Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do wieczności

ś †  p

dr inż. Tadeusza Matuszka

emerytowanego nauczyciela akademickiego Wydziału Mechanicznego

 

     Dr inż. Tadeusz Matuszek był absolwentem Wydziału Maszynowego Politechniki Gdańskiej z 1964 roku. Z uczelnią związał swoje całe życie zawodowe. Był Nauczycielem licznej kadry inżynierów mechaników oraz Promotorem wielu wybitnych prac dyplomowych. Zawodowo dał się poznać jako Specjalista w zakresie maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
     Kształcenie studentów traktował w sposób niezwykle zaangażowany i rzetelny. Zarażał wszystkich swoim optymizmem. Był aktywnym działaczem studenckim. W latach 1965-1966 pełnił funkcję Marszałka I-go Parlamentu Studenckiego na PG.
     Był wieloletnim przedstawicielem Wydziału w Senacie Politechniki Gdańskiej. Za pracę dydaktyczną i naukową był wielokrotnie odznaczony nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej, Ministra, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego Pracownika Wydziału Mechanicznego PG i Złotą Odznaką ZSP.
     W Zmarłym Politechnika Gdańska traci znakomitego pedagoga, człowieka wysokiej kultury i szerokiej wiedzy, który pozostawił trwały ślad w rozwoju Politechniki Gdańskiej.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składająDziekan, Rada Wydziału Mechanicznego, pracownicy i studenci

Pożegnanie odbędzie się dnia 22.03.2019 roku  na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku o godz.: 13:00 w kaplicy.
Ceremonia pogrzebowa  zaplanowana jest na godz. 13:30

 

Nowy międzyuczelniany kierunek studiów: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 rozpoczynamy kształcenie na nowym kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS). Jest to kierunek międzyuczelniany, realizowany wspólnie przez Politechnikę Gdańską (PG) – Wydział Mechaniczny i Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz przez Akademię Morską w Gdyni (AMG) – Wydział Elektryczny i przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni (AMWG) – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. Rekrutacja będzie prowadzona jednocześnie w czterech jednostkach na cztery różne specjalności.

Wydział Mechaniczny PG będzie prowadził kształcenie na kierunku TKiS w ramach specjalności: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej (TMiMwIK). Absolwenci tej specjalności otrzymają dyplom ukończenia Wydziału Mechanicznego PG.

Jednym z celów kierunku jest włączenie w tok nauczania pracodawców działających w branży kosmicznej. Przedstawiciele przemysłu brali udział w przygotowaniu programu studiów oraz opracowaniu materiałów do zajęć dydaktycznych. Włączeni będą także do prowadzenia zajęć warsztatowych i projektowych, mentoring projektów grupowych oraz w proces dyplomowania.

Rekrutacja

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagania stawiane kandydatom na specjalność: ukończenie, co najmniej 7-semestralnych studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub studiów jednolitych z tytułem magistra inżyniera, na kierunkach: Mechatronika, Mechanika Budowa i Maszyn, Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna, Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, bądź pokrewnych kierunkach technicznych.

O przyjęciu na studia zdecyduje miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z poprzednich studiów, w ramach zatwierdzonego wcześniej limitu przyjęć. W przypadku, kiedy kandydaci będą mieli taką samą średnią ocen z poprzednich studiów, o kolejności na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie.

Zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie TKiS

W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamizującego się w ostatnich latach rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym oraz jej integracji na poziomie europejskim i światowym, nastąpiło również na Pomorzu zwiększenie ilości podmiotów działających w tej branży. Poszerzenie oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej o nowy kierunek studiów wychodzi naprzeciw wzrostowi zapotrzebowania na specjalistów w tak elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie, jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej, w tym z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, teledetekcyjnych i innych, jak również budowy sztucznych satelitów i konstrukcji kosmicznych, oraz wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce.

 

Sylwetka dyplomanta specjalności Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

Absolwent specjalności Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej będzie posiadał wiedzę na temat budowy poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej, także projektowania poszczególnych jego elementów. Student będzie posiadał wiedzę na temat budowy autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa oraz zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Absolwent będzie potrafił dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Absolwent będzie stosował w pracy inżynierskiej rozwiązania z zakresu mechaniki analitycznej, termodynamiki oraz mechaniki płynów. Absolwent będzie rozpoznawał relacje funkcjonalne układów stosowanych w autonomicznych robotach mobilnych. Ponadto absolwent będzie zachowywał wysokie standardy techniczne w projektach mechanicznych z zakresu inżynierii kosmicznej. Dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG mają możliwość ubiegania się o dyplom Inżyniera Europejskiego EUR-ING. Tytuł EUR ING daje inżynierom swego rodzaju "paszport" oraz lepszy start do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą, jak również możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji dyplomu.

 

Dlaczego warto studiować na kierunku TKiS na specjalności Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

  1. Studiowanie elitarnego kierunku, jakim są technologie kosmiczne i satelitarne, w zakresie, których najwyżej rozwinięte kraje świata prowadzą badania i wdrażają innowacyjne rozwiązania.
  2. Możliwość realizacji interesujących projektów naukowo-badawczych, również interdyscyplinarnych, a następnie możliwość kontynuacji rozwoju zawodowego w interesującej i wiodącej dziedzinie.
  3. Możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z dziedziny zaawansowanych technologii kosmicznych w szczególności technologii mechanicznych i mechatronicznych, dających absolwentom szerokie i atrakcyjne możliwości zatrudnienia.
  4. Możliwość ukończenia Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej cieszącego się od wielu lat dobrą renomą wśród pracodawców na Pomorzu.
  5. W związku z międzyuczelnianym i interdyscyplinarnym charakterem kierunku, możliwość zapoznania się i integracji ze społecznością studencką innych uczelni Trójmiasta.
  6. Współpraca z firmami z branży kosmicznej.

 

Program studiów międzyuczelnianego kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne

Specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

1.            FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne

2.            LICZBA SEMESTRÓW: 3 semestry

3.            LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 punktów ECTS

 

B.            GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Uwaga: Przy nazwie każdego przedmiotu podano jednostkę (uczelnia bądź wydział) realizującą przedmiot.

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Matematyka stosowana (PG-WETI)

1

E

15

15

 

 

30

3

dr Magdalena Musielak

2

Astronomia z elementami astrofizyki (AMG)

1

z

15

15

 

 

30

3

prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski

3

Mechatronika w zastosowaniach kosmicznych (PG-WM)

1

z

15

 

 

15

30

2

dr inż. Marek Chodnicki

4

Kosmiczne technologie bezpieczeństwa (AMWG)

1

z

15

15

 

 

30

2

dr hab. Grzegorz Krasnodębski

5

Mechanizmy i konstrukcje kosmiczne (PG-WM)

1

z

30

15

 

 

45

3

dr inż. Marek Chodnicki

mgr inż. Adam Dąbrowski

6

Misje kosmiczne (POLSA)

1

z

30

15

 

 

45

3

Ekspert z firmy AIRBUS

7

Teledetekcja satelitarna (PG-WETI)

1

E

30

 

30

 

60

4

dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski

8

Telekomunikacja satelitarna (AMG)

1

E

30

 

15

 

45

3

dr inż. Karol Korcz

 

 

B2. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW – SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIE MECHANICZNE I MECHATRONICZNE W INŻYNIERII KOSMICZNEJ

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Systemy nawigacji satelitarnej (AMG)

1

z

30

 

15

 

45

3

prof. dr hab. inż. Cezary Specht

2

Pojazdy bezzałogowe

2

E

30

 

 

30

60

4

prof. dr hab. inż. Mirosław Gerigk

3

Przepływy w warunkach braku grawitacji

2

z

15

15

 

 

30

2

dr hab. inż. Krzysztof Tesch

4

Drgania mechaniczne, dynamika konstrukcji kosmicznych i satelitarnych

2

E

30

30

 

 

60

4

dr inż. Michał Mazur

mgr inż. Adam Dąbrowski

5

Mechanika analityczna

1

E

15

30

 

 

45

4

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

dr inż. Wiktoria Wojnicz

6

Robotyka w eksploracji kosmosu

2

z

30

 

30

 

60

3

dr inż. Wiktor Sieklicki

 

C.  GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH związanych z dyplomowaniem

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

 

 

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Projekt zespołowy

2

z

 

 

 

30

30

4

opiekunowie

2

Seminarium dyplomowe

3

z

 

 

 

15

15

5

dr hab. inż. Marek Moszyński

3

Praca dyplomowa magisterska

3

 

 

 

 

 

 

20

promotorzy

 

C2. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH – SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIE MECHANICZNE I MECHATRONICZNE W INŻYNIERII KOSMICZNEJ

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

 

 

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Przedmiot obieralny 1

2

z

15

 

15

30

60

4

 

2

Przedmiot obieralny 2

2

z

15

 

 

30

45

3

 

3

Przedmiot obieralny 3

2

z

15

 

 

30

45

3

 

4

Przedmiot obieralny 4

2

z

15

 

 

30

45

3

 

 

D.    GRUPA ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH

Lp.

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

Przedmiot humanistyczno - społeczny (PG - do wyboru)

3

z

30

 

 

 

30

2

 

2

Podstawy prawne działalności w kosmosie (AMWG)

3

E

15

30

 

 

45

3

dr hab. Dariusz Bugajski

 

 

 


Aktualności
Doktoranci
Oferty Pracy
Galeria
Konferencje
Stypendia
Dla pracowników

Nagroda Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2019

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2019
Z przyjemnością informuję o kolejnej edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2018 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województw pomorskich.

Technologie Technologie Kosmiczne i Satelitarne – ruszył nabór na trzecią edycję studiów

Technologie Kosmiczne i Satelitarne – ruszył nabór na trzecią edycję studiów
Od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 rozpoczynamy kolejną edycję kształcenia na kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS). Jest to kierunek...

Akcja Akcja Stypendialna Grupy ERGIS skierowana do studentów oraz doktorantów kierunku/ dyscypliny Inżynieria materiałowa

Akcja Stypendialna Grupy ERGIS skierowana do studentów oraz doktorantów kierunku/ dyscypliny Inżynieria materiałowa
Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2019.  ...

Szukasz Szukasz pracy w zawodzie? Weź udział w projekcie Biura Karier Politechniki Gdańskiej

Szukasz pracy w zawodzie? Weź udział w projekcie Biura Karier Politechniki Gdańskiej
„Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”, projekt współfinansowany ze środków UE, wspierający studentów w zdobyciu kompetencji niezbędnych do wejścia na rynek pracy i podjęcia pracy w zawodzie

12 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych

12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych
Szanowni Państwo, Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 2117/, według której dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.