AUTORYZOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING AUTHORISED TRAINING BODY

(IIW ATB)

prowadzi kształcenie personelu spawalniczego w zakresie:

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik: Część IWE I, IWE II, IWE III

Kontakt:

IIW ATB, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

WYDZIAŁ MECHANICZNY, POLITECHNIKA GDAŃSKA
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Tel. +48 583472698,  +48 583472021, Fax +48 583471815
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

 

INFORMACJE BIEŻĄCE

Od 1.02.2014r. wprowadzono w życie zmienione zasady kształcenia personelu spawalniczego, określone w dokumencie IIW nr IAB-252r2-14 (February 2014).

Zasady te stosowane są do kursów i studiów podyplomowych rozpoczętych przed końcem 2016r.

Od 1.01.2017r. wprowadzono w życie zmienionoe zasady kształcenia personelu spawalniczego, określone w dokumencie IIW nr IAB-252r3-16 (February 2016).

Zasady te stosowane są do kursów i studiów podyploowych rozpoczynających się począwszy od 2017r.

Zasady przyjęcia na szkolenie IWE/EWE przedstawiono w zakładce Do pobrania.

 

Obecnie trwają kursy/studia podyplomowe:

 

 

Planowane studia podyplomowe/kursy (szczegóły poniżej):

       

- Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 14 edycja

Początek: 13.10.2017r.

Zakończenie: 31.12.2018r.

UWAGA: Okres rekrutacji wydłużono do dnia 31.07.2017r.

Poniżej przedstawiono wyniki rekrutacji na studia podyplomowe

IWE II i IWE III - 14 edycji

 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

Nazwa ośrodka:    
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY  - ZESPÓŁ SPAWALNICTWA

Adres ośrodka:    
Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Zakład Inżynierii Spajania
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kierownik ośrodka:
dr inż. Tomasz Kozak, docent PG

Z-ca Kierownika:
dr inż. Wojciech Kiełczyński, docent PG

Schemat organizacyjny

 

Certyfikat ośrodka kształcenia

 

 

 

SYSTEM KSZTAŁCENIA

WSTĘP

Dążenie do integracji w Europie wiąże się z wprowadzaniem zunifikowanych wyrobów. W ramach międzynarodowego podziału pracy, współpracujące firmy powinny posługiwać się zunifikowanymi procedurami produkcyjnym i kontrolnymi, a także kadrą spełniającą zunifikowane wymagania, dysponujące określonym wykształceniem i odpowiednimi kompetencjami. Procesy unifikacji mają również miejsce w zakresie spawalnictwa i wyrażają się poprzez przyjęcie norm, powszechnie stosowanych w Unii Europejskiej. Normy te wymagają stosownego szkolenia i zastosowania odpowiednich kryteriów oceny kompetencji personelu spawalniczego wszystkich szczebli nadzoru procesów spawalniczych, uważanych za specjalne. Dotyczy to także personelu najwyższego szczebla nadzoru spawalniczego w zakładach produkcyjnych, montażowych i remontowych, stosujących procesy spawalnicze, a więc personelu z wyższym wykształceniem technicznym – inżynierów spawalników. Szkolenie personelu spawalniczego odbywa się zatem według wymagań zunifikowanych. Ma to również miejsce w ramach procesu nauczania szkoły wyższej i jest jego częścią. Pozostała część szkolenia według wymagań zunifikowanych może odbywać się również w Politechnice Gdańskiej lub w dowolnym ośrodku szkolenia według zunifikowanych wymagań, uznanym przez IIW ANB (International Institute of Welding Authorised National Body). Szkolenie w Politechnice Gdańskiej jest częścią szkolenia personelu spawalniczego w Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjmuje się tu takie same zasady postępowania jakie stosuje się przy: zatwierdzaniu ośrodków szkoleniowych i zatwierdzaniu kursów, jakie określone zostały dla całego systemu szkolenia i certyfikacji, oraz zasady funkcjonowania zatwierdzonych ośrodków szkoleniowych IIW ATB (International Institute of Welding Authorised Training Body), szczególnie przy przyjmowaniu kandydatów na szkolenia personelu spawalniczego. Zasady te zostały przyjęte przez Ośrodek Certyfikacji i zatwierdzone przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (International Institute of Welding).  Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) całkowicie i bez wyjątków zaakceptował system i wymagania wcześniej wdrożonego, zunifikowanego szkolenia Europejskich Inżynierów Spawalników (EWE – Wuropean Welding Engineer) realizowanego przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF), Stąd, szkolenie EWE jest równoznaczne ze szkoleniem IWE (Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika). Obecnie zaś, po okresie przejściowym obowiązywania równoległego dwóch systemów, zrezygnowano z wydawania dyplomów Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE).

DEFINICJE

Przyjmuje się definicje i określenia takie, jak w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 18. Styczeń 2016 r.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowe dokumenty prawne określające tryb i zakres szkolenia według zunifikowanych wymagań to:

 • Programy nauczania,
 • Regulamin studiów w Politechnice Gdańskiej,
 • Dokument IIW: Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners, Personnel With Qualification for Welding Coordination. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification. IAB-252r2-16, February 2016.
 • Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego. Wydanie 18. Styczeń 2016r. Instytut Spawalnictwa. 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Warunkiem przyjęcia na odpowiedni moduł/moduły szkolenia według zunifikowanych wymagań jest:

•           złożenie wymaganych dokumentów,

•           spełnienie wymagań minimalnych,

•           podpisanie umowy i spełnienie wymagań z niej wypływających.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie według zunifikowanych wymagań IWE przebiega zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1.

Rys. 1. Schemat systemu szkolenia IWE; Intermediate examination - egzamin pośredni, WE – egzamin pisemny, OE – egzamin ustny,  IWE 1-część 1, IWE 2 – część 2, IWE 3 – część 3 szkolenia. W nowym dokumencie IAB-252r3-16 ilość godzin w części IWE I wynosi 93 zamiast 88, a w części IWE III, 295 godzin zamiast 293.

EGZAMIN

Obecnie egzamin pośredni odbywa się po zakończeniu części IWE I i IWE II. Egzamin ten odbywa się pod nadzorem i według pytań Krajowego Ośrodka Certyfikacji.

Warunki prowadzenia egzaminu pośredniego i końcowego określone są w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 18. Styczeń 2016r. Instytut Spawalnictwa.

ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA

Po ukończeniu szkolenia Ośrodek wydaje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, określające dane osoby szkolonej, poziom szkolenia (moduł), frekwencję w zajęciach. Nie określa się okresu ważności świadectwa. Świadectwo ukończenia jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia wyższego stopnia lub przystąpieniu do egzaminu końcowego IWE. Ponadto uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, jeśli szkolenie odbywało się w takim trybie.

POUFNOŚĆ

Poufność informacji uzyskanych w trakcie wykonywania działań związanych ze szkoleniem jest zapewniona, zgodnie z wymaganiami stosownej ustawy o ochronie danych osobowych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Osoby egzaminowane, które nie zgadzają się z decyzjami bądź ocenami uzyskiwanymi w trakcie szkolenia mają prawo odwołać się do Ośrodka Certyfikacji (ANB).

 

STUDIA PODYPLOMOWE/KURSY

Studia podyplomowe lub kursy organizowane w Politechnice Gdańskiej:

 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I
 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik  IWE II i IWE III

System ten jest stosowany od 1 stycznia 2012r.

 

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY "MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK  IWE I"

 

Jednosemestralny KURS DOKSZTAŁCAJĄCY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE I adresowany jest do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa, jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy.

Kierownik kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I :  

dr inż. Wojciech Kiełczyński, doc. PG

Zarządzanie i administrowanie kształceniem:

dr inz. Tomasz Kozak, doc. PG

Okres zajęć:    
 

14 edycja: PO ZMIANIE TERMINYU

Data rozpoczęcia:        13.01.2017r.                       Zakończenie:     08.04.2017r.

 

Czas trwania szkolenia:    
90 godzin. Zajęcia w ciągu 5 weekendów, od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Planowane terminy zjazdów: 

14 edycja:  13 i 14 styczeń; 27 i 28 styczeń; 24 i 25 luty; 24 i 25 marzec; 7 i 8 kwiecień 2017r.

 

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych/kursu pod nazwą: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I  wydane przez Politechnikę Gdańską.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,
Zakład Inżynierii Spajania, Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel.:  583472698, fax.: 5834711815
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Ilość miejsc:    
min. 16 - max. 30

Koszt studiów/kursu:    
szacunkowy koszt: 2300 PLN  -  Politechnika wystawia faktury VAT na wniesione wpłaty. Wpłaty mogą być wnoszone także przez sponsorów, w całości lub części.

Termin rejestracji: 
 

Dla 14 edycji: do dnia 05 listopada 2016r.

Dokumenty niezbędne do rejestracji (proszę przesłać na adres tkozak@pg.gda.pl): 

-Zgłoszenie, na druku z zakładki do pobrania,

-Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego - w materiałach "do pobrania",

-Dyplom/duplikat dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub zeskanowany dokument).

-Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu lub suplementu do dyplomu).

 

Uwaga:    Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów pomocniczych.

 

Program kursu obejmuje przedmioty (programy podlegają modyfikacji):

•           Procesy i wyposażenie spawalnicze - 35 godz.  

•           Materiały i ich zachowanie w czasie spawania - 39 godz.

•           Konstrukcje i projektowanie - 14 godz.

Łączna ilość zajęć  -  88 godz. oraz 2 godz. wstęp i zakończenie

Plan zajęć:

Patrz - Do pobrania.

Warunki pozytywnego zaliczenia:

- Obecność na zajęciach (minimum 90% zajęć objętych planem).

 

Pierwszy zjazd uczestników odbędzie się w dniach   13 i 14 stycznia 2017r.                 

Początek zajęć o godz. 8.00 w sali nr 138 Budynku Wydziału Mechanicznego.

Ostateczne zakwalifikowanie uwarunkowane jest:

 • dostarczeniem w czasie pierwszych zajęć wszystkich niezbędnych dokumentów, to jest:
  • oryginał dyplomu/odpis dyplomu, lub uwierzytelniona przez wydającą dyplom uczelnię, kopia,
  • kopia strony indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub kopia suplementu dyplomu,
  • dowód tożsamości - do wglądu,
 • podpisaniem umowy z Politechniką Gdańską oraz
 • spełnienie warunków wstępnych dopuszczenia do kształcenia i egzaminu końcowego IWE.

Koszt kursu wynosi 2300,00zł. Odpłatność ta wnoszona będzie na podstawie zawartej umowy. Możliwe jest finansowanie kształcenia przez sponsorów (np. zakład zatrudniający uczestnika) po spełnieniu odpowiednich warunków.

 

Wpłatę za kurs, w wysokości 2300,00zł należy przelać na konto bankowe nr:

82 1090 1098 0000 0001 3380 5622

W tytule właty prosze wpisać: Zadanie finansowe 032232, Nazwisko i Imię kursanta

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE "MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE II i  IWE III"

 

Studia adresowane są do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Enginner - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy nauczania.

 Kierownik studiów:    każdorazowo powoływany przez Rektora PG

13 edycja: dr inż. Wojciech Kiełczyński, doc. PG

Zarządzanie i administrowanie kształceniem:

dr inż. Tomasz Kozak, doc. PG

 

Okres zajęć:  


13 edycja: Data rozpoczęcia: 18.03.2016r. Zakończenie: 30.06.2017r.

14 edycja: Data rozpoczęcia 13.10.2017r. Zakończenie: 31.12.2018r.

Czas trwania studiów:    
 335 godz. Zajęcia w ciągu 23 weekendów.

 

Zjazdy trwają od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (od godziny 08:00 do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie. Ponadto po zakończeniu zajęć w Politechnice Gdańskiej uczestnicy wyjeżdżają na jeden tydzień do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na około 16 godzin zajęć i egzamin końcowy. Plan zajęć znajduje się w zakładce Do pobrania.

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych pod nazwą Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE III wydane przez Politechnikę Gdańską i po zdaniu egzaminu końcowego Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,
Zakład Inżynierii Spajania
Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel: 583472698, 583472021, fax: 583471815
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Ilość miejsc:    
Max. 46

Koszt Studiów:    
Szacunkowy koszt studiów:

Edycja 13:  8400 zł,

Edycja 14:  9000 zł

oraz koszty dojazdu i utrzymania w Gliwicach w okresie 1 tygodnia. Z kwoty tej, około 2500 zł uczestnicy przelewają na konto Instytutu Spawalnictwa za około 16 godzin szkolenia, egzamin końcowy i wydanie dyplomu IWE (w terminie tuż przed wyjazdem), a pozostałą część, to jest 6500 zł, na konto Politechniki Gdańskiej. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na rzecz Politechniki Gdańskiej na trzy raty. PG wystawia faktury VAT. Możliwe jest dokonywania wpłat przez sponsorów.

Termin rejestracji:   

13 edycji:  do 15.02.2016r.

14 edycji: do 31.07.2017r.

Uwaga:    Uczestnicy studiów otrzymują komplet materiałów pomocniczych

Dokumenty niezbędne do rejestracji (proszę przesłać na adres tkozak@pg.gda.pl): 

-Zgłoszenie,

-Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego - w materiałach "do pobrania",

-Dyplom/duplikat dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub dokument zeskanowany.

-Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu lub całego suplementu do dyplomu).

 

Uwaga:    Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów pomocniczych.

 

Program zajęć:

Program Studiów obejmuje przedmioty:

Dla edycji 13:

 • Sterowanie procesami spawalniczymi - 60 godz.
 • Procesy Spawalnicze - 55 godz.
 • Materiały i ich zachowanie przy spawaniu - 76 godz.
 • Konstrukcja i projektowanie - 48 godz.
 • Fabrykacja, stosowane technologie - 96 godz.

Dla edycji 14:

 • Sterowanie procesami spawalniczymi - 60 godz.
 • Procesy Spawalnicze - 49 godz.
 • Materiały i ich zachowanie przy spawaniu - 82 godz.
 • Konstrukcja i projektowanie - 48 godz.
 • Fabrykacja, stosowane technologie - 98 godz.

Łączna ilość zajęć  - 337 godz. + 2 godz. wstęp i zakończenie.

Plan zjazdów i zajęć:

Patrz: - Do pobrania

 Warunkiem uruchomienia studiów jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy (16 - 46 osób). Liczba maksymalna uczestników to 46 osób.

Z tego zarezerwuje się odpowiednią ilość miejsc dla uczestników Kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - 14 edycji.

 

Warunki pozytywnego zaliczenia:

- Obecność na zajęciach (minimum 90% zajęć objętych planem),

- Zaliczenie laboratoriów w zakresie części IWE II i IWE III,

- Zaliczenie egzaminu przejściowego (po części IWE II), który warunkuje uczestnictwo w części IWE III

- Zaliczenie 4 egzaminów z przedmiotów: Procesy ..., Materiały ..., Konstrukcja ..., Fabrykacja... (Sposób egzaminowania - wg zasad, na których opiera się egzamin IWE, próg zaliczeniowy - min. 60% maksymalnej możliwej ilości punktów).

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończenie części IWE I
 • lub ukończenie studiów wyższych o specjalności "spawalnictwo", udokumentowane zrealizowaną praca dyplomową/projektem inżynierskim ściśle z zakresu "spawalnictwa"

Szczegóły przedstawiono w oddzielnym dokumencie - Zasady przyjęcia na szkolenia IWE/EWE - patrz zakładka Do pobrania.

 

UWAGA

WYNIKI REKRUTACJI DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IWE II I IWE III - 14 edycji

Na studia zakwalifikowano osoby przedstawione w tabelce poniżej

L.P. Tytuł Nazwisko Imię Grupa lab.
1 mgr inż. Brzyszcz Krzysztof A
2 mgr inż. Glab Sebastian A
3 mgr inż. Chreptowicz Michał A
4 mgr inż. Deptuła Karolina A
5 inż. Dyczko Grzegorz A
6 inż. Dylewski Michał  A
7 inż. Gadaszewski Damian A
8 mgr inż. Gilarska Ewa A
9 mgr inż. Gołuński Dariusz A
10 inż. Grabowska Paulina A
11 mgr inż. Gryzio Tomasz A
12 inż. Grzegorzewski Marcin A
13 inż. Judzewicz Wojciech A
14 inż. Juścikowski Mariusz A
15 inż. Krakowiak Marta A
16 inż. Kruczkowski Marcin A
17 inż. Kujawski Karol A
18 mgr inż. Kwiatkowska Kamila A
19 mgr inż. Landowski Arkadiusz C
20 inż. Lewandowski Hubert C
21 mgr inż. Łycuś Piotr C
22 inż. Miścicki Maciej C
23 mgr inż. Nalikowski Grzegorz C
24 mgr inż. Nogalski Janusz C
25 inż. Sądej Andrzej C
26 mgr inż. Sidorczuk Piotr C
27 inż. Skoczylas Bogusław C
28 mgr inż. Solarz Marta C
29 mgr inż. Szutta Mateusz C
30 inż. Szybiak Tomasz C
31 inż. Szymański Szymon C
32 inż. Talaśka Michał C
33 mgr inż. Tomczyk Krzysztof C
34 inż. Wojtyna Kamil C
35 inż. Zimny Jeremi C

Podział na grupy laboratoryjne zostanie potwierdzony około 1 października 2017r.

 

 

DO POBRANIA

 

 

GALERIA

Stanowisko spawania zrobotyzowanego

Idea skanera laserowego adaptacyjnego sterowania podczas spawania zrobotyzowanego.

1- palnik do spawania metodą MIG/MAG zamocowany na manipulatorze robota; 2- kamera; 3- oświetlacz laserowy

Realizacja adaptacyjnego spawania zrobotyzowanego z wykorzystaniem skanera laserowego.

Makrofotografia przekroju poprzecznego kołka z próby IMPLANT. Stal P460NL1.

Powierzchnia przełomu kołka po próbie IMPLANT. Stal P460NL1. Elektronowy mikroskop skaningowy

 

 

Data ostatniej aktualizaji:  14 sierpień 2017r.

Dr inż. Tomasz Kozak, doc. PG