STUDIA PODYPLOMOWE "MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE II i  IWE III"

 

Studia adresowane są do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Enginner - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy nauczania.

 Kierownik studiów:    każdorazowo powoływany przez Rektora PG

16 edycja: dr hab. inż. Grzegorz Rogalski, prof. PG

17 edycja: dr hab. inż. Grzegorz Rogalski, prof. PG

Zarządzanie i administrowanie kształceniem:

dr inż. Tomasz Kozak, doc. PG

W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2020 z 8.04.2020r. w sprawie przeciwdziaania rozpowszechnianiu się COVID-19 wśród społeczności PG, Zarządzeniem Rektora PG nr 71/2020 z dnia 16.10.2020r., Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2021 z 14.01.2021r. oraz decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia 17.10.2020r., nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminów związanych z rozpoczęciem i kontynuacją studiów podyplomowych. Dotyczy to w szczególności studiów podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 16 edycji.
Jeśli zaistnieją nowe okolicznści, przedstawimy w tym miejscu stosowny komunikat. Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację, choć ma ona przyczyny obiektywne, niezależne od Ośrodka Kształcenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników.
16 edycja: W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, zjazdy planowane na 3 i 4.12.2021r. oraz 17 i 18.12.2021r. zostały przesunięte na 21 i 22.01.2022r. oraz 28 i 29.01.2022r. Zaktualizowany plan zajęć i harmonogram laboratoriów z SPS przedstawiono w zakładce "do pobrania". 
 

Czas trwania studiów:    

 337 godz. Zajęcia w ciągu 23 weekendów.

Edycja 16: 08.10.2021 - 28.02.2023

Edycja 17: 31.03.2023 - 30.06.2024

Zjazdy trwają od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (od godziny 08:00 do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie. Ponadto po zakończeniu zajęć w Politechnice Gdańskiej uczestnicy wyjeżdżają na jeden tydzień do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na około 16 godzin zajęć i egzamin końcowy. Plan zajęć znajduje się w zakładce Do pobrania.

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie części IWE II i IWE III,
 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych pod nazwą Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III wydane przez Politechnikę Gdańską,
 • Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (po zdaniu egzaminu końcowego). 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów,
Zakład Inżynierii Spajania
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel: 583472021
e-mail: iwe.wm@pg.edu.pl lub  tkozak@pg.edu.pl

Ilość miejsc:    
Max. 50

Przy liczbie zgłoszeń wiekszej od liczby miejsc, zamyka się listę podstawową i tworzy listę rezerwową. Data wpływu zgłoszenia (kompletnego) decyduje o wpisaniu na listę podstawową lub rezerwową.

Koszt Studiów:    

Szacunkowy koszt studiów:

Edycja 16: Koszt około 10200 zł

Edycja 17: Koszt zostanie podany na 3 miesiące przed zakończeniem rekrutacji

oraz koszty dojazdu i utrzymania w Gliwicach w okresie 1 tygodnia. Z kwoty tej, około 3000 zł uczestnicy przelewają na konto Instytutu Spawalnictwa za około 16 godzin szkolenia (kwota ta ustalana jest przez Instytut Spawalnictwa i może ulec zmianie), egzamin końcowy i wydanie dyplomu IWE (w terminie tuż przed wyjazdem), a pozostałą część, na konto Politechniki Gdańskiej. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na rzecz Politechniki Gdańskiej na trzy raty. PG wystawia faktury VAT. Możliwe jest dokonywania wpłat przez sponsorów.

Termin zakończenia rekrutacji zasadniczej:    

16 edycji: 15.04.2020r.

17 edycji: 28.02.2023r.

Zastrzegamy, że dynamiczna pandemia może skomplikować sytuację związaną z planowanym na 8.10.2021r. rozpoczęciem studiów.

Dokumenty niezbędne do rejestracji (proszę przesłać na adres iwe.wm@pg.edu.pl lub tkozak@pg.edu.pl): 

 1. Zgłoszenie na studia podyplomowe IWE II i IWE III na odpowiednim druku - w materiałach "do pobrania",
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe - druk PG - w materiałach "do pobrania",
 3. Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego (od kolumny A)  - w materiałach "do pobrania",
 4. Dyplom/odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub dokument zeskanowany,
 5. Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu lub całego suplementu do dyplomu),
 6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie IWE I, lub równoważnego,
 7. Wniosek o przystąpienie do kursu/egzaminu i uzyskanie dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (wersja 13) - w materiałach "do pobrania".

Uwaga: Prosimy przesyłać pocztą internetową załączniki w plikach zapisanych w powszechnie używanych formatach (Word, Excel, Adobe Acrobat, z naswami odpowiadającymi zawartościom. 

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują komplet materiałów pomocniczych w formie elektronicznej.

Program zajęć:

Program Studiów obejmuje przedmioty:

Dla edycji 16:

 • Sterowanie procesami spawalniczymi - 60 godz.
 • Procesy Spawalnicze - 49 godz.
 • Materiały i ich zachowanie przy spawaniu - 82 godz.
 • Konstrukcja i projektowanie - 48 godz.
 • Fabrykacja, stosowane technologie - 98 godz.

Łączna ilość zajęć  - 337 godz. + 2 godz. wstęp i zakończenie.

Plan zjazdów i zajęć:

Do pobrania na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć.

 Warunkiem uruchomienia studiów jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy (16 - 50 osób). Liczba maksymalna uczestników to 50 osób.

Z tego zarezerwuje się odpowiednią ilość miejsc dla uczestników Kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - 16 lub 17 edycji.

Warunki pozytywnego zaliczenia:

 • Obecność na zajęciach (minimum 90% zajęć objętych planem - dotyczy obecności na zajęciach każdego z przedmiotów),
 • Zaliczenie laboratoriów w zakresie części IWE II i IWE III,
 • Zaliczenie egzaminu przejściowego (po części IWE II), który warunkuje uczestnictwo w części IWE III,
 • Zaliczenie 4 egzaminów z przedmiotów: Procesy ..., Materiały ..., Konstrukcja ..., Fabrykacja... (Sposób egzaminowania - wg zasad, na których opiera się egzamin IWE, próg zaliczeniowy - min. 60% maksymalnej, możliwej ilości punktów).

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończenie części IWE I
 • lub ukończenie studiów wyższych o specjalności "spawalnictwo", udokumentowane zrealizowaną praca dyplomową/projektem inżynierskim ściśle z zakresu "spawalnictwa"

Szczegóły przedstawiono w oddzielnym dokumencie - Zasady przyjęcia na szkolenia IWE/EWE - patrz zakładka Do pobrania.

 Plan zajęć edycji 16 przedstawiono w zakładce "do pobrania "

     

Początek zajęć o godz. 8.00 w sali nr 138 Budynku Wydziału Mechanicznego - Budynek nr 40.

Ostateczne zakwalifikowanie uwarunkowane jest:

 • dostarczeniem w czasie pierwszych zajęć wszystkich niezbędnych dokumentów (jesli nie zostały wcześniej dostarczone), to jest:
  • oryginał dyplomu/odpis dyplomu - do wykonania kopii uwierzytelnionej, lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez wydającą dyplom uczelnię,
  • kopia strony indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub kopia całego suplementu dyplomu,
  • dowód tożsamości - do wglądu,
 • podpisaniem umowy z Politechniką Gdańską (2 egz.) oraz
 • spełnienie warunków wstępnych dopuszczenia do kształcenia i egzaminu końcowego IWE.

Koszt studiów edycji 16 wynosi  7200,00zł. Odpłatność wnoszona będzie na podstawie zawartej umowy. Możliwe jest finansowanie kształcenia przez sponsorów (np. zakład zatrudniający uczestnika) po spełnieniu odpowiednich warunków. Sponsor oświadcza na stosownym druku (w plikach do pobrania), że dokona wpłaty za uczestnika, PG wystawia fakture proforma, która jest podstawą wpłaty, po czym PG wystawia fakturę ostateczną.

Wpłatę za studia 16 edycji, w wysokości  7200zł  należy przelać na konto bankowe nr:

   03 1090 1098 0000 0001 4732 7971         prowadzone przez Santander Bank Polska

W tytule właty prosze wpisać: Zadanie finansowe  nr   034726, Nazwisko i Imię słuchacza studiów.

Warunki odpłatności za studia 16 edycji zostaną podana w podpisanej umowie ze słuchaczami.

Na podstawie nowego Regulaminu Studiów Podyplomowych (tekst w plikach do pobrania), uczestnicy muszą przejść procedurę E-REKRUTACJI.
Okres E-REKRYTACJI dla edycji 16: 20.09.2021r. - 31.10.2021r. 
E-REKRUTACJA odbywa się poprzez stronę główną PG. Można posłużyć się następującym linkiem: https://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe
Plan zajęć pierwszego zjazdu:

- Informacja ogólna

- przekazanie dokumentów (oryginał dyplomu/odpisu dyplomu)

- e-rekrutacja

- zajęcia według harmonogramu - patrz pliki do pobrania.