Nowy międzyuczelniany kierunek studiów: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 rozpoczynamy kształcenie na nowym kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS). Jest to kierunek międzyuczelniany, realizowany wspólnie przez Politechnikę Gdańską (PG) – Wydział Mechaniczny i Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz przez Akademię Morską w Gdyni (AMG) – Wydział Elektryczny i przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni (AMWG) – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. Rekrutacja będzie prowadzona jednocześnie w czterech jednostkach na cztery różne specjalności.

Wydział Mechaniczny PG będzie prowadził kształcenie na kierunku TKiS w ramach specjalności: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej (TMiMwIK). Absolwenci tej specjalności otrzymają dyplom ukończenia Wydziału Mechanicznego PG.

Jednym z celów kierunku jest włączenie w tok nauczania pracodawców działających w branży kosmicznej. Przedstawiciele przemysłu brali udział w przygotowaniu programu studiów oraz opracowaniu materiałów do zajęć dydaktycznych. Włączeni będą także do prowadzenia zajęć warsztatowych i projektowych, mentoring projektów grupowych oraz w proces dyplomowania.

Rekrutacja

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagania stawiane kandydatom na specjalność: ukończenie, co najmniej 7-semestralnych studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub studiów jednolitych z tytułem magistra inżyniera, na kierunkach: Mechatronika, Mechanika Budowa i Maszyn, Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna, Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, bądź pokrewnych kierunkach technicznych.

O przyjęciu na studia zdecyduje miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z poprzednich studiów, w ramach zatwierdzonego wcześniej limitu przyjęć. W przypadku, kiedy kandydaci będą mieli taką samą średnią ocen z poprzednich studiów, o kolejności na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie.

Zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie TKiS

W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamizującego się w ostatnich latach rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym oraz jej integracji na poziomie europejskim i światowym, nastąpiło również na Pomorzu zwiększenie ilości podmiotów działających w tej branży. Poszerzenie oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej o nowy kierunek studiów wychodzi naprzeciw wzrostowi zapotrzebowania na specjalistów w tak elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie, jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej, w tym z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, teledetekcyjnych i innych, jak również budowy sztucznych satelitów i konstrukcji kosmicznych, oraz wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce.

 

Sylwetka dyplomanta specjalności Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

Absolwent specjalności Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej będzie posiadał wiedzę na temat budowy poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej, także projektowania poszczególnych jego elementów. Student będzie posiadał wiedzę na temat budowy autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa oraz zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Absolwent będzie potrafił dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Absolwent będzie stosował w pracy inżynierskiej rozwiązania z zakresu mechaniki analitycznej, termodynamiki oraz mechaniki płynów. Absolwent będzie rozpoznawał relacje funkcjonalne układów stosowanych w autonomicznych robotach mobilnych. Ponadto absolwent będzie zachowywał wysokie standardy techniczne w projektach mechanicznych z zakresu inżynierii kosmicznej. Dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG mają możliwość ubiegania się o dyplom Inżyniera Europejskiego EUR-ING. Tytuł EUR ING daje inżynierom swego rodzaju "paszport" oraz lepszy start do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą, jak również możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji dyplomu.

 

Dlaczego warto studiować na kierunku TKiS na specjalności Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

  1. Studiowanie elitarnego kierunku, jakim są technologie kosmiczne i satelitarne, w zakresie, których najwyżej rozwinięte kraje świata prowadzą badania i wdrażają innowacyjne rozwiązania.
  2. Możliwość realizacji interesujących projektów naukowo-badawczych, również interdyscyplinarnych, a następnie możliwość kontynuacji rozwoju zawodowego w interesującej i wiodącej dziedzinie.
  3. Możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z dziedziny zaawansowanych technologii kosmicznych w szczególności technologii mechanicznych i mechatronicznych, dających absolwentom szerokie i atrakcyjne możliwości zatrudnienia.
  4. Możliwość ukończenia Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej cieszącego się od wielu lat dobrą renomą wśród pracodawców na Pomorzu.
  5. W związku z międzyuczelnianym i interdyscyplinarnym charakterem kierunku, możliwość zapoznania się i integracji ze społecznością studencką innych uczelni Trójmiasta.
  6. Współpraca z firmami z branży kosmicznej.

 

Program studiów międzyuczelnianego kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne

Specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

1.            FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne

2.            LICZBA SEMESTRÓW: 3 semestry

3.            LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 punktów ECTS

 

B.            GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Uwaga: Przy nazwie każdego przedmiotu podano jednostkę (uczelnia bądź wydział) realizującą przedmiot.

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Matematyka stosowana (PG-WETI)

1

E

15

15

 

 

30

3

dr Magdalena Musielak

2

Astronomia z elementami astrofizyki (AMG)

1

z

15

15

 

 

30

3

prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski

3

Mechatronika w zastosowaniach kosmicznych (PG-WM)

1

z

15

 

 

15

30

2

dr inż. Marek Chodnicki

4

Kosmiczne technologie bezpieczeństwa (AMWG)

1

z

15

15

 

 

30

2

dr hab. Grzegorz Krasnodębski

5

Mechanizmy i konstrukcje kosmiczne (PG-WM)

1

z

30

15

 

 

45

3

dr inż. Marek Chodnicki

mgr inż. Adam Dąbrowski

6

Misje kosmiczne (POLSA)

1

z

30

15

 

 

45

3

Ekspert z firmy AIRBUS

7

Teledetekcja satelitarna (PG-WETI)

1

E

30

 

30

 

60

4

dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski

8

Telekomunikacja satelitarna (AMG)

1

E

30

 

15

 

45

3

dr inż. Karol Korcz

 

 

B2. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW – SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIE MECHANICZNE I MECHATRONICZNE W INŻYNIERII KOSMICZNEJ

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Systemy nawigacji satelitarnej (AMG)

1

z

30

 

15

 

45

3

prof. dr hab. inż. Cezary Specht

2

Pojazdy bezzałogowe

2

E

30

 

 

30

60

4

prof. dr hab. inż. Mirosław Gerigk

3

Przepływy w warunkach braku grawitacji

2

z

15

15

 

 

30

2

dr hab. inż. Krzysztof Tesch

4

Drgania mechaniczne, dynamika konstrukcji kosmicznych i satelitarnych

2

E

30

30

 

 

60

4

dr inż. Michał Mazur

mgr inż. Adam Dąbrowski

5

Mechanika analityczna

1

E

15

30

 

 

45

4

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

dr inż. Wiktoria Wojnicz

6

Robotyka w eksploracji kosmosu

2

z

30

 

30

 

60

3

dr inż. Wiktor Sieklicki

 

C.  GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH związanych z dyplomowaniem

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

 

 

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Projekt zespołowy

2

z

 

 

 

30

30

4

opiekunowie

2

Seminarium dyplomowe

3

z

 

 

 

15

15

5

dr hab. inż. Marek Moszyński

3

Praca dyplomowa magisterska

3

 

 

 

 

 

 

20

promotorzy

 

C2. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH – SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIE MECHANICZNE I MECHATRONICZNE W INŻYNIERII KOSMICZNEJ

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

 

 

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Przedmiot obieralny 1

2

z

15

 

15

30

60

4

 

2

Przedmiot obieralny 2

2

z

15

 

 

30

45

3

 

3

Przedmiot obieralny 3

2

z

15

 

 

30

45

3

 

4

Przedmiot obieralny 4

2

z

15

 

 

30

45

3

 

 

D.    GRUPA ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Przedmiot humanistyczno - społeczny (PG - do wyboru)

3

z

30

 

 

 

30

2

 

2

Podstawy prawne działalności w kosmosie (AMWG)

3

E

15

30

 

 

45

3

dr hab. Dariusz Bugajski

 

 

 


Aktualności
Doktoranci
Oferty Pracy
Galeria
Konferencje
Stypendia
Dla pracowników

Dostęp Dostęp do chmurowych rozwiązań 3D Designer (SOLIDWORKS) oraz 3D Engineer (CATIA)

Pojawiła się możliwość bezpłatnego dostępu do chmurowych rozwiązań 3D Designer (SOLIDWORKS) oraz 3D Engineer (CATIA) na platformie 3DEXPERIENCE. Z programów można korzystać w dowolnej przeglądarce, a...

IV IV edycja projektu Rzecznicy Talentów rusza już w październiku!

IV edycja projektu Rzecznicy Talentów rusza już w październiku!
Biuro Karier PG jako jeden z partnerów 4 edycji autorskiego projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów serdecznie zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców i innowatorów ze start-upów do udziału w projekcie.

Stypendia Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów na rok akademicki 2020/21

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów na rok akademicki 2020/2021, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego.

Electroceramic Electroceramic Thin Films: Technology, Properties and Applications

Electroceramic Thin Films: Technology, Properties and Applications
Message from the Guest Editors Dear Colleagues, Electroceramic thin films are fascinating and attractive for scientific discoveries leading to novel innovations. They are needed for basic studies...

Konkurs Konkurs Kosmos i Autonomia

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą technologii, technikom oraz inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemom autonomicznym.

   

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.