KURS DOKSZTAŁCAJĄCY "MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK  IWE I"

 

Jednosemestralny KURS DOKSZTAŁCAJĄCY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE I adresowany jest do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa, jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy.

Kierownik kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I :  

dr inż. Wojciech Kiełczyński, doc. PG

Zarządzanie i administrowanie kształceniem:

dr inz. Tomasz Kozak, doc. PG

Okres zajęć:  
 

16 edycja:     Data rozpoczęcia:    07.02.2020r.                     zakończenia:    04.04.2020r.

17 edycja: Data trozpoczęcia: wstępnie planowana na I kwartał 2021r.

 

Czas trwania szkolenia:    
93 godzin. Zajęcia w ciągu 5 weekendów, od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Planowane terminy zjazdów:  

16 edycja: 

07 i 08.02.2020r.; 21 i 22.02.2020r.; 06 i 07.03.2020r.; 20 i 21.03.2020r.; 03 i 04.04.2020r.

 

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują:

-świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych/kursu pod nazwą: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I  wydane przez Politechnikę Gdańską,

-zaświadczenie o ukończeniu części szkolenia IWE I.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,
Zakład Inżynierii Spajania, Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel.:  583472021
e-mail: iwe.wm@pg.edu.pl lub  tkozak@pg.edu.pl

Ilość miejsc:    
min. 16 - max. 30


Termin zakończenia rekrutacji:  30.11.2019r. Koszt studiów/kursu:    
szacunkowy koszt: 2400 PLN  -  Politechnika wystawia faktury VAT na wniesione wpłaty. Wpłaty mogą być wnoszone także przez sponsorów, w całości lub części.

 

Dla 16 edycji:

Dokumenty niezbędne do rejestracji (proszę przesłać na adres iwe.wm@pg.edu pl lub tkozak@pg.gda.pl): 

-Zgłoszenie na kurs, na druku z zakładki do pobrania,

-Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Miedzynarodowego Inzyniera Spawalnika (wydanie 12) - w materiałach "do pobrania"

-Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego (wypełnić od kol. A) - w materiałach "do pobrania",

-Dyplom/duplikat dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub zeskanowany dokument).

-Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu lub całego suplementu do dyplomu).

 

Uwaga:    Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów pomocniczych.

 

Program kursu obejmuje przedmioty (programy podlegają modyfikacji):

•           Procesy i wyposażenie spawalnicze - 46 godz.  

•           Materiały i ich zachowanie w czasie spawania - 33 godz.

•           Konstrukcje i projektowanie - 14 godz.

Łączna ilość zajęć  -  93 godz. oraz 2 godz. wstęp i zakończenie

Plan zajęć:

Patrz - Do pobrania.

Warunki pozytywnego zaliczenia:

- Obecność na zajęciach (minimum 90% zajęć objętych planem, dotyczy to obecności na zajęciach z każdego przedmiotu).

Pierwszy zjazd uczestników odbędzie się w dniach   07 i 08 lutego 2020r.                 

Początek zajęć o godz. 8.00 w sali nr 138 Budynku Wydziału Mechanicznego.

Ostateczne zakwalifikowanie uwarunkowane jest:

  • dostarczeniem w czasie pierwszych zajęć wszystkich niezbędnych dokumentów (jeśli nie zostały wcześniej dostarczone), to jest:
    • oryginał dyplomu/odpis dyplomu, lub kpopia uwierzytelniona przez wydającą dyplom uczelnię,
    • kopia strony indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub kopia suplementu dyplomu,
    • dowód tożsamości - do wglądu,
  • podpisaniem umowy z Politechniką Gdańską oraz
  • spełnienie warunków wstępnych dopuszczenia do kształcenia i egzaminu końcowego IWE.

Koszt kursu wynosi 2400,00zł. Odpłatność ta wnoszona będzie na podstawie zawartej umowy. Możliwe jest finansowanie kształcenia przez sponsorów (np. zakład zatrudniający uczestnika) po złożeniu przez sponsora deklaracji według wzoru, który można znaleźć w zakładce "Do pobrania".

 

Wpłatę za kurs, w wysokości 2400,00zł należy przelać na konto bankowe nr:

60 1090 1098 0000 0001 4409 6069     (zostało podane w umowie)

 

W tytule wpłaty prosze wpisać: Zadanie finansowe  034098   (podane w umowie), Nazwisko i Imię kursanta