KURS DOKSZTAŁCAJĄCY "MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK  IWE I"

 

Jednosemestralny KURS DOKSZTAŁCAJĄCY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE I adresowany jest do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa, jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy.

Kierownik kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I :  

 

Od dnia 21.01.2022r. kierownikiem kursu IWE I 17 edycji jest dr inż. Aleksandra Świerczyńska, która wkrótce przedstawi plan zjazdów i zajęć. Prawdopodobna data rozpoczęcia kursu to październik 2022r.

dr inż. Aleksandra Świeczyńska tel. 583471291, mail: aleksandra.swierczynska@pg.edu.pl

Okres zajęć:  14.10.2022r. - 21.01.2023r

 

Czas trwania szkolenia:    
93 godzin. Zajęcia w ciągu 5 weekendów, od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Planowane terminy zjazdów:  

17 edycja: 

14 i 15.10.2022r.

04 i 05.11.2022r.

25 i 26.11.2022r.

09 i 10.12.2022r.

20 i 21.01.2023r.

 

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują:

 • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych/kursu pod nazwą: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I  wydane przez Politechnikę Gdańską,
 • zaświadczenie o ukończeniu części szkolenia IWE I.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów,
Zakład Inżynierii Spajania, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel.:  583471291
e-mail: aleksandra.swierczynska@pg.edu.pl

 

Ilość miejsc:    
min. 16 - max. 30


Termin zakończenia rekrutacji: 

31.10.2021r.

 Koszt studiów/kursu:    
szacunkowy koszt: 2500 PLN  -  Politechnika wystawia faktury VAT na wniesione wpłaty. Wpłaty mogą być wnoszone także przez sponsorów, w całości lub części.

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji (proszę przesłać na adres iwe.wm@pg.edu pl lub tkozak@pg.gda.pl): 

 • Zgłoszenie na kurs, na druku z zakładki do pobrania,
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Miedzynarodowego Inzyniera Spawalnika (wydanie 13) - w materiałach "do pobrania"
 • Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego (wypełnić od kol. A) - w materiałach "do pobrania",
 • Dyplom/duplikat dyplomu ukończenia uczelni wyższej (oryginał) lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub zeskanowany dokument).
 • Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu lub całego suplementu do dyplomu).

Uwaga: Prosimy przesyłać pocztą internetową załączniki w plikach zapisanych w powszechnie używanych formatach (Word, Excel, Adobe Acrobat, z nazwami plików odpowiadającymi ich zawartościom). 

Wyniki rekrutacji z dnia 17.11.2021r.:

Kandydaci spełniający wymagania formalne:

L.p. Nazwisko I Imię Uwagi
1 Andrzejewski Bartłomiej  
2 Bajek Damian  
3 Belda Emilia  
4 Bielewicz Jarosław  
5 Bieszk Tomasz  
6 Bołoz Dajana  
7 Byszewski Radosław  
8 Chodera Sławomir  
9 Dopke Julita  
10 Freza Witold   *
11 Gawędzki Rafał   
12 Jabłonowski Piotr  
13 Jastrzębski Dariusz  
14 Jodkowski Marcin  
15 Kierbić Leszek   *
16 Knap Tomasz   *
17 Kowalski Michał  
18 Kuciński Piotr  
19 Łęgowski Piotr  
20 Macek Wojciech  
21 Maternowski Marcin  
22 Milewski Mateusz  
23 Nowakowski Piotr  
24 Pietrkiewicz Michał  
25 Pietrzykowski Natan  
26 Schmidt Łukasz  
27 Staszewski Kacper  
28 Szczeblewski Michał  
29 Szymczak Wojciech  
30 Trzoss Paulina  
31 Winiarz Robert  
32 Zajączkowski Mateusz  
33 Żarnecki Krzysztof  
34 Żywalewski Rafał   
       
    * Braki w dokumentacji

Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych zostana poinformowani mailowo.

 

Materiały pomocnicze:    Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów pomocniczych w formie elektronicznej.

Program kursu obejmuje przedmioty (programy podlegają modyfikacji):

•           Procesy i wyposażenie spawalnicze - 46 godz.  

•           Materiały i ich zachowanie w czasie spawania - 33 godz.

•           Konstrukcje i projektowanie - 14 godz.

Łączna ilość zajęć  -  93 godz. oraz 2 godz. wstęp i zakończenie

Plan zajęć:

Patrz - Do pobrania - na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem

Warunki pozytywnego zaliczenia:

- Obecność na zajęciach (minimum 90% zajęć objętych planem, dotyczy to obecności na zajęciach z każdego przedmiotu).

Pierwszy zjazd uczestników odbędzie się w dniach:                   

Początek zajęć o godz. 8.00 w sali nr 138 Budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa  (Budynek nr 40, dawny budynek Wydziału Mechanicznego).

Ostateczne zakwalifikowanie uwarunkowane jest:

 • dostarczeniem w czasie pierwszych zajęć wszystkich niezbędnych dokumentów (jeśli nie zostały wcześniej dostarczone), to jest:
  • oryginał dyplomu/odpis dyplomu, lub kopia uwierzytelniona przez wydającą dyplom uczelnię,
  • kopia strony indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub kopia CAŁEGO suplementu dyplomu,
  • dowód tożsamości - do wglądu,
 • podpisaniem umowy z Politechniką Gdańską oraz
 • spełnienie warunków wstępnych dopuszczenia do kształcenia i egzaminu końcowego IWE.

Koszt kursu wynosi 2500,00zł. Odpłatność ta wnoszona będzie na podstawie zawartej umowy. Możliwe jest finansowanie kształcenia przez sponsorów (np. zakład zatrudniający uczestnika) po złożeniu przez sponsora deklaracji według wzoru, który można znaleźć w zakładce "Do pobrania".

Wpłatę za kurs, w wysokości .................. należy przelać na konto bankowe nr:

................................................................................  (zostanie podane w umowie)

W tytule wpłaty prosze wpisać: Zadanie finansowe .........  (podane w umowie), Nazwisko i Imię kursanta