PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH ZESPOŁOWYCH

 

 1. Procedura zawiera: zasady wyboru tematyki i zatwierdzania tematu pracy, organizacji zespołu i podziału zadań oraz samooceny, udziału opiekunów prac inżynierskich, finansowania projektu, sposobu zaliczania.
 2. Wybór tematu pracy inżynierskiej może zostać dokonany na bazie pomysłów własnych studentów, tematyki proponowanej przez katedrę lub katedry lub w drodze dyskusji studentów z nauczycielami.  Temat projektu powinien mieć wartości użytkowe dla gospodarki. Temat pracy jest zatwierdzany przez kierownika zakładu.
 3. Skład zespołu określają sami studenci. Zespół powołany do realizacji projektu zespołowego musi liczyć minimum dwóch studentów, maksimum 5 studentów (więcej za zgodą koordynatora katedralnego). Zespół powołuje lidera projektu.
 4. Zespół studentów w formie odrębnego dokumentu opracowuje Plan i Harmonogram Pracy, a w nim określa cel projektu, oczekiwany efekt końcowy, zadania do realizacji wraz z harmonogramem oraz indywidualny udział poszczególnych studentów w projekcie inżynierskim, sposób finansowania projektu, proponuje opiekuna/opiekunów projektu. Dokument ten podlega zatwierdzeniu przez poszczególnych opiekunów.
 5. Zadaniem studentów w semestrze 5 jest: określenie tematu projektu, wyznaczenie lidera i członków zespołu oraz ich udziału w projekcie, określenie wielkości i sposobu finansowania, określenie potencjalnego odbiorcy, sformułowanie etapów pracy wraz z harmonogramem.
 6. Semestry 6 i 7 służą do wykonania dokumentacji projektowej, wykonania konstrukcji i ewaluacji wartości rozwiązania oraz oceny projektu.
 7. Ocena projektu przeprowadzana jest przez opiekunów, którzy mogą wziąć pod uwagę samoocenę lidera i członków zespołu. Opiekunowie biorą pod uwagę zaawansowanie projektu, poprawność i jakość znalezionego rozwiązania, oryginalność, obecność elementów takich, jak analiza popytu, wykonalność, technologiczność, analiza ryzyka, efektywność ekonomiczna.
 8. Samorząd studencki powinien uruchomić zakładkę na stronie sieciowej WM „Projekty zespołowe”, z informacjami o poszukiwaniu przez studentów partnerów do projektu na obszarze całej uczelni.
 9. Katedry określają miejsce wykonywania projektów oraz osoby nadzorujące.
 10. Postęp w przygotowaniu i realizacji projektu będzie oceniany w ramach przedmiotu Seminarium Dyplomowe, które zostanie wprowadzone także w semestrze V. Dokonana zostanie przebudowa siatki taka, aby w sem. 6 i 7 w jednym określonym dniu studenci mogli wykonywać prace związane z projektem dyplomowym.
 11. Przewiduje się wystąpienie do prodziekana ds. kształcenia o to, aby w przypadku udziału w projekcie studentów spoza danej specjalności i innego kierunku mógł on przypisać tym studentom odpowiednią liczbę punktów za ten udział i zwolnić w związku z tym studenta/studentkę z obowiązku zaliczania innego przedmiotu wynikającego z siatki godzin pod warunkiem adekwatności efektów kształcenia.

 

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW ZESPOŁOWYCH kierunek IM.doc
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW ZESPOŁOWYCH kierunek IM.pdf