskiego Forum Przemysłów Morskich przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej (od 2004)
 • Członek Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Edukacja Regionalna (2004-2005)
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych do Krajowego Programu Ramowego lub Programu Wieloletniego (2005-2007)
 • Członek Kapituły Medali za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej (do 2007)
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Podstawowych (2007-2008)
 • Członek Komitetu Honorowego 20-lecia Politechniki Otwartej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008
 • Członek Kapituły Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza (od 2008)
 • Przewodniczący Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, Ministerstwo Edukacji Naukowej, Warszawa (2008-2014)
 • Członek Rady Nadzorczej Collegium Pomerania Sp. z o.o. (2007-2008)
 • Członek Rady Nadzorczej Pomerania Mostostal-Chojnice Sp. z o.o. (od 2009)
 • Członek Komitetu Honorowego XIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, organizowaną przez NOT, pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego (2009)
 • Członek Rady Naukowo-Programowej Centrum HEWELIANUM, Gdańsk (od 2005)
 • Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN (od 2007)
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów, Komitet Mechaniki PAN (od 2002)

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

 • Członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji CYLINDER, 2015
 • Redaktor działu maszyny i układy hydrauliczne w dwumiesięczniku Hydraulika i Pneumatyka, 2013

Konferencje naukowe

2020

2019

2018

 • Chodnicki M., Wszelak K..: „Klaster praktyk zawodowych dla inżynierów przyszłości gotowych do pracy w przemyśle" -   II Konferencja Edukacja Dualna - EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0
 • Jasiński R.: „Badania hydraulicznych pomp zębatych podczas rozruchu w warunkach szoku termicznego" - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
 • Jasiński R.: "Hydraulically driven machines and devices operated in low ambient temperatures" - 5th International Conference, Low Temperature and Waste Heat Use in Energy Supply Systems Waste Heat Recovery Systems on Ships, 25th of October 2018
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania – procedura modalna. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura eksploatacyjna. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R., Morawska N.: Reduction of the vibration level during milling by minimising the work of cutting forces. XXVI International Scientific Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems. Wrocław, 13-15.09.2018.
 • Kaliński K. J., Kowalska B.: Metoda poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Morawska N., Nather M.: Koncepcja zastosowania technik projektowania mechatronicznego w rozwiązywaniu problemów leczenia ortodontycznego. Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Wisła, 18-20.05.2018.
 • Lipiński K.: "Impacts in case of triple unilateral constraint system:; The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics
 • Patrosz P., Zaleska M.: „Wpływ właściwości cieczy hydraulicznej na wartość skoków ciśnienia w komorach pomp tłoczkowych osiowych"; Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
 • Wittbrodt E., Kaliński K. J.: Dynamika i sterowanie złożonych systemów mechatronicznych i biomechanicznych. Sesja Naukowa z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Krzysztofa Marchelka. Szczecin, 16.11.2018.
 • Wojnicz W., Lubowiecka I., Tomaszewska A., Szepietowska K., Bielski P.:"Jaw biomechanics: estimation of activity of muscles acting at the temporomandibular joint";Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2018
 • Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E.: "Determination of the relationship between lower limb muscle activities, centre of mass and centre of pressure displacement over stepping";  The 8 

2017

 • Galewski M., Orzechowski A.: Spectral-based modal parameters identification with multiple particle swarms optimization. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J.: Rozwiązania mechatroniczne w zastosowaniu do nadzorowania wybranych procesów dynamicznych. Seminarium Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Gdańsk, 01 marca 2017 r.
 • Kaliński K. J.: Control of processes. Seminarium z okazji wizyty na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej gości z Niemiec: prof. H.-E. Rikeita i S. Ohmstedta. Gdańsk, 09 czerwca 2017 r.
 • Kaliński K. J.: A surveillance of dynamic processes in various mechatronic systems (Keynote lecture). ICMEM’2017: International Conference on Mechanical Engineering & Mechanics: Industrial Engineering, Mechatronics and Industry Future. Metz, France, December 10-12, 2017.
 • Kaliński K. J., Bondarczuk B.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych optymalizacji sztywności zamocowania przedmiotu obrabianego. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Technika wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017
 • Kaliński K .J., Galewski M. A., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. VII Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe. Khmelnytskyi – Medzhybizh, 18 – 21.10.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M., Morawska N.: Optimization of spindle speed during milling of high-dimensional structures with the use of techniques of experiment-aided virtual prototyping. ICMEM’2017: International Conference on Mechanical Engineering & Mechanics: Industrial Engineering, Mechatronics and Industry Future. Metz, France, December 10-12, 2017.
 • Kaliński K. J., Mazur M., Kapliński J.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych modyfikacji mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Lipiński K.: Proportional-derivative and model-based controllers used for a serial type manipulator in case of a variable mass payload; 8th ECCOMAS Thematic conference on MULTIBODY DYNAMICS, Praga (Czechy), 19.06.2017-22.06.2017, s. 251-252 (abstrakt
 • Mazur M., Galewski M. A., Kaliński K. J.: Operational modal analysis of the large structure workpieces. 13th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, Kazimierz Dolny, 12-14.06.2017.
 • Mazur M., Kaliński K. J.: Hardware simulations of the milling process. 4th International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications. Gliwice, Wisła-Jawornik, 13-15.09.2017.
 • Poznański K., Ruda P., Rusinek J., Śliwiński P.: „Wyroby firmy FAMA Sp. z o. o.”.  XVIII Warsztaty Górnicze z cyklu „Górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój” pod patronatem Głównego Geologa Kraju oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 21-23 czerwca 2017, Gniew.
 • Wojnicz W.: Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Referat „Metoda wyznaczania aktywności mięśni biorących udział w realizacji chodu symetrycznego”, Warszawa, marzec 2017, zasięg – K, forma prezentacji – referat.
 • Wojnicz W.: Międzynarodowa Konferencja „Shell Structures: Theory and Application”, Gdańsk, Referat „FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure”, Gdańsk, październik 2017, zasięg – M, forma prezentacji – referat.
 • Wojnicz W.: Wybrane aspekty biomechaniki układu mięśniowo-szkieletowego oraz zastosowanie elektromiografii do analizy biomechanicznej. Seminarium PTMTiS Oddział Gdańsk, Politechnika Gdańska 05.12.2017.

2016

 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M.: Modelling and simulation of the self-excited chatter vibration. PERMAS USERS’ CONFERENCE. Stuttgart-Germany, 14-15.04.2016.
 • Kaliński K. J.: Zmodyfikowana metoda wyznaczania prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych. XVI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 02-03.06.2016.
 • Kaliński K. J., Chodnicki M., Galewski M., Mazur M.: Systemy mechatroniczne w nadzorowaniu układów mechanicznych. Sympozjum Naukowo-Praktyczne URZĄDZENIA I SYSTEMY MECHATRONICZNE. Suwałki-Gawrych Ruda, 09-11.06.2016.
 • Kaliński K. J.: Aktywność naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w świetle najnowszych wyzwań. Konferencja Fahrenheit 2016 Costal, Offshore and Ocean Engineering. Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
 • Kaliński K. J.: A concept of mechatronic design for a surveillance of dynamic systems. Konferencja Fahrenheit 2016 Costal, Offshore and Ocean Engineering. Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
 • Kaliński K.J., Kowalska B.: Analiza wyników symulacji zderzeń pojazdów z wykorzystaniem zasady pędu. XXIX Konferencja Naukowa PRMR. Zakopane 25-27.01.2016
 • Krzysztof Bobrowski, Wiktoria Wojnicz, Krzysztof Lipiński. Analiza numeryczna własności mechanicznych wypełnienia wydruku 3D oraz tworzenie modelu uproszczonego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2016
 • Barański R., Sieklicki W.: Projekt i ewaluacja działania dynamometru ręcznego : streszczenie — A hand dynamometer design and testing : abstract, W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk — s. 7.

 

Akredytacje laboratoriów, wdrożenia systemów jakości

 1. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
 2. Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów: Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków nr TT/83/710405/07 ważne do dn. 25.02.2010
 3. Laboratorium Badań Materiałów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej: Księga Jakości, Gdańsk 2006, zgodna z PN-EN ISO 17025:2005
 4. Maszyny wytrzymałościowe znajdujące się w Laboratorium Badań Materiałów Wydziału Mechanicznego PG posiadają ważne (odnawiane) świadczenia wydane przez Okręgowy Urzędowy Miar w Gdańsku