SYSTEM KSZTAŁCENIA

WSTĘP

Dążenie do integracji w Europie wiąże się z wprowadzaniem zunifikowanych wyrobów. W ramach międzynarodowego podziału pracy, współpracujące firmy powinny posługiwać się zunifikowanymi procedurami produkcyjnym i kontrolnymi, a także kadrą spełniającą zunifikowane wymagania, dysponujące określonym wykształceniem i odpowiednimi kompetencjami. Procesy unifikacji mają również miejsce w zakresie spawalnictwa i wyrażają się poprzez przyjęcie norm, powszechnie stosowanych w Unii Europejskiej. Normy te wymagają stosownego szkolenia i zastosowania odpowiednich kryteriów oceny kompetencji personelu spawalniczego wszystkich szczebli nadzoru procesów spawalniczych, uważanych za specjalne. Dotyczy to także personelu najwyższego szczebla nadzoru spawalniczego w zakładach produkcyjnych, montażowych i remontowych, stosujących procesy spawalnicze, a więc personelu z wyższym wykształceniem technicznym – inżynierów spawalników. Szkolenie personelu spawalniczego odbywa się zatem według wymagań zunifikowanych. Ma to również miejsce w ramach procesu nauczania szkoły wyższej i jest jego częścią. Pozostała część szkolenia według wymagań zunifikowanych może odbywać się również w Politechnice Gdańskiej lub w dowolnym ośrodku szkolenia według zunifikowanych wymagań, uznanym przez IIW ANB (International Institute of Welding Authorised National Body). Szkolenie w Politechnice Gdańskiej jest częścią szkolenia personelu spawalniczego w Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjmuje się tu takie same zasady postępowania jakie stosuje się przy: zatwierdzaniu ośrodków szkoleniowych i zatwierdzaniu kursów, jakie określone zostały dla całego systemu szkolenia i certyfikacji, oraz zasady funkcjonowania zatwierdzonych ośrodków szkoleniowych IIW ATB (International Institute of Welding Authorised Training Body), szczególnie przy przyjmowaniu kandydatów na szkolenia personelu spawalniczego. Zasady te zostały przyjęte przez Ośrodek Certyfikacji i zatwierdzone przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (International Institute of Welding).  Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) całkowicie i bez wyjątków zaakceptował system i wymagania wcześniej wdrożonego, zunifikowanego szkolenia Europejskich Inżynierów Spawalników (EWE – Wuropean Welding Engineer) realizowanego przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF), Stąd, szkolenie EWE jest równoznaczne ze szkoleniem IWE (Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika). Obecnie zaś, po okresie przejściowym obowiązywania równoległego dwóch systemów, zrezygnowano z wydawania dyplomów Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE).

DEFINICJE

Przyjmuje się definicje i określenia takie, jak w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 23. Czerwiec 2021r.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowe dokumenty prawne określające tryb i zakres szkolenia według zunifikowanych wymagań to:

  • Programy nauczania,
  • Regulamin studiów w Politechnice Gdańskiej,
  • Dokument IIW: Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners, Personnel With Qualification for Welding Coordination. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification. IAB-252r2-19, January 2019.
  • Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego. Wydanie 23. czerwiec 2021r. Instytut Spawalnictwa. 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Warunkiem przyjęcia na odpowiedni moduł/moduły szkolenia według zunifikowanych wymagań jest:

•           złożenie wymaganych dokumentów,

•           spełnienie wymagań minimalnych (zasady przyjęcia na szkolenie ..... - w zakładce do pobrania),

•           podpisanie umowy i spełnienie wymagań z niej wypływających.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie według zunifikowanych wymagań IWE przebiega zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1.

Rys. 1. Schemat systemu szkolenia IWE; Intermediate examination - egzamin pośredni, WE – egzamin pisemny, OE – egzamin ustny,  IWE 1-część 1, IWE 2 – część 2, IWE 3 – część 3 szkolenia. 

EGZAMIN

Obecnie egzamin pośredni odbywa się po zakończeniu części IWE I i IWE II. Egzamin ten odbywa się pod nadzorem i według pytań Krajowego Ośrodka Certyfikacji.

Warunki prowadzenia egzaminu pośredniego i końcowego określone są w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 23. Czerwiec 2021r. Instytut Spawalnictwa.

ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA

Po ukończeniu szkolenia Ośrodek wydaje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, określające dane osoby szkolonej, poziom szkolenia (moduł), frekwencję w zajęciach. Nie określa się okresu ważności świadectwa. Świadectwo ukończenia jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia wyższego stopnia lub przystąpieniu do egzaminu końcowego IWE. Ponadto uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, jeśli szkolenie odbywało się w takim trybie.

POUFNOŚĆ

Poufność informacji uzyskanych w trakcie wykonywania działań związanych ze szkoleniem jest zapewniona, zgodnie z wymaganiami stosownej ustawy o ochronie danych osobowych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Osoby egzaminowane, które nie zgadzają się z decyzjami bądź ocenami uzyskiwanymi w trakcie szkolenia mają prawo odwołać się do Ośrodka Certyfikacji (ANB).