STUDIA PODYPLOMOWE "MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE II i  IWE III"

 

Studia adresowane są do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Enginner - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy nauczania.

 Kierownik studiów:    każdorazowo powoływany przez Rektora PG

15 edycja: dr inż. Wojciech Kiełczyński, doc. PG

16 edycja: dr inż. Wojciech Kiełczyński, doc. PG

Zarządzanie i administrowanie kształceniem:

dr inż. Tomasz Kozak, doc. PG

W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2020 z 8.04.2020r. w sprawie przeciwdziaania rozpowszechnianiu się COVID-19 wśród społeczności PG, Zarządzeniem Rektora PG nr 71/2020 z dnia 16.10.2020r., Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2021 z 14.01.2021r. oraz decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia 17.10.2020r., nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminów związanych z rozpoczęciem i kontynuacją studiów podyplomowych. Dotyczy to w szczególności studiów podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 16 edycji.
Zarządzenia Rektora PG dostępne jest na witrynie PG.

16 edycja: Planowana data rozpoczęcia: 09.10.2020r. Zakończenie: 15.01.2022r. - NIEAKTUALNA

Po korekcie: Data rozpoczęcia:  28.11.2020r. Zakończenie:  31.03.2022r. - NIEAKTUALNA
Zajęcia na studiach podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik rozpoczynają się od zajęć laboratoryjnych (części IWE II), zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i muszą się odbywać w sposób tradycyjny, to jest w obecności słuchaczy/studentów. W obecnej sytuacji, zgodnie z decyzją Dziekana, jak wyżej, nie ma zgody na prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej. Wobec powyższego, termin rozpoczęcia studiów musi ulec przesunięciu do końca semestru zimowego, a więc do 28 stycznia 2021r. Decyzją Rektora PG z 14.01.2021r. okres ten został przedłuzony na cały semestr letni roku akademickiego 2020/2021.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną oraz powyższe zarządzenia, planowany termin rozpoczęcia zajęć na studiach podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 16 edycji, to PAŹDZIERNIK 2021R.
Jeśli zaistnieją nowe okolicznści, przedstawimy w tym miejscu stosowny komunikat. Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację, choć ma ona przyczyny obiektywne, niezależne od Ośrodka Kształcenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników.
 

Czas trwania studiów:    

 337 godz. Zajęcia w ciągu 23 weekendów.

Zjazdy trwają od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (od godziny 08:00 do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie. Ponadto po zakończeniu zajęć w Politechnice Gdańskiej uczestnicy wyjeżdżają na jeden tydzień do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na około 16 godzin zajęć i egzamin końcowy. Plan zajęć znajduje się w zakładce Do pobrania.

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie części IWE II i IWE III,
 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych pod nazwą Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III wydane przez Politechnikę Gdańską,
 • Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (po zdaniu egzaminu końcowego). 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów,
Zakład Inżynierii Spajania
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel: 583472021
e-mail: iwe.wm@pg.edu.pl lub  tkozak@pg.edu.pl

Ilość miejsc:    
Max. 40

Przy liczbie zgłoszeń wiekszej od liczby miejsc, zamyka się listę podstawową i tworzy listę rezerwową. Data wpływu zgłoszenia (kompletnego) decyduje o wpisaniu na listę podstawową lub rezerwową.

Koszt Studiów:    

Szacunkowy koszt studiów:

Edycja 16: Koszt około 10200 zł

oraz koszty dojazdu i utrzymania w Gliwicach w okresie 1 tygodnia. Z kwoty tej, około 3000 zł uczestnicy przelewają na konto Instytutu Spawalnictwa za około 16 godzin szkolenia (kwota ta ustalana jest przez Instytut Spawalnictwa i może ulec zmianie), egzamin końcowy i wydanie dyplomu IWE (w terminie tuż przed wyjazdem), a pozostałą część, to jest 7200 zł, na konto Politechniki Gdańskiej. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na rzecz Politechniki Gdańskiej na trzy raty. PG wystawia faktury VAT. Możliwe jest dokonywania wpłat przez sponsorów.

Termin zakończenia rekrutacji:   

16 edycji: 15.04.2020r.

Po korekcie: 31.08.2020r.

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji (proszę przesłać na adres iwe.wm@pg.edu.pl lub tkozak@pg.edu.pl): 

 1. Zgłoszenie na studia podyplomowe IWE II i IWE III na odpowiednim druku - w materiałach "do pobrania",
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe - druk PG - w materiałach "do pobrania",
 3. Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego (od kolumny A)  - w materiałach "do pobrania",
 4. Dyplom/odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub dokument zeskanowany,
 5. Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu lub całego suplementu do dyplomu),
 6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie IWE I, lub równoważnego,
 7. Wniosek o przystąpienie do kursu/egzaminu i uzyskanie dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (wersja 13) - w materiałach "do pobrania".

Uwaga: Prosimy przesyłać pocztą internetową załączniki w plikach zapisanych w powszechnie używanych formatach (Word, Excel, Adobe Acrobat, z naswami odpowiadającymi zawartościom. 

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują komplet materiałów pomocniczych w formie elektronicznej.

Program zajęć:

Program Studiów obejmuje przedmioty:

Dla edycji 16:

 • Sterowanie procesami spawalniczymi - 60 godz.
 • Procesy Spawalnicze - 49 godz.
 • Materiały i ich zachowanie przy spawaniu - 82 godz.
 • Konstrukcja i projektowanie - 48 godz.
 • Fabrykacja, stosowane technologie - 98 godz.

Łączna ilość zajęć  - 337 godz. + 2 godz. wstęp i zakończenie.

Plan zjazdów i zajęć:

Do pobrania na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć.

 Warunkiem uruchomienia studiów jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy (16 - 40 osób). Liczba maksymalna uczestników to 40 osób.

Z tego zarezerwuje się odpowiednią ilość miejsc dla uczestników Kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - 16 edycji.

Warunki pozytywnego zaliczenia:

 • Obecność na zajęciach (minimum 90% zajęć objętych planem - dotyczy obecności na zajęciach każdego z przedmiotów),
 • Zaliczenie laboratoriów w zakresie części IWE II i IWE III,
 • Zaliczenie egzaminu przejściowego (po części IWE II), który warunkuje uczestnictwo w części IWE III,
 • Zaliczenie 4 egzaminów z przedmiotów: Procesy ..., Materiały ..., Konstrukcja ..., Fabrykacja... (Sposób egzaminowania - wg zasad, na których opiera się egzamin IWE, próg zaliczeniowy - min. 60% maksymalnej, możliwej ilości punktów).

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończenie części IWE I
 • lub ukończenie studiów wyższych o specjalności "spawalnictwo", udokumentowane zrealizowaną praca dyplomową/projektem inżynierskim ściśle z zakresu "spawalnictwa"

Szczegóły przedstawiono w oddzielnym dokumencie - Zasady przyjęcia na szkolenia IWE/EWE - patrz zakładka Do pobrania.

WYNIKI REKRUTACJI IWE II i IWE III - 16 edycji - z podziałem na grupy laboratoryjne:
L.p. Nazwisko I imię Grupa Lab
1 Bobrzyński Piotr A
2 Burda  Adrian A
3 Dargacz Maciej A
4 Hałasowska Maja  A
5 Jarmołowicz Wojciech A
6 Jażdżewski Łukasz A
7 Kliniewska Iwona A
8 Kubiś Dariusz  A
9 Kwiatkowski Remigiusz A
10 Lech Wojciech A
11 Licznerska Sylwia B
12 Majchrzak Wojciech B
13 Mańka Paweł B
14 Matysiak Adrianna B
15 Michałowska Magdalena B
16 Miller Bartłomiej B
17 Mroczka Dariusz B
18 Musiał Waldemar B
19 Parol Robert B
20 Partyka Wojciech B
21 Prokop Karolina C
22 Rachwał Grzegorz C
23 Raduszkiewicz Sebastian C
24 Rafa Dominika C
25 Rutkowski Dawid  C
26 Rybowski Marek C
27 Ryska Piotr C
28 Skoczeń Sebastian B
29 Stanecki Piotr C
30 Styn Michał C
31 Sych Hubert D
32 Szuman Krystian D
33 Szychta Bartosz D
34 Śnioch Błażej D
35 Ugale Aditya  D
36 Wciseł Jakub D
37 Wiśniewski Wojciech D
38 Wolski Adrian D
39 Zduńczyk Aleksandra D
40 Dzenis Cezary D

 

UWAGA uczestnicy 16 edycji:

Termin pierwszego zjazdu został przesunięty - patrz uwagi powyżej!

 Plan zajęć w zakładce "do pobrania  "

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach: 

                              dla grupy laboratoryjnej A

                              dla grupy laboratoryjnej B,

                              dla grupy laboratoryjnej C,

                               dla grupy laboratoryjnej D.              

Początek zajęć o godz. 8.00 w sali nr 138 Budynku Wydziału Mechanicznego - Budynek nr 40.

Ostateczne zakwalifikowanie uwarunkowane jest:

 • dostarczeniem w czasie pierwszych zajęć wszystkich niezbędnych dokumentów (jesli nie zostały wcześniej dostarczone), to jest:
  • oryginał dyplomu/odpis dyplomu - do wykonania kopii uwierzytelnionej, lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez wydającą dyplom uczelnię,
  • kopia strony indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub kopia całego suplementu dyplomu,
  • dowód tożsamości - do wglądu,
 • podpisaniem umowy z Politechniką Gdańską (2 egz.) oraz
 • spełnienie warunków wstępnych dopuszczenia do kształcenia i egzaminu końcowego IWE.

Koszt studiów edycji 16 wynosi  7200,00zł. Odpłatność ta wnoszona będzie na podstawie zawartej umowy. Możliwe jest finansowanie kształcenia przez sponsorów (np. zakład zatrudniający uczestnika) po spełnieniu odpowiednich warunków. Sponsor oświadcza na stosownym druku (w plikach do pobrania), że dokona wpłaty za uczestnika, PG wystawia fakture proforma, która jest podstawą wpłaty, po czym PG wystawia fakturę ostateczną.

Wpłatę za studia 16 edycji, w wysokości  7200zł  należy przelać na konto bankowe nr:

                                                                    prowadzone przez Santander Bank Polska

W tytule właty prosze wpisać: Zadanie finansowe  nr                  , Nazwisko i Imię słuchacza studiów.

Wpłata za studia 16 edycji zostanie podana po podpisaniu umów ze słuchaczami.

 

Indywidualne pisma w sprawie pierwszego zjazdu i przyjęcia danej osoby na kandydata na studia podyplomowe nie będą rozsyłane. Jeśli kandydatowi takie pismo będzie potrzebne, proszę się o nie zwrócić na drodze e-mailowej.
Plan zajęć pierwszego zjazdu:

- Informacja ogólna

- przekazanie dokumentów (oryginał dyplomu/odpisu dyplomu)

- podpisanie umów

- zajęcia według harmonogramu - patrz pliki do pobrania.