Kierunki prowadzonych badań naukowych

W ramach Katedry prowadzone są badania w zakresie:

 • Analizy dynamicznej złożonych układów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, metod obliczeniowych, sterowania, w tym sterowania optymalnego, oraz pomiarów w zakresie dynamiki maszyn i monitorowania ich stanu dynamicznego, a także badania w zakresie modelowania i analizy układów biomechanicznych.
 • Drgań sprzężonych okrętowych układów napędowych, morskich platform wydobywczych, turbozespołów energetycznych z uwzględnieniem podatności łóżysk i fundamentowania; kinematyki i dynamiki manipulatorów oraz robotów przemysłowych i platform mobilnych, układów obrabiarkowych z uwzględnieniem procesu obróbki i nadzorowania drgań.
 • Doświadczalne pomiary i analiza w zakresie oceny wytrzymałościowej materiałów i elementów konstrukcyjnych.
 • Prace badawcze z zakresu hydrauliki i pneumatyki.

Projekty badawcze

2019

 • Chodnicki M.-, kierownik projektu: „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”, 2019–2023, POPW.
 • Chodnicki M., Gerigk M.: „Program wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pn. „Grant Badawczy". Systemy autonomiczne w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa morskiego Państwa”.2018–2022, Finansowane ze źródeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 • Wojnicz W., Chodnicki M., Jabłońska-Brudło A., Sobierajska-Rek A., Mazur M., Kaczmarczyk M., Forysiak K., Jednachowska A.: „Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową”, 2018–2019, finansowane w ramach projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”.  Finansowanie ze źródeł NCBiR. 

2018

 • Chodnicki M., Gerigk M.: „Program wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pn. „Grant Badawczy". Systemy autonomiczne w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa morskiego Państwa”.2018–2022, Finansowane ze źródeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 • Gerigk M. - kierownik projektu. Program Badań Stosowanych ścieżka A pt.  „Model obiektu wodnego typu "stealth" o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kształtu, konstrukcji i materiałów decydujących o jego trudnowykrywalności"; NCBiR; 01.03.2015 - 31.08.2018 r.
 • Kaliński K. J. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)). Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych”
 • PatroszP. - kierownik projektu. Lider VIII, projekt pt.: „Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych"; NCBiR; data rozpoczęciaI-II kwartał 2018
 • Wittbrodt E., Chodnicki M., Krzysztofowicz K., Dąbrowski A.: „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”, 2017–2018, Lider firma Blue Dot Solutions Sp. z o.o. Finansowane ze źródeł NCBiR.
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu, Wojnicz W. - wykonawca; Grant aparaturowy pt.:  „Stanowisko specjalistyczne do badań mechanicznych i biomechanicznych nowoczesnych materiałów – biomateriałów, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych. Grant aparaturowy MNiSzW, Dec. nr IA/SP/0551/2016 "; NCBiR; 2016-2018 r.
 • W. Wojnicz - konsultant. Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych; termin realizacji: 2016-2018; Kierownik: Prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz.
 • Wojnicz W. - konsultant; (kierownik - prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz); projekt OPUS 9 pt.: „Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych"; projekt nr 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; 2016-2018;
 • Wojnicz W., Chodnicki M., Jabłońska-Brudło A., Sobierajska-Rek A., Mazur M., Kaczmarczyk M., Forysiak K., Jednachowska A.: „Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową”, 2018–2019, finansowane w ramach projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”.  Finansowanie ze źródeł NCBiR. 
 • Wojnicz W. - wykonawca, 3D-JAW (projekt finansowany z UE): „Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej"; Wojskowa Akademia Techniczna, Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu, Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Kierownik - dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof PG); 2018-03-01 do 2020-08-31
 • Załuski P.: Bon na innowacje:  Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów  ładowarek kołowych firmy Hydrometal  POIR.02.03.02-28-0003/16; 2017 -2018 r.

2017

 •  Kaliński K. J. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)). Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych”.
 • Łuczkiewicz A., Fudala-Książek S., Remiszewska-Skwarek A., Chodnicki M., Zaborowska E.; Dotacja celowa WFOŚiGW w Gdańsku pt.: „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”, 2016-2017, Politechnika Gdańska
 • Śliwiński P.  - kierownik projektu. Umowa BZ 032676 pt.: „"Praca N+B polegająca na: etap I: a) obliczeniu pola działania ciśnienia w zespole kompensacji luzów osiowych satelitów i planety w hydraulicznym silniku satelitowym;
  b) analizę położenia otworów dopływu i odpływu cieczy w płytach kompensacyjnych hydraulicznego silnika satelitowego oraz analizę średnic tych otworów;
  c) wykonaniu rysunków wykonawczych kołnierza przyłączeniowego i sprzęgła do hydraulicznego silnika satelitowego;
  etap 2: badania laboratoryjne przy małej prędkości stałej sprawdzające wartość momentu na wale silnika i wartość przecieków w rozrządzie silnika"; ZHS HYDROMECH, Lublewo; od 10 sierpnia 2017r do 31 października 2017 r.
 • Wittbrodt E., Chodnicki M., Krzysztofowicz K., Dąbrowski A.: „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”, 2017–2018, Lider firma Blue Dot Solutions Sp. z o.o. Finansowane ze źródeł NCBiR.
 • W. Wojnicz - konsultant.Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych; termin realizacji: 2016-2018; Kierownik: Prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz.
 • P. Załuski: Bon na innowacje:  Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów  ładowarek kołowych firmy Hydrometal  POIR.02.03.02-28-0003/16; 2017 -2018 

2016

 • Kaliński KJ. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)) Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych"
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu. Projekt finansowany przez NCBiR Nowe Programy Kształcenia no. POWR.03.01.00-00-N024/16 pt.: „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy". Projekt w ramach Działania3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 2016; wartość 2 094 239 PLN
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu. Grant aparaturowy MNiSzW, Dec. nr IA/SP/0551/2016 pt.: „Stanowisko specjalistyczne do badań mechanicznych i biomechanicznych nowoczesnych materiałów – biomateriałów, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych";  Gdańsk 2016-2018; wartość 4 949 000 PLN.
 • Wojnicz W. - konsultant, prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz - kierownik; Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych"; termin realizacji: 2016-2018; wartość 999 600PLN. 

2015

 • Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych” – opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) (2015-2018) K. Kaliński - kierownik projektu, M. Galewski - wykonawca
 • Śliwiński P. (kierownik projektu i główny wykonawca), Patrosz P., Załuski P.: Projekt badawczy zlecony przez firmę FAMA w Gniewie. Umowa nr 3/TB/2014 o wykonanie pracy naukowo-badawczej z dnia 24.11.2014r pt.: „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowatorskich silników satelitowych o odwróconej kinematyce”. Okres realizacji listopad 2014 – grudzień 2015. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20013, Działanie 1.4.
 • Załuski P. (kierownik projektu i główny wykonawca), Śliwiński P. (wykonawca): Badania silnika satelitowego typoszeregu SM o dużej objętości roboczej. Etap I i etap II. Umowa z firmą Stosowanie Maszyn z Katowic nr 1/2015 z dnia 23.03.2015r.
 • Załuski P. - kierownik projektu: Badania podstawowe ściśliwości cieczy hydraulicznych do ciśnień 70 MPa; Grant DSMN 031348/2015; kierownik; 2015 

Umowy realizowane na rzecz innych podmiotów na stałe lub wieloletnie świadczenie usług badawczych

2019

2018

2017

2016

 • Śliwiński P.: Opinia dotycząca naruszenia praw do zgłoszenia patentowego P.402847 pt.: "Ręczna wiertarka górnicza". Zleceniodawca: ZHS Hydromech Sp. z o. o. w Lublewie. Politechnika Gdańska, maj 2016 r.
 • Śliwiński P., Balawender A.: Opinia w sprawie patentu PL 215741 pt.: „Napęd hydrauliczny” udzielonego przez Urząd Patentowy RP na rzecz firmy Spitznas Maschinenfabrik GmbH. Zleceniodawca: Stosowanie Maszyn, Katowice. Politechnika Gdańska, kwiecień 2016 r.

2015

 

Udział w międzynarodowych programach naukowych, współpraca międzynarodowa

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Promocje dokotrantów

2019

2018

2017

 • Paweł Śliwiński – uzyskany stopień doktora habilitowanego, marzec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Satelitowe maszyny wyporowe. Podstawy projektowania i analiza strat energetycznych”.
 • Piotr Patrosz – uzyskany stopień doktora z wyróżnieniem, czerwiec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł rozprawy: „Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym”.
 • Paweł Załuski – uzyskany stopień doktora, czerwiec 2017, Politechnika Gdańska. Tytuł rozprawy: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych”.

2016

2015

Lata wcześniejsze

 • Promotor - Kaliński K., dr hab. inż.:
  Doktorant - dr inż. Jasiński K.: Nadzorowanie drgań układów nośnych robotów przemysłowych z zastosowaniem sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2008
 • Promotor - Wittbrodt E., prof. dr hab. inż.
  Doktorant - dr inż. Wojnicz W.: Modelowanie i symulacja zachowania zespołu mięśni szkieletowych w układzie ramię-przedramię (Praca wyróżniona), Obrona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, dyscyplina naukowa: Mechanika, specjalność: Biomechanika. Łódź 2009
 • Promotor - Wittbrodt E., prof. dr hab. inż.
  Doktorant - dr inż. Sieklicki W.: Analiza mikro elektro-mechanicznej platformy dla celów laparoskopii (Praca wyróżniona przez Radę Wydziału, praca wyróżniona w IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych „Młodzi Innowacyjni 2012” PIAP ScienTech, PIAP, PAR, Warszawa 2012), Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: Mechatronika. Gdańsk 2010

 

Recenzje i opinie o charakterze naukowym

2019

2018

2017

 • Galewski M., sekretarz Komisji habilitacyjnej:
  Śliwiński P.: Satelitowe maszyny wyporowe. Podstawy projektowania i analiza strat energetycznych. Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 2017.
 • Wittbrodt E. - recenzja w postępowaniu habilitacyjnym: 
  Drąg Ł. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Szczecin 2017 (rec. CK ds. Tytułów i Stopni Naukowych, pismo BCK-VI-L-6727/17 z dn. 9.06.2017)

2016

 • Wittbrodt E. - recenzja w postępowaniu habilitacyjnym: 
  Tomaszewska A. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny. Łódź 2016 (rec. CK ds. Tytułów i Stopni Naukowych, pismo BCK-VI-L-6794/16 z dn. 10.06.2016)
 • Wittbrodt E. - Recenzja całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Danucie Roman-Liu, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie (pismo z-cy Dyrektora Instytutu SRN-003-154-2016, z dn. 26.09.2016, w oparciu o decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 9.09.2016). Gdańsk 2016

2015

 

Nagrody i wyróżnienia

2019

2018

2017

2016

 • Dr hab. inż. Paweł Śliwiński: Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia naukowe w roku 2016
 • Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt: nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w 2016 roku

 

Funkcje w organizacjach, radach naukowych i towarzystwach

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG

 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 2003
 • Członek Towarzystwa Konsultantów Polskich, 2003
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN, 2004Członek Polskiego Komitetu Teorii Mechanizmów i Maszyn przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, 2005
 • Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktyki Wydziału Mechanicznego PG, 2005
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia Ustawicznego PG, 2005
 • członek zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 2003
 • członek Towarzystwa Konsultantów Polskich, 2003
 • członek Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, 2007

prof. dr hab. inż., Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG

 • Senator RP
 • Członek Komitetu Honorowego Konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości, Gdańsk
 • Członek Konwentu "Zasłużony dla rozwoju Regionu Gdańskiego", przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Gdańsku
 • Biegły sądowy w zakresie "badania materiałów i wytrzymałości konstrukcji oraz budowy i eksploatacji maszyn"
 • Członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
 • Członek Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
 • Członek Rady Naukowej Akademii LOTOS
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych do Krajowego Programu Ramowego lub Programu Wieloletniego przy Ministrze Edukacji i Nauki
 • Członek Sekcji Metod Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Komitetu Budowy Maszyn The Archive of Mechanical Engineering
 • Przewodniczący Rady Fundacji Gdańskiej
 • Członek Research Board of Advisors, American Biographical Institute, Inc.
 • Członek Grupy Refleksyjnej działającej pod patronatem Prezydenta
 • Członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
 • Członek Rady Programowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Centrum Kompetencji w zakresie Badań Stosowanych w Technice Morskiej CEMTAR
 • Członek Komitetu Sterującego Polskiego Forum Przemysłów Morskich przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej
 • Członek Rady Naukowo-Programowej Centrum HEWELIANUM. Gdańsk
 • Członek Editorial Board of International Journal of Applied Mechanics and Engineering
 • Członek Rady Muzeum - Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (od 2002)
 • Członek Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (od 2003)
 • Członek Rady Naukowej Akademii LOTOS (od 2004)
 • Członek Komitetu Sterującego Polskiego Forum Przemysłów Morskich przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej (od 2004)
 • Członek Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Edukacja Regionalna (2004-2005)
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych do Krajowego Programu Ramowego lub Programu Wieloletniego (2005-2007)
 • Członek Kapituły Medali za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej (do 2007)
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Podstawowych (2007-2008)
 • Członek Komitetu Honorowego 20-lecia Politechniki Otwartej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008
 • Członek Kapituły Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza (od 2008)
 • Przewodniczący Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, Ministerstwo Edukacji Naukowej, Warszawa (2008-2014)
 • Członek Rady Nadzorczej Collegium Pomerania Sp. z o.o. (2007-2008)
 • Członek Rady Nadzorczej Pomerania Mostostal-Chojnice Sp. z o.o. (od 2009)
 • Członek Komitetu Honorowego XIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, organizowaną przez NOT, pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego (2009)
 • Członek Rady Naukowo-Programowej Centrum HEWELIANUM, Gdańsk (od 2005)
 • Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN (od 2007)
 • Członek Sekcji Dynamiki Układów, Komitet Mechaniki PAN (od 2002)

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

 • Członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji CYLINDER, 2015
 • Redaktor działu maszyny i układy hydrauliczne w dwumiesięczniku Hydraulika i Pneumatyka, 2013

Konferencje naukowe

2019

2018

 • Chodnicki M., Wszelak K..: „Klaster praktyk zawodowych dla inżynierów przyszłości gotowych do pracy w przemyśle" -   II Konferencja Edukacja Dualna - EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0
 • Jasiński R.: „Badania hydraulicznych pomp zębatych podczas rozruchu w warunkach szoku termicznego" - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
 • Jasiński R.: "Hydraulically driven machines and devices operated in low ambient temperatures" - 5th International Conference, Low Temperature and Waste Heat Use in Energy Supply Systems Waste Heat Recovery Systems on Ships, 25th of October 2018
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania – procedura modalna. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura eksploatacyjna. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R., Morawska N.: Reduction of the vibration level during milling by minimising the work of cutting forces. XXVI International Scientific Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems. Wrocław, 13-15.09.2018.
 • Kaliński K. J., Kowalska B.: Metoda poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Morawska N., Nather M.: Koncepcja zastosowania technik projektowania mechatronicznego w rozwiązywaniu problemów leczenia ortodontycznego. Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Wisła, 18-20.05.2018.
 • Lipiński K.: "Impacts in case of triple unilateral constraint system:; The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics
 • Patrosz P., Zaleska M.: „Wpływ właściwości cieczy hydraulicznej na wartość skoków ciśnienia w komorach pomp tłoczkowych osiowych"; Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
 • Wittbrodt E., Kaliński K. J.: Dynamika i sterowanie złożonych systemów mechatronicznych i biomechanicznych. Sesja Naukowa z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Krzysztofa Marchelka. Szczecin, 16.11.2018.
 • Wojnicz W., Lubowiecka I., Tomaszewska A., Szepietowska K., Bielski P.:"Jaw biomechanics: estimation of activity of muscles acting at the temporomandibular joint";Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2018
 • Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E.: "Determination of the relationship between lower limb muscle activities, centre of mass and centre of pressure displacement over stepping";  The 8 

2017

 • Galewski M., Orzechowski A.: Spectral-based modal parameters identification with multiple particle swarms optimization. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J.: Rozwiązania mechatroniczne w zastosowaniu do nadzorowania wybranych procesów dynamicznych. Seminarium Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Gdańsk, 01 marca 2017 r.
 • Kaliński K. J.: Control of processes. Seminarium z okazji wizyty na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej gości z Niemiec: prof. H.-E. Rikeita i S. Ohmstedta. Gdańsk, 09 czerwca 2017 r.
 • Kaliński K. J.: A surveillance of dynamic processes in various mechatronic systems (Keynote lecture). ICMEM’2017: International Conference on Mechanical Engineering & Mechanics: Industrial Engineering, Mechatronics and Industry Future. Metz, France, December 10-12, 2017.
 • Kaliński K. J., Bondarczuk B.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych optymalizacji sztywności zamocowania przedmiotu obrabianego. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Technika wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017
 • Kaliński K .J., Galewski M. A., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. VII Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe. Khmelnytskyi – Medzhybizh, 18 – 21.10.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M., Morawska N.: Optimization of spindle speed during milling of high-dimensional structures with the use of techniques of experiment-aided virtual prototyping. ICMEM’2017: International Conference on Mechanical Engineering & Mechanics: Industrial Engineering, Mechatronics and Industry Future. Metz, France, December 10-12, 2017.
 • Kaliński K. J., Mazur M., Kapliński J.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych modyfikacji mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Lipiński K.: Proportional-derivative and model-based controllers used for a serial type manipulator in case of a variable mass payload; 8th ECCOMAS Thematic conference on MULTIBODY DYNAMICS, Praga (Czechy), 19.06.2017-22.06.2017, s. 251-252 (abstrakt
 • Mazur M., Galewski M. A., Kaliński K. J.: Operational modal analysis of the large structure workpieces. 13th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, Kazimierz Dolny, 12-14.06.2017.
 • Mazur M., Kaliński K. J.: Hardware simulations of the milling process. 4th International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications. Gliwice, Wisła-Jawornik, 13-15.09.2017.
 • Poznański K., Ruda P., Rusinek J., Śliwiński P.: „Wyroby firmy FAMA Sp. z o. o.”.  XVIII Warsztaty Górnicze z cyklu „Górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój” pod patronatem Głównego Geologa Kraju oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 21-23 czerwca 2017, Gniew.
 • Wojnicz W.: Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Referat „Metoda wyznaczania aktywności mięśni biorących udział w realizacji chodu symetrycznego”, Warszawa, marzec 2017, zasięg – K, forma prezentacji – referat.
 • Wojnicz W.: Międzynarodowa Konferencja „Shell Structures: Theory and Application”, Gdańsk, Referat „FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure”, Gdańsk, październik 2017, zasięg – M, forma prezentacji – referat.
 • Wojnicz W.: Wybrane aspekty biomechaniki układu mięśniowo-szkieletowego oraz zastosowanie elektromiografii do analizy biomechanicznej. Seminarium PTMTiS Oddział Gdańsk, Politechnika Gdańska 05.12.2017.

2016

 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M.: Modelling and simulation of the self-excited chatter vibration. PERMAS USERS’ CONFERENCE. Stuttgart-Germany, 14-15.04.2016.
 • Kaliński K. J.: Zmodyfikowana metoda wyznaczania prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych. XVI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 02-03.06.2016.
 • Kaliński K. J., Chodnicki M., Galewski M., Mazur M.: Systemy mechatroniczne w nadzorowaniu układów mechanicznych. Sympozjum Naukowo-Praktyczne URZĄDZENIA I SYSTEMY MECHATRONICZNE. Suwałki-Gawrych Ruda, 09-11.06.2016.
 • Kaliński K. J.: Aktywność naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w świetle najnowszych wyzwań. Konferencja Fahrenheit 2016 Costal, Offshore and Ocean Engineering. Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
 • Kaliński K. J.: A concept of mechatronic design for a surveillance of dynamic systems. Konferencja Fahrenheit 2016 Costal, Offshore and Ocean Engineering. Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
 • Kaliński K.J., Kowalska B.: Analiza wyników symulacji zderzeń pojazdów z wykorzystaniem zasady pędu. XXIX Konferencja Naukowa PRMR. Zakopane 25-27.01.2016
 • Krzysztof Bobrowski, Wiktoria Wojnicz, Krzysztof Lipiński. Analiza numeryczna własności mechanicznych wypełnienia wydruku 3D oraz tworzenie modelu uproszczonego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2016
 • Barański R., Sieklicki W.: Projekt i ewaluacja działania dynamometru ręcznego : streszczenie — A hand dynamometer design and testing : abstract, W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk — s. 7.

2015

 •  Lipiński K.: Collaboration between a proportional-derivative and a model-based controllers in case of a variable mass redundantly articulated manipulators// International Conference : Mechatronics: Ideas for Industrial Applications/ Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2015, s.1-10
 •  Lipiński K.: Damping Amplification Caused by a Mechanism that Trans-pass Trough its singular Position// ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015/ ed. J.M. Font-Llagunes Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2015, s.520-531
 • Lipiński K.: Proportional-derivative and Model-based Controllers for Control of a Variable Mass Manipulator// XXII International Symposium Research-Education-Technology; 4th International Conference Low Temperature and Waste Heat Use in Communal and Industrial Energy Supply Systems : Conference Proceedings/ ed. S. Smolen Bremen: Hochschule Bremen, 2015, s.85-90
 • Wojnicz W., Lipiński K., A redundantly actuated 4RRR planar parallel manipulator and sensitivity of its trajectory inexactness to inertia parameters of its limb. 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol. 1, ed. M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Gdańsk, Politechnika Gdańska, 2015, s. 473-474

Akredytacje laboratoriów, wdrożenia systemów jakości

 1. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
 2. Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów: Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków nr TT/83/710405/07 ważne do dn. 25.02.2010
 3. Laboratorium Badań Materiałów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej: Księga Jakości, Gdańsk 2006, zgodna z PN-EN ISO 17025:2005
 4. Maszyny wytrzymałościowe znajdujące się w Laboratorium Badań Materiałów Wydziału Mechanicznego PG posiadają ważne (odnawiane) świadczenia wydane przez Okręgowy Urzędowy Miar w Gdańsku