Publikacje w roku 2016

1. Artykuły w pismach JCR (lista A)

 • Galewski M.A., 2016, Spectrum-based Modal Parameters Identification with Particle Swarm Optimisation, Mechatronics, vol. 37, ss. 21-32.
 • Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control of 2-wheeled mobile robot at energy performance index. Mechanical Systems and Signal Processing 2016, 70-71, 373-386, 15 rys. bibliogr. 33 poz. Lista A, 45 pkt.
 • Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control at energy performance index of the mobile robots following dynamically created trajectories. Mechatronics 2016, 37, 79-88, 14 rys. bibliogr. 25 poz. Lista A, 30 pkt.
 • Lipiński Krzysztof: Modeling and control of a redundantly actuated variable mass 3RRR planar manipulator controlled by a model-based feedforward and a model-based-proportional-derivative feedforward–feedback controller. Mechatronics Vol. 37, (2016), s.42-53 (30 pkt)
 • Ludwicki M., Zagrodny B., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Influence of additional loads on chosen gait parameters and muscles activity, Vibrations in Physical Systems (VIBSYS 2016), vol. XXVII, ed. Cempel C., Dobry M.W., Stręk T., Poznan, 2016, s. 227-236 (Scopus)
 • Śliwiński P.: The basics of design and experimental tests of the commutation unit of a hydraulic satellite motor// Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 16, iss. 4 (2016), s. 634-644. DOI: 10.1016/j.acme.2016.04.003
 • Wojnicz W., Olszewski H., Lipiński K., Wittbrodt W., Numerical Model of Femur Part. Dynamical Systems: Modelling, vol. 181, red. Awrejcewicz J., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2016, s. 421-435 (Web of Science i Scopus)

2. Artykuły w pismach recenzowanych (lista B)

 • Gerigk M. K. Modeling of combined phenomena affecting an AUV stealth vehicle. TRANSNAV the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 10, Number 4, December 2016, DOI: 10.12716/1001.10.04.18
 • Szkodo M., Stanisławska A., Śliwiński P.: On the durability of the hydraulic satellite motor working mechanism in overload condition. Advances in Materials Science. Vol. 16., iss. 1 (2016), s.35-46. DOI: 10.1515/adms-2016-0004
 • Lipiński Krzysztof. Proportional-Derivative and Model-Based Controllers for Control of a Variable Mass Manipulator. Applied Mechanics and Materials, 2016, Vol. 831, , s.54-62
 • Kaliński K. J., Mazur M.: Identification of Kinematic Excitation Function by the Modal Coordinates Estimation of the System's Dynamics. Solid State Phenomena 2016, 248, 169-174, 3 rys. bibliogr. 6 poz. 5 pkt. 
 • Osiński P., Patrosz P.: Badania dynamicznych przebiegów ciśnienia w pompach wyporowych z wykorzystaniem czujników piezoelektrycznych, Napędy i sterowanie nr 11/2016.
 • Śliwiński P. Rozrząd silnika satelitowego z obracającym się korpusem. Napędy i Sterowanie, nr 10/2016.

3. Monografie

 

4. Rozdziały w monografiach

 • Barański R., Sieklicki W.: Projekt urządzenia do badania siły zacisku z wykorzystaniem druku 3D, W: Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej, red. Dominik Mleczko, Agnieszka Ozga — Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016, Krakóws. 108–119, ISBN: 978-83-61402-37-4.
 • Creuillot V., Dreistadt C., Kaliński K. J., Lipinski P.: Mechatronic Design Towards Investigation of the Temporo-Mandibular Joint Behaviour. W: Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications (editors: J. Awrejcewicz, K. J. Kaliński, R. Szewczyk, M. Kaliczyńska). Springer International Publishing Switzerland 2016, s. 15-32, 12 rys. 1 tab. bibliogr. 23 poz.
 • Kaliński K. J., Chodnicki M., Kowalska B., Kmita P.: Analysis of Crash Computation on a Basis of the Principle of Linear Momentum and Kinetic Energy. W: Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications (editors: J. Awrejcewicz, K. J. Kaliński, R. Szewczyk, M. Kaliczyńska). Springer International Publishing Switzerland 2016, s. 113-129, 14 rys. 1 tab. bibliogr. 11 poz.

5. Pozostałe publikacje recenzowane

 • Wojnicz Wiktoria, Olszewski Henryk, Lipiński Krzysztof, Wittbrodt Edmund: Numerical Model of Femur Part, W: Dynamical Systems: Modelling (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics), 2016, Springer,.(15 pkt)
 • Morawska N., Wojnicz W., Stawicki M., Zastosowanie EMG do analizy wybranych ruchów kończyny górnej. Aktualne Problemy Biomechaniki, 11/2016, s. 103-108

6. Inne publikacje

 • Barański R., Wojnicz W., Moskała U., Best parameter for force grip estimation based on sEMG signal „BIOMECHANICS 2016”. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Biała Podlaska, 2016, s. 45-46.
 • Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., Biomechanical model for gait analysis in a sagittal plane, „BIOMECHANICS 2016”. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Biała Podlaska, 2016, s. 311-312.
 • Wojnicz W., Barański R., Wittbrodt E., Estimation of influence of upper limb stabilization on the  isometric grip „BIOMECHANICS 2016”. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Biała Podlaska, 2016, s. 309-310.
 •  Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Awrejcewicz J., Cooperation of mono- and bi-articular muscles: human lower limb „BIOMECHANICS 2016”. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Biała Podlaska, 2016, s. 321-322.

7. Redakcja publikacji

 • Artykuły:
  Frontiers in Neuroscience|Neural Technology:  "Compensation or Restoration: Closed-Loop Feedback of Movement Quality for Assisted Reach-to-Grasp Exercises with a Multi-Joint Arm Exoskeleton" by Florian Grimm, Georgios Naros and Alireza Gharabaghi, (editor: W. Sieklicki)
  Frontiers in Robotics and AI|Humanoid Robotics: "HYDROïD humanoid robot head with perception and emotion capabilities : Modeling, Design and Experimental Results" by Samer Alfayad, Mohamad Elasswad, Ahmad Ibrahim, Arnaud Blanchard, Nils Beausse and Philippe Gaussier, (editor: W. Sieklicki)
  Frontiers in Robotics and AI|Humanoid Robotics: "
  Finding Your Way from the Bed to the Kitchen: Re-enacting and Re-combining Sensorimotor Episodes Learned from Human Demonstration" by Erik A. Billing, Henrik Svensson, Robert Lowe and Tom Ziemke, (editor: W. Sieklicki)
 • Monografia:
  Mechatronics:" Ideas, Challenges, Solutions and Applications", (editors: J. Awrejcewicz, K. J. Kaliński, R. Szewczyk, M. Kaliczyńska), Springer International Publishing Switzerland 2016
 • Numer czasopisma JCR:
  Mechatronics 2016, Vol. 37 (30 JCR), "Theoretical and Applied Aspects of Modern Mechatronics", Guest editors: Jan Awrejcewicz and Krzysztof J. Kaliński.

8. Wystąpienia na konferencjach

 • Barański R., Sieklicki W.: Projekt i ewaluacja działania dynamometru ręcznego : streszczenie — A hand dynamometer design and testing : abstract, W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk — s. 7.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M.: Modelling and simulation of the self-excited chatter vibration. PERMAS USERS’ CONFERENCE. Stuttgart-Germany, 14-15.04.2016.
 • Kaliński K. J.: Zmodyfikowana metoda wyznaczania prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych. XVI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 02-03.06.2016.
 • Kaliński K. J., Chodnicki M., Galewski M., Mazur M.: Systemy mechatroniczne w nadzorowaniu układów mechanicznych. Sympozjum Naukowo-Praktyczne URZĄDZENIA I SYSTEMY MECHATRONICZNE. Suwałki-Gawrych Ruda, 09-11.06.2016.
 • Kaliński K. J.: Aktywność naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w świetle najnowszych wyzwań. Konferencja Fahrenheit 2016 Costal, Offshore and Ocean Engineering. Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
 • Kaliński K. J.: A concept of mechatronic design for a surveillance of dynamic systems. Konferencja Fahrenheit 2016 Costal, Offshore and Ocean Engineering. Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
 • Kaliński K.J., Kowalska B.: Analiza wyników symulacji zderzeń pojazdów z wykorzystaniem zasady pędu. XXIX Konferencja Naukowa PRMR. Zakopane 25-27.01.2016
 • Krzysztof Bobrowski, Wiktoria Wojnicz, Krzysztof Lipiński. Analiza numeryczna własności mechanicznych wypełnienia wydruku 3D oraz tworzenie modelu uproszczonego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2016
 • Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E.: „Biomechanical model for gait analysis in a sagittal plane”;  Międzynarodowa  Konferencja  „BIOMECHANICS 2016”, Łódź 2016
 • Wojnicz W., Barański R., Wittbrodt E.: „Estimation of influence of upper limb stabilization on the isometric grip”, Międzynarodowa  Konferencja  „BIOMECHANICS 2016”, Łódź 2016

9. Projekty badawcze

 • Awrejcewicz J.-kierownik, Wojnicz W. - konsultant;  Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych; termin realizacji: 2016-2018; No. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; wartość: 999 600PLN. 
 • Łuczkiewicz A., Fudala-Książek S., Remiszewska-Skwarek A., Chodnicki M., Zaborowska E.; Dotacja celowa WFOŚiGW w Gdańsku pt.: „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”, 2016-2017, Politechnika Gdańska
 • Kaliński K. J. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)) Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych"

10. Patenty

 • Becchi F., Sale P., Sieklicki W., Stellin G.:  "Aid device for the movement and/or rehabilitation of one or more fingers of a hand".  Patent nr: WO2016088071 A1. Data publikacji: 2016.06.09
 • Kaliński Krzysztof, Galewski Marek, Mazur Michał. Sposób nadzorowania drgań zwłaszcza podczas frezowania przedmiotów podatnych. Politechnika Gdańska. Polska. Zgłosz. P. 416446 z 10.03.2016.
 • Kaliński Krzysztof, Galewski Marek, Mazur Michał. Sposób badania własności dynamicznych komponentu konstrukcji mechanicznej. Politechnika Gdańska. Polska. Zgłosz. P. 11/16EP (European Patent Office) z 26.02.2016.
 • Śliwiński P., Patrosz P., Osiecki L.: „Płynowa maszyna wyporowa z satelitowym mechanizmem roboczym o odwróconej kinematyce”. Patent nr PL223907 z dnia 07.03.2013r. (przyznany 30.11.2016)

11. Ekspertyzy

 • Śliwiński P.: Opinia dotycząca naruszenia praw do zgłoszenia patentowego P.402847 pt.: "Ręczna wiertarka górnicza". Zleceniodawca: ZHS Hydromech Sp. z o. o. w Lublewie. Politechnika Gdańska, maj 2016 r.
 • Śliwiński P., Balawender A.: Opinia w sprawie patentu PL 215741 pt.: „Napęd hydrauliczny” udzielonego przez Urząd Patentowy RP na rzecz firmy Spitznas Maschinenfabrik GmbH. Zleceniodawca: Stosowanie Maszyn, Katowice. Politechnika Gdańska, kwiecień 2016 r.