III Spotkanie Projektowe - Gabrovo, Bułgaria

Trzecie spotkanie partnerów w projekcie aCIRET odbyło się w dniach 17-18 stycznia w Gabrovie (Bułgaria), w firmie Mechatronica S.C. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono Raport Przejściowy oraz wyniki wewnętrznego i zewnętrznego audytu. Partnerzy przeanalizowali dotychczasowe postępy w realizacji projektu, a także uaktualnili plan działania na przyszłość. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w dwóch warsztatach, podczas których omawiano i zdefiniowano kolejne kroki wiodące ku realizacji zadań projektowych - szkoleń dla mentorów akademickich i mentorów w przedsiębiorstwach oraz fazy pilotażowej Klastra Praktyk Zawodowych. Dodatkowo, opracowane zostały formularze ewaluacyjne, z których będziemy korzystać podczas szkoleń aby określić wpływ projektu na grupy docelowe.

Każda z organizacji biorących udział w projekcie aCIRET przedstawiła prezentacje na temat działań mających na celu propagowanie projektu. Uaktualniono również plan działań informacyjnych na pozostały okres.

Koleje spotkanie projektowe odbędzie się w dniach 13 - 14 września 2019 i będzie miało miejsce na terenie Uniwersytetu Technicznego w Gabrovie.

Dzień Strefy 2018

W listopadzie 2018 na Wydziale Mechanicznym odbył się VI Dzień Strefy. W ramach tego wydarzenia studenci mieli okazję spotkać się z regionalnymi pracodawcami działającymi w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach dnia strefy przedstawiciele projektu aCIRET z WM Politechniki Gdańskiej oraz z fundacji ECD prezentowali założenia i korzyści systemu edukacji dualnej oraz zachęcali studentów i pracodawców do uczestnictwa w Klastrze Praktyk Zawodowych.

 

 

II Spotkanie Projektowe - Politechnika Gdańska, Polska

W czerwcu 2018 partnerzy w projekcie aCIRET spotkali się w Gdańsku. W ramach spotkania zorganizowano seminarium do udziału w którym zaproszono przedstawicieli przemysłu, środowisk akademickich, organizacji społecznych oraz władz lokalnych. Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat Klastra Praktyk Zawodowych, którego powstanie należy do kluczowych celów projektu. Zebrani wyrazili chęć włączenia się do klastra aktywnej działalności w jego ramach. Podczas rozmów i dyskusji przedstawiono różne punkty widzenia, zgłaszano możliwe problemy i ich rozwiązania. Uczestnicy zgodzili się, że należy szukać rozwiązań, które pozwolą wypełnić lukę pomiędzy światem szkolnictwa wyższego a biznesem.

 

Udział w II Konferencji Edukacji Dualnej - EDUAL, Gliwice, Polska

Kierownik Projektu aCIRET z Wydziału Mechanicznego PG, dr Marek Chodnicki wziął udział w II Konferencji Edukacji Dualnej EDUAL, która odbyła się w Gliwicach w marcu 2018.

 

W czasie Konferencji zaprezentowaliśmy poster z informacjami na temat projektu aCIRET realizowanego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej

 

Grupa Fokusowa - Politechnika Gdańska

W grudniu 2017 na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie w ramach grupy fokusowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego - wykładowcy i studenci, przemysłowcy, przedstawiciele Fundacji ECD. Podczas spotkania dr Marek Chodnicki przedstawił zebranym ogólne informacje na temat studiów dualnych, oraz zaprosił ich do dyskusji na temat możliwości wprowadzenia tego systemu. Dyskusja była bardzo owocna, ciekawa i posłużyła jako baza do opracowania ogólnych założeń programu nauczania w systemie dualnym na kierunku Mechatronika.

Pierwsze spotkanie projektowe - FH Joanneum, Graz, Austria

W listopadzie 2017 odbyło się pierwsze spotkanie projektowe (tzw. kick-off meeting). Podczas spotkania, które miało miejsce w FH Joanneum w Graz w Austrii uczestnicy projektu z Polski i z Bułgarii mieli okazję zapoznać się z założeniami projektu i ogólną koncepcją studiów dualnych.

 

Prezentacje przedstawione przez profesora Johannesa Haasa i Hagena Hochrinnera zawierały wiele informacji na temat studiów dualnych. Informacje te dotyczyły zarówno ogólnej koncepcji studiów dualnych jak i bardziej szczegółowych zagadnień. Uczestnicy seminarium mieli również okazję spotkać się ze studentami, którzy ukończyli studia w systemie edukacji dualnej i porozmawiać z nimi na temat zalet i wad tego systemu.

Nasi koledzy z Austrii przekazali nam garść cennych informacji i sugestii pomocnych w tworzeniu własnych programów nauczania w systemie edukacji dualnej. Spotkanie było doskonałą okazją do zyskania cennych informacji i zmotywowało cały zespół projektowy do wytężonej pracy.