STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2017/2018 należy składać w Dziekanacie do dnia 03.10.2017 r.

Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu.
Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć:

1. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem, od kiedy osoba ubiegająca się o stypendium jest zameldowana w Gdańsku).

2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.