Zarządzenie Dziekana Wydziału Mechanicznego PG w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2020 z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG, z dniem 12 marca 2020 r. zarządzam co następuje:

  

  1. W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele akademiccy Wydziału pozostają w gotowości do pracy dydaktycznej.
  2. Zaleca się, aby nauczyciele udostępniali studentom w formie elektronicznej materiały do prowadzonych zajęć.
  3. Nie dopuszcza się bezpośrednich konsultacji ze studentami.
  4. Zawiesza się przyjmowanie interesantów w bezpośrednim kontakcie w dziekanacie Wydziału Mechanicznego. Wszystkie sprawy wymagające interwencji dziekanatu należy załatwiać drogą elektroniczną przesyłając stosowną wiadomość na adres dziekanat.wm@pg.edu.pl wyłącznie z konta studenckiego. Informacja dotycząca procedowania danej sprawy zostanie udzielona tym samym kanałem informacyjnym.
  5. W przypadku konieczności uzyskania niezbędnego dokumentu z dziekanatu, zostanie on wysłany pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny osoby zainteresowanej.
  6. Zawiesza się wszelkie upoważnienia dla studentów dotyczące wydawania kluczy do pomieszczeń znajdujących się w budynkach administrowanych przez Wydział Mechaniczny.

Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Dziekan
prof. dr hab. inż. Adam Barylski

Załączone pliki